30.maijs – Jēzus debesīs atgriešanās diena. Māc. Vilnis Auziņš

Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus vēl četrdesmit dienas bija kopā ar saviem mācekļiem un citiem cilvēkiem, mācīdams tiem par Debesu Valstību. Viņš neatstāja neziņā cilvēkus arī par tālāko nākotni. Jēzus teica, ka Viņš nāks vēlreiz uz šo zemi, un stāstīja, kas notiks pasaulē pirms Viņa atkal atnākšanas. Jēzus to attēlo Bībelē Mateja evaņģēlijā 24. un 25. nodaļā.
Kad Jēzus atstāja šo zemi, Viņš tika pacelts un Viņu uzņēma Debesīs. To redzēja daudz cilvēku. Vēlāk viņi apliecināja, ko tie ar savām acīm bija redzējuši.
“ 6 Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?”
7 Viņš tiem atbildēja: “Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis Savā paša varā.
8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.”
9 To sacījis, Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm.
10 Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs.
11 Tie sacīja: “Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” Ap.d.1,6-11
C.S.Luiss, viens no pēdējā gadsimta ievērojamākiem kristīgu rakstu autoriem, profesors Oksfordā un Kembridžā, konstatēja : ir kādi galvenie iemesli, kāpēc cilvēki nevēlas ticēt, ka Jēzus nāks atkal.
Ir šādi jautājumi:
Kur paliek Viņa apsolītā atnākšana?”
Vispirms daudzi apgalvo: nav noticis tā, kā dažas agrīnās baznīcas to paredzēja, un ironiski piebilst: “ Kāpēc tad Jēzus nav līdz šim laikam atnācis?”
Bet tieši to apustulis Pēteris jau iepriekš sacīja: 3” Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās
4 un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma.“ 2.Pēt.3,3-4
Bībele norāda, ka Dievam ir savs plāns un nolūks:
9 „Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.” 2.Pēt.3,9
Tālāk apustulis Pēteris raksta:
“ 10 Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts.
11 Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā.”2.Pēt.3,10-11.
Jā, Bībele apliecina, ka Jēzus atkal atnāks. Tāpēc mums ar visu nopietnību jāmeklē Dieva ceļš un jādzīvo saskaņā ar Viņa likumiem.
Tehnikas progress
Kā otru iemeslu C.S.Luiss nosauc straujo tehnikas progresu. Arī tas daudzus cilvēkus attur no ticības. Un viņi spriež tā: ja viss tā dabiski progresē un attīstās, mēs nevaram noticēt Kristus pārdabīgai atnākšanai.
Tas mūs traucētu
Un runa ir par vēl vienu iemeslu: Jēzus atkal atnākšanas paredzējums daudziem cilvēkiem liek radikāli mainīt savus šauros sapņus un plānus. Viņi negrib būt traucēti savā egoismā. Tomēr Viņa atkal atnākšana patiesībā ir droša – Viņš atnāks! Mēs nezinām tieši kad, tomēr ir pazīmes un pierādījumi, ka šī atnākšana tuvojas.
Viltus “Kristi”
Kādas pazīmes mēs varam jau redzēt, kas uz to norāda? Bībele kā pirmo norāda uz “viltus Kristiem”.
3” Un, Viņam uz Eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie Viņa atsevišķi un sacīja: “Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?”
4 Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: “Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ.
5 Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, – un tie pievils daudzus. ” Mat.24,3-5
Kari un nesaskaņas
Jēzus sacīja, ka pirms Viņa atkal atnākšanas būs kari.” 6 Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals.“ Mat.24,6
Mēs iepriekšējā gadu simtenī piedzīvojām divus pasaules karus. Joprojām karu un nesaskaņu pieaugums starp tautām un valstīm ir zīme, ka mēs ejam pretim vēstures noslēgumam. Tad Jēzus norāda uz bada laiku, kas nāks. “ 7 Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. “ Mat.24,7
Vajāšanas
Jēzus vēl sacīja, ka Viņam piederīgie cietīs vajāšanas: “9 Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ.
10 Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. “Mat. 24,9-10
Antikrista kustība visā pasaulē būs ļoti spēcīga. Tomēr daudz, daudz lielāks ir to skaits, kas pašaizliedzīgi seko Jēzum. Bībeles pēdējā grāmatā – Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka Kristum uzticīgo ir tik daudz, ka tos neviens nevar izskaitīt. Viņi ir no visām tautām un ar savām asinīm ir nodevuši liecību par Jēzu. Arī aizvadītajā gadu simtenī miljoniem cilvēku ir nonāvēti tikai tādēļ, ka ticējuši Jēzum.
Bez mīlestības
Jēzus norāda, ka pēdējos laikos mīlestība starp cilvēkiem arvien vairāk izdzisīs. “ 12 Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. “Mat.14,12
Kā jūs izturaties pret citiem? Kā jūs satiekat ar cilvēkiem, kam ir citāda ādas krāsa un valoda? Vai varat viņus mīlēt? Kādas ir jūsu attiecības ģimenē, attiecības starp bērniem un vecākiem?
Netikumīga dzīve
Jēzus sacīja, ka pirms Viņa atkal atnākšanas cilvēki dzīvos netikumīgu dzīvi. Viņi uzvedīsies tāpat kā Noasa laikabiedri. Un tieši tā tas notiek šodien. Ieskatieties tikai laikrakstos un televīzijā. Dievs toreiz gatavoja briesmīgu spriedumu. Viņš sūtīja milzīgus ūdens plūdus, kas iznīcināja pasauli. Tikai daži cilvēki palika dzīvi. Tie bija dievbijīgais Noa ar savu ģimeni, jo Noa bija uzticīgs un paklausīgs Dievam. Noa brīdināja arī citus, bet cilvēki nepaklausīja un aizgāja bojā.
Evaņģēlija vēsts visā pasaulē
Jēzus nosauca vēl kādu svarīgu zīmi. Viņš sacīja: ”14 Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.“ Mat.24,14
Pirmo reizi pasaules vēsturē zinātnes un tehnikas progress dod iespēju izplatīt Evaņģēliju līdz šim nepieredzētos mērogos.
Gala pārbaudījums
Kā tad būs, kad Kristus atnāks? Cilvēkiem būs jāstāv Viņa priekšā un par savu dzīvi, savām domām un visu savu rīcību jādod norēķins. “12 Tātad ikviens no mums atbildēs Dievam par sevi.“ Rom.14,12 Un daudzi nevarēs šo pārbaudi izturēt.
Kāda veca sieviete regulāri lasīja Bībeli. To bija ievērojusi viņas kaimiņiene. Ar izbrīnu tā jautāja vecās sievietes mazbērnam: “Kāpēc tava vecmāmiņa to dara?” Bērns atbildēja: “Viņa gatavojas uz savu gala pārbaudījumu.” – Vai arī jūs to darāt?
Izdari šodien
Daudzi cilvēki pa retam apmeklē dievkalpojumus, ir bērnībā kristīti un iesvētīti, bet viņu sirdīs nav Jēzus. Viņi ir grēka un posta valgos, jo nav nožēlojuši grēkus un uzticējuši savu dzīvi Jēzum.
To var izdarīt šodien, tūlīt. Jo, kad atnāks Jēzus vai arī Viņš sauks jūs ātrāk mūžībā, būs par vēlu. Tad Viņš būs tiesnesis un sēdēs uz sava troņa,” jo Dievs dāvināja Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū.”
Izdariet savu izvēli šodien!
Āmen.

Jums vēl varētu interesēt...