Author: admin

Sprediķis par Sv.Marka ev.8.nod. no 1 – 9. Vilnis Auziņš

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Šajā svētdienā uzklausiet Dieva vārdus no sv.Marka ev.8.nod. no 1 – 9. pantam: 1 Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja Savus mācekļus pie Sevis un uz tiem sacīja:  2 “Mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši un tiem nav ko ēst.  3 Un, kad Es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīks badā; un daži no tiem ir nākuši no tālienes.”  4 Un Viņa mācekļi Viņam atbildēja: “Kas šos ar maizi...

Sprediķis par Lūkas ev. 5;1-11. Māc. Vilnis Auziņš

1 Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. 2 Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. 3 Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un Viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. 4 Un, beidzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: “Dodies uz augšu un izmet savus tīklus.” 5 Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: “Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest.” 6 Un, to...

Baznīcu nakts

Baznīcu nakts bija jauks pasākums, kurā 7. jūnija vakarā piedalījās visi, kas vien to vēlējās. Mēs iepazināmies ar Dieva vārda lasījumiem, baudījām garīgo mūziku, aizlūgumus un sadraudzību. Liels paldies pa muzikālo sniegumu Andrai Vilkaušai un viņas audzēkņiem no Mūzikas un mākslas skolas.  Vakara gaitā tika lasīti lasījumi no Bībeles, noslēgumā pievienojās arī mūsu draudzes slavēšanas grupa ar skanīgām dziesmām. Mēs pateicāmies Dievam, slavējām un lūdzām.  Sirsnīga pateicība Dievam, slavēšana un lūgšanas ir tas, ko mēs, cilvēki, varam dot Dievam no sevis.  Maija Egle  

Vasarsvētku sprediķis 2019. gadā. Vilnis Auziņš

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausiet Dieva vārdus no Ap. Pāvila vēst. Rom. 8.nod. no12 -17.pantam. 12 Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas;  13 jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.  14 Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.  15 Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!  16 Šis pats Gars apliecina...

Pārdomas par garīgo līderi

Mācītājs, līderis – lūk garīgās autoritātes! Mēs kā draudze arī tiekam svētīti, godājot autoritātes. Visam ir sava kārtība. Tāpēc neaizmirsīsim – garīgās norises un kārtību nosaka mācītājs. Lai mēs stipri pastāvētu savā ticībā ir nepieciešma laba vide, laba draudze. Draudze, kura nešķeļas un kurā netiekam šķiroti. Tā ir ģimene, Jēzum Kristum piederoša. Garīgais tēvs tajā ir mācītājs. Par katru jaunu draudzes locekli būtu jāpriecājas, kā priecājamies ģimenē bērnam piedzimstot. Viss, ko mēs piedzīvojam, viss, kas uzlabojas mūsu dzīvē,ir pateicoties DIEVAM, attiecībām ar Viņu un draudzi, kuru vada mācītājs. Lai gan draudzes mācītājs ir tāds pat parasts cilvēks kā ikviens no...

30.maijs – Jēzus debesīs atgriešanās diena. Māc. Vilnis Auziņš

Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus vēl četrdesmit dienas bija kopā ar saviem mācekļiem un citiem cilvēkiem, mācīdams tiem par Debesu Valstību. Viņš neatstāja neziņā cilvēkus arī par tālāko nākotni. Jēzus teica, ka Viņš nāks vēlreiz uz šo zemi, un stāstīja, kas notiks pasaulē pirms Viņa atkal atnākšanas. Jēzus to attēlo Bībelē Mateja evaņģēlijā 24. un 25. nodaļā. Kad Jēzus atstāja šo zemi, Viņš tika pacelts un Viņu uzņēma Debesīs. To redzēja daudz cilvēku. Vēlāk viņi apliecināja, ko tie ar savām acīm bija redzējuši. “ 6 Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?”...

Aizstāvību meklējot. Vilnis Auziņš

Žēlastība Jums un miers no Dieva Mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Sajā svētdienā uzklausiet Dieva vārdu no sv.Marka ev.12.nod. No 28 – 34.pantam.   28 Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: “Kurš ir augstākais bauslis par visiem?”  29 Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.  30 Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.  31 Otrs ir...

Pārdomas, sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus 2019.gadā. Vilnis Auziņš

Kristu vai Barabu? “Kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu?” Bet tie sacīja: “Barabu.” Tad Pilāts saka tiem: “Ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu?” Viņi visi saka: “Sist viņu krustā!” “Ko tad viņš ļauna darījis?’ Bet tie brēca vēl vairāk: ”Sist viņu krustā!” (Mat.ev.27,21-23 ).   Šogad Lieldienas – 21.aprīlī. Šie svētki katru gadu atgādina dzīvības uzvaru pār nāvi, jo sastingusī daba pēc ziemas miega mostas atjaunotai dzīvībai. Taču Lieldienās dzīvības un nāves jautājums iegūst vēl dziļāku – garīgu nozīmi, jo tie ir Kristus Augšāmcelšanās svētki. Tos atzīst un svin visa kristīgā...

Lieldienu nedēļa 2019

Vienā elpas vilcienā pavadīts Lieldienu laiks . Kristus augšāmcelšanās laiks: dievkalpojumi Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, īpaši kupli apmeklēts bija Lieldienu dievkalpojums. Daudzi draudzes locekļi to apmeklēja kopā ar ciemos atbraukušajiem bērniem, mazbērniem un saviem radiem. Otrajās Lieldienās svētku mielasta galds tika klāts 75 cilvēkiem ēdnīcā „Kā mājās”: zupas virtuves klientiem un ģimenēm ar bērniem invalīdiem. Mācītājs Vilnis Auziņš runāja par Dieva mīlestību pret ikkatru. Lai atgūtu mūs, Dievs atdeva Savu Dēlu! Arī misionārs Maiks Kamins (Mike Cummins) uzrunā apstiprina, ka nav lielākas mīestības par to, ka draugs atdod savu dzīvību drauga dēļ. Bībele apstiprina – tas notika tevis un manis...