Kandavā 25.03.2012. Raimonds Mežiņš


       Vai patiesi esam gatavi sekot Kristum?

      Jer. 31:31-34; Ēbr. 5:5-10

      Judica – Mūsu Kunga ciešanu pirmā svētdiena

      Jņ. 12:20-33

      Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza: “Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt!” Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum. Bet Jēzus atbild viņiem: “Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet, kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā. Tagad Man dvēsele ir satriekta; ko lai Es saku? Tēvs, izpestī Mani no šīs stundas? Bet tāpēc jau šajā stundā esmu nācis. Tēvs, pagodini Savu Vārdu!” Tad balss nāca no debesīm: “Es Viņu esmu pagodinājis un atkal Viņu pagodināšu!” Tad ļaudis, kas stāvēja un to bija dzirdējuši, sprieda, ka pērkons ir rūcis, bet citi sacīja: “Eņģelis ar Viņu ir runājis.” Bet Jēzus atbildēja: “Nevis Manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Bet, kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie Sevis.” Bet to Viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē Viņam bija mirt.

      Tēzes:

      • Jēzum bija pienākusi stunda, kad cilvēki par Viņu interesējās. Cik liela interese ir par Kristu cilvēkiem šodien? Cik daudzi šodien jautā par Jēzu Kristu? Cik daudzus no tiem, kuri jautā, mēs aizvedam līdz Kristum? Kas ir tas, kas palīdz viņus aizvest līdz Kristum?

      • Ko nozīmē: sekot Kristum? Tas nozīmē savu dzīvību neturēt mīļu. Liekas, ka tas ir apsurdi! Tomēr, tikai savu dzīvību neturot par neko augstu, mēs varam sevi pilnībā atdot Kristum. Kad mēs savu „es” noliekam malā (atsakāmies no sava egoisma, ērtības) un patiesi no sirds sakām: Kungs, lai Tavs prāts, Tava griba notiek šodien.

      • Visticamāk mēs baidāmies sevi pilnībā atdot Kristum. Tad mēs zaudējam kontroli pār savu dzīvi. Mēs baidāmies to zaudēt un pilnībā paļauties uz mūsu Kungu! Jēzus arī baidījās no nāves. Ēbr. vēstulē(5:7) lasām, ka Viņam bija bailes. Iespējams, tāpēc Viņš lūdzu, lai Tēvs Viņu pagodina! Visticamāk, ka Jēzum bija vajadzīgs stiprinājums!

      • Mums ir tāpat. Mēs varam baidīties iet Kristus krusta ceļu. Tas nav tik drošs un ērts kā pasaules ceļš. Mums vajadzīgs stiprinājums no Tā Kunga. Un Tas Kungs mums to dod. Svarīgākais: vai, neskatoties uz nedrošību un bailēm, mēs tomēr izvēlamies iet šo ceļu? Kristus gāja līdz galam … līdz pat krusta nāvei! Vai mēs esam gatavi iet? Būt patiesi Viņa sekotāji pa šauro ticības ceļu? Neiet uz kompromisiem ar pasauli, neticīgajiem? (par iestāšanos pret aprunāšanu)

      • Jēzus mūs šodien grib iedrošināt. Viņš ir uzvarējis pasaules valdnieku – sātanu jeb velnu. To galveno cīņu Viņš ir izcīnījis. Mums ir jāizcīna mūsu cīņas ar mūsu egoismu, komfortu, ērtībām utt. Tā ir ikdienas cīņa, jo velns nesnauž. Viņš staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Un aprij arī. Tos, kuri savā sirdī nav izlēmuši pilnībā sekot Kristum. Velns atrod spraugu – ielien iekšā un no iekšienes aizved cilvēku uz platā pasaules ceļa! Kas ir tā tava cīņa šodien? Apzinies to un cīnies šo cīņu līdz galam!

      • Kristus mums māca arī paklausību (sk. Ēbr. 5:8) . Vai Viņš, Dieva Dēls būdams, nevarēja noslikot, izvairīties vai atlikt Tēva plānu par pasaules glābšanu? Droši vien varēja! Bet Viņš to neatlika mūsu dēļ! Mēs savās mūsu ikdienas cīņās gan nereti padodamies. Un, visdrīzāk, mēs paši pēc tam saņemamies un ar Dieva Palīgu atkal atjaunojam attiecības ar To Kungu. Bet tajā laikā, kad mēs esam palaidušies mūsu cīņā, pasaulei tā ir liecība, ka nav iespējams šo cīņu izcīnīt (piem., laulības šķiršana).

      • Lai Dievs dod , ka ik dienas izvēlamies iet Kristus šauro ticības ceļu! Lai Dievs dod, ka nepametam šo cīņu pusē, bet izcīnam līdz galam ar mūsu Kunga palīdzību! Lai esam paklausīgi līdz galam! Atcerēsimies, ka Kristus atdeva dzīvību par mums, lai mūs vilktu pie sevis! Āmen.

Jums vēl varētu interesēt...