Author: admin

Sprediķis Vasarsvētkos. Māc. Vilnis Auziņš

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Klausies, kristīgā draudze, Dieva vārdu no Jāņa ev.14.nodaļas no 23. Līdz 31.pantam: 23 Jēzus viņam atbildēja: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu. 24 Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis. 25 To Es jums esmu runājis, pie jums būdams. 26 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko...

Covid-19 vīruss un Lieldienas. Mācītājs Māris Ķirsons.

“Marija Magdalēna…agri…Lieldienu rītā…tad…iet un stāsta mācekļiem.” Būt kopā ar citiem ir kaut kas, ko es izvēlos. “Jā, bet….man tur bija jābūt…..un, ja es tur nebūšu, būs sekas!” Ok. katrai izvēlei ir sekas. Un es nevaru izvēlēties, ka tā nebūs. Es esmu atbildīgs par savu izvēli. Jean Paul Sartre reiz teica: “Cilvēks ir notiesāts būt brīvs.” Un te jau sāk skanēt latviešu litānija: “Ko tad es…?!” Es varu vēlēties, ka man būtu lielāka izvēles brīvība, bet man, tā vai tā, ir jāizvēlas. Ir jau vieglāk, ka es neesmu ne par ko atbildīgs. Tapēc jau tik daudz gada sapulcēs, vai līdzīgās reizēs...

Vēstis no ārzemju draugiem

Arī mūsu draugi ārzemēs skumst par Zigrīdas zaudējumu. Schenbergas-Weissigas draudze šodien plkst 13 aizdedz sveci baznīcā Zigrīdas piemiņai. Dāņu mācītājs Torstens Dam-Jensens raksta- “ Zigrida was a great person, a true Christian. She meant a lot for us. We’ll miss her, truly. God bless her soul, God bless you and the congregation af Kandava. Dievs sveti Latviju.” “Zigrīda bija lielisks cilvēks. Viņa mums daudz nozīmēja. Mums viņa pietrūks. Lai Dievs svētī viņas dvēseli. Lai Dievs svētī jūs un Kandavas draudzi. Dievs svētī Latviju”.   Dāņu mācītājs arī publicējis nekrologu savas draudzes mājas lapā, kam ir arī pievienots video no mūsu...

Gavēņa laika otrajā svētdienā. Remeniscere – Atgādināšanas svētdiena. Vilnis Auziņš

  Sprediķis par Sv.Mateja ev.17nodaļas no 1. -9.pantam. 1 Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu, 2 un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. 3 Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu. 4 Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: “Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es celšu šeitan trīs teltis – vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam.” 5 Tam vēl runājot, redzi, spoža padebess tos apēnoja, un redzi, balss...

Vecgada noslēguma sadraudzība

Mūsu draudzē jau izveidojusies tradīcija, ka pēc katras piektās svētdienas dievkalpojuma notiek draudzīga pasēdēšana sakristejā. Tā tas notika arī 29. decembrī, kad apmēram 25 draudzes locekļi un mācītājs Vilnis Auziņš pēc dievkalpojuma satikās pie kafijas, tējas tases un līdzpaņemtajiem gardumiem. Katrs bija sagādājis arī svētku dāvaniņu loterijai. Lielākā daļa dalījās pārdomās par aizejošu gadu, kāds tas bijis katram personīgi. Galvenā atziņa cilvēku stāstījumā, ka bez Dieva palīdzības un vadības daudz kas nebūtu bijis iespējams. Omulība un prieks par kopā būšanu valdīja cilvēku sirdīs un prātos. Tā bija lieliska iespēja satuvināties un būt kopā vienotā garā un pateicībā. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

Zvaigznes dienā. Kristus ir Ķēniņš. Vilnis Auziņš

Zvaigznes diena ir viens no senākajiem baznīcas svētkiem. Ir pamats uzskatīt, ka pirmbaznīcā šajā dienā svinēja arī Kristus dzimšanas svētkus, tādējādi vienā reizē pieminot gan Dieva iemiesošanās brīnumu, gan to, ka Viņš ir valdnieku valdnieks. Dažus gs. vēlāk šie svētki tika atdalīti, un Viņa piedzimšana tika svinēta un godināta atsevišķi no Viņa varenības un pazemības pieminēšanas. Tad nu mēs, nosvinējuši Jēzus piedzimšanu uz mūsu zemes, šodien Zvaigznes dienā atzīsim un godināsim Jēzu Kristu, kas ir Visuvaldītājs. Pirmkārt, kas Viņš ir, un otrkārt, kā mēs to varam zināt. Kad ap 17.gs. misionāri no Eiropas devās uz D Ameriku sludināt Kristus pestīšanu,...

Ceturto Adventu sagaidot. Vilnis Auziņš

Adventa laiks mūs aicina pārnākt atpakaļ pie sevis un savām saknēm. Ziemassvētkos mēs svinam svētkus dievišķajam Bērnam, kuram ir jāpiedzimst mūsos. Viņš mums rāda, ka mūsu visdziļākās saknes iesniedzas Dievā. Šīs saknes vēlas kļūt mūsos aizvien stiprākas. “Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības.” (Jesajas 11:10) Dievišķais Bērns simbolizē sākotnējo, vienreizīgo un unikālo attēlu, kādu Dievs ir radījis ikvienā no mums. Tas mūs ved uz klusuma telpu, kurā mēs sastopam savu patieso būtību. Šajā klusuma telpā mūsos piedzimst Dievs. Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi,...

Ziemsvētkus sagaidot. Vilnis Auziņš

Ziemsvētkus sagaidot. Vārds tapa miesa. Ziemsvētki ir vēsts laiks. Mēs visi sūtām apsveikumus, lai kaut ko pavēstītu, pateiktu. Mēs gaidām vēstis no draugiem, kas sen nav rakstījuši. Ziemsvētku evaņģēlijs runā par Kristu, kas nāk pasaulē kā Dieva vēsts – dzīvais Dieva Vārds, lai kaut ko pateiktu mums visiem. Vēsts ir tik liela un īpaša, ka Dievs to grib parādīt ar sevi visu, ar savu iemiesošanos cilvēkā. Betlēmes bērnam ir ko sacīt! Kas ir šī brīnišķīgā vēsts, ko nes Dieva Vārds? Tā ir divējāda: pirmkārt, mēs neesam atstāti, pamesti savam liktenim, bet Dievs mūs mīl, un otrkārt, ar Dieva valstību tiešām...

Senioru sadraudzība

Pirmdien 25. novembrī mācītājmuižā notika senioru sadraudzība.  Jaunā diakonija strādā! Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs. Visi bija priecīgi būt kopā mācītājmuižā. Paldies Mārītei Šķēlei, kas ļoti labi saorganizēja cilvēkus un izziņoja par pasākumu.  Paldies jaunajām diakonijas kalpotājām Inesei Kleinbergai un Baibai Truhņēvičai.  Pasākumā piedalījās 25 seniori un vēl 5 kalpotāji. Paldies Daigai  un Visvaldim, kas visus uzņēma siltās un mājīgās telpās.  Jauki, ka bija tāda atsaucība un varējām piedzīvot patiesu sirsnību un Dieva mīlestību.  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”20″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Pārdomas par Latvijas valsts svētkiem. Vilnis Auziņš

 Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. (Kolosiešiem 1:13–14) No nebrīves brīvībā. No okupācijas neatkarīgā valstī. No bezcerības cerībā. No ticības nebrīves līdz atvērtām durvīm praktizēt un apliecināt savu ticību Kristum. Tik dažādi varam domāt par Latvijas brīvību. Ir cilvēki, kuri saka, padomju laiks nemaz tik slikts nebija. Visiem bija darbs, par sliktiem notikumiem nerunāja, bet tā bija sistēma, kur ticēt Kristum nozīmēja būt atpalikušam, kur vajadzēja pielāgoties un spēlēt lomu spēles. Bet citi teiks, vai tad šodien nav tas pats?...