Bibliotēkā pieejamās grāmatas

Lejuplādēt PDF formātā: Bibliotēkas grāmatas

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA TREŠAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM ( PA KREISI ) PEDAGOĢIJA

SAST.: Docente Dr.Paed. Astrīda Raževa, Dr. Soc. POL. Aivars Baldiņš

SOCIĀLPEDAGO-ĢISKĀS INOVĀCIJAS: TEORIJA UN PRAKSE

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar Latvijas apstākļiem jaunām sociālpedagoģiskajām darba formām un metodēm, kas īstenojas pašvaldību, bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības, sociālās aprūpes iestādēs un dažāda tipa mācību un audzināšanas iestādēs. LATV. UNIV. PED. UN PSIHOL. FAKUL.

Ārvaldis

Andrejs

Brumanis

KRISTĪGĀ SABIEDRĪBAS MĀCĪBA

KRISTUS nemitīgi aicina VIŅAM sekot. Nepietiek, ka cilvēki ir vienoti garīgi un reliģiski, ir vajadzīga arī sabiedriskā un politiskā solidaritāte, – kas nav tik viegli īstenojama, jo vienību apdraud cilvēku intereses, godkāre un varaskāre. RĪGAS METROP. KŪRIJA.

Sems Dohertijs

BĒRNU KRISTĪGĀS IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA

KĀ MĀCĪT BĪBELES DOKTRĪNAS BĒRNIEM

Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts, – pēc evaņģēlija. “ ( 2. Tim. 2 : 8.)

Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. “ ( 2. Tim. 2 : 15.)

Dr.Paed. Lidijas Šiļņevas

virsredakcijā

DZĪVES JAUTĀJUMI

SOCIĀLĀS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMU CEĻI

Strādājot pie visaptverošām reformām, īpaši sociālajā sfērā, būtiski ir panākt visas tautas atbalstu izmaiņām. Politiskā socializācija ir ceļš, kā cilvēki mācās politisko kultūru. Šis ceļš aptver politisko emociju un identitātes apzināšanos (kas ir mana tauta?), (mana reliģija?), (manas vērtības?).

Asoc. Prof. Dr.Paed. Lidijas Šiļņevas

virsredakcijā

DZĪVES JAUTĀJUMI

ATZIŅAS, PRAKSE, PIEREDZE

Dominējošā tēma ir sociālais darbs ar jaunatni un bērniem. Otra rakstu grupa veltīta sociālā darba studiju procesam, – problēmā bāzētās izglītības jautājumiem. Atsevišķi raksti veltīti sociālā darbinieka lomai klientu veselības aprūpē.

A . Ivins

ZINĀTNE

PAREIZAS DOMĀŠANAS VEIDS

Autors vēlas dot lasītājam skaidru un saturīgu priekšstatu par formālloģiskajām operācijām, parādīt, kā loģiskie principi darbojas, risinot saturā interesantas problēmas.

S.Liepiņa

ZVAIGZNE

GARĪGI ATPALIKUŠO BĒRNU PSIHOLOĢIJA

Grāmatas mērķis ir palīdzēt palīgskolu, kā arī atbilstošo speciālo pirmskolas iestāžu pedagogiem un bērnu vecākiem dziļāk iepazīties ar garīgi atpalikušo un demento bērnu psihiskajām īpatnībām.

Filips

Voterhauzs

ZVAIGZNE ABC

KLASVADĪBA

ROKASGRĀMATA SKOLOTĀJIEM AR PRAKTISKIEM PADOMIEM PAR KLASES MĀCĪŠANU UN MĀCĪŠANOS

Neviens skolotājs, lai cik viņš būtu aizrautīgs, nevar solēnus iedvesmot un stimuēt katru stundu visa gada garumā. Laba visas klases mācīšana ir skolotāja repertuāra būtiska sastāvdaļa, un tās iespējas ir vērts izpētīt. Katru brīdi skolotājs apsver, ko darīt tālāk, domā uz priekšu par stundas attīstību, vērojot skolēnu progresu, meklējot traucēkļus, kas varētu izjaukt darba vienmērīgo gaitu.

ZVAIGZNE

DRAMATISKĀ

PEDAGOĢIJA

Cilvēku audzina ne tikai profesionālā pedagoģija, bet arī visa apkārtējā pasaule, un tāpēc ir tik svarīgi pārdomāti izvērtēt šās pasaules reālās un iespējamās iedarbības uz augošo cilvēku, izanalizēt audzināšanas uzvaras un neveiksmes, dot dziļi motivētu atbildi gan uz sarežģītajiem pedagoģiskās prakses, gan sadzīves jautājumiem.

L. Božoviča

ZVAIGZNE

PERSONĪBA UN TĀS VEIDOŠANĀS SKOLAS GADOS

Jo vecāks kļūst bērns, jo spēcīgāk viņu ietekmē dzīves apstākļi, kuri ir raksturīgi attiecīgai sabiedrībai un viņa paša individuālajam dzīves veidam. Viena no tradicionālās psiholoģijas kļūdām bija mēģinājums sniegt pusaudža raksturojumu, ignorējot attiecīgā laikmeta vēsturiskos apstākļus.

I. Kons

ZVAIGZNE

VECĀKO

KLAŠU

SKOLĒNU PSIHOLOĢIJA

Bērna tapšana par pieaugušo nenozīmē tikai fizisko briedumu, bet arī iekļaušanos kultūrā, noteiktas zināšanu, normu un iemaņu apgūšanu, kā rezultātā cilvēks spēj strādāt, veikt sabiedriskas funkcijas un atbilstoši visam tam būt sociāli atbildīgs.

V. Hibnere

RAKA

BĒRNA

VIZUĀLĀ DARBĪBA

Darbā iekļauta personīgā pedagoģiskā pieredze ar dažāda vecuma bērniem individuāli, pirmsskolas iestādēs, daudzu pilsētu un lauku skolu klasēs, kas gūta daudzu gadu laikā, vadot mākslas akadēmijas studentu pedagoģisko praksi, kā arī ilggadīgi vadot psiholoģiski pamatoto dabisko pedagoģisko darbu ar sešu gadu veciem bērniem pirmsskolas iestādēs un sākumskolā.

Beļickis

RAKA

IZGLĪTĪBAS ALTERNATĪVĀS TEORIJAS

Ticības pamats lielā mērā ir vērtības, turklāt – augstākās garīgās vērtības. Tādēļ cilvēka audzināšanā galvenais ir viņa garīgums un tā izkopšana. Vairākās valstīs, runājot par izglītības vērtībām izdala „kristīgās un humānās” vērtības, pie mums – tikai humānās. Izglītība vienmēr ir bijusi virsbūve un arī pamats dziļai profesionalizācijai.

Andris

Broks

RAKA

IZGLĪTĪBAS

SISTEMOLOĢIJA

Darba būtība īsi raksturojama kā izglītības organizācijas atsegums mūsdienu sistemteorijas skatījumā. Būdama teorija, kas apskaidro prātu, nostiprina gribu un pamato rīcību, izglītības sistemoloģija ir izglītības arhitektūra, bez kuras nav sekmīgi veidojama mūsdienīga tautas izglītības ēka.

L. Žukovs,

A. Kopeloviča

RAKA

PEDAGOĢISKĀ DOMA

LATVIJĀ

Izglītot jauno paaudzi nozīmē ievadīt to savas tautas un pasaules kultūrā. Zināšanu un kultūras līmenis zināmā mērā ietekmē cilvēku vajadzības. Vēstures zināšana un izpratne palīdz skaidrāk izprast un novērtēt mūsdienu notikumus, kā arī paredzēt to tālāko attīstību. Cilvēka tālākās perspektīvas lielā mērā atkarīgas no jaunās paaudzes audzināšanas.

L. Žukovs

IEVADS

PEDAGOĢIJĀ

Bērnu izglītošana jāvirza uz to, lai maksimāli attīstītos bērna personība, talanti, garīgās un fiziskās spējas, vairotos cieņa pret vecākiem, cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām, pret tās valsts nacionālajām vērtībām, kurā bērns dzīvo, un arī pret citu tautu kultūras vērtībām.

V. Suhomļinskis

ZVAIGZNE

GRĀMATA

PAR

MĪLESTĪBU

Vasilija Suhomļinska ģimenē arī auga bērni. Bērnu vērošana diendienā, patstāvīga līdzdalība to audzināšanā deva ne mazumu vielas pārdomām „par tiem apslēptākajiem cilvēka dvēseles stūrīšiem, kuri grūti padodas ietekmēšanai un kurus audzinātāji nereti piemirst.”

Katrīna Bensaīda

PRESES NAMS

MĪLI SEVI, TAD DZĪVE TEVI MĪLĒS

Ir grūti aizmirst pārciestu mīlestības trūkumu, un, ja pat iespējams piedot vecākiem, kas skopojušies ar mīlestības apliecinājumiem. Jūtu joma nav nekāds izņēmums. Ja nekad neizteiksim savas jūtas paliksim parādā paši sev. Mūsu soļiem jāved uz mūsu pašu un apkārtējās pasaules dziļāku pazīšanu, lai labāk justos un labāk darbotos.

Airisa

Šteinberga,

Ineta Tunne

JAUNIEŠU

PAŠIZJŪTA UN

VĒRTĪBAS

Jauno zinātnieču darbs palīdzēs skolotājiem pilnveidot un mērķtiecīgāk sekmēt sarežģīto skolēnu attīstības procesu.

Raka

ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZE

TICĪBAS

MĀCĪBA

JAUNĀS DERĪBAS STĀSTI 5. KLASEI:

Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un pastāvīgi lūgšanās!” (Rom 12:12).

SAKĀRT. MĀC. Alberts

Ozols

TICĪBAS

MĀCĪBA

JAUNĀS DERĪBAS STĀSTI 3. – 4. KLASEI

Tik ļoti DIEVS pasauli ir mīlējis, ka VIŅŠ devis savu vienpidzimušo DĒLU, lai neviens, kas VIŅAM tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa ev. 3:16). ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZE

SAKĀRT. MĀC. Alberts

Ozols

VIŅA VĀRDI BIJA VARENI

Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību. Mēs nenieka neesam ienesuši pasaulē, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.” (1. Tim. 6 : 6 – 8 ). ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZE

REV. Valdis

Birziņš

EJIET UN

MĀCIET

TEOLOĢISKS ŽURNĀLS SKOLOTĀJIEM UN VECĀKIEM

Svētais Pāvils, kad viņš runā par jaunkristītajiem, viņš runā par svētajiem un viņus aicina dzīvot apzinīgi šo Dievišķo dzīvi, ko viņi ir saņēmuši, kurā viņi ir līdzdalībnieki, un aicina izjust to pašu, ko pārdzīvojis Kristus.”: REDAKTORS A. M. JERUMANIS.

REDAKTORS A.M. Jerumanis

EJIET UN

MĀCIET

TEOLOĢISKS ŽURNĀLS SKOLOTĀJIEM UN VECĀKIEM

Pats DIEVS ir tas, kas uzrunā katru cilvēku un liek viņam uzstādīt pareizos jautājumus par pasauli, dzīvi un nāvi. Šie jautājumi viņu neliek mierā, viņš meklē, jo vēlas iegūt pareizās atbildes.”: REDAKTORS A. M. JERUMANIS.

REDAKTORS

A.M. Jerumanis

PRESES NAMS

EJIET UN

MĀCIET

TEOLOĢISKS ŽURNĀLS SKOLOTĀJIEM UN VECĀKIEM

Varbūt tiešāk nekā jebkad mums ir jāatceras KRISTUS vārdi: „Ja nekļusim kā bērni, mēs nekad neieiesim debesu valstībā”. Lai bērni būtu tie, kas mums māca iet pa svētuma ceļu, sekosim šim svētumam, kas viņiem ir tuvāk nekā mums”: REDAKTORS A. M. JERUMANIS.

ATBILD. REDAKTORS Antons Justs

V/U ”P – 2”

EJIET UN MĀCIET

RELIĢISKI IZGLĪTOJOŠS ŽURNĀLS

Grūtajos brīžos ir jārod sevī drosme parunāt ar KRISTU: grēksūdzē, nožēlojot un apņemoties laboties. Vissvētākajā sakramentā pieņemot VIŅU savā dvēselē. Jācenšas ieklausīties VIŅĀ un apņēmības pilniem iet pa ceļu, sekojot VIŅAM uz DIEVA VALSTĪBU.

Igors

Puškarevs

RAKA

ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJA

Grāmata paredzēta studentiem studiju apgūšanai bērnu psiholoģiskajā attīstībā. Piem.: morālā attīstība, runas apguve, šeit nav iekļauti. Tie jāapgūst studējot attiecīgu literatūru.

( VIDŪ )

Bobs Gordons; Deivids Fordoulijs

KRISTĪGĀS DZĪVES PAMATI

V.V.M

Nodarbības laikā nesteidzies: velti laiku visu Rakstu vietu izlasīšanai un jautājumu atbildēšanai.

SR IZDEVN.

KRISTĪGĀS ĒTIKAS PAMATI I DAĻA

Tikumiskās Personības Veidošana. Papildus izglītības programa jaunākā skolas vecuma bērniem.

SR IZDEVN.

KRISTĪGĀS ĒTIKAS PAMATI OTRĀ DAĻA

Tikumiskas Personības – Tikumiska Sabiedrība. Papildizglītības programas kurss vecāko klašu skolēniem.

SR IZDEVN.

DĀVĀ BĒRNIEM

DIEVA VĀRDU

Tā ir Svētdienas skolas būtība: dot bērnu ticībai iespēju stiprināties. Ticība var dzīvot no Dieva Vārda. Vārdam jāskan bieži un spēcīgi.”(NO GRĀMATAS IEVADA).

LBDS;

LATV. KRISTĪGĀ MISIJA

GAISMIŅA

SKOLOTĀJIEM

Svētdienas skolas mācību programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar Bībeles saturu. Dieva pestīšanas plānu, kristīgās ētikas pamatprincipiem un mudināt bērnu uz personīgu izvēli. (NO GRĀMATAS IEVADA).

LBDS;

LATV. KRISTĪGĀ MISIJA

GAISMIŅA

SKOLOTĀJIEM

Visiem vajadzīga piedošana. Kad tu nožēlosi savus sliktos darbus un lūgsi piedošanu, Jēzus arī tevi uzklausīs un dos tev jaunu tīru sirsniņu.” (NO GRĀMATAS IEVADA).

STARPTAUTISKĀ MISIJA “BEZ ROBEŽĀM”

RŪPĒJOTIES PAR DIEVA DĀVANĀM

Sālamana pamācība: 22 : 6 „ Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.”

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA TREŠAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM ( PA LABI ) VĀRDNĪCAS

Klāvs Siliņš ZINĀTNE

LATVIEŠU PERSONVĀRDU VĀRDNĪCA

Šis ir autora mūža darbs, kas veikts ar lielu entuziasmu un pašaizliedzību, ar nemitīgu interesi par svarīgu nacionālās valodas un kultūras daļu.

Pīters Kalvokoresi

JUMAVA

BĪBELES ENCIKLOPĒDISKĀ VĀRDNĪCA

Šī grāmata stāsta par vienu atsevišķu Bībeles aspektu – cilvēkiem, kas tajā darbojas.

Džons Boldoks

MODRIS

KRISTIETĪBAS SIMBOLIKA

Simbolu valoda ne tikai pauž dievišķo noslēpumu, ko slēpj mūs ikdienas dzīve, bet arī ļauj mums iedziļināties tā jēgā un nolūkā.

Inese Šteina

ZVAIGZNE ABC

GARĪGO TERMINU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA

Garīgo terminu pareizas nozīmes izpratne un rakstība ir svarīga.

RED. Dainuvīte Guļevska

APGĀDS “NORDENA”

SVEŠVĀRDU VĀRDNĪCA

Izdevumā apkopoti dažādās zinātnes, mākslas, ražošanas un sadzīves jomās lietojamie svešvārdi.

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA OTRAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM ( PA KREISI )

KĀ KĻŪT PAR PIEVILCĪGU KRISTIETI. KĀ PASTĀSTĪT PAR SAVU TICĪBU ATBILSTOŠĀ VEIDĀ

BĪBELES ATLANTS LAI LABĀK SAPRASTU BĪBELES NOTIKUMU VĒSTURI, JĀPĀRZINA ARĪ ĢEOGRĀFISKĀ VIDE, KURĀ TIE RISINĀJUŠIES. LBB

MARIJA FRĪZENDORFA . JAUNĪBAS ATMIŅAS PAR „TALSU MĀCĪTĀJMUIŽU”.

RŪMENES MUIŽA

ARHITEKTE HELĒNA DEKANTE

LELB SIA “IHTIS”

BAZNĪCU ĒKU APRŪPES GRĀMATA

Grāmatā atradīsiet ieteikumus un principus, kā aprūpēt dažādos gadsimtos būvētās baznīcu ēkas, tajās esošo iekārtu un priekšmetus. ARHITEKTE HELĒNA DEKANTE.

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA OTRAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM TĀLĀK

VITOLDS MAŠNOVSKIS LATVIJAS LUTERĀŅU BAZNĪCAS 1. SĒJ. A – G

VĒSTURE, ARHITEKTŪRA, MĀKSLA UN MEMORIĀLĀ KULTŪRA

VITOLDS MAŠNOVSKIS LATVIJAS LUTERĀŅU BAZNĪCAS 2. SĒJ. I – L

VĒSTURE, ARHITEKTŪRA, MĀKSLA UN MEMORIĀLĀ KULTŪRA

VITOLDS MAŠNOVSKIS LATVIJAS LUTERĀŅU BAZNĪCAS 3. SĒJ. M – SAL

VĒSTURE, ARHITEKTŪRA, MĀKSLA UN MEMORIĀLĀ KULTŪRA

VITOLDS MAŠNOVSKIS LATVIJAS LUTERĀŅU BAZNĪCAS 4. SĒJ. SAR – Z

VĒSTURE, ARHITEKTŪRA, MĀKSLA UN MEMORIĀLĀ KULTŪRA

PRĀVESTA EMER. ALFONSA VECMAŅA DZĪVES GĀJUMS

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA OTRAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM TĀLĀK ŽURNĀLI

GADS

Nr.=

PILSĒTA KALNĀ

1996.

4. (8) decembris

-”-

1998.

4. (16) decembris

-”-

1999.

1. (17) marts

-”-

-”-

3.(19) septembris

-”-

-”-

3.(19) septembris

-”-

-”-

4. (20) decembris

-”-

2000.

1. (21) marts

-”-

-”-

1. (21) marts

-”-

-”-

2.(22 ) jūnijs

-”-

-”-

3.(23) septembris

-”-

-”-

4. (24) decembris

-”-

2001.

1. (25) marts

-”-

-”-

2.(26 ) jūnijs

-”-

-”-

3.(27) septembris

-”-

-”-

4. (28) decembris

-”-

2002.

4. (32) decembris

-”-

2003.

1. (33) marts

-”-

-”-

2.(34) jūnijs

-”-

-”-

4. (36) decembris

-”-

2004.

1. (37) marts

-”-

-”-

2.(38) maijs

-”-

2006.

44. aprīlis

-”-

2007.

48. decembris

-”-

2008.

49. decembris

-”-

   

GRONLAND

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA PIRMAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM ( PA KREISI )

3 TĪRAS KLADES

IESVĒTES MĀCĪBĀM

ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA PIRMAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM ( PA KREISI )

BĪBELES STUDIJAS – LEKCIJAS

Kaspars Simanovičs

2002. G. –2003. G.

BĪBELES STUDIJAS – LEKCIJAS

Kaspars Simanovičs

2003. G. okt. – 2004. G. dec.

SPREDIĶI

Kaspars Simanovičs

2003. G. – 2004. G.

BĪBELES STUDIJAS – LEKCIJAS

Raimonds Mežiņš

2005. G. janv.

SPREDIĶI

Raimonds Mežiņš

2005. G. – 2008. G.

SPREDIĶI

Uģis Brūklene

2011. G. – 2012. G.

SPREDIĶI

Atis Freipičs

2010. G. – 2012. G.

SPREDIĶI

Raimonds Mežiņš

2009. G.– 2012. G.; 2013. G.

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA PIRMAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM TĀLĀK

GARĪGĀS APRŪPES TEOLOĢIJA MAPĒ

40 – DIENAS AR MĒRĶI GARĪGĀ IZGLĪTĪBA

MAZO GRUPU VADĪŠANA

SEMINĀRU CIKLU MATERIĀLI

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA PIRMAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM TĀLĀK

GARĪGĀ APRŪPE SLIMNĪCĀ

KĀ IZVEIDOT DIAKONISKU BAZNĪCU

TILTU BŪVĒTĀJS

MĀJAPMEKLĒJUMI

Helge Kjērs Nīlsens BAZNĪCA UN DIAKONIJA

BRĪVPRĀTĪGO DARBINIEKU AUDZINĀŠANA DRAUDZĒ

DIAKONIJAS PROGRAMMA

PAR HOMOSEKSUĀLISMU – BROŠŪRIŅAS

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA PIRMAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM TĀLĀK

DRAUDZES ZIŅAS;

ĪSA KANDAVAS VĒSTURE;

ĪSS KOPSAVILKUMS LATVIJAS EVAŅĢĒLLSKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS VĒSTURĒ

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA PIRMAIS PLAUKTS VIRS DURVĪM ( PA LABI )

DZĪVĪBAS VĀRDS žurnāls

KRISTĪBA

2.LAIDIENS

TAISNOŠANA

4. LAIDIENS

SVĒTDARĪŠANA

5. LAIDIENS

DIEVA VĀRDS

7. LAIDIENS

LŪGŠANA

8. LAIDIENS

DIEVA VALSTĪBA

10. LAIDIENS

BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS

11. LAIDIENS

ATKLĀSMES GRĀMATA

12. LAIDIENS

RADĪŠANA

13. LAIDIENS

KRISTŪ

14. LAIDIENS

HERĒZES

15. LAIDIENS

ATGRIEŠANĀS NO GRĒKIEM

16. LAIDIENS

DEBESĪS

17. LAIDIENS

TAISNOŠANA

18. LAIDIENS

DIEVS MŪSU TĒVS

21. LAIDIENS

KRISTUS JŪSOS

22. LAIDIENS

CIEŠANAS

23. LAIDIENS

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA AIZ DURVĪM OTRAIS PLAUKTS NO APAKŠAS ( PA KREISI )

SVĒTDIENAS RĪTS 1996. G. 10. NOV.; RAKSTU VIETA S VISĀM BAZNĪCAS GADA DIENĀM; DIEVKALPOJUMA SVINĒŠANAS LAPIŅAS;

LELAJĀ APLOKSNĒ : GAIĶU BAZNĪCAS DIEVKALOJUMU LAPIŅAS ; EKSKURSIJAS; TĒVZEMES VIETU VĀRDI.

FOTOGRĀFIJAS NO 1925. / 26.G.; 1986.G.; 2005. G. UN CITAS.

MACĪTĀJU RIHARDU ZARIŅU PIEMINOT.

LATVIJAS BĪBELES BIEDRĪBAS PATEICĪBAS – KANDAVAS EV. LUT. DRAUDZEI

ZIEMSVĒTKU, JAUNGADA, AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU

APSVEIKUMI UN IELŪGUMI

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA AIZ DURVĪM OTRAIS PLAUKTS NO APAKŠAS ( PA LABI )

LETA – RĪGA 1924. G.

D. Merežkovska

LEONARDO DA VINČI (DIEVU ATDZIMŠANA )

 

E.G. While

LIELĀ CĪŅA STARP GAISMU UN TUMSU.

AGĀDS “CĪRULIS” 1994. G.

Roberts Mūks

RELIĢIJA UN MISTICISMS.

 

Normens Vorens

KĀDA JĒGA? ATBILDES UZ BŪTISKIEM JAUTĀJUMIEM.

ATA FREINĀTA IZDEVN. 1937. G.

SKAISTĀKĀS PASAKAS NO VISAS PASAULES.

LATVIJAS RAKSTU APGĀDS RĪGĀ

DABA UN DZĪVE LĪDZĪBĀS

LIESMA

Margareta Mičela VĒJIEM LĪDZI

LIESMA

Arčibalds Kronins CEPURNIEKA PILS

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA AIZ DURVĪM PIRMAIS PLAUKTS NO APAKŠAS OTRĀ RINDA ( PA LABI )

1. GB.

ROŽU KRONIS – SV. MISES UN CITĀM LŪGŠANĀM UN DZIESMĀM 1908. G.

1.GB.

ZELTA ALTĀRIS LŪGŠANAS UN DZIESMAS 1882.g.

1.GB.

KATOLISKA MĀCĪBAS un Pātaru jeb Lūgšanu grāmata 1877. G.

1.GB. GRĀMATA VĀCU VALODĀ

LEBEN DES FELIGEN LORENCE VON BRINDEST

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA AIZ DURVĪM PIRMAIS PLAUKTS NO APAKŠAS OTRĀ RINDA ( PA KREISI )

3.GB. LIELĀS

Vecās BĪBELES

2. GB. VIDĒJĀS UN 2. GB. MAZĀS

Vecās BĪBELES UN Vecās BĪBELES

1.GB. UN 1.GB. MAZĀ

Vecā JAUNĀ DERĪBA UN Vecā JAUNĀ DERĪBA

   

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA AIZ DURVĪM PIRMAIS PLAUKTS NO APAKŠAS PIRMĀ RINDA ( PA KREISI )

1. GB.UN 9. GB., 1. GB. AR INV.NR.

ĻOTI VECA DZ.GR. UN1902.G,1923.G,1925.G,1926.G, 1928.G,1933.G, 1954.G.; DZ. GR. 1939. G.

1.GB.

PESTĪŠANAS ARMIJAS DZIESMAS 1939. G.

1.GB..

PIELIKUMS DZIESMU GRĀMATAI 1939.G.

DZIESMU DZIESMA

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS 1993. G..

SLAVĒJIET KUNGU

LŪGŠANU UN DZIESMU GRĀMATAS KATOĻIEM 1989.G.; 1990.G.

PIRMAIS PLAUKTS PIE LOGA AIZ DURVĪM PIRMAIS PLAUKTS NO APAKŠAS PIRMĀ RINDA (PA LABI)

Gottingen 1908. G.

DIE SRIFTEN DES NEUEN TESTAMENTS

Gottingen 1907. G.

DIE SRIFTEN DES NEUEN TESTAMENTS

Landsbergs 1910. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 1. BURTNĪCA

Landsbergs 1904. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 13. BURTNĪCA

Landsbergs 1906. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 25. BURTNĪCA

Landsbergs 1907. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 37. BURTNĪCA

Landsbergs 1908. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 49. UN 50 . BURTNĪCA

Landsbergs 1909. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 61. BURTNĪCA

Landsbergs 1911. G.

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA 73. BURTNĪCA

MAZAJĀ SKAPĪTĪ ( AIZ STIKLIEM ) LABAJĀ PUSĒ VECĀS

A.Stankovs

LATVIJAS VALSTS IZDEVUMS

CILVĒKA ANATOMIJA

MĀCĪBU IESTĀŽU PĀRVALDE IETEIKUSI MEDICĪNAS SKOLĀM

Cilvēka anatomija no grieķu valodas (anatemno – sagriežu, sašķeļu) ir zinātne, kas pētī ķermeņa formu un uzbūvi saistībā ar tā funkciju, kā arī ķermeņa attīstības likumsakarības.

MĀCĪTĀJI:

I. Bergs,

A. Kleppers

VALTERS UN RAPA

TUVĀK PIE TEVIS, DIEVS!

Sprediķi visām baznīcas gada svētdienām un svētku dienām.

S. Vaits TULKOJIS :

J. BIRZIŅŠ

VALTERS UN RAPA

DABA UN DZĪVE LĪDZĪBĀS

JĒZUS KRISTUS ir tiešām mācītājs, kas nācis no DIEVA un krāšņā daba bija VIŅA iemīļotākā un piemērotākā vieta, kur VIŅŠ izsacīja savas mācības.

Gothards Frīdrihs

Stenders

LIESMA

AUGSTAS GUDRĪBAS GRĀMATA NO PASAULES UN DABAS

G. F. Stenders bija pirmais, kas atkārtoti rakstīja par latviešiem nevis kā par arāju kārtu, bet gan tautu un pielīdzināja to citām tautām. Viņš ticēja latviešu tautas nākotnei.: „Un manā lielajā vecumā man šajā pasaulē nepaliek vairs cita vēlēšanās, kā vien dzīvot latviešu nācijas labā, kas mūs uztur, bet kas atstāta pārāk novārtā, tautas labā, kura ir tikpat dievišķa kā citas, bet kurai vajadzīga apgaismība un kuras laimei es jau no sendienām esmu atdevis savu sirdi.”: G. F. STENDERS.

Gustav Frenssen

Šotingen

DORSPREDIGHEN

Vācu valodā

Aberhs Virbulis

SV.R.

SVĒTĀ ZEME

Novērojumi un iespaidi ceļojumā pa Palestīnu un Eģipti. Ar 42 ilustrācijām tekstā un uz atsevišķām lapām. 65.lpp. JĒZUS kristības vieta Jordānā ir pievilcīga ar savu dabisko vienkāršību. Upe, ūdens, lieli kupli koki, tālāk tuksnesis 2 – 3 stundu gājumā.

PIELIKUMS

JELGAVĀ

PIE KURZEMES

Evaņģēliskās latviešu draudžu Dziesmu Grāmatas

Dr. Treija SPREDIĶIS

PASAULES GAIŠUMS

Semināra traktāts Nr. 25.

Teofils Speri

GRĒKS

Nepieciešams tas, lai cilvēks, kas meklē palīdzību, gūst iespēju un spēku izteikt visu. ( Zināms, lai vīrs runā ar vīru, un sieviete ar sievieti – un lai abi būtu nobrieduši tādām sarunām un lai būtu tām arī īstais laiks).

 

MŪŽĪGAIS EVAŅĢELIUMS

Atklāti noslēpumi par DIEVA mūžīgo izredzēšanas, aicināšanas un pestīšanas nodomu.

J. Urbana

KAS IR PATIESĪBA?

JĒZUS atbildēja: „ ES tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka MAN būs patiesību apliecināt. Ikviens, kas ir no patiesības dzird MANU balsi. Pilātus uz VIŅU saka: „Kas ir patiesība?”

Mārtiņa Lutera

PAR KRISTĪGA CILVĒKA BRĪVĪBU

31. oktobrī 1517. g. ar saviem pazīstamiem 95 teikumiem Luters bija atklāti uzstājies pret katoļu baznīcu. Šiem teikumiem kā Lutera draugi, tā arī ienaidnieki piešķīra vislielāko vērību.

MĀC. Dr. Alfreds Pipirs

KRISTĪGAS RELIĢIJAS PAMATI UN BŪTĪBA, SALĪDZINOT AR PĀRĒJĀM PASAULES RELIĢIJĀM

Tā izteicies Kants savas „Ētikas” beigu vārdā, ka divas lietas piepildot mūsu sirdis ar arvien jaunu apbrīnu un godbijību: „Zvaigžņotā debess virs mums un morāliskais likums iekš mums.”

A. Skrodelis

VISA PAMATĀ MĪLESTĪBA

Uz katru no mums skan lielais vārds: tu tāpēc esi pasaulē lai mīlētu, mīli. Mīli sevi un citus. Ne savu labumu, patiku, bet to dziļāko sevī, dievišķo, kodolu, dvēseli. Un arī citos ne ārējo, bet iekšējo, būtisko, kodolu.

 

APUSTUĻA JĀŅA

SVĒTS EVAŅĢĒLIJS.

Karloss Mārtins

LIECINĀŠANA APVĒRSUMS PASAULE

Labākais laiks grēciniekam atgriezties, ir tagad. Lai attēlotu sodības, kurām jānāk pār kritušiem kristīgajiem, tiek kā simboli lietotas bazunes.

MAZAJĀ SKAPĪTĪ AIZ STIKLIEM GADAGRĀMATAS

1992. GADS

Rodas jautājums : kāda būs kārtējā 15. Latvijas Sinode, ņemot vērā to mantojumu, kas tieši vēsturiskās un arī politiskās attīstības gaitā ir saņemts no nesenās pagātnes KĀRLIS GAILĪTIS LELB ARHIBĪSKAPS.

1993. -”-

Mēs daudz domājam un runājam par to, ka mēs gribam atjaunot Latviju, un es nešaubos, ka daudzi no mums patiesi, no sirds un godīgi grib to darīt. Taču mēs to neatjaunosim un neuzcelsim ar netaisnām un bezdievīgām metodēm.” : KĀRLIS GAILĪTIS LELB ARHIBĪSKAPS.

1994. -”-

Liturģiskās krāsas simbolizē:

BALTS: skaidrību, prieku un identificējas ar JĒZUS dzīves notikumiem (izņemot Lielo Piektdienu): Ziemsvētkiem, Lieldienām, Trīsvienības svētkiem, Debesbraukšanas, lieto arī visu svēto dienā.

SARKANS: SVĒTO GARU, martiriju, DIEVA mīlestību; lieto Vasarsvētkos.

VIOLETS: grēku nožēlu; lieto Adventes un ciešanu laikā.

ZAĻŠ: misijas darbu pasaulē, cerību, atjaunošanos, augšanu; lieto Zvaigznes dienas sezonā, darba svētkos, Pļaujas svētkos.

MELNS: norāda uz dziļām sērām; lieto Lielajā Piektdienā.

1995. -”-

Izdzīvojot Baznīcas gadu, mēs cenšamies izstaigāt līdzi mūsu KUNGA gaitai, to pastāvīgi pieminot.”: ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

1996. -”-

No 1566.gada līdz īpašuma atsavināšanai 1920. gadā Nurmuiža piederēja fon Firksu dzimtai. Lai neapsargātajā baznīcā nepazustu unikālie 17. gs., beigu altāra gleznojumi, tos nācās uzglabāt Talsu muzejā, tad restaurēt, par ko šī procesa iniciatoram vēl 80. gadu sākumā nācās ciest morālus pazemojumus.” : RAKSTA MĀKSLAS ZINĀTNIEKS OJĀRS SPĀRĪTIS.

1997. -”-

Atkāpties, lai katru dienu kaut mirkli pavadītu pateicībā par DIEVA neizmērojamo žēlastību! Lai tā atjauno un ar SVĒTĀ GARA palīdzību stiprina mūsu cerību!” : PRĀVESTE IEVA GRAUFELDE.

1998. -”-

Pāvils aicina: „Dzīvojiet mīlestībā!” Mīlestībā, kura mūsu Pestītājam palīdzēja pārvarēt izmisumu Ģetzemanes dārzā, atvairīt bailes un sāpes, uzvarēt nāvi un augšāmcelties godībā.” : ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

2000. -”-

Svētais Augustīns reiz teica, ka cilvēks ir radīts ar ilgām sirdī un viņa dvēsele ātrāk nerod miera, līdz tā nav atradusi DIEVU. Kāpēc pat neticīgi cilvēki tik bieži saka, ka Dievnamā viņos ienāk miers? ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

2001. -”-

DIEVA VĀRDU ne tikvien lasām, bet arī dzirdam – tekstā un mūzikā, tas ir skatāms dramatizējumos, kā arī tiek nodots tālāk – jaunajai paaudzei.” ). PRĀVESTE IEVA GRAUFELDE.

2002. -”-

Man šķiet, ka mēs DIEVA žēlastības varenību ieraugām Svētības Vārdos, ko saņemam dievkalpojuma noslēgumā: „ TAS KUNGS lai tevi svētī un lai tevi pasargā! TAS KUNGS lai apgaismo Savu Vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! TAS KUNGS lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!. (4. Moz. 6 : 24 – 26 ). PRĀVESTE IEVA GRAUFELDE.

2003. -”-

DIEVS skatās cilvēka sirdī. Dažreiz var šķist, ka VIŅŠ aicina uz to, kam nejūtamies pietiekami labi un spējīgi. Taču DIEVS uzticas mums vairāk, nekā paši uzticamies sev.” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

2004. -”-

Pat dārgas lieta bieži vien ir pārejošas. Ticība, cerība, atziņa, mācība – tas viss beigsies, vienīgi „ mīlestība, nekad nebeidzas.” ( 1. Kor. 13 : 8a ). ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS, LELBĀL ARHIBĪSKAPS.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA PIRMAIS AUGŠĒJAIS PLAUKTS MĀCĪBĀM

L.G.Taivāns

Elizabete Taivāne

RELIĢIJAS VĒSTURE

Ļoti laba grāmata skolotājiem. Var izmantot stundu sagatavošanā.

Pērs Anderss Grunnans

MĪLESTĪBA PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA

Grāmatas pamatā ir Mārtiņa Lutera „Mazais Katehisms”. Autors sniedz mūsdienīgus komentārus katrai Katehisma sadaļai.

Bengts Heglunds

TEOLOĢIJAS VĒSTURE

Grāmata sarakstīta kā ievads Kristīgajā dogmātikā un apraksta tās attīstības pakāpes. Tā apskata kristīgās tradīcijas avotus un tajos atspoguļoto ideju attīstību.” : AUTORS.

Imants Eduards Kalniņš

CILVĒKS STARP DIEVU UN PASAULI

GARĪGĀ VESELĪBA UN APRŪPE. Cilvēks ir pasaules radījums, bet elpo Dievišķo Dvašu. Cilvēka dvēselē saskaras cilvēka gars, kas viņu vieno ar Dievu un pasauli.”: AUTORS.

Martins Francmans

DIEVA VĀRDS AUG IEVADS JAUNAJĀ DERĪBĀ.

DIEVS ir Visas Vēstures KUNGS, un VIŅŠ atklājas ar SAVIEM Varenajiem Darbiem vēstures gaitā, un DIEVA VĀRDS, kuru VIŅŠ liek izteikt SAVIEM praviešiem, interpretē Šos Darbus un padara Tos par paliekošu Spēku pasaulē.”: AUTORS.

Aleksandrs Meņs

RELIĢIJAS PIRMSĀKUMI

Baznīcā nav privileģētu vietu. Bet ja tādas ir, tad tās domātas pašiem atstumtākajiem.

Inteliģents nav labāks par citiem, tomēr viņam tāpat kā visiem pārējiem, vajadzīga nemirstīgās dvēseles pestīšana.”: S. AVERNICEVS FILOLOĢIJAS ZINĀTŅU DOKTORS.

Nikolajs Plāte

KOMPENDIJS DOGMĀTIKĀ

Sistematizētai kādas konfesijas ticības atziņu mācībai -„dogmātikai”- ir nostaigājams diezgan garš informācijas apguves ceļs. Luters ir teicis, ka labi uz Tā KUNGA atnākšanu būs sagatavojies tas, kas savam dzīves uzdevumam būs uzticīgs līdz galam.”: Autors.

Frīdemans Hebarts

VIENOTI EVAŅĢĒLIJĀ

Baznīcas identitāte ir cieši saistīta ar tās vēsturi un izcelšanos. Ļaudis, kurus piesaista Luteriskās baznīcas dzīve, kalpošana, sludināšana, mācība, parasti īpaši vēlas uzzināt Luteriskās Baznīcas vēsturi un pamatus.”: AUTORS.

LATV.EV.

LUT.BAZ. VIRSV.

VIŅA VĀRDI BIJA VARENI

Evaņģēlijs nozīmē priecīga vēsti. Tā patiesi ir priecīga vēsts: par DIEVU TĒVU debesīs, KAS sūtījis SAVU DĒLU, lai TAS atpestītu cilvēkus no grēka un rādītu tiem ceļu pie DIEVA.

Dr.Mārtiņš Hemnics

LMF

ENHIRIDIONS KRISTĪGĀS MĀCĪBAS ROKASGRĀMATA

Publiskais vārda sludinātāja amats un sakramenti nav pavēlēti visiem kristišiem kopumā (1.Kor. 12, Ef. 4), bet ir nepieciešams īpašs aicinājums (Rom 10).”: AUTORS.

Vitālijs Tihoplans Tatjana Tihoplana

TICĪBAS FIZIKA

Grāmatā saprotami, raiti un saistoši vēstīts par parapsiholoģiskiem un paranormālie faktiem. Par to cilvēku viedajām domām, kuri spējuši ielūkoties smalkajā garu pasaulē.” : : A. FEDOTOVS.

Helmuts Burkhards

LMF

IEVADS ĒTIKĀ

Pirmkārt: ētika ir mācība par cilvēka izturēšanos. Otrkārt: ētika ir mācība par cilvēka dzīvi, vērtējot to no viņa atbildības skatu punkta. No atbildības par savas dzīves pareizo izveidi.”: AUTORS.

SASTĀDĪJIS Normunds Kamergrauzis

ĒTIKAS DIMENSIJAS

Ētikas jautājumi ir vienmēr nodarbinājuši cilvēkus. To pilnā mērā var attiecināt arī uz kristiešiem un kristīgo ētiku, kura pastāv attīstībā un mainībā.” : NORMUNDS KAMERGRAUZIS.

Valdemārs Maldonis

KLINTS

EVANĢĒLISKĀ DOGMĀTIKA

Grāmata rakstīta tiem, kas vēlas precīzu, samērā izsmeļošu un izjustu skaidrojumu par kristīgās ticības galvenajām mācībām.” : JURIS CĀLĪTIS.

LATV. BĪB. BIEDRĪBA

BĪBELE: RAKSTI, TEKSTS, KULTŪRVIDE Ӏ

Starptautiskās konferences: BĪBELE: RAKSTI, TEKSTS, KULTŪRVIDE saturisks atspoguļojums. Jauns kristietības SVĒTO RAKSTU tulkojums vienmēr ir unikāls notikums katras tautas dzīvē.”: J. N. VĒJŠ.

LBB

BĪBELE: RAKSTI, TEKSTS, KULTŪRVIDE ӀӀ

Turpina tradīcijas, kas aizsāktas 1999.gadā, izdodot LATV. BĪB. BIEDRĪBAS zinātnisko rakstu krājuma pirmo laidienu, galvenais uzsvars likts uz BĪBELES tematikas pozicēšanu akadēmiskā vidē.”: VALDIS TĒRAUDKALNS.

LMF

AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBA ŠODIEN

DIEVA VĀRDS ir vienīgais drošais un uzticamais garīgās patiesības avots. Luterāņi vienmēr uzsvēruši, ka kristīgā mācība rodama vienīgi: SVĒTAJOS RAKSTOS.”: DEIVIDS L MĀSMANS.

NEATKARĪGS ŽURNĀLS

PAKĀPIENI 3

Gandrīz visa BĪBELES pirmā daļa uzrakstīta senebreju valodā – vairāk nekā 1000 gadu laikā. Otrā daļa uzrakstīta sengrieķu valodas tautas dialektā t.s. „koinē”.” : VILJAMS ŠULCS.

Jozefs Imbergs

LMF

DZĪVĪBAS CEĻŠ

KRISTĪGĀS TICĪBAS PAMATI. „Mums ir vajadzīga labāka izpratne par ticības jautājumiem un kristīgo ētiku.”: JOZEFS IMBERGS.

Jozefs Imbergs

SR IZD.

KRISTĪGĀ DZĪVE

Viss, kas attiecas uz kristīgo dogmātiku un ētiku, un, protams, arī morāli, ir pamatots KRISTŪ.

Billijs Grehēms

PASAULE LIESMĀS

Šī grāmata ir mēģinājums aprakstīt mūsu moderno šodienas pasauli liesmās. Uguns var vai nu šķīstīt vai iznīcināt.

RĪGAS

METROPOL. KŪRIJA

ĒTIKA

Grāmata domāta kā mācību līdzeklis vidusskolēniem, skolotājiem un katram cilvēkam, kas meklā dzīves jēgu, kas grib atrast vienīgo patiesi LABO.

LU TEOLOĢIJAS FAKULT. IZDEV . CEĻŠ

HOMILĒTIKA

Lai slava un pateicība Dievam, ja mēs ar savu sprediķi esam ieguvuši kaut vienu vienīgu dvēseli Dieva valstībai!”: DŽEIMSS STJUARTS.

Džons R. V. Stots

LABĀ VĒSTS

KRISTĪBAS PAMATI

JĒZUS aicina mūs sekot VIŅAM, nododot sevi pilnīgi un bez atlikuma kalpošanai VIŅAM.

Māc. Jānis Birģelis

LELB

MŪSU TICĪBAS PAMATI

SVĒTAIS VAKARĒDIENS kā ticības dārgums jāprot sargāt un pareizi lietot, lai subjektīvā pārdzīvojumā mēs varētu izmantot tā objektīvo nozīmi.

Ārija Karpova

ZV ABC

PERSONĪBA

Grāmatā aprakstītas 14 izcilu zinātnieku īsas biogrāfijas un personības teorijas.

Uuras Saarnivaara

CEĻŠ PATIESĪBA DZĪVĪBA

Ja cilvēks nav piedzīvojis nožēlu, viņa ticība ir tikai iedomāta ticība, jo īsta ticība nes sevī mierinājumu un iepriecinājumu.

Herberts Girgenzons

LMF

MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS

Lai Herberta Girgenzona tulkojums palīdz mums arī divdesmit pirmajā gadsimtā turpināt dzīvību dodošā DIEVA VĀRDA pasludināšanu caur Mārtiņa Lutera radīto instrumentu, kuru SVĒTAIS GARS ir lietojis jau piecsimt gadus.” : ROBERTS KOLBS.

Roberts Kolbs

KATEHISMA MĀCĪŠANA DIEVA BĒRNIEM

Arī caur jums, lasītāj, Dievs turpinās mācīt saviem bērniem Katehisma mācību, kā arī to dzīves veidu, kādu Viņš ir parādījis Saviem ļaudīm.” R. KOLBS.

Mārtiņa Lutera

LIELAIS KATEHISMS

Uzticama un nopietna Dr. Mārtiņa Lutera pamācība visiem kristiešiem.

Dr. Mārtiņa Lutera

MAZAIS KATĶISMS

DIEVA baušļi, ko DIEVS saka par tiem? VIŅŠ saka: „ES, tavs KUNGS un DIEVS, ESMU dedzīgs DIEVS, kas pie tiem, kas MANI ienīst, piemeklē bērnus par tēvu grēkiem līdz trešajam un ceturtajam augumam, bet pie tiem, kas MANI mīl un MANUS baušļus tur, ES daru labu līdz tūkstošajam augumam.”

Uuras Saarnivaara

ATSLĒGU VARA

Īstas ticības būtība ir tāda, ka cilvēks vairs nepaļaujas uz sevi, nedz arī uz savu ticību, bet turas pie KRISTUS, patverdamies KRISTUS taisnībā, lai šī taisnība ir viņa vairogs un aizstāvis. Mums jāpastāv KRISTŪ, pie KRISTUS un zem KRISTUS, nekad necenšoties izrauties no VIŅA patvēruma.

Ūrass Sārnivāra

AR SOMU EV. BAZ. DR. ATBALSTU

ATSLĒGU VARA

Grāmata beidzas ar lūgšanu: „ DIEVS, lūdzu, palīdzi man atgriezties no maniem grēkiem un ticēt Tavas žēlastības un piedošanas evaņģēlijam. Ļauj, KUNGS, lai TAVS SVĒTAIS GARS vieš manī patiesu ticību. JĒZUS VĀRDĀ es tā lūdzos”. ĀMEN.

Dr. Mārtiņš Luters

SR IZD.

MAZAIS KATEHISMS UN KRISTĪGĀ MĀCĪBA

Lai iegūtu mūžīgo svētlaimību, noteikti ir nepieciešama arī stingra ticība, mūsu KUNGA JĒZUS KRISTUS iemiesošanai.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA OTRAIS PLAUKTS NO AUGŠAS IZGLĪTĪBA

Mārtiņš Luters

LMF

1 MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS

Ӏ DAĻA

Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, bet Lutera komentāri kā dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoliģijas avots ir aktuāli vēl joprojām.” : ILĀRS PLŪME.

Mārtiņš Luters

LMF

1 MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS

ӀӀ DAĻA

Basils Fabers norādīja, kurš pirmais sāka šā Lutera darba tulkošanu vācu valodā, ka šajā darbā saplūst kopā visa Lutera teoloģija.” : ILĀRS PLŪME.

Mārtiņš Luters

LMF

BAZNĪCAS POSTILLA

Ӏ DAĻA

Šeit apvienoti 17 Mārtiņa Lutera sprediķi Baznīcas ziemas daļai. No Adventa pirmās svētdienas līdz piektajai svētdienai pēc Epifānijas (parādīšanās).

Dr. Mārtiņš Luters

LMF

BAZNĪCAS POSTILLA

ӀӀ DAĻA

Sprediķi par Apustuļu vēstulēm Baznīcas gada posmam no septuagesima (septiņdesmitās) svētdienas līdz divdesmitajai svētdienai pēc Trīsvienības svētkiem. Kopā ar Ӏ sējumu aptver visu Baznīcas gadu.

Mārtiņš Luters

LMF

BAZNĪCAS POSTILLA

ӀӀӀ DAĻA

Mārtiņa Lutera sprediķi Advetes un Ziemsvētku laikam.Sējumā iekļautie sprediķi balstīti Evaņģēlija tekstos.

Dr.Mārtiņš Luters

LMF

BAZNĪCAS POSTILLA

ӀV DAĻA

Mārtiņa Lutera sprediķi par Apustuļu vēstulēm.

Dr. Mārtiņš

Luters

LMF

BAZNĪCAS POSTILLA

V DAĻA

Apvieno Mārtiņa Lutera sprediķus no svētdienas pēc KRISTUS DEDESBRAUKŠANAS DIENAS līdz divdesmit sestajai svētdienai pēc Trīsvienības svētkiem.

K.E.V. Valters

LMF

BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS

Apraksta galvenās BĪBELES mācības: Bauslību un Evaņģēliju. Ir klasisks Luteriskās teoloģijas darbs. Svētdienas skolu skolotājiem, draudžu darbiniekiem, ikvienam kristietim.

Augsburgas institūts

VIENPRĀTĪBAS GRĀMATA

Luterāņu Ticības Apliecība.

Reinhards Slenska

LMF

BAZNĪCAS TEOLOĢIJAS ATBILDĪBA

Pamati, Kritēriji, Robežas. Teoloģijas studijām. Baznīcas kritika, tāpat kā raizes par Baznīcu var tā pārņemt draudzi, ka tā pilnīgi aizmirst kas ir Baznīca. Šeit apskatīti būtiski Baznīcas dzīves un mācību jautājumi mūsdienu teoloģijas kontekstā.

Dr. Džons Teodors Millers

KRISTĪGĀ DOGMĀTIKA

DOKTRINĀLĀS TEOLOĢIJAS ROKASGRĀMATA.

Mācītājiem, skolotājiem un lajiem.

Eivinds Bergrāns

VALSTS UN CILVĒKS

Autors vispusīgi un tieši apskata Baznīcas un valsts attiecības.

Guntis Dišlers

DIEVS UN CILVĒKU VĒSTURE VECAJĀ DERĪBĀ

Šī grāmata ir svētās vēstures dokuments, kuru mūsu laikmeta cilvēkam ir vērts izlasīt. Ja tāda vēlēšanās būs radusies, tad mans mērķis būs sasniegts”: AUTORS.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA KREISI ) LUTERS

Džeims M. Kitelsons

LMF

LUTERS – REFORMATORS

MĀRTIŅA LUTERA BIOGRĀFIJA

Lutera grāmatas, darbība un pat galda runas ( ko pierakstījuši studenti) rāda vīru, kas skaidri apzinājies sevi un savu izšķirošo lomu vēsturē. Lutera dzīves apskats kopumā atklāj, ka šis vīrs un viņa darbība viens otru izskaidro, grāmata pārstāv viedokli, ka šis cilvēks patiešām ir saprotams.”: DŽEIMS M. KLTELSONS.

E. Grīslis

LELDAS APGĀDS

MĀRTIŅŠ LUTERS – REFORMATORS

Šajā grāmatā mēģināsim atšķirt patiesību no tukšām leģendām. Tieši šajā gadsimtā katoļi un luterāņi ir satikušies, ejot kopēju Golgātas ceļu. Nu jau pāris gadu desmitu Luters katoļiem neliekas esam pretinieks, bet savs cikvēks, no kura var daudz mācīties.” : EGILS GRĪSLIS.

APKOPOJIS : Frīders Šulcs

LMF

LŪGSIM KOPĀ AR LUTERU

MĀRTIŅA LUTERA

LŪGŠANU IZLASE

KUNGS, tas ir TAVS PRĀTS un TAVA GRIBA, lai es nāku lūgšanās pie TEVIS. Tad nu es gribu nākt, līdzi ņemdams lūgšanai visvajadzīgāko.” Feits Dītrihs: „Viņš lūdz tādā atdevē un ar tādu ticību un cerību, it kā lūgtu kāds, kas runā ar savu tēvu”. GRĀMATĀ IETVERTAS 67 LŪGŠANAS .

Džīns Edvards Vīts

LMF

VIETA, KUR STĀVĒT

DIEVA VĀRDS MĀRTIŅA LUTERA DZĪVĒ –

VAI (kas ir pat vēl grūtāks izaicinājums) pamēģini izmainīt pats sevi. Problēma ir apstāklī, ka šī problēma esi tu pats.Būdams nelielas provinciālas universitātes pasniedzējs, viņš izlika publiskai ievērībai dažādas tēzes, par kurām gribēja diskutēt. Nepagaja ne cik ilgs laiks, kad pāvests jau centās viņu iznīcināt.” : DŽĪNS EDVARDS VĪTS.

Bernhards

Loze

LMF

MĀRTIŅŠ LUTERS

IEVADS LUTERA DZĪVĒ UN DARBOS

Šeit vispirms tiks nedaudz ieskicēts laikmets un Lutera dzīves svarīgākie periodi, bet pēc tam uzsvars tiks likts tieši uz Lutera rakstiem un teoloģiju.” : BERNHARDS LOZE.

Mārtiņš Luters

LMF

MĀRTIŅA LUTERA SVĒTO RAKSTU APCERES KATRAI DIENAI

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

( PLAUKTĀ PIE KATRAI DIENAI ).

Mārtiņš Luters

LMF

GALDA RUNAS

Kā rakstīja labs Lutera pazinējs Gustavs Kaverau: „Viņš bija īsts vācu vīrs, kas, pusdienlaikā vai vakarā atgriežoties no darba vai studijām un apsēžoties mājās pie galda, izjuta nepieciešamību kopīgo maltīti papildināt ar nopietnu un skaidru runu, uzticības pilnā gaisotnē savu draugu un nama saimes vidū atveldzējoties un atgūstot mieru.”

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( VIDŪ ) R. FELDMANIS

ROBERTS FELDMANIS

LMF

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA UN DIEVKALPOJUMS

PROFESORS FELDMANIS veltījis šo grāmatu kā garīgu ceļamaizi ikvienam draudzes loceklim. Kā saprast un līdzi dzīvot dievkalpojuma visās daļās, katrā liturģiskajā vārdā.

Ilmārs Rubenis

LMF

MISIONĀRS ROBERTS FELDMANIS

Līdz šim maz zināmas Roberta Feldmaņa dzīves lappuses. Liela daļa no Feldmaņa garīgā mantojuma glabājas arhīvā, tomēr daļa no tā ir arī cilvēku sirdīs un atmiņās. Ir svarīgi to apzināt, saglabāt un darīt pieejamu un iedzīvinot lietot mūsu Baznīcā.

Roberts Feldmanis

LMF

LATVIJAS BAZNĪCAS VĒSTURE

Kā Baznīcas vēsturnieks un mācītājs Feldmanis centās saredzēt baznīcas ceļu Latvijas un latviešu vēsturē. Baznīcas vēsture viņam bija Evaņģēlija vēsture, kas atklājās latviešu vēsturē

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

VIENĪGI KRISTUS

PIRMAIS SPREDIĶU KRĀJUMS

Mācītāja sprediķi vienmēr bija īpaši, mācītājs runāja to, kam ticēja, izteica to, par ko dzīvoja pats. Mācītājs sprediķoja kā gans, kurš ved savu ganāmpulku uz zāļainām ganībām, lai tas gūtu sev atbalsta barību, ne uzkodas vien”:RAKSTA DR. THEOL. GUNTIS KALME.

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

KOPĀ AR KRISTU

OTRAIS SPREDIĶU KRĀJUMS

„”Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta.” (Mk 8 : 33). Pēteris domā tā, kā mēs domājam. Mēs arī satrūkstamies uzdevuma priekšā, kad Dievs mūs noliek izšķirties par kaut ko ļoti lielu. Nu vai tad uzreiz jādodas ugunīs un ūdeņos? Nu vai tad nevar kaut kā vienkāršāk?”: ROBERTS FELDMANIS.

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

CREDO

SPREDIĶU CIKLS PAR APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBU

Šis sējums dos iespēju iepazīt ne tikai senās Baznīcas mācību pamatus, bet arī spilgtu personību mūsu Baznīcas liecinieku pēctecībā. Robertam Feldmanim „Es ticu” bija notikums pie altāra – kā pateicības upuris, ko viņš kopā ar visu Baznīcu pienesa DIEVA GODAM līdz ar savu dzīvi un sevi pašu”: ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

DZĪVĪBAS AVOTI

TEOLOĢISKIE RAKSTI

Lai Baznīca veiktu savu garīgo uzdevumu attiecībās ar tautu, R. Feldmanis rosina to atbrīvoties no vecām formām. Ar tām netiek saprasta liturģija, bet veids kā Baznīca komunicē ar tautu. Tas nozīmē, ka Baznīcai jākļūst vairāk garīgai kustībai”: DR. THEOL. GUNTIS KALME.

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

VECĀS DERĪBAS PRAVIEŠI

Kaut arī pravieša pūles bieži vien šķiet bezcerīgas, Dievs nemitējās sūtīt Sava Vārda sludinātājus, jo vienīgi Dievs uztur šo pasauli un vada to uz Viņa noteikto mērķi.” : ROBERTS FELDMANIS.

Roberts Feldmanis PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

AR KRISTU

TREŠAIS SPREDIĶU KRĀJUMS

Dievs, dod savā žēlastībā, lai mūs nesamulsina tas mazums, kas mums ir, un tā niecība, kas mēs esam. Mīlestībai ir citas mērauklas. Un mīlestībai uz Kristu ir pavisam citas mērauklas.”: ROBERTS FELDMANIS.

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

PAR SEVI UN SEV

AUTOBIOGRĀFIJA UN DZEJA

Roberts Feldmanis Latvijas Baznīcas vēsturē ir “atslēgas persona.”: DR. JOUKO TALONENS TEOLOĢIJAS FAKULTĀTĒ HELSINKU UNIVERSITĀTĒ. Ir saistoši ar R. Feldmaņa acīm redzēt mūsu baznīcas dzīvi pagājušā gadsimtā.

Roberts Feldmanis

PROF. ROBERTA FELMAŅA FONDS

JAUNĀS DERĪBAS PERSONAS Roberta Feldmaņa sprediķu krājums

Par Jaunās Derības personām viņš stāsta kā pazinējs, kā viens no viņu vidus, kā tāds, kas ir skatījis ar savām acīm un dzirdējis savām ausīm. Viņa stāsti palīdzēs arī mums vērot, iepazīt, iemīlēt.” : Arhibīskaps Jānis Vanags.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) KLĪVE

Visvaldis Klīve

EV. LUT. DRAUDZE

CILVĒKS UN TICĪBA

Mūsu brīvības dēļ mums ir jāprasa un jānoskaidro: 1.Kas mēs esam? 2.Ko mēs gribam? Visvieglāk mēs tuvosimies šo jautājumu atrisināšanai, ja iesāksim ar jautājumu – kas mūs padara nelaimīgus?” : VISVALDIS KLĪVE.

V.V. Klīve

ZINĀTNE

GUDRĪBAS CEĻOS

ĪSS IEVADS RIETUMU FILOZOFIJĀ.

Filozofija ir jaunienācēja cilvēces vēsturē. Reliģija un māksla ir daudz vecākas. Filozofija ļoti daudz iemantoja no šis senās pirms filozofijas pasaules. Tādi jēdzieni kā „dvēsele”, ”gars”, „patiesība”, „maldi”, „meli” un daudzi citi nāk no šīs pasaules. Senā kultūra ietekmēja valodu un noteica tās pasaules izpratni, kurā filozofiem bija jādzīvo.” : VISVALDIS KLĪVE.

Visvaldis Klīve

SR. IZDEVN.

PA KURU CEĻU

Kristieši dažādos laikos ir meklējuši saviem ieskatiem pamatojumus un atbalstu arī cilvēka prāta apsvērumos un novērojumos. Katram ir jāatrod savs ceļš.” : VISVALDIS KLĪVE.

V.V. Klīve

ZINĀTNE

TICĪBAS CEĻOS

Šī ir grāmata par pasaules reliģijām. Tā domāta visiem gan jauniem, gan veciem. Grāmata sarakstīta no vēsturiskā un filozofiskā redzes viedokļa.” : VISVALDIS KLĪVE.

V.V.Klīve

ZINĀTNE

RĪCĪBAS CEĻOS

Ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās ētikas pieredzi. „Ētikai ir savs mērķis, un šī mērķa ietvaros mēs par ētiku spriežam. Šo mērķi noteikt tomēr nav viegli, un tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēku ētiskajos uzskatos ir tik lielas atšķirības.” : VISVALDIS KLĪVE.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS PAR BĪBELI

TULKOJUSI: Žanna Oļeiņina

SOĻI TICĪBĀ PIRMĀ MOZUS 1.gr.

 

Aleksejs Oparins

VĒSTURES ATSLĒGAS

Sistematizēts 1 Mozus grāmatas pētījums, kas veikts, izmantojot mūsdienu zinātniskos atklājumus vēsturē, arheoloģijā, paleontoloģijā, ģeoloģijā, kā arī senos rokrakstos un internetā.

R.Volkoslanskis. SEPT. DIEN. ADV.

PAR BĪBELI UN EVAŅĢĒLIJU

BĪBELE ir ceļvedis, kas mums dots, lai apjaustu savas esības jēgu un iepazītu savu RADĪTĀJU.

TULK.: Žanna Oļeiņina

TAS IR BĪBELĒ 1.JĀŅA VĒSTULE

Mācību stunda tiem, kas vēlas studēt BĪBELI.

TULKOJUSI:

Žanna Oļeiņina

TAS IR BĪBELĒ VĒSTULE EFEZIEŠIEM

Vēstules Efeziešiem galvenā frāze ir „KRISTŪ”. Tā raksturo vienību ar DIEVU, kurā atrodas cilvēks, kurš ticībā pieņēmis KRISTU.

LŪSIS

DZĪVĪBAS GRĀMATA

Neviens mūs neietekmē tik ļoti kā JĒZUS. Tas notiek tāpēc, ka JĒZUS nav cilvēks vien VIŅŠ ir DIEVS, tapis par cilvēku, lai izpirktu pasauli. Četru BĪBELES Evaņģēliju sakopots teksts.

Maikls K. Armors

BĪBELES CEĻVEDIS IESĀCĒJIEM

TĒMAS UN LAIKA POSMI

Šajā grāmatā BĪBELES tēmas un uzbūve aprakstītas tā, ka nav grūti lasīt un tā ir viegli saprotama. Grāmata sniegs visaptverošu un secīgu ieskatu BĪBELES tēmās.

Modris K. Gulbis

LATV. EV. LUT. DRAUDZ. MIN.

LASĪSIM BĪBELI

Grāmatā doti praktiski ieteikumi kā tieši lasīt BĪBELIi un kā to labāk izprast. Lai vieglāk orientētos BĪBELES saturā, ieteicams iepazīties ar dažādo grāmatu grupējumiem.

Gleason H.Ledyard

INTERN. CANBY

CHRISTIAN LITERATURE

TEMATISKĀS BĪBELES STUDIJAS

DIEVA VĀRDS saka, ka ir tikai viens patiess DIEVS. TAM, kas radījis cilvēku pašam ir jābūt lielākam par viņu. Mēs saprotam, ka ir DIEVS, kas pārvalda visas lietas, taču daudzi cilvēki brīnās – kas ir šis DIEVS.” : GLEASON H. LEDYARD.

LATV. BĪBELES BIEDRĪBA

BĪBELES STUDIJU METODES

Izdevumā dažādu autoru skatījumā vērtēta BĪBELES tapšana un BĪBELES dažādie tulkojumi. 1965.g. izdevuma revidētais teksts.

Kornelis Heiko Miskote

BĪBELES ĀBECE

Lai pasaule (un Baznīca šajā pasaulē) varētu saprast, ka tas ir tās posts, ko nes DIEVS viens pats, tai jāmācās sadzirdēt VIŅA balsi, un tādēļ tai jāapgūst BĪBELES valoda.” : KORNELIS HEIKO MISKOTE.

MĀC.. Jānis Mednis

JĒZUS VECĀ DERĪBĀ

PASKAIDROJUMI PAR VECO DERĪBU

DIEVS brīnišķīgā veidā parāda JĒZU arī Vecā Derībā, sākot ar pirmo teikumu BĪBELĒ. DIEVS Vecā Derībā ir mūsu Trīsvienīgais DIEVS. Jaunā Derība nav iedomājama bez Vecās Derības.” : JĀNIS MEDNIS.

Reinhards Slenska

LMF

JĒZUS KALNA SPREDIĶIS

JĒZUS Kalna sprediķis pēc sava satura un iedarbības ir ievadīšana sekošanā un uzvešana uz pareizā ceļa ticības paklausībā, kas notiek laikā, kad jāgatavojas DIEVA valstībai. Kur uzklausa DIEVA VĀRDU, tur kaut kas notiek, un tā tas ir arī ar Kalna sprediķi.” : REINHARDS SLENSKA .

Kevins OꜗDonnels

LATV. BĪB. BIED.

MAZĀ BĪBELES ROKASGRĀMATA

Vārds „BĪBELE” nāk no Grieķu valodas un nozīmē „grāmatas”. BĪBELĒ apkopotas 66 grāmatas, ko sarakstījuši dažādi cilvēki dažādos laikos. Šajā grāmatiņa izlasāms katrā BĪBELES grāmatā aprakstīto svarīgāko notikumu un stāstu īss kopsavilkums, kā arī šis tas būtisks pārdomām.” : KEVINS O ‘ DONNELS..

 

BĪBELE

– Mieram brošūriņa
– Drošibai
ar DIEVA VĀRDU
– Pestīšanai
no Bībeles

MĀC. . Fr. Čukurs

BAPT. APV.

PSALMU ZIEDI

Čukura prāts dienām un naktīm bija saistīts pie DIEVA VĀRDA. Simts no šīm vērtīgām un pamācošām apcerēm ir sakopotas šajā grāmatā

LBB

BĪBELE

Ja jūs uz apkārtējo pasauli skatāties, izmantojot BĪBELES tekstu kā logu ko jūs ieraugāt? Ko saka teksts par jums, ja jūs tekstu izmantojat kā spoguli? Kas ir Gaisma šajā tekstā, ko tā nozīmē mums un ko tā nozīmē apkārtējai pasaulei?

SAST. Helēna Jēgere

BĪBELES GUDRĪBU VĀCELE

No SVĒTAJIEM RAKSTIEM ņemtiem dziesmu, dzejas un prozas tekstiem pievienotas klasiskas mākslas darbu reprodukcijas, tādējādi caur VĀRDU un vizuālo tēlu motivējot lasītāju uz pārdomām un lūgšanu

ATKLĀSME

PSALMI

Izmantots 1965. Gada izdevuma revidētais teksts

1749;

LBB

JAUNĀ DERĪBA UN PSALMI

Izmantots 1965. Gada izdevuma revidētais teksts

Viljams Barklijs

MATEJA EVAŅĢĒLIJS

Ӏ DAĻA

Ikdienas BĪBELES studijām (nod. 1 – 10). Ar mērķi palīdzēt ticīgajiem studēt BĪBELI, lai iepazītu JĒZU KRISTU vēl labāk, mīlētu VIŅU vēl dziļāk, sekotu VIŅAM vēl uzticīgāk.

LBB

EVAŅĢĒLIJI UN APUSTUĻU DARBI

Izdevēji cer, ka šis darbs palīdzēs no jauna atklāt BĪBELES stāstu spēku 21. gadsimtā ieejošajai paaudzei, lai BĪBELE uzrunātu katru latvieti, ne tikai kā teksts, bet kā patiesību un svētību nesoša vēsts par JĒZU KRISTU.

IESP. SINGAPŪRĀ

JĒZUS UN VIŅA SEKOTĀJI

Lūkas Evaņģēlijs un Apustuļu darbi. Tiem, kas vēl nav lasījuši DIEVA vēstījumu cilvēcei, tas būs vislabākais veids tā izzināšanai.

LBB

LŪKAS EVAŅĢĒLIJS

Lūkas Evaņģēlijs ir pats garākais. Tanī pasvītrots, ka JĒZUS ir pasaules PESTĪTĀJS un cilvēku draugs. Apmērām puse viņa evņģēlija satur stāstus, kas nav atrodami citos evaņģēlijos. Tur atrodama arī informācija, ko tikai Marija varēja zināt.

IESP. SOMIJĀ

BĪBELE

Krievu valodā

 

BĪBELE

Ebreju valodā

LBB

CD -KLAUSĀMBĪBELE

PIRMĀS VECĀS DERĪBAS GRĀMATAS (1 un 2 MOZUS grāmata) TEKSTUS IERUNĀJUŠI DITA LŪRIŅA UN KASPARS ZNOTIŅŠ

LBB

CD -KLAUSĀMBĪBELE

PSALMI SALAMANS”. SALAMANA PAMĀCĪBAS, SALAMANS MĀCĪTĀJS, AUGSTĀ DZIESMA. TEKSTU LASA: SENDIJA BURKA – ŠVAICOVA, EDGARS MAŽIS, GUNĀRS JĒKABSONS, DITA LŪRIŅA – EGLIENA, MĀRTIŅŠ EGLIENS.

ZV. ABC

ILUSTRĒTĀ ĢIMENES BĪBELE

IZDEVUMA KONSULTANTS DR. KLODS BERNĀRS – KOSTEKALDS, PĪTERA DENISA ZĪMĒJUMI. Šajā grāmatā apkopoti izmeklēti BĪBELES stāsti no orģinālteksta un krāsainas notikumu ilustrācijas.

Ūrass Sārnivāra

VAI BĪBELEI VAR UZTICĒTIES

Šī grāmata labi var kalpot kā mācību grāmata priekšmetos, kas skar BĪBELI, tās grāmatas, vēsturi, saturu u.t.t.

LBB

BĪBELE

1965. Gada izdevuma revidētais teksts.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) BĪBELES STUDIJĀM

Artūrs Džasts

LMF

LŪKAS EVAŅĢĒLIJS

1:1 – 9:50 „Konkordijas komentārs: „ SVĒTO RAKSTU teoloģisks skaidrojums”. Domāts mācītājiem un citiem DIEVA VĀRDA studētājiem, kuri vēlas gūt skaidru un padziļinātu ieskatu BĪBELES tekstu bagātībās.

Luiss A. Braitons

LMF

JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA

DIEVS nesniegs vairs nevienu atklāsmi līdz pat JĒZUS KRISTUS otrajai atnākšanai. Tāpēc Atklāsmes Grāmata ir visa Bibliskā stāsta kulminācija. Tā parāda gan pravietiskās, gan apustuliskās atklāsmes galamērķi: Ķēniņa un Valdnieka JĒZUS KRISTUS valstību un Jaunas Debess un Jaunas Zemes apsolījuma piepildījumu.

LBB

IEVADS JAUNAJĀ DERĪBĀ

Šeit atrodama ieformācija par neseniem zinātnieku atzinumiem tādos jautājumos kā vēsturiskā JĒZUS meklējumi, četru Evaņģēliju teoloģijas un Pāvila loma kristietības transformācijā no jūdaisma novirziena neatkarīgā kristietībā, kas izplatījās visā pasaulē.

LBB

BĪBELE

1965. gada izdevuma revidētais teksts ar pielikumiem.

Viens Millers

AUGSB. INSTIT.

JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATAS SKAIDROJUMS

Grāmata var noderēt kā mācību līdzeklis BĪBELES studijām vecāko klašu skoēniem un teoliģijas studiju iesācējiem, svētdienas skolu skolotājiem kā arī iekvienam cilvēkam.

LBB

DEITERO – KANONISKĀS GRĀMATAS

Šajā krājumā apvienotas tās Vecās Derības grāmatas, kas nav atrodamas visos BĪBELES izdevumos, jo to vieta BĪBELES kanonā ir apstrīdama. Protestantisma ietekmē tās līdz šim bija pazīstamas ar nosaukumu „apokrifi”. Šīs grāmatas palīdzēs labāk orientēties Bībeles zemju kultūras pasaulē.

LBB

VECĀS DERĪBAS POĒZIJAS GRĀMATA

Šī grāmata ir atsevišķu BĪBELES grāmatu tulkojums no senebreju valodas mūsdienu latviešu valodā. Pats galvenais sakrālās dzejas burvība savaldzinās un atraisīs arī mūs, gadu tūkstošu mijā esošos cilvēkus.

LBB

JAUNĀ DERĪBA

Jānis Vanags raksta: „Sarunā ar DIEVU cilvēks uzzina svarīgāko par sevi. Tajā ir viss, lai dvēsele būtu laimīga”.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS (PA KREISI ) PIEZĪMES BĪBELI LASOT

Sandra un Juris Baloži

BĪBELES KRUSTVĀRDU

MĪKLAS

Lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi.”

( Sal. pam. 2 : 2 ).

Vilfreds Kurts

V. V. M.

BĪBELES INTERPRETĒŠANA

Šī nav tehniska rokasgrāmata ekspertam, bet instruments, kas ir piemērots katram Bībeles lasītājam.

EVAŅĢĒLIJAS CENTRS

LBDS

AUGSIM STIPRI DIEVA ĢIMENĒ

Tā nav sarežģīta tiem, kuri tikai pirms dažiem mēnešiem kļuvuši par kristiešiem. Tā noder arī tam, kurš ir kristietis jau vairākus gadus.” LBDS EVAŅĢĒLIJAS CENTRS.

Billijs Grehems

EV. ASOCIĀCIJA

DIVPADSMIT MĀCEKLĪBAS NODARBĪBAS

Kad kļūst izprotami Tavi Vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus.”

( Ps 119 : 130 ).

Gledisa M. Hanta ATRADUMU BROŠŪRA

JĒZUS STĀSTĪTĀS LĪDZĪBAS

Šis palīgmateriāls ir veidots Bībeles induktīvai studēšanai.

Th Dr. Karls F. Vislofs

SR izd.

ES ZINU, KAM ES TICU

BĪBELES MĀCĪBAS STUDIJAS

Izteikumi grāmatā ir skaidri un noteikti, tādēļ tā iepriecinās lasītāju, kas meklē skaidrību un noteiktību, un varēs kalpot par ievadu dziļākam ieskatam kristīgās ticības patiesībās.”: ARHIBĪSKAPS J. VANAGS.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( tālāk) PIEZĪMES BĪBELI LASOT

Ziema 1998

BĪBELES DRAUGU LĪGA

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

Lūdz, lai DIEVS palīdzētu tev saprast un atsaukties tam, ko lasi. Ir ļoti svarīgi iesākt ar lūgšanu, ļaujot DIEVAM sagatavot mūsu sirdis uzņemt VIŅA VĀRDU.

Vasara 1998

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

Lasi attiecīgo Bībeles lasījumu, klausies, ko DIEVS saka. Izlasi to vairākas reizes, lai VĀRDS piepilda tevi.

2000. jūl. – sep.

BĪBELES DRAUGU LĪGA

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

Domā par Bībelē izlasīto. Kas šeit teikts par DIEVU TĒVU, DĒLU JĒZU UN SVĒTO GARU. Un vēro visus pieminētos cilvēkus, vietas, skaņas, darbības un iztēlojies, kā tas notiek.

LŪGŠANU NEDĒĻAS LASĪJUMI

2000

PIEDZĪVOT VIŅA ATNĀKŠANU GODĪBĀ

Lai šie lasījumi jūs vestu dziļākās un bagātākās attiecībās ar VIŅU, kurš tiešām ir šīs ciešanu pārņemtās pasaules vienīgā cerība.

2001. jan. – mar.; apr. – jūn.; jūl.- sep.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Atklāj – Kā šī Rakstu vieta palīdz mums saprast sevi, savu stāvokli, savas attiecības ar DIEVU un cilvēkiem.

LŪGŠANU NEDĒĻAS LASĪJUMI

2001

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Lai SVĒTAIS GARS stiprina mūsu vienotību un mīlestību pret JĒZU un, tuvinot mūs citu citam, padara draudzi stipru un varenu.

2002. jan. – mar.; apr. – jūn.; jūl. – sep.; okt. – dec.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Katru dienu lasiet ikdienas lasījumu, sapulcējoties grupā apspriediet to. Kopīgi diskutējot jūs tiešām redzēsiet, ka DIEVA VĀRDS ir dzīvs, jo uzrunā katru savādāk.

2003. . jan. – mar.; apr. – jūn.; jūl. – sep.; okt. – dec.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

DIEVA VĀRDS mudina mūs atcerēties, ka DIEVAM vienmēr ir laiks mums, bet vai mums ir laiks VIŅAM ? : ANITA KAZĀKA REDAKTORE.

2004. jan. – apr.; maijs –aug. ; sep. – dec.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Laiku pa laikam ir labi jautāt DIEVAM, ko VIŅŠ īsti domā par mani un nebaidīties no atbildēm, jo kopā ar DIEVU ir iespējams mainīt savu dzīvi jebkurā brīdī: : ANITA KAZĀKA REDAKTORE.

2005. jan. – apr.; maijs –aug.; sep. – dec.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Domāt, kā es pats varu atrast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Varbūt pietiek pavisam nedaudz – izlasīt tekstu ne tikai vienu, bet kādas trīs, varbūt vēl vairāk reižu: : ANITA KAZĀKA REDAKTORE.

2006. jan. – apr.; maijs –aug.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

DIEVS vēlas ar mums runāt un tieši VIŅŠ var dot motivāciju un vēlēšanos lasīt Bībeli. Lūgsim VIŅAM to!

2007. jan. – apr.; sep. – dec.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Ir labi veidot paradumu dzīvē, lasīt Bībeli katru dienu. Jo kad būs grūtības bēdās vai arī liels prieks, Bībeles lasīšanas paradums palīdzēs nezaudēt ticību.

2008. jan. – apr.; maijs –aug. ; sep. – dec.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

Paliec klusu DIEVA priekšā! Atver savas plaukstas kā pilnīgu uzticības zīmi un izsaki savu paļāvību sekot DIEVAM, lai arī kur VIŅŠ tevi vedīs!

2009. . jan. – apr.

PIEZĪMES BĪBELI LASOT

BĪBELES DRAUGU LĪGA

Lai arī cik reižu kādu notikumu eam lasījuši, tomēr, lasot to kārtējo reizi, varam atklāt kaut ko vēl nebijušu. Katrs stāsts ar nākamo reizi arvien dziļāks, arvien redzamāka kļūst DIEVA mīlestība katrā notikumā un katrā cilvēkā.

OTRAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS TIKŠANĀS

INFORMATĪVAIS

IZDEVUMS

AGAPE LATVIJA

Mēs ticam, ka Dievs ikvienu aicina Savā darbā Latvijā un visā pasaulē. Lūdziet, lai Dievs jums parāda, kā paust Labo Vēsti savā vidē “ : DEIVIDS LOIDS “AGAPE LATVIJA” DIREKTORS.

CĒSU SV. JĀŅA DRAUDZES ZIŅAS

JONAS ZĪMES

 

2000. g. TIKŠANĀS

1(1) Marts

Valdis Indrišonoks Ja DIEVS par mums, kas būs pret mums?

2(2) Aprīlis

Jānis Bitāns Ceļš pie patiesības

3(3) Maijs

Edgars un Iveta Godiņi Viss, kas mums pieder, ir TĀ KUNGA dāvināts

4(4) Jūnijs

Deniss Paškevičs JĒZUS ir brīnišķīgs

5(5) Jūlijs

Jānis un Venta Langemaņi Aicināti kalpot

6(6) Augusts

Inga Virbule Ar sapni sirdī

7(7) Septembris

Skaidrīte Gūtmane Viss pieder DIEVAM

8(8) Oktobris

Māris Dzelzs Pazīt DIEVU

9(9) Novembris

Tālivaldis Vēsmiņš Svētīts – dodot

10(10)Decembris

Latvijas Kristīgā Radio 7 gadi

2001. g.

1(11) Janvāris

Čarlzs Stenlijs Miers ar DIEVU

2(12) Februāris

Gunārs Lasmanis Par laicīgo un mūžīgo

3(13) Marts

Brūss Hess Dzīve mūžibas perspektīvā

4(14) Aprīlis

Paulis Kļaviņš Pie rokas ņem un vadi

5(15) Maijs

Lidija Brūvere Piesauc MANI bēdu laikā

6(16) Jūnijs

Čarlzs Kellijs Tiltu veidotājs

7(17) Jūlijs

Jolanta Raita Kāpju savas dzīves kalnā

8(18) Augusts

Armands Ābelītis Atsaucos izaicinājumam

9(19)Septembris

Ilmārs Hiršs Meklēju atvērtas durvis

10(20) Oktobris

Jolanta Gulbe Vēlos būt tā, kas esmu

11(21)Novembris

Uldis Rožkalns Tikai JĒZUS

12(22) Decembris

Jānis Vanags Būt centrā

2002. g.

1(23) Janvāris

Ainārs un Inese Šleseri Vērtības, kas nemainās

2(24) Februāris

Gunvaldis un Gundega Vēsmiņi Veiksmes atslēga

3(25) Marts

Ilze Rūdolfa un
Ģirts Valdis Kristovskis
Laime un atbildība

4(26) Aprīlis

Jānis un Rūta Šmiti Jādomā vēl plašāk

5(27) Maijs

Gunārs un Larisa Ķirsoni Lidojums augšup

6(28) Jūnijs

Imants un Rita Skujas Vīrs ar bērna sirdi

7(29) Jūlijs

Aija un Broņislavs Skrepi Dzīves gudrība

8(30) Augusts

Baiba un Modris Ozolinkēviči Dzirdēt un paklausīt

9(31) Septembris

Aina un Pēteris Ustubi Mājas Briselē

10(32) Oktobris

Sandra un Olafs Brūveri Tuvāk cilvēkiem

11(33) Novembris

Anita un Juris Upmaļi Iespēju laiks

12(34) Decembris

Modris un Diāna Dravnieki Visi kopā

2003. g.

1(35) Janvāris

Ligita Spradze Sūtu uz augšu

2(36) Februāris

Agita Roziņa Dodot saņemt

3(37) Marts

Rudīte Losāne Pa gaismas staru

4(38) Aprīlis

Iveta Griķe Sapņojiet lielus sapņus

5(39) Maijs

Vija Ludvika Skola ar sūtību

6(40) Jūnijs

Žanna Helmane Ar skatu uz augšu

7(41) Jūlijs

Biruta Mogele Stilistam jābūt funktierim

8(42) Augusts

Lolita Dombrovska Esi uzticīgs pie mazuma

9(43) Septembris

Ieva Belte Privilēģija nebaidīties

10(44) Oktobris

Ruta Sīle Atsaukties izaicinājumam

11(45) Novembris

Gunta Irbe Biju ļoti neatkarīga

12(46) Decembris

Tālivaldis Tālbergs LKR pirms10 gadiem

2004. g.

1(47) Janvāris

Ainārs Baštiks Aicinājums

2(48) Februāris

Vera Volgemuta Rozīte Ļauties DIEVAM

3(49) Marts

Jānis Pujāts Krusta spēks

4(50) Aprīlis

Aida Prēdele Pārdomas

5(51) Maijs

Evita Zālīte Kā putns debesīs

6(52) Jūnijs

Elmārs Pļaviņš Biju Irākā

7(53) Jūlijs

Māris Ķirsons Esiet drošsirdīgi

8(54) Augusts

Tomass Kinkeids Miljonārs un ….

9(55) Septembris

Ieva Paškeviča Saskaņā ar sevi

10(56) Oktobris

Aija un Jānis Ozoliņi Pēc 50 gadiem

11(57) Novembris

Sarma Gintere Latviete Vācijā

12(58) Decembris

Luīze Zveja Jāiet tālāk

2005. g.

1(59) Janvāris

Aleksejs Ļedajevs Mēs esam unikāli

2(60) Februāris

Almers Ludviks Būt procesā

3(61) Marts

Juris Lujāns Iesaukumā

4(62) Aprīlis

Dana un Viljams Šulci Pakāpieni

5(63) Maijs

Džordžs V. Bušs Vai patiesa ticība?

6(64) Jūnijs

Džons Larsons Būt samarietim

() Jūlijs

 

8(66) Augusts

Džeims Dobsons Homoseksualitātes izcelsme

9(67) Septembris

Arturs Danenbaums Tavi brīnumi ir lieli

10(68) Oktobris

Ligita Kovtuna Unikālie latvieši

11(69) Novembris

Ralfs Augstroze Ar noteiktu mērķi

12(70) Decembris

Luterāņu Dievnami

2006. g.

1(71) Janvāris

Gulbju ģimene Aicinām palīdzēt

() Februāris

 

3(73) Marts

Anita Pakalniece Esam komanda

4(74) Aprīlis

Ēriks Ešenvelds Krāsas uz notīm

5(75) Maijs

Pēteris Sproģis Apsolītā zeme

6(76) Jūnijs

Sandra Gintere Jāiet dziļāk

7(77) Jūlijs

Pirmo reizi Latvijā Ģimenes svētki

8(78) Augusts

Vilnis un Līga Gleškes Būt zemes sālij

9(79) Septembris

Ivars Cinkus Dzīve mūzikā

10(80) Oktobris

Notikums Lūgšanu brokastis

11(81) Novembris

Dženeta un Brūss A. Hess Ģimenes vērtība

12(82) Decembris

Rosita Zvirgzdiņa Mērķtiecība

2007. g.

() Janvāris

 

2(84) Februāris

Inta un Aivars Feldmaņi Vispirms ģimene

3(85) Marts

Andris Kravalis Aicinājuma dāvana

4(86) Aprīlis

Aktuāla diskusija Kas ir homofobija?

5(87) Maijs

Gunta un Jānis Rožkalni Brīvības dēļ

6(88) Jūnijs

Dziedātāja Maija Kovaļevska

7(89) Jūlijs

Kaspars Dimiters Dziesminieks

8(90) Augusts

Liene un Aigars Prūši Esam ģimene

9(91) Septembris

Inese un Raimonds Jaunzemi Runā radoši

10(92) Oktobris

Enoks Biķis Kalpoju cilvēkiem

11(93) Novembris

Zbigņevs Stankevičs Priesterība

12(94) Decembris

Realitāte Pārmaiņas ģimenēs

2008. g.

1(95) Janvāris

Dr. Čārlzs Stenlijs Garīgās tuvredzības sekas (Svētruna)

2(96) Februāris

Uldis Liepiņš Mīlestības izvēle

3(97) Marts

Liecība Brīnumu kalpošana

4(98) Aprīlis

Dzīvesstāsts Ilmārs Baštiks

5(99) Maijs

Mīlestības trīsstūris Iepazīšanās internetā

6(100) Jūnijs

Finanses Bizness pēc Bībeles

7(101) Jūlijs

Liecība Slepkavas sastop Kristu

8(102) Augusts

Paskals Marija Jerumanis Izglītība ir vērtība

9(103) Septembris

Lilita Ozoliņa Atver acis

10(104) Oktobris

Jānis Grāvītis Pieaugu Gudrībā

() Novembris

 

12(106) Decembris

Latvijas Kristīgā Radio15 gadi. Patiesība vārdos un mūzikā24 stundas diennaktī.

2009. g.

1(107) Janvāris

Līvija Lāme Mīlestības vēsts

2(108) Februāris

Dzīvesstāsts LidijaBrūvere Biju ellē

3(109) Marts

Realitāte Jolantas
Līces ģimene
Vēl kādu dienu bez maizes

4(110) Aprīlis

Realitāte Matusevičas ģimene Kā izdzīvot?

5(111) Maijs

Dzīvesstāsts Paulis Kļaviņš Mūža garumā

6(112) Jūnijs

Ceļojums Linda Balcere Mikonēzija – pavisam cita pasaule

7(113) Jūlijs

Notikums Lūgšanu dienas Piedod un aizmirst

8(114) Augusts

Notikums Vēstures veidotāji Nometne jauniešiem

9(115) Septembris

Realitāte Misijas „Pakāpieni” ikdiena Palīdzam

10(116) Oktobris

Vilhelms Svarinskis Vajag strādāt

11(117) Novembris

Realitāte Kaņepu ģimene Eņģelītis

12(118) Decembris

Svētruna Dr. Čārlzs Stenlijs Kā tikt galā ar savām bailēm

2010. g.

1(119) Janvāris

Veitneru ģimene Kopā ar eņģeļiem

2(120) Februāris

Arisa un Jānis Fomini Kā puķu dārzā

() Marts

 

4(122) Aprīlis

Ilze un Vilnis Latgaļi Vilni, atnāc lūdzu, pie telefona

5(123) Maijs

Ozolinkeviču ģimene Mosties Latvija

6(124) Jūnijs

Notikums Ģimenes svētki Ģimene – Latvijas lepnums un spēks

7(125) Jūlijs

Aktuāla diskusija Kas ir NLO

8(126) Augusts

Kristīne un Edgars Maži Kopīgs aicinājums

9(127) Septembris

Inga un Dzintars Ozoliņi Labāks ir kāpostu virums ar mīlestību

10(128) Oktobris

Inga un Guntis Eņģeļi Lai notiek Tavs prāts

() Novembris

 

12(130) Decembris

Dagnija un Māris Zīverti Sākumā bija vēstules

2011. g.

1(131) Janvāris

Rudīte Losāne Sāļais medus
Dzeja Marta Jurjānes
Zīmējumi

2(132) Februāris

Aktuāla diskusija Tālivaldis Tālbergs Kad būs pasaules bojā eja?

3(133) Marts

Inta un Elijs Godiņi Svētvieta visiem

4(134) Aprīlis

Mīlestības trīsstūris: Inese un Andris Griķi Saderināšanās

5(135) Maijs

Ceļojums Persijs Ģederts Igaunijas mazās skolas

6(136)Jūnijs

Gunita un Dzintars Laukgaļi „Vinnijs Pūks” un Bībele

7(137) Jūlijs

Līgas stāsts Līgas Līcītes ģimene

() Augusts

 

9(139) Septembris

Andis Jašs D. Vilkersona Bībeles skola

10(140) Oktobris

Andžela un Māris Pētersoni Ja es mīlu, piesargies

11(141) Novembris

Tālivaldis Tālbergs Robežas, kuras veido atziņu

12(142) Decembris

Realite Izdzīvot no nekā Trīs māmiņas no Tukuma

2012. g.

1(143) Janvāris

Baiba un Māris Ozoli Randiņš Baznīcā

2(144)Februāris

Svetlana un Pāvils Jakovļevi Sākumā bijām divi

pēdējais žurnāla numurs

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA PIRMAIS AUGŠĒJAIS PLAUKTS IZZIŅAS TEORIJA

Tatjana

Vālēna

STĀLA APGĀDS

SAUCĒJA

BALSS

Ir jānāk pērkona grāvieniem, zibeņiem un zobenam, lai mūs modinātu no mūsu snaudas.”: AUTORE.

Dr. Pēteris

Cirsis S. J.

GRĀMATU FONDS MELBURNĀ

DOGMU

DIEVS

DIEVS atklājas cilvēkiem trejādā veidā – dabas, žēlastības un vīzijas. Dabas atklāsme nāk ar DIEVA radītās dzīvās un nedzīvās dabas starpniecību, to sauc par dabisko atklāsmi. Par otro atklāsmes veidu jāpateicas īpašai DIEVA žēlastībai pret cilvēku. Trešais atklāsmes veids ir tas, kas parāda DIEVA būtību visā savā īstajā godībā ar īpašas cilvēka garam piešķirtas DIEVA GAISMAS palīdzību.”: DR. PĒTERIS CIRSIS S. J.

Dr. Pēteris

Cirsis S.J.

RĪGAS METR. KŪRIJA

CILVĒKAM TUVAIS

DIEVS

Mums jāizšķiras, ko darīt, bet mēs bieži nezinām, nespējam vai negribam darīt to labāko, kas mums zināms, vai atkal sākam un nepabeidzam.”: DR. PĒTERIS CIRSIS S. J..

Dr. Pēteris

Cirsis S.J.

RĪGAS METR. KŪRIJA

SIRDS DIEVS

VISS

MANS –

TAVS

Mūsu rokas var sadoties, KRISTUS pat sniedza savu vaigu Jūdasa skūpstam, kāpēc, lai es tev nesniegtu roku, tev neticīgajam. Svarīga sirds vienība, un tās starp mums nav un nebūs, cik ilgi mēs turēsimies pie sava – tu pie savas neticības un es pie savas ticības.”: DR. PĒTERIS CIRSIS S. J..

Jānis

Vaivars

LIEPĀJAS TIPOGRĀFIJA

MŪSU

TICĪBAS DĀRGMANTA

Mūsu garam ir nepieciešams SVĒTO RAKSTU gaiss. Vai par SVĒTAJIEM RAKSTIEM daudz ko zinām? Pielikumā ir īsas ziņas par grāmatā minētajiem Baznīcas tēviem un rakstniekiem.”: JĀNIS VAIVARS

Prof. Dr. P.

Staņislavs

Ladusāns

RS

DAUDZPUSĪGĀ

GNOZEOLOĢIJA

Lai gūtu izpratni par daudzpusīgo gnozeoloģiju – izziņas teoriju, mūsu laikiem piemērotā veidā, vispirms jāatrod tās sakarība ar vispārējo ievadu filozofijā, analizējot šīs dziļās zinātnes sākumu.”: PROF. DR. P. ST. LADUSĀNS.

Prof.

N. Berdjajevs

TULKOJIS N. VANAGS

KRISTĪGĀ TICĪBA

UN

KRISTĪGIE

Kristīgā ticība ir mīlestības ticība, bet spriež par to pēc tā naida un ļaunuma, pēc tiem varas darbiem, ko vēsturē nodarījuši kristīgie cilvēki. Ir nepieciešama cilvēku un tautu dvēseles patiesa un reāla pārveidošana. Kristīgā ticība aicina mūs meklēt DIEVA valstību.”: PROF. N. BERDAJEVS.

Teo De

Būrs

KLINTS

FILOZOFU

DIEVS UN

PASKĀLA

DIEVS

Mūsu zinātniskajā un tehniskajā laikmetā izteikums „dievs ir miris” kļuvis gandrīz pašsaprotams, vai tas ir spēkā arī uz ciltstēvu DIEVU? „Ābrahama DIEVS, Izaka DIEVS, Jēkaba DIEVS – ne filozofu un zinātnieku dievs.”: PASKĀLS.

S.

Krūmiņa

ĻAUNUMS UN CILVĒKA BRIVĀ GRIBA

Šī grāmata ir par analītisko reliģijas filozofiju, par ļaunuma problēmas risinājumu, par vienu atbildi, kas sakārto daudzas citas atbildes.”: S. KRŪMIŅA.

SR IZDEVN.

 

DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBAS

SR IZDEVN.

 

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SATVERSME

 

PAKĀPIENI

BĪBELES lasīšana ir sastapšanās ar KRISTU. Lasi rītos, atver dvēseli Gaismai, pirms vēl pa tās logiem iespiedusies dienas steiga”: SAKA VLADIMIRS MARCINKOVSKIS.

Prof. Dr. theol. P. Laurinovičs

KRISTĪGĀS BAZNĪCAS VĒSTURE

Kristus baznīcu nodibināja Jēzus Kristus. Tā ir cilvēku apvienība, kas atzīst vienu Kristus sludināto mācību, pieņem vienus un tos pašus Svētos Sakramentus. Baznīcas vēstures pazīšanai, to iedala vairākos laika posmos.”: AUTORS.

E. Grīslis par M. Luteru un Dž.Kempbelu

CEĻŠ

Luters galveno vērību veltīja Dieva žēlastībai kā neizpelnītai dāvanai, šī žēlastība nav ne daļēja, ne arī kondicionāla, bet gan totāla acceptatino divina. Te būtu nepieciešams šo deklarāciju skaidrot, ka nu grēcinieks ir Dieva priekšā atzīts par taisnu.”: E. GRĪSLIS.

 

CELŠ

E. GLIKS UN G. MANCELIS LATVIJAS KULTŪRVĒSTURĒ

Toeloģijas izkopšanai ir nepieciešams pazīt kristīgās klasikas mantojumu. 1994. gadā Teoloģijas fakultātes dekāns Roberts Akmentiņš aizgāja mūžībā. Žurnāla redakcija piemin viņu ar pateicību kā vienu no nedaudzajiem, kas sasaistīja 1940 gadā likvidēto un 1990 gadā atjaunoto fakultāti.”: ŽURNĀLA REDAKCIJA.

Juris

Cālītis

CEĻŠ

KLINTS

Dažādu teologu raksti par sieviešu ordināciju un lomu baznīcā.

SR IZDEVN.

CEĻŠ

LUTERS RAKSTA RĪGAI

Lasot tās Lutera vēstules, kurās pieminēts mūsu Tēvzemes vārds, gribas atrast atbildes uz daudziem un dažādiem jautājumiem.

Donatiens

Mollats

LELB.

CEĻŠ

NĀKOTNE UN TAGADNE

Apokalipse šodienas lasījumā. Viņa darbi kopumā seko „spirituālajai” līnijai evaņģēlista un pravieša Jāņa rakstu interpretācijā.

Hans

Kings

CEĻŠ

TĒZES PAR DIEVU

Hansu Kingu uzskata par vienu no ģeniālākajiem un enciklopēdiski izglītotākajiem Eiropas teologiem.

Jirgens

Moltmanis

LELB KONSIT.

CEĻŠ

Moltmanis atzīst sociālo pāmaiņu nepieciešamību pasaulē, bet kategoriski to saista ar DIEVA iejaukšanos vēstures procesā.

( VIDŪ ) KRISTIEŠA IZAUGSME

LELB KONSITOR.

KRISTIEŠA IZAUGSME

Šie BĪBELES studiju materiāli var brīnišķīgi izmainīt mūsu dzīvi. Tu kļūsi par DIEVA bērnu, ja no visas savas sirds un no visas dvēseles pieņem JĒZU KRISTU, DIEVA DĒLU, kā savu glābēju.

( PA LABI ) DZĪVE TICĪBĀ

LELB KONSITOR.

DZĪVE

TICĪBĀ

Cilvēks ir dzīvojis starp bailēm un drošību, sāpēm un prieku, labo un ļauno un ir meklējis. Jeruzāleme kļūst par centru tautai, kas ir izkaisīta visās pasaules malās. Bet laikiem mainoties JAHVE paliek tas pats.

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA OTRAIS PLAUKTS NO AUGŠAS J. RUBENIS

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

DIEVS

IR

TEPAT

Jautājums par DIEVU, par cilvēka un DIEVA attiecībām sākas ne tad, kad sākam uzdot reliģiskus jautājumus, ko man nozīmē šī pasaule, kurā es atrodos, un kādās attiecībās ar to es gribu un varu būt. Kādu dienu sākam domāt, mācāmies, pieaugam un sākam mēģināt saprast šo pasauli ap mums.

( VIDŪ ) J. VANAGS

J.Vanags

PAR

KRISTĪGAS DZĪVES PRINCIPIEM

Mēs varam kalpot ar pieklājību, nenoniecinot attiecību rituālus katrā kultūrā. DIEVS ir vēlējies, lai mūsu nams būtu atvērts citiem cilvēkiem, pat ja tas nav perfektā kārtībā. Mīlestība pilnībā izpaužas, kad nesam cits cita sāpes un ciešanas, raudam ar tiem, kas raud. Taču mums jāmācās tās pacelt JĒZUS rokās, kas ir visas pasaules nastas nesējs, citādi tās var sagraut mūs pašus.”: JĀNIS VANAGS.

( PA LABI ) J. RUBENIS

Juris

Rubenis

ZVAIGZNE ABC

IEVADS KRISTĪGAJĀ MEDITĀCIJĀ

Aicinot sargāties no ārišķīgā, JĒZUS māca iet dvēseles dziļumos, nelietot daudz vārdu, uzticēties DIEVA mīlošajai gādībai, nezūdīties, būt uzmanīgam, dzīvot pašreizejā mirklī.”: LORENS FRĪMENS PASAULES KRISTĪGĀS MEDITĀCIJAS KOPIENAS DIREKTORS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ASTOTĀ

DIENA

Domas.

KLINTS

Pēc DIEVA svētdienas nāk DIEVA pirmdiena. Domas dara darbu, jo ir darbdiena.”: MĀRA ZĀLĪTE

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ES TICU,

DIEVS, KA TU

MANI

SAPROTI

ZĪMES STUDIJA 2000

Ko tad nozīmē aizliegt sevi, atsacīties no sevis? Tas nozīmē pieņemt DIEVA mērogus nozīmīgākus par saviem cilvēciskajiem mērogiem un saprast, ka mēs redzam tikai daļiņu no esamības lielajos mērogos, kurus redz vienīgi DIEVS.”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZVAIGZNE ABC

DIEVS

IR.

ES –

ARĪ…

Nu mēs paši gribam būt ķēniņi, kungi savā dzīvē. Cik aizdomīgi skan šie vārdi: „Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis!” Lai šos vārdus īsti saprastu, svarīgi saskatīt visa dzirdētā evaņģēlija notikuma divdomību. Par to vācu rakstnieks Frīdriks Švāneke ir teicis : „Mēs raugāmies uz augšu un gaidām uz to, kas nāks no turienes. Taču no augšas Viņš nenāk. Veltīgi raudzīties turp, jo – aiz mūsu mugurām – no turienes nācējam jānāk.”: JURIS RUBENIS.

Lorenss

Frīmens

Juris

Rubenis

KRIZES

IESPĒJAS

ZVAIGZNE ABC

MEDITĀCIJA KĀ DZĪVES LĪDZSVAROŠANAS MĀKSLA.

Mūsu mērķis nav piedāvāt krīzes risinājumu, bet izprast tā būtību.”: AUTORI.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZĪMĒJUMI

UPĒ

ZVAIGZNE ABC

SARUNAS PAR LIELĀM UN MAZĀM LIETĀM..

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZV. ABC

MAZĀ

ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA

TĒVS, MAN šķiet, ka kaut kas nav pareizi.”: JĒZUS reiz teica DIEVAM : „ES taču biju nabadzīgs un sludināju valstību, kas nav no šīs pasaules, MANA pasaule ir par brīvu.”

Tur neko nevar darīt” DIEVS VIŅAM atbildēja : „Cilvēki svin, kā viņi prot. Labāk lai viņi pērk mantas, atceroties TAVU dzimšanas dienu, nekā to aizmirst.”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZV.ABC

DOMAS

UN

LĪDZĪBAS

Jura Rubeņa un Māra Subača pieeja ir atšķirīga, viņu sludinātais evaņģēlijs – maigāks, cilvēcīgāks un iecietīgāks pret dažādību. Tradicionālisms ir atbilde pagātnes katastrofām, bet Juris Rubenis un Māris Subačs aicina mūs ticēt labākai nākotnei, labākai dzīvei – ja pat labākai baznīcai, ar to saprotot atvērtāku, viesmīlīgāku, ekumeniskāku baznīcu.”: TĀ RAKSTA BATLERAS UNIVERSITĀTES PROFESORS POLS VALJĒRS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

CEĻŠ

UZ

EMAVU

ZV. ABC

Šī grāmata ir divu cilvēku piedzīvotais viņu Emavas ceļā – ejot ikdienas gaitās, sarunājoties par saprasto un nesaprasto savā starpā un ar kādu trešo ceļabiedru. Ceļā dzirdētais un saprastais nav izsakāms citādāk kā vienīgi pasakās.”: ievadvārdā raksta Juris Rubenis.

Juris

Rubenis

ZV.ABC

LIELDIENAS!

CAURI NĀVEI DZĪVĪBĀ

Klusās nedēļas notikumi – Lielā Piektdiena un Lieldienas nestāsta tikai par kāda neparasta cilvēka – JĒZUS KRISTUS dzīves brīnumainiem notikumiem. Te tiek risināts kāds mums visiem nozīmīgs un neapejams jautājums – par mūsu dzīves un nāves jēgu”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

LŪGŠANA „MŪSU

TĒVS”

ZVAIGZNE ABC

Uzrunas vārdi „MŪSU TĒVS DEBESĪS!” ir visas lūgšanas orientācijas un atslēgas vārdi. Tad seko septiņas lūgšanas ( ŠĀDS SADALĪJUMS IR ARĪ DR. M. LUTERA KATEHISMĀ )). Tātad – septiņas lūgšanas ir jāiedzīvina vienā pilnīgā visaptverošā lūgšanā „MŪSU TĒVS”, kas sastāv no divām daļām.”: JURIS RUBENIS. GRĀMATĀ VARAM DZIĻĀK IZPRAST KATRAS LŪGŠANAS SATURU

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

DESMIT

BAUŠĻI

ZVAIGZNE ABC

Desmit Baušļi joprojām nemainīgi ir un paliek dzīves principi, kuri kopš to rašanās laika vairāk vai mazāk ir mūsu pasaules ikvienas ētikas sistēmas pamatā. Nekas precīzāks, labāks par šiem tik lakoniski formulētajiem teikumiem nav ticis uzrakstīts.”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZV. ABC

PIEMINEKĻI NEATTAISNO CERĪBAS

DOMAS

DIEVS ir citāds. VIŅŠ nav piemineklis, pie kura laiku pa laikam jānoliek ziedi. VIŅŠ ir dzīvs un atklājas tūkstoš formās visnegaidītākajās vietās un brīžos. Viss pārējais ir liels pārsteigums”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZV.ABC

EŅĢEĻU

PASAULE

NOJAUTAS, ATSKĀRSMES, ATZIŅAS

DIEVS varētu dzīvot caur cikvēku, viņam sava iekšējā dzīve jāpakļauj DIEVA dzīvei sevī. Ja cilvēks ir patstāvīgā kontaktā ar Dzīvo DIEVU, viņš pasaulē neredz neko DIEVAM līdzvērtīgu, tāpēc vienīgais veids, kā viņš var pasaulē dzīvot, ir ļaut DIEVAM dzīvot caur sevi. „Ne es dzīvoju, bet manī dzīvo KRISTUS.” Cilvēks, atdodot DIEVAM absolūtu kontroli pār sevi, kļūst tikpat brīvs kā DIEVS”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

ZV. ABC

VIŅŠ

UN VIŅA

STĀSTI PAR

MĪLESTĪBU

Mīlestība ir atslēga cilvēku dzīvei. Mūs ir radījusi mīlestība, tāpēc mīlot mēs mācāmies svarīgāko šajā pasaulē. Mīlot mēs mācāmies saprast savas dzīves jēgu un pazīt DIEVU. Mīlestība ir katram, mīlestība ir visiem, nav neviena ārpus mīlestības. DIEVS IR MĪLESTĪBA.”: JURIS RUBENIS

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

PASKATIES!

PASAKAS PAR DIEVU UN PASAULI LIELIEM UN MAZIEM

Pasakas mūs māca kā visvienkāršākajā veidā runāt par vissarežģītākajām lietām. Pasakas ir bērna tiešums, ar kuru tas uzdrīkstas runāt par visu – par mazo un lielo, jā, arī par cilvēkam neaizsniedzamo.”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

SIRDS ZEMESTRĪCE

SPREDIĶI. PĀRDOMAS PAR

SVĒTO RAKSTU TEKSTIEM

Mainīgs ir viss sīkais, nenozīmīgais, īslaicīgais, nesvarīgais. Tikai lielais paliek vienmēr nemainīgs. Par nemainīgo manī, citos, visā šajā pasaulē runā SVĒTIE RAKSTI. Lai mēs varētu pārspēt aklumu sevī un atmosties aicinājumam, kas dara dzīvi lielu – arī tad, ja nepieciešama visas līdzšinējās dzīves zemestrīce. Sirds zemestrīce.”: JURIS RUBENIS.

Juris

Rubenis

Māris

Subačs

DEBESU

AINAVAS

Māris Subačš sacījis, ka ļoti nopietni centies noskaidrot, cik lielā mērā iespējams uzzīmēt, atspoguļot DIEVA klātbūtnes, garīgās pasaules pieredzi. Ar šo mazo daļiņu gribētu dalīties arī es.”: JURIS RUBENIS.

Juris Rubenis

LELB

VAI MIGLA KLĪDĪS ?

Ar “Neieved mūs kārdināšanā“ mēs lūdzam, lai klupieni, lai dzīves pārbaudījumi mūs neapstādina.: JURIS RUBENIS.

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS TICĪBA DIEVAM

Veronika

Janelsiņa

GRĀMATU DRAUGS

KAĶI, JA TU BŪTU CILVĒKS

Stāstījums no kaķa viedokļa. Varam paraudzīties uz mūsu dzīvi no dzīvnieka skatu punkta.

Tomass

Hillanns

Ēriksons

NORDEN

MIRKĻA

TIRĀNIJA

Mūs arvien biežāk pārņem izmisīga laika trūkuma sajūta, kas pārvēršas visas sabiedrības likstā. Rakstnieks atklāj mums savu spilgto redzējumu modernā cilvēka un laika ritējuma problemātikā.

Paulu

Koelju

JĀŅA ROZES APGĀDS

MAKTUB

Svētā Terēze no Avilas rakstīja: „DIEVS neuzspiež mums SAVUS noteikumus. Mūsu ziņā ir doties ceļā un gribēt, un ikviens saņems VIŅA mīlestības DZĪVĪBAS ŪDENI.”

Tims

Genārds

EFFATA

STIPRĀKS PAR NAIDU

Liecība par izpostītu bērnību un slavas dziesma mīlestībai, piedošanai.

Džonija Eriksone, Džo Masars

GARĀ PUPA

DŽONIJA

TAS IR AUTORBIOGRĀFISKS STĀSTS PAR DŽONIJU

Ne tikai par nelaimes gadījumu un tam sekojošo cīņu par samierināšanos ar apstākļiem. Šis ir stāsts par drosmi, kas mudināja viņu kļūt par izcilu mākslinieci, kura zīmē turot mutē zīmuli. Par ticību, kas jau daudziem bija palīdzējusi atrast DIEVU un dzīves jēgu.

Ādolfs

Erss

VAIDAVA

KRUSTS

CEĻMALĀ

Romāns stāsta par cara laika dzīvi Latgalē, par mobilizāciju cara armijā, par pirmā pasaules kara gaitu un dzīvi Latgales ciemā Brocenē.

Olga

Pogainis

SR IZDEVN.

TĒTUKS

GRĀMATĀ STĀSTĪTS PAR BĒGĻU GAITĀM PĒC OTRĀ PASAULES KARA UN BĒGĻU NOKĻŪŠANU ASV

Arī bēgļu gaitās viņi neaizmirsa Bībeli. Autors raksta: „ Arī mans tēvs pastāvēja uz to, ka Bībele jālasa visa. Jālasa lēnām, bez steigas, apdomīgi, kā neviena cita grāmata, jo caur to uz cilvēkiem runājot pats DIEVS.”

Paulu

Koelju

JĀŅA ROZES APGĀDS

PJEDRO UPES KRASTĀ ES SĒDĒJU UN RAUDĀJU

Šī grāmata ir pirmā no triloģijas par mīlestību, nāvi (“ VERONIKA GRIB MIRT”) un varu ( “NELABAIS UN SENJORITA PRIMA” ) – par pārbaudījumiem, kas nedēļas laikā pilnībā izmaina romāna varoņu likteņus.

Selma Lāgerlēva

ZELTA PŪCE

KRISTUS LEĢENDAS

Grāmatiņā izlasīsim par KRISTUS piedzimšanas leģendu un vēl citas ar viņu saistītās leģendas.

Laura

Fītinghofa

SPRĪDĪTIS

AIZMEŽU BĀRENĪŠI

Grāmata stāsta par septiņiem maziem bērniem, kuri zaudējuši abus vecākus cieš badu un nabadzīgi ģērbušies dodas ar ragaviņām ceļā un iet no mājas uz māju lūdzot cilvēkiem palīdzību.

Auni

Nuolivāra

PRESES NAMS

GANE, KALPONE UN SAIMNIECE

Šie trīs romāni ir kultūrvēsturiski. Tajos redzam somu zemnieku kultūru, lauku sētas dzīvi 19. gadsimta vidū un daudzus

Auni

Nuolivāra

PRESES NAMS

SAIMNIEKS UN SAIMNIECE

šī laikmeta raksturīgus un interesantus tipus. Lasot šos darbus, liekas, ka mēs paši atgrieztos atpakaļ pagājušā gadsimta

Auni

Nuolivāra

PRESES NAMS

DIENA UN VAKARS

vidū un pārdzīvotu kluso un noslēgto dzīvi, kādu mums rāda Auni Nuolivāra”: INA RENKVISTE.

Jānis

Krūklis

AMNIS

EVAŅĢĒLIJS AUSTRUMBOLĪVIJAS MŪŽAMEŽĀ

Grāmata stāsta par iedzīvotājiem Brazīlijas un Bolīvijas robežas rajonā. Uzzināsim par DIEVA aicinājumu ko latviešu Baptistu Misijas darbinieki bija saņēmuši un par viņu misiones darba gaitām Brazīlijā un Bolīvijā.

Stefans

Lungu,

Anna

Kūmsa

DZ S

STEFANS – BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJS

Stefans – jauns āfrikānis, vecāku atstumts, daudzus gadus dzīvo kā zvērs bailēs un postā. Lai viņu dziedinātu nepieciešama mīlestība. Tā viņam tiek sniegta. Viņš kļūst par brīvības apustuli.

PIERAKSTĪJA

Telma Sengstere

AGAPE LATVIJA

PĀRRAUTAIS PRIEKŠKARS

Šis ir patiess stāsts par musulmaņu meiteni, kuru saista reliģijas, stingras audzināšanas un invaliditātes važas. Pēc ilgiem un izmisīgiem garīgiem meklējumiem viņai brīnumainā veidā atklājas JĒZUS, kurš viņu dziedina, un važas krīt.

Viljams

P. Jangs

ZVAIGZNE ABC

BŪDA

Brīvdienu laikā tiek nolaupīta Makenzija Alena Filipa jaunākā meita Misija. Pēc četriem gadiem Makenzijs joprojām nav samierinājies ar traģisko notikumu. Kādu dienu viņš saņem mīklainu zīmīti, kuru it kā ir rakstījis DIEVS… Turpmākie notikumi maina Makenzija dzīvi uz visiem laikiem.

Eleonora H. Portere

ZVAIGZNE ABC

POLLIANNA

Vai tu zini, kas ir prieka spēle? Vai tu esi mēģinājis to spēlēt? Ja ne, tad dari to kopā ar Polliannu! Grāmatā stāstīts par mazu meiteni, kura zaudējusi abus vecākus nonāk krustmātes Pollijas mājās un visus apkārtējos iesaista aizraujošajā prieka spēlē.

Eleonora H. Portere

ZVAIGZNE ABC

POLLIANNA NU JAU LIELA

Grāmatas Pollianna turpinājumā „POLLIANNA NU JAU LIELA” uzzināsim daudz ko jaunu un aizraujošu gan par pašu Polliannu, gan par viņas draugiem.

Dons

Ričardsons

ATRADUMU GRĀMATA

MIERA

BĒRNS

1962. gadā Dons un Kerola Ričardsoni, riskējot ar savām dzīvībām, devās sludināt Evaņģēliju sovi ciltij Jaungvinejā. Grēku izpirkšanas principa līdzība vietējām reliģiskajām tradīcijām bija tā atslēga, ko DIEVS iedeva Donam un Kerolai, lai atvērtu sovi ļaužu sirdis. Par šo noslēpumu atslēgu kļuva „miera bērns” – tradīcija, kas atklāja kādu vērtību sistēmu, kas no paaudzes paaudzē bija pastāvējusi gadsimtiem, varbūt pat gadu tūkstošiem ilgi.

Tūmass

Šedīns

MADONAS POLIGRĀFISTS

KAD KOKIEM NOKRĪT LAPAS, NO MŪSU VIRTUVES LOGA VAR REDZĒT TĀLĀK

Personisks, tiešs un godīgs stāsts par laiku kad viņi visi vēl bija kopā – tēvs, māte un trīs jauki puikas. Diviem bērniem ir nopietni funkciju traucējumi. Veselību lēnām pasliktina izmaiņas smadzenēs, kam nav skaidras diagnozes. Kāda ir ģimenes ikdiena? Kur rast spēku? Kādas domas pārņem un kas notiek ar ticību Dievam, kad idille sabrūk?

Luiss

Volless

AMNIS

BEN

HURS

GRĀMATA STĀSTA PAR KRISTUS LAIKU.

Ben Hurs un viņa draugs Mesala uzauga kopā kā brāļi. Dažādu satraucošu un negaidītu dzīves pavērsienu dēļ viņi no tuviem draugiem kļūst par ienaidniekiem Antionijas lielās zirgu skriešanas sacensības vienlaicīgi kļūst par nāvējošu cīņu starp kādreizējiem draugiem. Viņi no tuviem draugiem kļūst par ienaidniekiem. Tomēr nozīmīgākais notikums Ben Hura dzīvē kļūst Kristus krustā sišana, ko viņš piedzīvo kā aculiecinieks.

Kārlis

Skalbe

PAVASARA SVĒTĀS DIENAS

Mazie Lieldienu stāsti.

Tomass

Manns

LIESMA

JĀZEPS UN VIŅA BRĀĻI Ӏ.

JĒKABA LIKTEŅSTĀSTI

ZĒNU GADU JĀZEPS

Kā uz šo darbu raudzīsies nākamās paaudzes?” priekšvārdā romāna viensējuma izdevumam angļu valodā (1948) jautā rakstnieks. Viņa pārliecība, ka ar mīlestību veiktam, kvalitatīvam darbam lemta „zināma ilggadība”.

Anda

Līce

LIKTEŅSTĀSTI

MŪSU

MIRDZĒŠANAS LAIKS

Aiz Andas Līces vārdiem paliek tāda ozonīga gaisotne, sajūta par svaigumu, kas aicina elpot dziļāk un justies vieglāk. Vienalga, dzejā vai prozā, kāda starpība”: raksta Zigmunds Skujiņš : „Varētu sacīt arī : ar viņu ir vērts mainīties domām, viņa nav no tiem, kas paliek parādā.”

Bo

Gīrcs

AUGSBURGAS INSTITŪTS

DIEVA

ĀMURS

Grāmatā ir ievietoti trīs romāni, kuri ir vispopulārākie Bo Gīrca darbi. Īpašā veidā dzīvi un saistoši autors izteicis kristīgās ticības centrālo un būtisko saturu – mēs tiekam glābti no Dieva žēlastības Kristū. Katrā romānā, jaunajiem modernisma ietekmētajiem mācītājiem, šo patiesību palīdz atklāt kāds it kā vecmodīgos uzskatos iesīkstējis prāvests.

Hanne

Eštavīka

ATĒNA

MĀCĪTĀJA

Kā teoloģijas doktorante Līva bija strādājusi pie disertācijas par 1852. gada sāmu dumpi. BĪBELE tolaik bija pārtulkota sāmu valodā un kļuvusi pieejama visiem, piepeši bija radusies kopīga valoda. Bet vai tie tomēr bija kopīgi rakstītie vārdi par tiesāšanu, piedošanu, vienlīdzību?

Mācītāja ir romāns, kura stāstījumu virza Līvas pārdomas, atmiņas un tiekšanās pēc atziņas. Romāna jautājumi ir eksistencāli – kā dzīvot? Ar sevi? Ar citiem?

Sāra Bon Broniha

KONTINENTS

VIENKĀRŠĀ

PĀRPILNĪBA

LABSAJŪTAS UN PRIEKA DIENASGRĀMATA

Kamēr „ VIENKĀRŠĀ PĀRPILNĪBA” no viegli vadāmas dzīves radīšanas pārtapa pārpilnīgā dzīvošanā, es pamazām sāku pazīt sevī to sievieti, kāda reiz biju. „ VIENKĀRŠĀ PĀRPILNĪBA” bija man ļāvusi stāties pretī ikdienas apskaidrībai, atrast ikdienā Svēto, ierastībā – Noslēpumu un pilnīgi ieslīgt pašreizējā mirkļa nozīmībā. Lai „VIENKĀRŠĀ PĀRPILNĪBA”ar savu saudzīgo mierinājuma un prieka mācību palīdz jums atrast to īsto dzīvi, kuru esat dzimusi dzīvot”: AUTORE.

Džeims Heriohs

ALBERTS X!!

VIŅUS

VISUS

RADĪJA

DIEVS

Karš daudz ko pārvērtis, tikai ne Jorkšīras zemniekus, nedz arī viņu veterinārdakteri, kas sūri strādādams, vēl neapjauš, ka aiz nākamā ceļa līkuma viņu gaida pasaules slava un miljoniem lasītāju. Jauki stāsti, pilni dzīves apliecinājuma un prieka.”: PUBLISHERS WEEKLY.

Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hensens,

JĀŅA SĒTA

CĀĻA

ZUPA

DVĒSELEI

Diāna fon Veloneca Ventvorta

PAVĀRGRĀMATA

Šeit ievietotās ēdienu receptes ir saudzīgi glabātu atmiņu caurvītas, un tās radušās sen pirms mūsdienu progresīvā viedokļa par tauku nozīmi uzturā. Visas šeit piedāvātās receptes ir pārbaudītas mājas virtuvē, bet neviens nav tās sabalansējis ar mūsdienu uztura modernajām prasībām.

Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hensens,

Mārsija, Šimofa,

KĀ CĀĻA

ZUPA

MĀTES DVĒSELEI

Dženifera Rīda Hotorna

APLIS

Šī grāmata ir mūsu dāvana jums, pasaules mātes. Izlasījuši tūkstošiem stāstiņu, kurus atlasījām izdevumam „CĀĻA ZUPA MĀTES DVĒSELEI”, bijām dziļi aizkustināti par tām visaptverošajām jūtām, kuras cilvēki izteica, runājot par savām mātēm.

Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hensens, Pols Dž. Meijērs, Barbara

KĀ CĀĻA

ZUPA

ZELTA

DVĒSELEI

Rasela Časera, Emija Sīgera

APLIS

Šajā grāmatā daži stāsti vēstī par apmierinošām un visaptverošām attiecībām vairākās paaudzēs, kad cilvēki, kas aizgājuši pensijā, atrada jaunas intereses un enerģijas avotus, runājot par pārmaiņām un astājot agrākās problēmas pagātnē. Mūsu cerība – ka visi stāsti rosinās domāšanu, kā vadīt atlikušās mūža dienas iespējami sakarīgāk un priecīgāk.

Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hensens, Barbara de

Anhelisa,

CĀĻA

ZUPA

DIVĀM DVĒSELĒM

Marks un Krisija Doneliji

A/S ”PARAUGTIPOGRĀFIJA

Šī grāmata ir domāta precētiem vīriem un sievām un katram mīlētājam pasaulē, kas lolo sapni atrast savas dvēseles „otro pusīti”. Mīlestība ir visvarenākais un maģiskākais Visuma spēks, un nekur citur mīlestības burvība neizpaužas tik spilgti kā divu cilvēku savstarpējās attiecībās.

 

KĀ CĀĻA

ZUPA

TAVAI

DVĒSELEI

 

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS SEKOT KRISTUM

Dž. A. O.

Proiss

LMF

OTRAIS

MĀRTIŅŠ

Mārtiņš Hemnics dzīvojis ļoti būtiskā Baznīcas vēstures periodā un sarakstījis vairākus darbus par šo laiku. Šeit iepazīsim viņa dzīvi un teoloģiju.

Jānis

Lukašs

CERĪBAS DURVIS” CANADA

BRĪNIŠĶĪGĀ ŽĒLASTĪBA

Pirmajā BĪBELES grāmatā lasām par pazaudēto paradīzi, pēdējā par atgūto. Pirmajā vārti uz dzīvības koku ir aizdarīti, pēdējā atvērti tiem: „Kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu ieiet pilsētā.” Tas viss ir DIEVA žēlastības darbs un nolūks, jo pēdējie BĪBELES vārdi to apliecina: „MŪSU KUNGA JĒZUS ŽĒLASTĪBA LAI IR AR VISIEM.”

Dr. Čārlzs F. Stenlijs

AMNIS

PRET PAVIRŠU KRISTIETĪBU

Nopietnākais grēks ir neieinteresētība un līdzdalības trūkums. Grāmata māca kā nodoties citiem un paklausīt DIEVAM.

Maikls

Velss

ATKLĀSME

MANS NESPĒKS VIŅA SPĒKS

DIEVS nav tikai lielās un trauksmainās sapulcēs, svinīgos dievkalpojumos. VIŅŠ nav tikai ar vareniem un ievērojamiem cilvēkiem, DIEVS ir pie ikviena, kas ar visu sirdi VIŅU piesauc.

Maiks

Oumens

V.V.M.

MANA TĒVA

SIRDS

Grāmata uzrunā sirdi, aprakstot autora personīgās attiecības ar DIEVU TĒVU. Tas var būt arī katra tās lasītāja piedzīvojums.

Eds Pioreks

V.V.M.

TĒVS TEVI MĪL

Un Es viņiem Esmu darījis zināmu Tavu Vārdu un darīšu To zināmu,, lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, būtu viņos un arī Es būtu viņos.”: Jņ 17 : 26.

Dereks

Prinss

V.V.M.

ŽĒLASTĪBA PAKĻAUTIES

Kāda ir garīgā spēka visskaidrāk izšķiramā iezīme? Ko nozīmē noliegt sevi un ikdienas ņemt savu krustu; un kas ir tavs krusts? Grāmatā varēsim meklēt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem.

Riks

Džoiners

V.V.M.

AICINĀJUMS

Aicinājums sauc dzīvot DIEVA DĒLA neizsakāmajā godībā, upurēt savas dzīves un darīt visas lietas EVAŅĢĒLIJA dēļ.

Riks

Džoiners

V.V.M.

PĒDĒJAIS AICINĀJUMS

Grāmata ietver izvērstu kaujas ainu starp Gaismu un tumsu.

Nils T. Andersons un Stīvs Goss

V.V.M.

BRĪVĪBA

KRISTŪ

Apmācības kurss, paredzēts, lai palīdzētu katram kristietim iesakņoties patiesībā par to, kas viņi ir KRISTŪ, kā panākt patiesu atgriešanos un kā pieaugt ticībā.

Džeims Raits

V.V.M.

EJOT CAURI TUKSNESIM

Autors grāmatā piedāvā piecus iemeslus, kāpēc DIEVS mūs ved cauri tuksnesim.

Frenks

Bartllemens

V.V.M.

AZUSA

IELA

No šīs vienkāršās vietas izcēlās spēcīga DIEVA kustība, kas izpletās pasaulē.

Billijs

Grehems

DBD

LAIMES NOSLĒPUMS

VIŅŠ dzīvoja garīgā līmenī, kas stāv augstāk par pārējiem dzīves apstākļiem un augstāk par bailēm no nākotnes. Sekosim VIŅAM, un atradīsim arī mēs šo laimes noslēpumu.”: autors.

SR IZDEVN.

DOTIES UZ PRIEKŠU AR JĒZU KRISTU

Nododot sevi JĒZUM KRISTUM tu esi spēris visnozīmīgāko soli dzīvē. Šīs grāmatas mērķis ir iedrošināt tevi jaunajā ceļā.

Dītrihs

Bonhēfels

LMF

SEKOŠANA KRISTUM

Dārgā žēlastība ir Evaņģēlijs, kas arvien jāmeklē, dāvana, kura jālūdz, durvis pie kurām jāklauvē. Tā ir dārga, jo tā aicina sekot, tā ir žēlastība, jo aicina sekot KRISTUM, tā ir dārga, jo tā maksā dzīvību JĒZUM KRISTUM – „jūs esat dārgi atpirkti.” – un mums nevar būt lēts tas, kas ir dārgs DIEVAM. JĒZUS māca, ka katram ir sagatavots savs krusts, DIEVA noteikts un piemērots.

Bo Gīrcs

LMF

KRISTUS

BAZNĪCA

Grāmata ļaus iepazīties ar zviedru luterāņu mācītāja, baznīcas darbinieka un kristīga autora Bo Gīrca skatījumu uz ikdienā tik būtiskiem aspektiem kā DIEVA VĀRDS – BĪBELE, KRISTUS UPURIS un SVĒTĀ GARA sapulcinātā KRISTUS ticīgā draudze.

S. D. Gordons

AMNIS

KLUSAS SARUNAS AR SPĒKU

Ja mans atzinums vispār ir ko vērts, tad es iesaku katram kristīgam cilvēkam grāmatu izlasīt un dot tālāk”: ČARLS M. ALEKSANDRS.

Pr. Tadeušs Daičers

MIC

PĀRDOMAS PAR TICĪBU

Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti.” ( Mat 6 : 7 ).

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS DIEVA IEPAZĪŠANA

Dorotija Minčina –Koma

PATMOSS

DIEVA ATKLĀSMES

Lai atklātu saistību starp DIEVA radību un pašu RADĪTĀJU, autore izmantojusi uztveri rosinošus, dzīvus salīdzinājumus. Katrs KRISTUS portrets atklāj jaunu PESTĪTĀJA glābjošās kalpošanas lappusi.

Džons

Blančerds

PAKĀPIENI

PAMATJAUTĀJUMI

Kas es esmu? Kāpēc es esmu šeit? Vai dzīvei ir jēga? Vai DIEVS ir? Kāds VIŅŠ ir? Vai varu iepazīt VIŅA SPĒKU savā dzīvē? Kas ir grēks 21. gadsimtā? Šī grāmata runā tieši par šiem jautājumiem.

Ruth

Paxson

LATV. TIC. MISIONES IZDEVN.

DZĪVĀ

ŪDENS

UPES

Remdenība un pasaules gars kristīgās draudzēs arvien vairāk pieņemas, ko lai darām? Vai nav iespējams kristīgam mantot to, ko DIEVS ir apsolījis SAVĀ VĀRDĀ? Kur slēpjas patiesa uzvara par grēku? Šeit caur DIEVA GARU parādīts kā iespējams uzvarēt, – ticu ar pilnīgu pārliecību, ka tas nesīs daudziem DIEVA SVĒTĪBAS.”: autore.

Dr.

Tihamers Toths

DBD

AR

VAĻĒJĀM ACĪM

CAUR

DIEVA PASAULI

Grāmata ar bērna acīm un sirds degsmi māca lūkoties dabas parādību norisē un ar pieaugušā zināšanām un goda prātu izskaidro un apgaismo šo dabas norišu pirmcēloni. Dziļākie maldi cilvēku vienmēr noved atpakaļ pie DIEVA.

Luiss

Palou

SR IZDEVN.

VESELĪGI IERADUMI GARĪGAI IZAUGSMEI

Pielietojot šajā grāmatā aprakstītos principus, tu labāk spēsi novērtēt, cik nozīmīgas ir tavas attiecības ar DIEVU, un piedzīvosi pārmaiņas savā dzīvē.

Glorija Kopelande

DZĪVĪBAS VĀRDS

DIEVA PRĀTS PRIEKŠ TEVIS

Kad SVĒTAIS GARS ienāk tevī, tavam garam tūlīt rodas vēlēšanās slavēt DIEVU. Un kā gan tu varētu noturēt slavas straumi, kas nāk tieši no DEBESU TĒVA?

Lorens

Kaninghems

LŪSIS

VAI TIEŠĀM TAS ESI TU, DIEVS?

Tā ir iekšējā vadība, kas jūs atveda pie VIŅA pašā sākumā. JĒZUS vienmēr sazinās ar SAVU TĒVU, un tā arī mums ir jādara: dzirdēt TĒVA balsi, ir katra DIEVA bērna pamata tiesības.

Sids

Rots

PRIEKA VĒSTS

LAIKS IET UZ BEIGĀM

Draudzes un Izraēla skatam paveras brīnišķīgi, kaut arī grūti laiki. Mēs droši varam pacelt galvu pretī atpestīšanai, kas strauji tuvojas!

Deivids Pausens

V.V.M.

OTRĀ ATNĀKŠANA

Ir izteikts paredzējums, ka tad, kad atskanēs pēdējā bazūne, eņģeļi debesīs dziedās un sauks: ”Pasaules valdība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītam,un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam.” (Akl. 11 : 15)

Uldis

Rožkalns

V.V.M.

STAIGĀJIET GAISMĀ

Var jau būt, ka kāda doma liksies izteikta pārāk skarbā veidā, taču mans nodoms ir nevis ieaijāt, bet tieši otrādi modināt no remdenības snaudiena.: autors.

Demoss Šakarijans, Džons, Elizabete Šerili

TALSU TIP.

VISLAIMĪGĀKIE CILVĒKI PASAULĒ

Es domāju, ka DIEVS mums dāvājis SAVU GARU, lai sagatavotu tam laikam, lai savienotu mūs vienā Miesā un nozīmētu darbu katram tā loceklim, atiecīgi viņa spējām. Un VIŅŠ pats mums nāks palīgā.

Frensiss Frangipāne

V.V.M.

SVĒTUMS PATIESĪBA UN DIEVA TUVUMS

Necenties noslēpt savu tumsību, iznes to gaismā. Nemēģini aizbildināties ar to, izsūdzi to. Ienīsti to! Jo cik ilgi tumsība paliks ieslēgta tumsībā, tā valdīs pār tevi. Bet kad tu, iznes tumsu ārā gaismā, tā kļūst par gaismu.

Maikls

Velss

ATKLĀSME

NOMALDĪJUŠIES TUKSNESĪ

Es ticu, ka ši grāmata palīdzēs arī visiem sakāvi cietušajiem kristiešiem atgūt virzību pretī cerībai un uzvarai, kā arī prasmi norādīt ticības ceļu citiem.

Dīns

Šermans

JAUNATNE AR MISIJU

GARĪGĀ

CĪŅA

Autors pierāda, ka garīgā cīņa ir ikdienišķs visas baznīcas aicinājums un uzdevums. Ja vēlamies staigāt tā, kā to darīja JĒZUS, ikvienam jāizprot garīgās cīņas pamatojums Bībelē.

Klaivs Steiplzs Lūiss

KLINTS

SVARĪGĀ IZŠĶIRŠANĀS

Jūsu priekšā ir fantāzija, pēcnāves stāvokļa apraksti ir tikai un vienigi iztēles radīti pieņēmumi. Vismazāk emu vēlējies izraisīt neveselīgu interesi par pēcnāves dzīves detaļām.” : AUTORS.

Čarlzs

Finijs

V.V. M.

ATMODAS

STĀSTI

Grāmata palīdz atrast izeju no sava sarežģītā garīgās neziņas stāvokļa, ja mēs savu ticības dzīvi tveram nopietni. Garīgais seklums, domu pagrimums, miegainība un pašapmierinātība, paviršība ticības dzīvē un novirzīšanās no DIEVA ceļiem pieņemas spēkā no dienas dienā.

Osvalds Čembers

V.V. M.

LŪK, ES JŪS SŪTU, DIEVA STRĀDNIEKI

Rokasgrāmata dvēseļu kopējiem. Izšķirot DIEVA aicinājumu kalpošanai un tam atbildot.

Toms

Maršals

V.V. M.

PAREIZĀS

ATTIECĪBAS

Mēs pavadām savu dzīvi sarežģītā attiecību sazarojumā. Katru dienu esam iesaistīti dažādās attiecībās. Un tomēr mēs veltām ļoti maz laika, lai aplūkotu no kā šī mijiedarbība sastāv.”: autors.

Alekss

Bahanans

V.V. M.

DUSMĪBA, ŽĒLASTĪBA

UN

DIEVA SIRDS

Šodienas sludināšanas saturā iztrūkst DIEVA bijāšanas un DIEVA dusmu. Šī grāmata māca tieši par šiem atstātajiem tematiem, neaizmirstot DIEVA TĒVA sirdi un žēlastību.

Džošs

Makdauels

Šons

Makdauels

AGAPE LATVIJA

DIEVS

VALKĀJA SANDALES

Džošs Makdauels domāja ka kristieši ir jukuši, viņš tos izsmēja un aizvainoja, līdz nolēma sakaut vācot pētījumus ar mērķi pierādīt JĒZUS KRISTUS apgalvojumu aplamību. Pārsteigts viņš konstatēja, ka fakti liecina pavisam ko citu, proti ka JĒZUS ir patiess DIEVS , kā pats bija teicis. Vēlāk veicot pētījumus Džošam pievienojās arī viņa dēls Šons.

Kriss Valotons Bils Džonsons

TĒVA MANTOJUMS

ĶĒNIŅA BĒRNU BRĪNUMAINĀ DZĪVE

Atklās jūsu patieso identitāti kā ķēniņu ĶĒNIŅA bērnam – mūžīgās DIEVA VALSTĪBAS troņmantiniekam. Autori izskaidro, kā KRISTUS galīgā uzvara pie krusta nodrošināja jums ķēnišķo mantojumu, un atmasko daudziem kristiešiem piemītošo „nabagu mentalitāti”.

Džons Stots

LMF

KRISTUS KRUSTS

Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu no savas aplamās no tēviem mantotās dzīves, Bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, dārgajām asinīm, “ 1. Pēt. 1 : 18 – 19 ).

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS SEVIS PILNVEIDOŠANA

Sofija Bernhema

SOLVITA

EŅĢEĻU GRĀMATA

Eņģeli var redzēt tikai garā, jo tā ir garīga būtne. Cilvēkam gara redzi var atklāt tikai DIEVS. Cilvēkam eņģelis var parādīties tikai pēc DIEVA nodoma”: ĒRIKS DELPERS.

Guntis

Dišlers

JUMAVA

PIECEL MANI, GABRIĒL

Autors raksta par eņģeļu pasauli, kas balansē starp tur un šeit, starp vietu, kur esam, un vietu, kurā nekad neesam bijuši.

Aselms

Grīns

JUMAVA

EŅĢEĻI

DVĒSELEI

Grāmata iedrošinās smelties jaunu iedvesmu labi zināmās lietās un apzināt tos spēkus, kas spēj dot spārnus mūsu dzīvei.

Riks

Vorens

AGAPE LATVIJA

MĒRĶTIECĪGA DZĪVE

Grāmata palīdzēs apjaust, kāds ir DIEVA plāns tavā dzīvē. Minot vairāk nekā 1200 atsauces uz SVĒTAJIEM RAKSTIEM, tā izaicina tradicionālos priekšstatus par dievkalpojumu, sadraudzību, māceklību, kalpošanu, evaņģelizāciju.

Arturs

Balklavs – Grīnhofs

LU

MŪSDIENU ZINĀTNE UN DIEVS

Šai rakstu apkopojumā autors uzsver, ka starp zinātni un reliģiju pretrunu nav un pamato DIEVA nepieciešamības pierādījumu.

SAKOP.

D. Krugale

LBDS

MŪSU DIENIŠĶĀ MAIZE

Galvenais – lasi Rakstus un klausies, ko SVĒTAIS GARS grib tev teikt. Ne tikai VĀRDU dzirdēt, klausīties, bet arī VĀRDU darīt! Tas sagādā svētību.” (Jēk. 1:27) : DENIS I. DE HAANS.

Leandrs Lašanss

DZS

MANU IZREDZĒTO LAIMEI”

JĒZUS

Savās lūgšanu stundās viņš izjūt spēku, kas pamudina rakstīt, pašam iepriekš nezinot, kādi vārdi vai teikumi sekos tālāk; turklāt viņš ir paradis visu pārdzīvoto un savas daudzās rūpes likt KUNGA priekšā.”: TĒVS NIGONDO D. DĀVIDS TEOLOĢIJAS DOKTORS

Leandrs Lašanss

DZS

MANU IZREDZĒTO LAIMEI”

JĒZUS

  1. SĒJUMS

Ir svarīgi, lai ikviens cilvēks apzinātos savu piederību pie skaistās un šķīstās Jaunās Baznīcas. Viņam jāaizmirst pašam savs redzējums un jāpieņem tas, ko izvēlējies TĒVS un kura būtība ir visu uzticēt VIŅAM.”: AUTORS.

Leandrs Lašanss

DZS

MANU IZREDZĒTO LAIMEI”

JĒZUS

3. SĒJUMS

Šie teksti jums palīdzēs labāk izdzīvot ticību, nepārtraukti saglabāt cerību un pieaugt Mīlestībā. Mēs ieejam Jaunā Laikmetā, un neredzamā veidā DIEVS jau darbojas. Tas, ko redzam ir ļoti maz salīdzinājumā ar to, ko neredzam.”: PRIEST. GIJS ŽIRŪ.

Egils

Grīslis

LELBA

TICĪBĀ

KRISTUM

Un DIEVA MĪLESTĪBA svētīs mūsu mīlestību, ko no sirds rādām saviem līdzcilvēkiem.

Edvīns Luiss Kols, Nensija Korbeta Kola ‘

PRIEKA VĒSTS

UNIKĀLA

SIEVIETE

Šī grāmata nebūs padomu krātuve vai panākumu formula. Tā vienkārši satur dažas patiesības, kuras mēs daudzajos laulības un kalpošanas gados esam kopīgi iemācījušies”: EDVĪNS UN NENSIJA KOLI.

Merlins

R. Karoters

V.V.M.

KAS IR TAVĀ

PRĀTĀ

Par acu kārību, prātā ielaižot nekontrolētas domas, kas cilvēku pavedina uz grēcīgu darbību.

Luiss B.

Smīds

AMNIS

PIEDOD UN AIZMIRSTI

Vienīgais veids, kā dziedēt sāpes, kas pašas nesadzīst, ir piedot cilvēkam, kurš tevi ievainojis.

Klaivs Steipls Lūiss

KLINTS

VIENKĀRŠI KRISTIETĪBA

Mūsu izturēšanās ir vistiešākajā veidā saistīta ar uzskatiem par DIEVU un ticību. Grāmata sniedz atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem.

Ilārs

Plūme

LU

SAUCĒJA

BALSS

Grāmata sniedz pietiekoši adekvātu vēsturisku izpratni par vienu no lielākajām pagājušā gadsimta garīgajām kustībām Skandināvijā – Larsa Levi Lestadiusa teoloģiju.

Konrāds

Edols

KAS

IR DIEVS?

Nav nevienas tautas, kas nepazītu ticību DIEVAM. Gadu tūkstošiem ilgi cilvēki apbrīno dabas norises, ir pārsteigti par dzīvības fenomenu.

Dansons Makalisters, Klarks Albraits

DZĪVE MŪŽĪBĀ

DEBESIS, ELLE UN TIESA

ATRADUMU GRĀMATA

Ir ārkārtīgi svarīgi saprast DIEVA plānu mūžībai, jo DIEVS mums ir pavēlējis vērst savas domas uz mūžību. „Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.” (Kol. 3:2).

Aleksandrs Viljams

Ness

UZVAROŠA KRISTĪGĀ

DZĪVE

DIEVS ir GARS, un vienīgais kontakts, ko varam nodibināt ar DIEVU, ir ticība. Vienīgi SVĒTAIS GARS to spēj iemiesot cilvēkā.

LELB

BRĪVPRĀTĪGO DARBINIEKU VADĪŠANA

Draudzē mēs visi uzņemam viens otru un saņemam dāvanas, ko katrs ir atnesis. Tas nozīmē sadraudzību, kurā atspoguļojas dzīves dažādība, atklāts dialogs par pašu dzīvi un ieskats mūsu dzīves galējā uzdevumā – mūzīgā dzīvē.

Alfs B. Offestats

LMF

KĀ IZVEIDOT DIAKONISKU BAZNĪCU

Kad Jaunajā Derībā tiek runāts par sekošanu JĒZUM, līdzināšanos VIŅAM, tas nozīmē piedot, mīlēt, palīdzēt un žēlot. Un ir domāta VIŅA stingrība un pazemība, kas visu panes, atbalsta, ziedo un uzņemas iniciatīvu, lai palīdzētu citiem.

SAST.

M. Zviedre

DIAKONIJA;

DVĒSĻU KOPŠANAS SARUNAS

R. Turres „Diakonijā” aplūkotas tādas tēmas kā diakonijas teorētiskais un bibliskais pamatojums. H. K. Pīpera „Dvēseļu kopšanas sarunas” veltīta dvēseļu kopšanas jautājumiem.”: SAST. M. ZVIEDRE.

IHTIS

ŽĒLSIRDĪBA

KĀ BAZNĪCAS VIENOTAIS UZDEVUMS

Viņš dod iespēju saviem ļaudīm visos laikos darīt nepieciešamo visvienkāršākajā veidā.”: V. LĒE PAR ŽĒLSIRDĪBU..

Volfgans

Raups

SR IZDEVN.

SARUNAS:

SASTAPŠANĀS TEORIJA UN PRAKSE

Mājapmeklējumi ir saistīti ar cilvēciskām attiecībām. Tādēļ apmeklētājam svarīga ir spēja kontaktēties.

Dītrihs

Bonhēters

LMF

DZĪVE

KOPĪBĀ

Tie, kas mīt vientulībā, apmeklētais un apmeklētāji cits citā ierauga KRISTU, kurš ir klātesošs miesā, viņi sagaida un satiekas viens ar otru kā ar KUNGU bijībā, pazemībā un ar prieku. Tiešām, kas vientuļajam ir neizsakāma DIEVA žēlastība, to tas, kurš ikdienas ir apdāvināts, viegli nonicina un sabradā. Tiek aizmirsts, ka kristīga brāļu kopība ir DIEVA VALSTĪBAS žēlastības dāvana.

KALA RAKSTI

NĀVE,KUR IR TAVS DZELONIS?

Grāmatā apvienoti 40 jautājumi un atbildes par nāvi un mūzīgo dzīvi.

Metjū Herisons

LELB DIAKONIJAS CENTRS

KRISTU, APŽĒLOJIES!

KĀ PĀRVĒRST TICĪBU DARBĪBĀ?

Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir DIEVA dāvana. Mēs paši esam VIŅA darinājums, KRISTŪ JĒZŪ radīti labiem darbiem.”( Ef. 2: 8 – 10). DIEVA žēlsirdības dāvana, attaisnošana KRISTUS dēļ atdzīvina Baznīcas žēlsirdības darbu.

Džozefs

Merfijs

JUMAVA

TAVS IEKŠĒJAIS SPĒKS

Es jums ieteicu intensīvi pievērsties lielajam un mūžīgajam DIEVAM. Darbojieties par svētību cilvēcei un tās labklājībai.” : AUTORS.

Normens Vinsents Pīls

ZV. ABC

POZITĪVĀS DOMĀŠANAS SPĒKS

Grāmata palīdz veidot laimīgu, gandarījuma pilnu un vērtīgu dzīvi.

Indulis Sigurds Poruks

GAISMA

TUMSĀ

Kaut arī man dzīvē neiet vienmēr gludi, es tomēr neredzību neesmu izjutis kā pārmērīgu smagumu. Tas varbūt tādēļ, ka ir kāds, kas man palīdz likteni nest”: AUTORS.

C Finnejs

V. V. M.

LEKCIJAS PAR KRISTĪGO ATMODU

Ja jums ir SVĒTAIS GARS, jums ir bērnišķīgi japakļaujas VIŅA iespaidam. Nekas tā nerada kristīgu mīlestību vienam pret otru kā dzirdēt otra cilvēka sirsnīgās lūgšanas.

Deivids Vilkersons

V. V. M.

VĒSTĪJUMI

6.grāmata

Mums pašā sākumā ir jādodas pie TĀ KUNGA – pirms visa cita. „Bet dzenieties papriekš pēc DIEVA valstības un pēc VIŅA taisnības, tad jums visas šīs lietas tiks piemests” (Mat.6:33).

Deivids Vilkersons

V. V. M.

VĒSTĪJUMI

7. grāmata

Visur, kur mēs meklējam atvieglojumu un palīdzību no TĀ KUNGA sev, mums jāapzinās, ka tajā pašā laikā VIŅŠ meklē sadraudzību ar mums.

Deivids Vilkersons

V. V. M.

VĒSTĪJUMI

8.grāmata

Ja tu necienīsi DIEVA VĀRDU, kas nāk tevi dziedināt un stiprināt labajos laikos, kā gan tu atradīsi spēku uzvarēt grūtajās dienās, kas nāk?

Deivids Vilkersons

V. V. M.

VĒSTĪJUMI

9.grāmata

VIŅŠ neatstās mūsu saucienus, ja jau VIŅŠ ir izplētis savu mīlestību un piedošanu dēļ katra grēcinieka. Pat tiem, kas paši rada ap sevi problēmas, tiek parādīta žēlastība un atbrīvošana.

Džons Makdauels, un

Dons

Stjuarts

SR IZDEVN.

ATBILDES UZ SKEPTIĶU JAUTĀJUMIEM PAR KRISTĪGO TICĪBU

Galvenais pierādījums un zīme, ka JĒZUS ir DIEVA DĒLS, bija VIŅA augšamcelšanās no mirušajiem. Spēja augšāmcelties no mirušajiem bija zīme, kas atšķir VIŅU ne tikai no citu reliģiju dibinātājiem, bet arī no visiem, kas jebkad dzīvojuši.

Volless H. Heflīns

V. V. M.

SPĒKS

TAVĀ

ROKĀ

Mums priekšplānā jāizvirza JĒZU un pašiem jāpaliek apslēptiem un neredzamiem krusta ēnā. Un tad, tikai tad redzēsim šo suverēno spēku, ko DIEVS mums ir uzticējis, lai tas tiktu pielietots efektīvi – tā lai pasaule tiktu VIŅA GODĪBAS atklāsmes pārliecināta.” : AUTORS.

SAKOPOJUSI

Asja

Blaua

SIA “LAPA” VALMIERĀ

CIVILIZĀCIJAS DIŽĀKO GARU DOMAS PAR MŪŽĪBU

Baznīca patiesi var palīdzēt valdībai. Valdība redz ticībā un baznīcas apmeklēšanā lielu spēku un stiprumu. Es redzu baznīcas svētību darbā tur, kur tā gādā, lai civēki savās gaitās ietu ar iekšēju dvēseles spēku, kas stiprina cilvēku.” : KĀRLIS ULMANIS.

M.SC. Ben

Hobrink

PETROVSKIS & CO RĪGĀ

RADĪŠANAS LIECĪBAS

Grāmatiņā apskatīti galvenie argumenti par radīšanu un evolūciju. Izdevumā sniegta objektīva informācija par to, ka zinātnes atklātie fakti labāk ietilpst radīšanas, nevis evolūcijas teorijā. To vajadzētu izlasīt ikvienam, kam rūp patiesība par dzīvības izcelšanos.

Sergejs Mamontovs

CONVICTOR

TICI SEV

TRENIŅŠ, LAI VEIDOTU PĀRLIECĪBU PAR SEVI.

PATS SEV PSIHOLOGS

Izlasījuši grāmatu un izpildījuši tajā izvirzītos uzdevumus, jūs iemācīsieties droši justies dažādās situācijās. Pats galvenais – jūs saskatīsiet savas reālās spējas.

Billijs Grehems

LABĀ VĒSTS”

MIERS

AR

DIEVU

Es vēlos dot skaidru priekšstatu par jaunu dzīves veidu, ko atklājis nepazīstamais Galilietis pirms divtūkstoš gadiem. Esmu pārliecināts, ka parastajam cilvēkam ir dvēseles un prāta izsalkums un slāpes pēc miera ar DIEVU.”: AUTORS.

Herberts Alfonso

EFFATA

TU MANI

SAUCI

MANĀ VĀRDĀ

Lai ievietotu mūsu Apziņas pārbaudi tās īstajā kontekstā kā specifiski kristīgu vingrinājumu, mēs sākam ar to, ka atzīstam DIEVA ienākšanu mūsu dzīvē, VIŅA dāvanas, žēlastības, VIŅA darbību mūsos: mēs VIŅAM pateicamies.”: AUTORS.

Brālis Lorenss

KLINTS

VINGRINĀJUMI DIEVA KLĀTBŪTNES IZPRATNEI

Mums tikai jāatpazīst DIEVS VIŅA klātbūtnē un jāvēršas pie VIŅA katru brīdi, lai mēs varētu lūgt VIŅA palīdzību saskatīt VIŅA gribu lietās, kurās šaubāmies, un pareizi izpildīt visu, ko VIŅŠ prasa no mums.” : AUTORS.

Nils

Lozano

RĪGAS METR. KŪRIJA

VECĀKĀ

BRĀĻA ATGRIEŠANĀS

Jūtos pagodināts un pateicīgs par iespēju dalīties ar jums tajā, ko mēs piedzīvojām. Es lūdzos par to, lai arī jūs censtos atklāt vecāko brāli savā dzīvē un iepazītu atgriešanās prieku.: AUTORS.

R. Makgijs

NOZĪMĪGUMA MEKLĒJUMOS

Lasītājs ieraudzīs cik augstu viņu vērtē DIEVS, un sapratīs, ka svarīgs ir tikai VIŅA viedoklis. Pateicoties šai grāmatai daudzi cilvēki ir ieraudzījuši ceļu uz atbrīvošanos no sabiedrības uzspiestajiem streotipiem un ieguvuši spēju piedzīvot DIEVA neierobežoto beznosacījuma mīlestību.” : AUTORS.

TREŠAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ZAĻAJĀ MAPĒ ( PA KREISI)

PAKĀPIENI 5

Dažādu konfesiju mācītāji – par mīlestību un citiem grūtiem jautājumiem

1906.g. marts / 2007.g. vasara / 2007.g ziema

PIE DZĪVĀ AKMENS Rīgas Jaunās Sv. Ģertrūdes Ev. Lut. Bazn. periodiskais izdevums

2007.g. aprīlis – maijs/ maijs – jūnijs/ decembris – februāris/ 2008.g. maijs – jūlijs/ jūlijs – augusts/sept. – nov. / nov – janv. / 2009.g. marts – maijs/ maijs – aug.

Liepājas Sv. Annas Evaņģēliski Luteriskās DRAUDZES AVĪZE

 

PRIEKA VĒSTS. ZVANS. DUNDAGAS EV. LUT. DRAUDZES VĒSTIS.

Dažādi žurnāli

PATIESĀ DZĪVE. ABAVAS IELEJAS ZIŅAS . TŪRISMS 2008.

TE DEUM

KULDĪGAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKO DRAUDŽU VĒSTIS

1991.g. februāris Nr.= 4.

DIEVS, esi ar mums.

Sprediķis par Lk. 21: 8 – 19, 36 Valdis Birziņš

ES ESMU

1 / 2000

Krist, lai celtos Intervija ar Pūķu ģimeni

ES ESMU. KATOĻU BAZNĪCAS VĒSTNESIS. SV. ALBERTA DRAUDZES ZIŅAS.

MATEJS

2004. (janvāris)

Mateja draudzes ziņotājs LIECĪBAS

VĒSTNESIS

2008. (novembris)

Latvijas Baptistu Draudžu savienība

AD LUCEM ( PIE GAISMAS )

1994.g. Janv.-Febr. Nr.= 2

Mūsu tautas atdzimšanai ir jāsākas pie Dievnama.

1994.g. Marts – Aprīlis. Nr.= 3

Kristīgā kultūra sākas no katra cilvēka patiesas un dziļas ticības.

1994.g. Maijs – Jūnijs. Nr.= 4

VIŅŠ ir DIEVS, kas spēj mūs atpestīt no grēku nastas

1994.g. Jūijs – Augusts. Nr.= 5

DIEVS soda grēku, bet žēlo grēcinieku, kas atgriežas…

1994.g.Septembris – Oktobris.

Nr.= 6

JĒZUS KRISTUS ir miris pie krusta mūsu vietā.

1994.g. Novembris – Decmbris. Nr.= 7

Kad mēs svinam PESTĪTĀJA piedzimšanu dalīsimies cits ar citu KRISTUS mīlestībā.

KĀ BĪBELE NONĀCA LĪDZ MUMS

Merils Donijs

Stāsts par grāmatu, kura pārveidoja pasauli

TTREŠAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS OTRĀ MAPĒ ( PA KREISI)

GOOD NEWS

ANGĻU VALODĀ

MEHOPA ( EBREJU )

KRIEVU VALODĀ

BEPA U ŽIZN ( TICĪBA UN DZĪVE )

3 /1990

M. un L. Džeims Bībeles misijas kalpošana

4 /1990

Č. Sperdžens Mūžigais DIEVA likums

3 /1995

A. Novaks Svētība no Toronto

3 / 1996

N. Gavrilovs Dzīve bez DIEVA

5 / 1996

B. Kušnirs Brīnišķīga tikšanās

6 / 1996

A. Borisovs Ķīnas labvēlis

1 / 1997

S. V. Lims Sazināšanās ar KRISTU mūsu spēks

2 / 1997

Jevgēnijs Vavriņuks Lielā ģimene

4 / 1997

Francis Tissens ES būšu ar tevi

3 / 1999

Nikolajs Vodņevskis Lielais spēks

TPOPIHKA (Bērnu kristīgais žurnāls Taciņa)

3 / 1995

Jeļēna Mikuļa Vēstule bez adreses

4 / 1995

Oksana Ladnaja Pēc bēdām būs prieks

5 / 1995

Vadims Baltais Augstākā uzticība

1 / 1996

Vadims Baltais Pats lielākais

3 / 1996

Jeļēna Mikuļa JĒZUS un samarietis

4 / 1996

Voldemārs un Elvīra Corni Zeme, kur dzīvoja JĒZUS KRISTUS

5 / 1996

Vadims Baltais KUNGS skatās sirdīs

6 / 1996

Jeļēna Mikuļa Simeons. Veltīts DIEVAM. Ilgi gaidītā diena

1 / 1997

Jeļēna Mikuļa Scenārijs „Mana sirds”

2 / 1997

Jeļēna Čepilka „Nesadzirdētā lūgšana”

4 / 1997

Jeļēna Čepilka Daiļrades konkurss

3 / 1999

Vera Kušnira Brīvais vergs

TTREŠAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( VIDŪ )

1991.g. LABĀ VĒSTS

-”- Nr.= 4

Kristietis savā profesijā Jauna Rubrika

-”- 5

Pazaudētā cīņa Mācītāja Viļa Dzelmīša svētruna

-”- -”- 6

Kur ir mīlestība, tur ir DIEVS Mācītāja Rūdolfa Ekšteina svētruna

-”- -”- 7

Kristietības pamati 6 turpinājums

-”- -”- 8

DIEVA vēsts ir mūžīga Aida Prēdele

1992.g.

-”- 2 (10)

Padomus jauniešiem sniedz ārsts T. Lasmanis Kā atrast īsto draugu?

-”- -”- 3(11)

Mācīsimies piedot Misionārei Korijainten Boomai – 100 !

-”- -”- 6(14)

Par to, cik viegli ļaunais paņem dvēseli raksta Pauls F. Kine

1993.g.

-”- 2(16)

Par ērģelēm, mūziku un ģimeni, kurā aug sešas meitenes saruna ar ērģelnieku Tālivaldi Deksni

-”- -”- 2(16)

Atrodi savu svētdienskolu

1994.g

-”- 2 (22)

Uz jūsu jautājumiem atbild Bībele

-”- -”- 4(24)

Latvija sagaida savu prezidentu

1996.g.

-”- 1(33)

Traģēdija uz Jērikas ceļa Kārlis Zingers

-”- -”- 2(34)

Kas ir JĒZUS, kur esmu es? Mācītājs Oļģerts Cakars

-”- -”- 4(36)

Par tradicionālo svētdienas izvēli Baznīca vai futbols

-”- -”- 6 (38)

Lamatas mūsu ceļā Jānis Eisāns

1997.g.

-”- -”- 1(39)

Svētdienskola cauri gadsimtiem E. Roze

-”- -”- 2 (40)

5 likumi meiteņu un zēnu attiecībās

-”- -”-3 (41)

Sargāsim savu ģimeni A Džeksons

-”- -”-4 (42)

Tētuk, vai tu nevarētu man palīdzēt? T Valins

-”- -”-5 (43)

Bībele par pacietību

-”- -”- 6 (44)

Lai svētku klusums tavā namā M. Pranka

1998.g.

-”- -”- 1 (45)

Garantija laimīgam gadam A. Ceruks

-”- -”- 2 (46)

JĒZUS KRISTUS ciešanas un Augšāmcelšanās

-”- -”- 3 (47)

Skumjie gadi R. Pilskalne

-”- -”- 4 (48)

Kas ir tavs Dievs? P. Eisāns

-”- -”- 5 (49)

Praktiskā dievbijība Dž. Bridžess

-”- -”- 6 (50)

Dziesmai Klusa Nakts – 180 B. Grehems

1999.g.

-”- -”- 1 (51)

Pirms rīta bija nakts M. Ginters

-”- -”- 2 (52)

Tas Kungs ir dzīvs Fr. Čukurs

-”- -”- 3 (53)

Atbild garīdznieks J. Eisāns

-”- -”- 4 (54)

Kāds būs tavs liktenis? U. Ukstiņš

-”- -”- 5 (55)

Cerība 99 E. Roze

-”- -”- 6 (56)

JĒZUS KRISTUS ir pamats R. Ekšteins

2000.g.

-”- -”- 1 (57)

Bībele par alkohola lietošanu

-”- -”- 2 (58)

Vai esi kristietis arī ikdienā B. Grehems

-”- -”- 3 (59)

Bērni ir jāsargā E. Biķis

-”- -”- 4 (60)

Kristietības loma gadsimtu mijā A. Baštiks

-”- -”- 5 (61)

Par visu esiet pateicīgi B. Grehems

-”- -”- 6 (62)

Jauna laika skaitīšana B. Grehems

2001.g.

-”- -”- 1 (63)

Par dievbijības svētību un bezdievības postu

-”- -”- 2 (64)

Dzīves problēmās B. Grehems

-”- -”- 3 (65)

Atmiņa gaiša kā Jāņu nakts M. Ginters

-”- -”- 4 (66)

Kā DIEVS atbild lūgšanas S. Šēbergs

-”- -”- 5 (67)

No nāves dzīvībā I. Ločmele

-”- -”- 6 (68)

Zem Betlēmes zvaigznes Viktors Drusts

2002.g.

-”- -”- 1 (69)

Drošība F. Čukurs

-”- -”- 2 (70)

Ģimene ir DIEVA dāvana Runā Bībele

-”- -”- 3 (71)

Pretrunīgās tieksmes mūsos Runā Bībele

-”- -”- 4 (72)

Ko mūsu bērni lasa Aija Grīnberga

-”- -”- 5 (73)

Mans zelts ir mana tauta. Fragmenti no grāmatas „Mūsu dienišķā maize”

-”- -”- 6 (74)

Svarīgas attiecības jeb Bērniem vajadzīga ticība, cerība un mīlestība Anita Daugule

2003.g.

-”- -”- 1 (75)

Kāpēc Jaunieši tic DIEVAM ?

-”- -”- 2 (76)

Pārbaudīts un piedzīvots Kārlis Zingers

-”- -”- 3 (77)

Vai mums ir cerība? Billijs Grehems

-”- -”- 4 ( 78)

Kas grib būt pirmais…. Jānis Plostnieks

TTREŠAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI )

1994. g.

MANTOJUMS

-”- 1

Kas ir Luteriskā Mantojuma Fonds ?

-”- 2

Kas jauns Luteriskā Mantojuma Fondā ?

-”- 3

LMF pirms Lieldienām

-”- 4

Kristīgā draudze Ilmārs Plūme

-”- 5

Mārtiņš Luters Par dievkalpojuma kārtību draudzē

-”- 6

Mārtiņš Luters Ko Kristietim mācīties no Mozus

-”- 7

Mārtiņš Luters Sprediķis Par Svētās, Patiesās KRISTUS Miesas Cienīgu saņemšanu

-”- 8

Mārtiņš Luters Sprediķis Par divām taisnībām

-”- 9

Mārtiņš Luters Īsa pamācība, ko vajadzētu meklēt Evaņģēlijos un ko no tiem gaidīt

-”- 10

Mārtiņš Luters Disputs par sholastisko teoloģiju

-”- 11

Mārtiņš Luters Mājas Postilla

-”- 12

Mārtiņš Luters Sprediķis Otrajā Ziemassvētku dienā

1995.g.

-”- 1

Mārtiņš Luters Ievads Jaunajai Derībai

-”- 2

Mārtiņš Luters Par laicīgiem valdniekiem, ciktāl tiem ir jāpakļaujas

-”- 3

Mārtiņš Luters Mājas Postilla ( Lk. 21:25 – 36)

-”- 4

Mārtiņš Luters Lieldienu rīta sprediķis ( Mt. 28: 1 – 10)

-”- 5

Mārtiņš Luters Kristības grāmatiņa jaunā sakārtojumā

-”- 6

Mārtiņš Luters Svētā Gara svētkos Mājas Postilla ( Ap.d. 2: 1- 14)

-”- 7

Mārtiņš Luters Mājas Postilla ( Jņ. 16: 5 – 15)

-”- 8

Mārtiņš Luters JĒZUS KRISTUS ir dzimis jūds

-”- 9

H. Senkbeils KRISTUS darbībā Sakramenti, Absolūcija un Dievkalpojums

-”- 10

H. Senkbeils KRISTUS darbībā Sakramenti, Absolūcija un Dievkalpojums

-”- 11

Mārtiņš Luters Trīs JĒZUS KRISTUS dzimšanas svētku sprediķi

-”- 12

Mārtiņš Luters Sprediķis sacīts Eislēbenē KRISTUS upurēšanas templī svētkos

1996.g.

-”- 1

Mārtiņš Luters Pārrunas, sagatavojot aiziešanai no dzīves

-”- 2

Mārtiņš Luters Lielā Gavēņa Piektajā svētdienā (Jņ. 8: 46 – 59)

-”- 3

Mārtiņš Luters Sprediķis par Krustu un patiesa KRISTUS cilvēka ciešanām

-”- 4

Mārtiņš Luters Vēstule par tulkošanu un svēto aizlūgšanām

-”- 5

Mārtiņš Luters Sprediķis par Fil. 2 : 5 – 11

-”- 6

Mārtiņš Luters Sprediķis par Jņ. 3 : 1 – 15

-”- 7

Mārtiņš Luters Sprediķis par Lk. 16 : 19 – 24

-”- 8

Mārtiņš Luters Sprediķis par Mk. 8 : 1 – 9

-”- 9

Mārtiņš Luters Priekšvārds „ Opera Latina” Vitenbergas izdevuma 1. sējumam

-”- 10

Mārtiņš Luters Sprediķis par Mt. 7 : 15 – 23

-”- 11

Ilmārs Plūme KRISTUS dzimšanas svētku sprediķis Lk. 2 :1 – 14

-”- 12

Inga Mudule Mūzika Baznīcā – Vai tikai gaumes lieta?

1997.g.

-”- 1

Kā atbildēt dievturiem Juris Saivars

-”- 2

Īsa apliecība par Svēto Sakramentu

1998.g.

1

Sektas un valsts vara Ringolds Balodis

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA PIRMAIS AUGŠĒJAIS PLAUKTS VĒSTURE

Dante Aligjērī

VAIDELOT

DIEVIŠĶĀ

KOMĒDIJA

Dievišķā Komēdija ir grēcīga cilvēka ilgas pēc skaidrības, nepilnīga cilvēka ilgas pēc pilnības. Kāpšana šķīstīšanas kalnā pauž skaidrību, ilgas kuras es … uzskatu par vienu no būtiskām latviešu tautas pazīmēm”: ZENTA MAURIŅA.

IZDEVN. KOPA

ATSKAŅU

CHRONIKA

Gadu simta otrā pusē sniedz uzticamu acu liecinieku nostāstus. Izmanto arī noteiktus, kontrolējamus skaitļus un gadu datus, ko iemantojis no rakstītām piezīmēm un dokumentiem.

TULK.

J. Kupēns

IZDEVN. KOPA

INDRIĶA LIVONIJAS CHRONIKA

Mūsu vēstures pirmavota – Indriķa Livonijas Chronikas tulkojums sniegs lasītājiem laika biedra tēlojumu par mūsu zemes ievērojamiem notikumiem.

SASTĀD.

V. Vilīte

AVOTS

SUDRABS LATVIJAS LIETIŠĶAJĀ MĀKSLĀ

izstāde Rundāles pilī. katalogs Ӏ daļa

5 – 20 GADSIMTĀ

Jauko Talonens

LMF

BAZNĪCA STAĻINISMA ŽNAUGOS

Grāmata pievērš uzmanību jaunajai paaudzei nezināmajam un vecākajām paaudzēm jau psiholoģiski tālajam okupācijas laikam Latvijā

A. Veinbergs

LELDA APGĀDS

PA

JĒZUS

PĒDĀM

Svētā zeme ir pievilkusi apmeklētājus jau kopš seniem laikiem. Arī Veinbergs staigājis pa JĒZUS pēdām, kā svētceļnieks ne tikai redzēdams un vērodams, bet bieži apstādamies un pārdzīvodams to, ko attiecīgajā vietā JĒZUS sludinājis.

Mairtla Lenglija

ZV.ABC

PASAULES RELIĢIJAS

Īss, ilustrēts ievads pasaules lielākajās reliģijās. Esmu Jēzus Kristus sekotāja un lepojos ar to.”: MAIRTLA LENGLIJA.

Andris Rubenis

SR IZD.

ROMAS KULTŪRA

Krievija mēģināja orientēties uz Romu, bet vai tas izdevās? Mums jāatceras, ka dzīvojam Romas mīta Maskavas varianta atmosfērā un ar to nevar nerēķināties.

Henriks Senkevičs

SPRĪDĪTIS

QUO

VADIS

Grāmatā attēlota tāla pagātne – mūsu ēras pirmais gadsimts. Notikumi senajā Romā cēzara Nerona valdīšanas laikā, paverot lasītājiem dramatisku Romas un pasaules vēstures lapaspusi.

Zenons Kosidovskis

ZINĀTNE

EVAŅĢĒLISTU

STĀSTI

Autors iepazīstina lasītāju ar vēsturzinātnes, lingvistikas, un arheoloģijas atziņām, kuras neatstāj vietu apgalvojumam par Jaunās Derības Dievišķumu.

J. Seskis

LATVIJAS VALSTS IZCELŠANĀS

PASAULES KARA NOTIKUMU NORISĒ. ATMIŅAS UN APCERĒJUMI (1914-1921). Līdzdarbība Latvijas neatkarības izcīnīšanā un nostiprināšanā kļuva par J.SESKA zvaigžņu stundām.

Ēriks Mesters

KLINTS

LATVIJAS EVAŅĢĒL. LUTER. BAZNĪCAS VĒSTURE

Lasīsim un iepazīsim mūsu Baznīcas vadītājus okupācijas laika posmā.

( 1944. – 1990. )

SASTĀDĪTĀJS : MĀCĪTĀJS Kārlis Beldavs

LMF

MĀCĪTĀJI, KAS NĀVĒ GĀJA

Uz šiem brāļiem, kas nāvē gājuši, gribētos attiecināt Vārdus no Ebr.13:7 „Pieminiet savus mācītājus, kas jums runājuši DIEVA VĀRDU. Uzlūkojiet viņu dzīvošanas galu un dzenieties pakaļ viņu ticībai.”

Guntis Kalme

SR IZD.

JUMS IZSŪTĪTAJIEM, LEĢIONĀRIEM, NEVIENALDZĪGAJIEM, PALDIES!

Visiem tiem cilvēkiem, kas, izsūtījumā piedzīvotajās grūtībās, nemirkli neaizmirsa Dieva klātbūtni autors grāmatā saka paldies

Guntis Kalme

LELB IZD.

IHTIS”

DURVIS UZ MĀJĀM

Izturēties pret savas tautas vēsturi vienaldzīgi vai to atmest kā nevajadzīgu un aizmirst, ir kas pavisam cits nekā mūsu ikdienas aizmaršība. Tā nav izklaidība, kāda viena vai otra vēstures fakta nezināšana vai sajaukšana. Tā ir savu svarīgāko prioritāšu sajaukšana; tā ir garīgā pašnāvība, jo es pats tad pārcērtu savas dzīvības saknes.”: RAKSTA GUNTIS KALME.

O. Laugalis, V. Gēģere, M. Vanaga, V Vāvere

DOBELES LUTERĀŅU DIEVNAMAM – 500

Ikvienam meklētājam, kas, baznīcas zvana aicināts, svētdienas rītā apsēžas Dobeles luterāņu dievnama solā novēlu piedzīvot Dieva Vārda uzrunājumu, draudzes kopējas lūgšanas spēku un Dieva nama svētību.”: MĀCĪTĀJS OSKARS LAUGALIS.

Andris Grots

NEMAINĪJU KANCELI PRET TRIBĪNI

Ps 37:5 „Pavēli Tam Kungam savu ceļu un cerē uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs…” MĀCĪTĀJA PĀRDOMAS PAR LAIKU 5. SAEIMĀ.

(vidū)

Zigrīda Pelīte

KANDAVAS DR.

SINODES DARBA MATERIĀLI

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas 20. Sinode

2001. g. 11. – 12. jūnijs.

F.Vilkinsona

Teksts

ZV. ABC

RELIĢIJAS ILUSTRĒTĀ ENCIKLOPĒDIJA

Rituāli, ticējumi un reliģiskā prakse no visas pasaules.

A.Mūrnieks

RAKA

IESKATS KULTŪRAS UN RELIĢIJAS VĒSTURĒ Ӏ

AIZVĒSTURE. Austrumu civilizācijas.

LIVONIA PRINT

MĀKSLAS VĒSTURE & TEORIJA

Numura viesis ir Rīgas Porcelāna muzejs, kas ļauj ieskatīties savās telpās un iepazīstina ar kolekciju.

Daina Lāce

RĪGAS MĀKSLAS UN ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻI

Latvijas Mākslas akadēmijas ēka ir nozīmīga Rīgas vēsturiskā centra arhitektūras un mākslas piemineklis.

Frank Pawassar

JAEKABA DĒLI

PAVASARU ĢIMENES VĒSTURE

Šai grāmatai ir jākļūst par avotu, kura atklāj mūsu senču dzīves vietas”: AUTORS.

Pēteris Briedis; Zigrīda Mincāne

BRIEŽU DZIMTA LAIKA UN LIKTEŅU GRIEŽOS

Laiks aiznes mūžībā gadus, notikumus un cilvēkus.

LBB

RELIĢISKĀS DAŽĀDĪBAS LATGALĒ:

MĒROJOT CEĻU UZ DIALOGU

Konferences mērķis bija – aktualizēt un izdiskutēt jautājumus, kas skar reliģiskās dažādības Latgales reģionā. Šīs dažādības vēsturiskās saknes un mūsdienu izpausmes.”: VALDIS TĒRAUDKALNS.

Suzanna Dītrišs

GR. APG. “GULBIS”

RĪGĀ 1939.g.

UPURU STUNDA

Pārdomas evaņģēliju lasot.

Moriss L. Vendens

TICĪBA KĀ DARBI

Dievs palīdz tiem, kas paši sev nespēj.

Guntis Kalme

PROF.ROB. FELDMAŅA FONDS

PĒDAS

MĀCĪTĀJA PĀRDOMAS PAR SAVAS TAUTAS VĒSTURI

Kristīgai ticībai un Baznīcai bija sociāli neliela, taču principiāli svarīga loma tauas identitātes uzturēšanā un Atmodas sociālpolitisko un garīgo procesu veicināšanā.”: GUNTIS KALME.

TEOLIĢISKS UN KULTŪRVĒST.

ŽURNĀLS

LU CEĻŠ

CEĻŠ

Nr.-o 1 (46) 1995

Šajā izdevumā ir publicētie darbi par LU Teoloģijas profesoru Ludvigu Adamoviču kā arī par Brāļu draudzēm Latvijā, ir vēsturnieku, teologu, filosofu veltījums L. Adamoviča piemiņai.

TEOLIĢISKS UN KULTŪRVĒST.

RAKSTU KRĀJ.

LU CEĻŠ

CEĻŠ

Nr.-o 48 1996

Lasītājiem piedāvājam vēsturnieku un filosofu, nevis teologu ieskatus par vēsturiskām pārmaiņām, kuras iezvanīja Mārtiņa Lutera Reformācija Latvijā.

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA OTRAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA KREISI ) PAR SVĒTO GARU

Tēvs Marija – Eugēnijs no Bērna Jēzus

SVĒTĀ GARA IEDVESMĀ

MACINTOSH DATORSALIKUMS

Grāmata mums dod iespēju virzīties pa garīgās pilnveidošanās ceļu. Grāmata domāta visiem kristiešiem, un arī jebkuram pēc garīgām patiesībām izslāpušam cilvēkam.

Grejs E. Viljamss

PATMOS

NĀC,

SVĒTAIS

GARS!

Uzaiciniet SVĒTO GARU, caur nepārtrauktām lūgšanām, kļūt par katras jūsu dienas daļu. Gūstiet garīgu izaugsmi, spēcīgu kalpošanu.

S.D. Gordons

AMNIS

KLUSAS SARUNAS PAR SPĒKU

Mums vienmēr jātur savas sirdsausis vaļā un vērstas pret DIEVU, lai katrā brīdī zinātu, kas ir VIŅA griba.

J. Mednis

DBD

SVĒTAIS GARS KĀ PERSONA UN VIŅA DARBS

DIEVA slavēšana no sirds ir padevības un paklausības parādīšana, un tos DIEVS apveltī ar DIEVA godības spēku vai gudrību”: autors

Arvo Arasola

DRUKA”

SVĒTĀ GARA DĀVANA

Kristietībā jautājums par SVĒTO GARU un GARA dāvanām ir kļuvis sevišķi aktuāls. „Ja mums kādreiz ir bijis nepieciešams SVĒTAIS GARS, ja kādreiz ir bijis jārunā SVĒTĀ GARA spēkā, tad tas ir tieši mūsu laikā.”: E. VAITA.

Džordžs V. Brauns

PATMOS

GARA AUGĻI

Izmantodams līdzību par augļus nesošu vīnakoku, JĒZUS māca, cik svarīgas ir nepārtrauktas attiecības ar DIEVU. „Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat MANĪ.” (Jņ.15:26).

Billijs Greiems

LBDS

SVĒTAIS GARS

Aizkustina JĒZUS apsolījums, ka ticīgie netiks pamesti vieni. Caur SVĒTO GARU, kuru VIŅŠ un TĒVS ir sūtījuši, VIŅŠ nekad mūs neatstās un nepametīs. (Ebr. 13:5). Līdz pat beigām VIŅŠ paliks kopā ar katru ticīgo.

Frensiss Čens

AGAPE LATVIJA

AIZMIRSTAIS DIEVS

KĀ VĒRST PAR LABU MŪSU TRAĢISKO NEVĒRĪBU PRET SVĒTO GARU

Sāc ar Dieva Vārdu, lūdz, lai Svētais Gars dod tev skaidru izpratni; tad izstudē tekstu, lai to saprastu. Svētais Gars iedvesmoja Bībeles rakstītājus, kurš gan cits varētu būt labākais palīgs tās izprašanā? Bībele pati apliecina, ka tā ir ne tikai Svētā Gara iedvesmota, bet arī Svētā Gara izgaismota un turpina tāda būt arī šodien”: FRENSISS ČENS.

Benijs

Hins

V. V.M.

SVAIDĪJUMS

Tikai brīnumus darošs Visuvarenā DIEVA Spēks var stāties pretim un atgrūst grēka un slimības plūdus, kas pārpludina pat vistālākos pasaules nostūrus.

Džons Ostīns

V. V.M.

KĀ ATBRĪVOT DIEVA SPĒKU

DIEVS nav mums devis savu dārgo SVĒTO GARU, lai mēs to baudītu vieni un aizmirstu pasaules vajadzības.

Bils

Braits

AGAPE LATVIJA

KĀ SAŅEMT

SVĒTĀ GARA PIEPILDĪJUMU

Bils Braits šajā bukletā izskaidro, kas ir SVĒTAIS GARS un kāda ir VIŅA loma, kā arī ko nozīmē SVĒTĀ GARA piepildīta dzīve.

BILL BRIGHT

AGAPE LATVIJA

APMIERINĀTS

Tu esi kristietis? Vai tas nozīmē, ka viss ir kārtībā? Kā tev vēl trūkst, lai būtu apmierināts ar savu dzīvi? Šis buklets skaidro principus, kuri palīdzēs tev saprast DIEVA SVĒTĀ GARA darbību un kā to reāli piedzīvot.

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA OTRAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) SPREDIĶI

Larss

Levi

Lestadiuss

SPREDIĶI

Kopš 2000 gada ar LELB arhibīskapa svētību šīs kustības sludinātāji sāka regulāri braukt uz Latviju. Ierasts garīgajās sapulcēs nolasīt kādu Lestadiusa sprediķi, tad pārdomāt kādu rakstu vietu un, ja iespējams, pārrunāt to savā starpā. Viņa nesaudzīgā attieksme pret grēku un nemitīgā prasība atgriezties pie Evaņģēlija spilgti atklājas viņa sprediķos.

Osvalds

Gulbis

LELBA APGĀDS

SEKOT

KRISTUM

SVĒTRUNAS UN APCERES

KRISTUS DRAUDZE ir kristīga cilvēka ģimene. Bet par to taču šaubu nav, ka ģimene mūs dara stiprus, ģimenē viens otru mīl un balsta, viens otram jūt līdz, dalās priekā un bēdās – kad vienam ir prieks, priecājas arī citi, kad vienam ir bēdas, to sajūt arī citi. Mēs nevaram DIEVAM diezgan pateikties par savu ģimeni un tā tas ir arī ar KRISTUS DRAUDZI.

Dr. Modris Kārlis Gulbis

MINEOPOLE

DZĪVES GRŪTĪBAS PĀRDZĪVOJOT

Sprediķi un garīgās pārdomas. „Mums ir jāatceras, ka svarīgākais ir paļaušanās uz DIEVU un atļauja VIŅAM brīvi darboties.”: KĀRLIS GULBIS.

Egils Grīslis

ELBA APGĀDS

NESIET SAULI SIRDĪ

ESEJAS

Mācītājs Voldemārs Mežaraups dzejolī „Tava Gaisma” liecina par DIEVA sauli un gaismu : „Es TAVU gaismu redzēju”. Tā liecina arī Dāvids Ps. 50 : 2 „No Ciānas, kas skaistuma vainagojums, DIEVS staro savā spožuma gaismā.”

Egils Grīslis

GRĀMATU DRAUGS

DIEVA PASPĀRNĒ

MEDITĀCIJAS UN ESEJAS

Ja cilvēks savu garīgo dzīvi atstāj nomaļā, tad tur pēc laika izskatās kā nekoptā dārzā – šur tur redzam pa vārgai puķītei, bet pati galvenā vieta tagad pieder krūmiem un nezālēm.”: EGILS GRĪSLIS.

Jānis A. Siliņš

LELBA

KRUSTA GAISMĀ

SVĒTRUNAS UN LŪGŠANAS

Dod mums jaunas sirdis, ka TEV un saviem tuvākajiem kalpojam pazemībā un mīlestībā un arvien smeļamies spēku pie TEVIS, līdz reiz mums pilnīgi atspīdēs mūžīgās dzīvības gaisma caur TAVU mīļo DĒLU JĒZU KRISTU, mūsu KUNGU. Āmen”: JĀNIS A. SILIŅŠ.

Arturs Voitkus

LELBA APGĀDS

KRISTUS UGUNS

Mēs domās un lūgšanās izsekojam KRISTUS ciešanu un augšāmcelšanās mezglotos ceļus. Mēs to darām lai atgādinātu sev, ka KRISTUS šajā ceļā devās mūsu dēļ.”: ARTURS VOITKUS.

Visvaldis V. Klīve

KLINTS

VADONIS APJUKUŠAJIEM

SPREDIĶI

Ziemsvētku evaņģēlijs runā par KRISTU, kas nāk pasaulē kā DIEVA vēsts – dzīvais DIEVA VĀRDS, lai kaut ko pateiktu mums visiem. Vēsts ir tik liela un īpaša, ka DIEVS grib to parādīt ar SEVI visu, ar SAVU iemiesošanos cilvēkā. Bētlemes bērnam ir ko sacīt!”: VISVALDIS V. KLĪVE.

Kārlis V. Zingers

LBDS

13 SPREDIĶI

Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad VIŅŠ ir uzticīgs un taisns, ka VIŅŠ mums grēkus piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības”: (1 Jņ. 1:9).

Sergejs Šidlovskis

V.V.M.

SLEPENĀ KAMBARA NOSLĒPUMI

Jūsu panākumi dzīvē un kalpošanā ir atkarīgi no tā, vai jums ir personīgas attiecības ar Dievu.

Jāzeps Urdze

BONNĀ VĀCIJĀ

KRISTUS MŪSU DZĪVĪBA

Nepilnības atzīšana ir noteicošā kalpošanā – ka es no sava spēka nekā nevaru. Paliksim pie JĒZUS VĀRDIEM lūgšanā tik ilgi, kamēr šiī saskare notiek caur mūsu sirdīm”: AUTORS.

Jāzeps Urdze

BONNĀ VĀCIJĀ

DIEVA VĀRDU LASOT

ATZIŅAS NO JĀŅA EVAŅĢĒLIJA, LŪKAS EVAŅĢELIJA

Šeit uzrakstītās manas pārdomas lai būtu jums tikai aicinājums dalīties DIEVA VĀRDA atziņās. Tās ir arvien kā gaisma mūsu dzīves gājumā, mūs vada un vieno.” : JĀZEPS URDZE.

MĀC. : Uldis Ukstiņš

BUKSKAUNTIJAS LBD

LOGI UZ DEBESĪM

SVĒTRUNAS

Šī grāmatiņa satur svētrunas par Bībeles tēmām, kuras atspoguļojas mākslinieka Leonīda Linauta Bukskauntijas dāvinātajos krāsainajos baznīcas logu stiklos.”: ULDIS UKSTIŅŠ.

KLINTS

DIEVIŠĶAIS MIRDZUMS

LUTERĀŅU, KATOĻU, BAPTISTU, ADVENTISTU, METODISTU, PAREIZTICĪGO GARĪDZNIEKU SPREDIĶI. Grāmatā apkopoti divdesmit divi sprediķi par laiku no Adventa līdz JĒZUS KRISTUS apskaidrošanas dienai.

Armands Klāvs

AICINĀJUMS UZ SARUNU

JĒZUS ir žēlastība visiem cilvēkiem, tā ir svarīga patiesība. Vēl svarīgāka patiesība ir tā, ka VIŅŠ ir tieši mana žēlastība.

Smits Viglsvorts

V. V. M.

DZĪVĀ TICĪBA, KAS DARA BRĪNUMUS

Grāmata satur 18 sprediķus. Tie joprojām ved pie DIEVA daudzus cilvēkus. Piedodiet, un jums piedos.

Č. Finnejs

V. V. M.

LEKCIJAS PAR KRISTĪGO ATMODU

Kad DIEVA GARS pamodina jūsos spēcīgu vēlēšanos pēc noteiktām svetībām, jums pēc tām jālūdz ticībā. Meklējiet RAKSTOS un raugieties pēc Apsolījuma vai Pravietojma, uz kura pamata, lūdzot varat stāvēt.

Arvīds Vasks

LBDS

VAIRO MŪSU TICĪBU

SVĒTRUNAS

DIEVS lai ir tas, kas bagātīgi svētī mācītāja Arvīda Vaska reiz sacītos un tagad lasītos vārdus par DIEVU, par JĒZU KRISTU, par SVĒTO GARU, par BĪBELI un draudzi, par svētu dzīvi un godības pilno nākotni.”: JĀNIS TERVITS LBDS BĪSKAPS EMERITUS.

Edgars

Ķploks

SĒJĒJS

VIŅŠ

RUNĀJA

KALNĀ

RUNA PAR KALNA SPREDIĶI

Tagadējos laikos nav vairs neiespējami namam parakt jaunus pamatus. Ķeries tikai laikus pie darba: Esi gudrs vīrs, kas Vārdu dzird un dara, un zini, ka par drošo pamatu ir jau viņos laikos teikts: „JĒZUS KRISTUS vakar un šodien tas pats un mūžigi.” Ebr.13:8

Ēriks Jēkabsons

LIEC MAN ZINĀT TAVU CEĻU

Evaņģēlija patiesības pieņemšana, mācīšana un sacīšana, ne tikai tur, kur piesauc DIEVA VĀRDU un griežas pie šī VĀRDA, bet kur to meklē kā visa pirmsākumu, lai dzīvotu. Bez tā nav iespējams uzturēt tautu pie īstenās dzīvības.”: ĒRIKS JĒKABSONS.

SAKĀRT. : Juris Rubenis

ZV.ABC

IESĀKUMĀ DIEVS

Ӏ

MŪSDIENU LATVIJAS LUTERĀŅU MĀCĪTĀJU SPREDIĶI

Aklais ubags ir mācību stunda mūsu dzīves ceļā uz Lieldienām. Viņš ir paraugs cilvēka izaugsmei, kurš grib kļūt redzīgs. KRISTUS arī tev, kad mosties no akluma, saka: „Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi.”: MĀRCIS ZEIFERTS SPREDIĶI : „Esi redzīgs!”

SAKĀRT. : Juris Rubenis

ZV.ABC

IESĀKUMĀ DIEVS

ӀI

MŪSDIENU LATVIJAS LUTERĀŅU MĀCĪTĀJU SPREDIĶI

Mūsu priekšā ir izvēle: vai nu pieņemt šīs JĒZUS zāles, VIŅA dārgi pirkto dāvanu, pieņemt mūsu sagrauto attiecību dziedināšanu, vai turpināt klejot baigajā un ēnu pilnajā zaudētās paradīzes pasaulē. Zaļā ceturdiena tāpēc nes vārdu „zaļā”, ka no šīs dienas grēka un nāves pilnajā pasaulē atkal bagātīgi ieplūst dzīvība, lai tur paliktu!”: JURIS RUBENIS SPREDIĶI : „Tāda ir dzīve.”

SAKĀRT. : Juris Rubenis

ZV.ABC

IESĀKUMĀ DIEVS

ӀӀӀ

MODRA PLĀTES SPREDIĶI

Ir lietas, par kurām nevajag daudz lauzīt galvu, bet vispirms tās vajag pārbaudot izmēģināt. To dariet, MANI pieminēdami = to dariet, MANI nepazaudēdami atmiņās, neielikdami dogmās un formulās = to dariet, MANI sevī dzīvu turēdami.”

Indulis Paičs

ANNELE

CERĪBAS GAISMĀ

Svētrunas

Tie esam mēs, ierobežotie cilvēki, kuri briesmās uztraucamies un nervozējam, kuri baidāmies – kas gan tagad notiks, ar ko viss beigsies? Bet DIEVS dara savu darbu – nepārtraukti, pēc SAVA gudrā padoma.” No svētrunas par Ps. 46 : 2 – 12.

Indulis Paičs

PŪRS

ŽĒLASTĪBAS LOKĀ

SPREDIĶI SACĪTI RĪGAS LUTERA DRAUDZĒ UN GARKALNES EV. LUT. DRAUDZĒ

Bet tam, kurš izvēlējies palikt kopā ar KRISTU, kurš ieraudzījis KRISTUS ciešanu pravietisko nozīmi, tas var kopā ar KRISTU piedzīvot arī ciešanas un vajāšanas, bet pavisam noteikti – kopā ar KRISTU arī piedzīvos augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi DIEVA tuvumā.” Jes. 53 : 2 – 8.

Mācītājs Kaspars Simanovičs

DIENAS GRĀMATA

TORŅKALNA SPREDIĶI

2014 – 2015

Saturiski bagāto un bieži vien negaidīto Svēto Rakstu interpretāciju caurvij pamatdoma: tikai pieņemot esamību tās daudzveidībā un paverot ceļu mīlestībai, mēs rodam iespēju dzīvot piepildīti.” Vents Zvaigzne.

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA KREISI ) PAR JĒZU

Šolems Ašs

JUMAVA

NĀCARIETIS

Izlasiet vērīgāk lappuses par JĒZUS krustā sišanu, un arī jūs pamanīsiet dīvaino spīdumu liecinieku acīs – vēl augšāmcelšanās nav notikusi, bet kāda gara intuīcija to jau piesaka, ka ar nāvi vēl viss nav beidzies!

Valters Vangerīns

JUMAVA

JĒZUS

Autors radījis sarežģītu un interesantu personāžu apdzīvotu pasauli, kas ir gan vēsturiski precīza, gan mūsdienīga.

Vilhelms Bušs

AMNIS

JĒZUS MŪSU LIKTENIS

Bez JĒZUS mēs neko nezinām par DIEVU. JĒZUS ir DIEVA atlāsme. JĒZŪ DIEVS ir nācis pie mums.

Vilhelms Bušs

JĒZUS MŪSU LIKTENIS

Kad eņģeļi Betlēmes laukos sauca: „Jums šodien PESTĪTĀJS ir dzimis! GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ!”, tad DIEVS nonāca pie mums. Un tagad JĒZUS saka: „Kas MANI redz, redz TĒVU!”: AUTORS.

Džordžs Brauns

PATMOSS

JĒZUS PORTRETI

Tā statusa un lomas dēļ kādu JĒZUS ieņem radīšanas un atpestīšanas procesā. DIEVS SAVU DĒLU iecēlis par visu lietu mantinieku. JĒZUS ir universa bagātību, privilēģiju un spēka mantinieks. VIŅŠ ir visu – gan materiālo, gan garīgo – lietu mantinieks.

E. G. Vaita

SEPT. DIEN. ADVENT. DRAUDZE

CEĻŠ PIE KRISTUS

Pirms cilvēkos varētu notikt pārmaiņa no grēka uz svētumu, vajadzīgs spēks, kas darbojas no iekšienes. Vienīgi KRISTUS žēlastība var atdzīvināt dvēselē ilgas pēc DIEVA, pēc svētuma. PESTĪTĀJS saka: „…ja cilvēks nepiedzimst no augšienes”, kas viņu vada pretim jaunai dzīvei, „neredzēt tam DIEVA valstību” (Jņ. 3 : 3).

MAT. BAPTISTU DR.

JĒZUS DZĪVES STĀSTS

LŪKAS EVAŅĢĒLIJS

Lūkas Evaņģēlijs patiešām ir „labā vēsts”. Šī brīnišķīgā vēsts uzrunā par jaunu katru cilvēku paaudzi.

Willian Marion Brantam

KO JŪS DOMĀJAT PAR KRISTU?

Bet pēkšni es kādu satiku ceļā. Tas bija, svētītais DIEVA DĒLS, kurš izglāba mani no grēka un izdzināja mani un manas aklās acis un aizsūtīja mani sprediķot LABO VĒSTI”: AUTORS.

E. F.

Brūss

AMNIS

VĒSTURES JĒZUS UN TICĪBAS KRISTUS

Ja dotā liecība par JĒZU KRISTU saskan ar Evaņgēliju, kuru VIŅA mācekļi kā aculiecinieki pasludināja, tad šo liecību pieņem kā pareizu. Tāpēc Jānis raksta, ka „ Ikviens gars, kas apliecina JĒZU KRISTU miesā nākušu, ir no DIEVA. (Jn. 4:2.)

Arturs Klimanis

DORTMUND VĀCIJA

JĒSUS DARA BRĪVU

Cik žēlīgi TĒVS caur JĒZU KRISTU izstiepa SAVU roku, lai cilvēku glābtu! Tā Simeons Templī izsaucās: „KUNGS, lai nu TAVS kalps aiziet mierā, kā TU esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas TAVU PESTĪŠANU, ko TU esi sataisījis visiem ļaudīm.” (Lk. 2: 29 – 31)

Džošs Mekdauels

PAKĀPIENI

KAS IR ŠIS CILVĒKS?

JĒZUS ir atvasināts no vārda „ Ješua” vai „Jozus” grieķu formas un nozīmē Glābējs. Vārds KRISTUS cēlies no Mesijas ( senebreju mašiah – Dan. 9: 26) un nozīmē „svaidītais”. Titulā KRISTUS ietvertas gan valdnieka, gan priestera funkcijas.

Č. Dikens

VIEDA

MŪSU KUNGA DZĪVE

Vienkārša stāstījumā izpaužas autora paša ideāli – cīņa ar liekulību, ļaunumu, cietsirdību, rūpes par likteņa pabērniem un mazajām sirdīm, kam tā laika apstākļos tik daudz sūruma nācās izbaudīt.

Vilhelms Bušs

AMNIS

JĒZUS MŪSU VIENĪGĀ CERĪBA

Mums ir jāļauj sevi pareizi vadīt. Vispirms no dzīves grēkā un paštaisnībā ir jāatgriežas pie KUNGA. Durvis, kas ved uz TĒVA mājām ir JĒZUS KRISTUS krusts. JĒZUS pats saka: „ ES ESMU durvis!”

DBD

JĒZUS DZIVE

Grāmatiņas teksti domāti pieaugušajiem, krāsainie zīmējumi – bērniem. Bērns vēros nevien zīmējumus, bet arī jūsu personīgo attieksmi pret to, ko stāstīsiet.

ROTA

VAI KRISTUS IR DIEVS?

JĒZUS KRISTUS nestā vēsts, ka VIŅŠ ir pasaules GLĀBĒJS, ir ļoti skaidra un VIŅA vēstījumu un darbu unikālums ir pārliecinošs.

 

SĀKUMS AR KRISTU

Ir ļoti svarīgi, ka jūs savu laiku ieplānotu tā, lai varētu lasīt un studēt Bībeli, kā arī lūgt DIEVU tieši no rītiem. Pirmā RAKSTU vieta, kas jāiemācās no galvas ir 1 Jņ. 5 : 11-12 : „Un šī ir tā liecība, ka DIEVS mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir VIŅA DĒLĀ. Kam DĒLS ir, tam ir dzīvība, kam DIEVA DĒLA nav, tam nav dzīvības.”.

Lenards Galsters

LMF

LABĀ VĒSTS PAR JĒZU

Turpmāk, lai JĒZU iepazītu pēc iespējas pilnīgāk un iemantotu DIEVA svētību, varat lasīt JAUNO DERĪBU un visu BĪBELI. : AUTORS.

Bill Bright

VAI JŪS ESAT DZIRDĒJUŠI PAR

ČETRIEM GARĪGAJIEM LIKUMIEM?.

Dievs jūs mīl un piedāvā jūsu dzīvei brīnišķīgu plānu.”: BILL BRIGHT.

SASTĀD. Vatsons Gudmanis

PALĪDZĪBA NO AUGŠIENES

Es jūs skubinu padoties viņam kā savam Pestītājam taisni tagad, ja jūs to vēl neesiet darījuši.”: VATSONS GUDMANIS.

Ričards De Hāns

REDZIET, KĀDS CILVĒKS

Nāciet šurp pie Manis visi, kas bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” ( Mt. 11 : 28 ).

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) PAR LŪGŠANĀM

TALSU TIPOGR.

VIŅŠ IR DZĪVS

Lūdzot tici SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS pastāvīgai klātbūtnei sevī. Tu nekad nelūgsi labi, ja tu nepratīsi ilgi un tieši palikt SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS noslēpumā.

MĀC. Jānis Mednis

MINS. ASV

TEVI, KUNGS, ES PIESAUCU

DIEVA VĀRDS UN LŪGŠANAS DAŽĀDĀM VADZĪBĀM PARASTĀ IKDIENĀ

Varbūt kādreiz tava sirds ir tik smaga zem bēdu nastas, ka lūgšanai nav ne spēka ne arī vārda. Prāts zina tikai baiļoties un raizēties, un dvēseli plosa nemiers. Bet DIEVS zina visu, ko izjūt tava sirds. Ja nenāk vārdi, tad klusē tava mīļā DEBESU TĒVA tuvumā. Arī klusēšana ir dvēseles lūgšana, kas atnesusi pie DIEVA savu smago dzīves nastu.”: AUTORS.

Sergejs Šidlovskis

PNIĒLA

VELTĪJUMS TIEM, KAS MEKLĒ DIEVU.

Personīgām attiecībām ar DIEVU ir ļoti svarīga loma kristiešu dzīvē. Grāmatas autors izgaismo šo būtisko, nozīmīgo problēmu.

SAST. Asja Blaua

VALMIERAS TIPOGR.

LŪGSIM DIEVU

TĒVS, NE KĀ ES, BET KĀ TU GRIBI. ”

Lūgšanu nozīmi nav iespējams pārvērtēt – kaut jel mēs to spētu pietiekami novērtēt un iemācīties lūgt garā un patiesībā! -Tie ir augsti vārdi, jo DIEVS ir GARS un mūsu KUNGS KRISTUS par sevi ir teicis: „ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība”.

Edvīns Gallahers

RĪGĀ

MĀCI MANI LŪGT

Gribētos jautāt: kā jums veicas ar lūgšanu? Vai jūs lūdzat labprāt? Vai lūgšana sniedz jums priecīgu pārdzīvojumu? Šī grāmata stāsta kā lūgt. Ar DIEVA palīdzību jūs iemācīsieties lūgt.

Džozefs S. Kerols

ATRADUMU GRĀMATA

KĀ PIELŪGT JĒZU KRISTU

Šī vienīgā lieta, kurai ir jābūt svarīgākai par visiem citiem pienākumiem, ir pielūgsme. (skat. Lk. 10 : 41)

Eduards Stanieks

VĀRDS

LŪGŠANA

Lūgšana iesākas no tikšanās ar DIEVU, no apziņas ka VIŅŠ ir. Viena lieta ir plašas zināšanas par DIEVU, un pilnīgi kas cits ir tikšanās ar DIEVU.”: AUTORS.

SAKOPOJA :

Edīte Didrihsone

VENTSPILS EV. LUT. DRAUDZE

GARĪGA

DVĒSELES

BARĪBA

182 Rīta un Vakara lūgšanas.

60 Rīta un Vakara lūgšanas uz Svētkiem un citām Draudzē vērā liekamām dienām.

65 Rīta un Vakara lūgšanas īpašiem laikiem un dažādām vajadzībām.

Dorotija Ītona Votsa

PATMOS

LŪGŠANU ZEME

Mums visiem ir nepieciešami ceļojumi uz Lūgšanu zemi katru dienu, jo ikvienam cilvēkam ir vajadzīgas pilnvērtīgas un īstas attiecības ar mūsu DEBESU TĒVU.

Surožas Metropolīts Antonijs

LABVĒSTS

LŪGŠANA UN DZĪVE

Cik iedvesmojoši var būt vārdi, ja aiz tiem ir klusēšana, ja tie top piepildīti ar taisno (labo) garu: „KUNGS, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic TAVU slavu”. (Ps. 51:17).

Merilīns Karoters

V.V.M.

SLAVĒJOT IEGŪSTI BRĪVĪBU

GARĪGAIS SPĒKS CAUR SLAVĒŠANU

Pirmajā nodaļa stāstīts par autora dzīvi pirms viņš iepazina DIEVU, ar otro daļu sākas iepazīšanās ar DIEVU. „Tajā vakarā DIEVS aizskāra manu visdziļako būtību, un es tiku pārveidots jaunā radījumā”: AUTORS.

Pīrkko Jālovāra

V.V.M.

LŪGŠANA IR MANA DZĪVE

Grāmata domāta visiem, kas lūdz, kas ir savas garīgās dzīves ceļojumu sākumā, visiem, kas ir progresējuši un arī tiem, kas lūgšanas aizmirsuši.

WORD MINISTRIES INC

LŪGŠANAS

(Jk.5:16)

Efeziešiem 6 mēs tiekam mācīti ņemt GARA zobenu, kas ir DIEVA VĀRDS, un „GARĀ lūgt DIEVU ik brīdi, visādi VIŅU piesaucot un pielūdzot” (Ef. 6:18).

Glens

Kūns

COPYRIGHT BY G. A.COON

LŪGŠANU

ĀBECE

Lai lūgšana, ticība un paļāvība DIEVA apsolījumiem kalpo par ikdienas ceļvedi ticības dzīvē”: V. REĶIS ADVENTISTU BAZNĪCAS BĪSKAPS

H. E. Fosdiks

SOL VITA

LŪGŠANU NOZĪME

Lūgšana dod gudrajam un labajam DIEVAM izdevību darīt to, ko VIŅA gudrība un laipnība grib darīt.” : AUTORS.

VALTERS UN RAPA

MAZĀ CILVĒKA LŪGŠANA

KUNGS JĒZU, TU piedzimi, lai būtu arī mans glābējs. Ienāc manā dzīvē, vadi mani un sargā mani, palīdzi man arvien vairāk TEV ticēt”: J. VANAGS.

Stormija

Omaršana

AGAPE LATVIJA

SIEVAS

LŪGŠANAS

SPĒKS

Ikviena sieviete, kas vēlas, lai viņas attiecības ar vīru kļūtu arvien ciešākas, novērtēs Stormijas Omaršanas svaigo skatījumu uz lūgšanas spēku laulībā.

KLINTS

ZINĀMU UN NEZINĀMU CILVĒKU LŪGŠANAS

Mīļais TĒVS, apgaismo tos manus dzīves pienākumus, kas man jāveic šodien, lai manā paklausībā atvizētu TAVAS sejas daiļums. Māci mums visiem ticēt, ka TAVA SVĒTĀ GODĪBA spēj mājot ikdienas visikdienišķākajos pienākumos”. SV. AUGUSTĪNS.

Jozefs Imbergs

LMF

LŪGSIM

DIEVU

Rokasgrāmata ģimenes lūgšanām, kas pamatotas BĪBELĒ, apvieno SVĒTO RAKSTU lasījumus ar īsām lūgšanām visa Baznīcas gada garumā – rīta un vakara lūgšanas.

Anrī Kafarels

VĀRDS”

VĒSTULES PAR LŪGŠANU

Nekad nesāciet savu sirds lūgšanu, bez apziņas par DIEVA klātbūtni, ļaujieties VIŅA darbīgajai un aktīvajai mīlestībai.

Ole Hallesbijs

AMNIS

PAR LŪGŠANU

Domāta kā padoms pagurušiem lūdzējiem. DIEVS mūs apņem KRISTŪ ar SAVU daudzveidīgo un pilnīgo žēlastību. Mums tikai jāatver sava dvēsele.

O. Halesbijs

SR

PAR LŪGŠANU

Lūgt nozīmē – ielaist JĒZU pie sevis. Tas ir JĒZUS, kurš mūs mudina lūgt. VIŅŠ pieklauvē, lai pavēstītu, ka grib pie mums ienākt.

Alberts Lūšers

LBDS

VAI TU NES AUGĻUS JĒZUM?

Vai tu nezini, šie debesis un zemi aizkustinoši vārdi: „Tas ir piepildīts”, attiecas arī uz tavu pilnīgu atpestīšanu? JĒZUS zin ļoti labi, kas ir tevī un cik grūti tev ir ticēt dievišķai patiesībai.

Linda

Šuberta

DZ.S

BRĪNUMU

STUNDA

Autore iesaka šo grāmatiņu kā efektīvu un līdzsvarotu palīglīdzekli lūgšanai.

Hadons V. Robinsons

ATRADUMU BROŠŪRA

JĒZUS DOTAIS PARAUGS LŪGŠANĀM

Uzruna „MŪSU TĒVS DEBESĪS”, kā tas teikts TĀ KUNGA Lūgšanā, ne tikai atklāj tās tuvās attiecības, kādas mums ir ar DIEVU, bet tā runā arī par godbijību, ar kādu mums vajadzētu griezties pie VIŅA lūgšanā.

MARIĀŅU KONGREG.

LŪGŠANAS PAR MIRUŠAJIEM

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet DIEVAM un ticiet MAN! MANA TĒVA namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai ES jums tad būtu teicis: „ES noeimu jums vietu sataisīt?” (Jņ. 14 : 1 – 2). Ja mums ir cerība.

J. Mednis

DBD

LŪDZIE,TAD JUMS TAPS DOTS

Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir SVĒTĀ GARA mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no DIEVA, un ka jūs nepiederat sev pašiem?” (1 Kor. 6:19).

Bils Braits

AGAPE LATVIJA

KĀ LŪGT AR PĀRLIECĪBU

Brošūra mudina lūgt saskaņā ar SVĒTAJIEM RAKSTIEM, lūgt par lietām, kas reizēm šķiet neiespējamas, – par to, lai tuvinieki un draugi piedzīvotu pestīšanu un īstenotos KRISTUS dotais Lielais Uzdevums.

VĀRDS KLUSUMĀ

Džons

Meins

VĀRDS

KLUSUMĀ

KRISTĪGĀS MEDITĀCIJAS ROKASGRĀMATA

LaI varētu cits citam sniegt pieredzI par kristīgo vienotību, pieredzi par DIEVU, mums vispirms jātiek galā ar maldīgajām domām par pretnostatījumu sevī. Mums jāļauj, lai mūs iekšēji vieno TAS, kurš pats ir vienots.

DZ.S

KLUSUMA VIETA

( KONTEMPLĀCIJAS – IEDZIĻINĀŠANĀS DIEVA VĀRDOS UN DARBOS– CEĻI )

Pirms un pēc katras piesaukšanas reizes jābūt klusuma brīžiem. Kad klusumu iztraucē kāda izklaidība, atkal jāsauc palīgā JĒZUS vārds un pēc tam jāatgriežas klusumā.

Paulis Kļaviņš

JUMAVA

KĀPSIM KALNĀ

PAZĪSTAMS KRISTĪGĀ RADIO KOMENTĒTĀJS DALĀS SAVĀS PĀRDOMĀ PAR DAŽĀDIEM KRISTĪGĀS DZĪVES IZPRATNES JAUTĀJUMIEM.

Iepazīšanās ar DIEVU caur SVĒTO RAKSTU avotiem prasa laiku, un mēs varam būt ceļa biedri, ar tanīs iegūtajām atziņām kāpjot atklāsmes kalnā. Vai un kā izdosies sasniegt augstāko līmeni, tas paliek katra paša ziņā”: AUTORS.

TULKOJIS : Edgars Sprūģis

IA “ LEX ET VERBUM ”

AICINĀJUMS

GARĪGIE VINGRINĀJUMI IKDIENĀ SASKAŅĀ AR SV. IGNĀCIJA NO LOJOLAS IETEIKUMIEM

Vingrinājumi sastāv no uzdevumiem, kurus pilda meditējot. Mērķis – ar paša garīgajām spējām vai ar dievišķu apgaismību sajus apcerētās vielas jēgu savas personas un dzīves kontekstā. Jo ne daudzās zināšanas baro un apmierina dvēseli, bet gan iekšēja lietu izjušana un „izgaršošana.” : SV. IGNĀCIJS.

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA KREISI ) TICĪBAS STIPRINĀŠANAI

Janīna Babre

ZINĀTNE

MĪLESTĪBAS DERĪBA

VECĀS DERĪBAS STĀSTI

Brīvs, literārs un, cik vien iespējams, laika secības kārtībā sakārtots stāstījums par vislielākām Vecās Derības personālībām. Autores dziļā ticība, pazemība un mīlestība apvij stāstījumu ar gaišu garīgu gaisotni”: DR. P. GRIENIŅŠ.

Janīna Babre

MĪLESTĪBAS DERĪBAS OTRĀ DAĻA

ZINĀTNE

JĒZUS NACARIETIS

„ TU SEKO MAN” (Jņ. 21:22)

Garīga un dramatiska meditācija par KRISTUS personu, darbiem un mācību ar daudziem SVĒTO RAKSTU citējumiem. Runā uz lasītāja prātu un galvenokārt sirdi, mudinādams izteikt savu ticību KRISTUM lūgšanā un darbos.”: DR. P. GRIENIŅŠ

Ēriks Jēkabsons

LIEC MAN ZINĀT TAVU CEĻU

Lai uzveiktu personiskus grēkus un cīnītos pret visām grēcīgām varām, mums nepieciešama pestīšana ne tikai no mūsu personīgajiem grēkiem, bet arī no grēcīgās sociālās struktūras, ko radījuši mūsu personīgie grēki.

Artūrs S. Maksvels

SEPT. DIEN. ADVENT. DR.

DIEVS ATKLĀJ NĀKOTNI

PALĪGS PRAVIEŠA DANIĒLA GRĀMATAS IZPĒTĒ

Mēs sevišķi vēlamies uzsvērt, ka īstenībā DIEVS vada pasaules un sabiedrības likteņus. Jūs atklāsiet sev DIEVU, KURŠ zina noslēpumus, DIEVU, KURŠ izglābj no uguns un lauvām. Jūs iepazīsiet DIEVU, KURŠ vada zemes tautas.

Ulfs Ekmans

DZĪVĪBAS VĀRDS

TICĪBA, KAS UZVAR PASAULI

Ticība ir tikai īss vārds, bet tas, ko tā sevī satur, ir līdzīgs revolūcijai. Ir nepieciešama visa dzīve, lai saprastu tās patieso nozīmi un mūžība, lai to izdzīvotu.

Ingmars

Zemzaris

JĒZUS SARAKSTE AR EDESAS ĶĒNIŅU ABGARU

Abgar, tu esi svētīgs, jo tu Mani neesi redzējis un tomēr esi ticējis! Jo redzi par Mani ir rakstīts, ka tie, kas nav Mani redzējuši, varētu ticēt un dzīvot mūžībā!”

J. Mednis

DBD

PAR DEBESĪM UN MŪŽĪGO DZĪVOŠANU

Vai nav kādreiz tā, ka viss grūtais pagātnē aizmirsies un ilgojamies pēc senās dzīves, apnikuši to, kas mums ir tagad un darāmo.

KLINTS

GAVĒŅA LAIKA PĀRDOMAS

Gavēnis ir pats svarīgākais laiks gadā, kad varam parūpētis par savu garīgo dzīvi. Tas ir laiks, kurā sagatavojamies ne tikai JĒZUS nāves un augšāmcelšanās mistērijas atzīmēšanai, bet arī tai, kas pastāvīgi notiek mūsos.

TALSU TIP.

CEĻŠ PIE DIEVA

Neatkarīgi no tā, vai tu DIEVAM tici, vai netici, reiz tu stāvēsi KRISTUS priekšā un atbildēsi par savu zemes dzīvi.

Suzanna Dītrišs

UPURA STUNDA

Mans bērns, ņem savu krustu: to, kas tev pagatavots. MANS TĒVS to mērījis ļoti rūpīgi. Tavam augumam. Ja tu atrodi to vieglu, tad tas ir tādēl, ka VIŅŠ zina, ka tu esi mazs un trausls.

Arnolds Lūsis

LELDAS APGĀDS

JĒZUS LĪDZĪBAS UN MŪSU LAIKMETS

Mēs vēlamies atrast kaut ko jaunu, vienmēr kaut ko šķietami labāku, orģinālāku, saistošāku, mēs atmetam Tēva namā mantotās atziņas, dogmas patiesības… un darām to tikai tāpēc, ka mēs tās nesaprotam vai pārprotam.

Džonijs

Foglanders

PRIEKA VĒSTS

TAISNĪBA ŽĒLASTĪBA VAI NOPELNS?

Paštaisnība mājo katrā cilvēkā. Galatiešu vēstules 5. nodaļā, kurā uzskaitīti miesas darbi, ir ierakstīti vārdi „elku kalpība, kas nozīmē dažādās formās izteiktu paštaisnību.

Charles Hoddon Spurgeon

PILNĪGI NO ŽĒLASTĪBAS

Spurgeons raksta tu formā, jo mēs sēžam vienā laivā! Un lūdz nenogurdams lasītāju dāvāt savu uzticību DIEVAM.

Džons Ostins

APGĀDS JUNDA

TICĪGA CILVĒKA PIRMĀ NEPIECIEŠAMĪBA

Šajā grāmatā uzrakstītais stiprinās, iedrošinās un parādīs, kā iziet no verdziskā mazdūšības stāvokļa, lai kļūtu par nelokāmu JĒZUS kareivi.

Hosemarija Eskriva

ZVAIGZNE ABC

CEĻŠ

Ceļš” aicina lasītāju Evaņģēliju uztvert personīgi, izdzīvojot KRISTUS dzīvi. „Kā es vēlātos, lai tava izturēšanās un vārdi mudinātu citus sacīt : „Lūk cilvēks, kuram paraugs ir KRISTUS dzīve!”.

Brūss Vilkinsons

ATKLĀSME

JABECA LŪGŠNA

DIEVAM patiesi padomā ir liela svētība ikvienam no jums. No savas puses izpildiet jums uzliktās saistības, tad varēsiet turpmāk soļot uz priekšu rītdienā ar pateicību, ka DEBESU TĒVS būs uzticīgs līdz galam.

Brūss Vilkinsons

ATKLĀSME

VĪNAKOKA NOSLĒPUMI

Atklājot svētību pilnu dzīvi

ES ESMU īstais vīnakoks, un MANS TĒVS ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie MANIS, kas nenes augļus VIŅŠ noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas MANĪ paliek un ES viņā, tas nes daudz augļu. Ar to MANS TĒVS ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu.” (Jņ. 15:1 – 2, 5, 8)

Aija Osmane

ANNELE

SIRDS SKAŅAS

Savukārt Aijas garīgā pieredze un personīgā izaugsme liecina par to, ka no mums pašiem ir atkarīga „dzīvība”, kas sakņojas vienīgi un tikai mūsu KUNGĀ JĒZŪ KRISTŪ”: DR. THEOL. OLAFS BRŪVERS.

Frensis

Čens

AGAPE LATVIJA

IEKARSTI UN ATGRIEZIES

DIEVS tevi aicina uz kaislīgām mīlestības attiecībām ar SEVI. Ja esi iemīlējies līdz ausīm mainās viss.

Bo Gīrcs

LMF

LIELIE

MELI

UN

LIELĀ

PATIESĪBA

Grāmatā autors aplūko dažādus iebildumus, kuri ir vērsti pret kristīgo ticību no ateistu un sekulāro humānistu viedokļa, tos atspēkodams. Šī grāmata ir ierindojama kristīgās apoloģētikas grāmatu sarakstā, kura vienkāršā valodā un veidā, sniedz padomus sarunai ar ateistiem un citiem neticīgajiem. Tajā pašā laikā grāmatā cauri vijas „augšāmcelšanās tēma”, kura ir mēģināta atspoguļot uz vāka.

Deivids Merovs

KĀPĒC VĪRIEŠI NEIET BAZNĪCĀ

Baznīca ir beidzamā vieta, kur viņus meklēt. Ar nozīmīgiem pētījumiem un pārliecinošiem faktiem autors izskaidro problēmas būtibu.

MAZĀS GRĀMATIŅAS

J. Mednis

TALSU TIP.

DIEVS RADĪJA PASAULI UN CILVĒKU

Iesākumā DIEVS radīja debesis un zemi”. Šis pirmais BĪBELES teikums ir DIEVA liecība par SAVU brīnišķīgo darbu, kuram cilvēks nebija aculiecinieks. : J. MEDNIS.)

J. Mednis

DBD

MANA CERĪBA UN TICĪBA

Apustulis Pāvils vēstulē Ebr. 11 : 1 raksta: „ Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.” (J. MEDNIS.)

J. Mednis

DBD

NEAIZNESTĀ VĒSTULE

JĒZUS KRISTUS izglāba mūs, kad bijām vientuļi, izmisuši un neziņā ko darīt, un iedeva atkal dzīves jēgu un prieku. Mēs visi esam tik bezgala daudz parādā šim brīnišķīgajam PRINCIM.” : J. MEDNIS.

J. Mednis

DBD

DVĒSELES CIETOKŠŅI

Kas liek cilvēkam šaubīties, ka BĪBELE ir patiess DIEVA VĀRDS? Kas rada vienaldzību un kādreiz pat nepatiku par lūgšanām, baznīcu un interesi par DIEVU tavā dvēselē?” : J. MEDNIS.

J. Mednis

TALSU TIP.

ŅEM SAVU KRUSTU UN SEKO MAN

Apustulis Pēteris raksta: „ VIŅŠ uznesa mūsu grēkus SAVĀ MIESĀ pie staba, lai mēs grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar VIŅA brūcēm jūs esat dziedināti.” 1Pēt. 2:24. ( J. MEDNIS.)

J. Mednis

DBD

KAM IR DĒLS TAM IR DZĪVĪBA

DIEVS no jums un no manis, no katra grēcinieka prasa tikai vienu labu darbu, tikai vienu: ticēt JĒZUM kā DIEVA DĒLAM, kuru DIEVS sūta par mūsu grēku izpircēju”: AUTORS.

J. Mednis

DBD

GRĒKS PESTĪŠANA UN MŪSU TICĪBA

Apustulis Pāvils vēstulē Rom. 6:23 raksta: „Tā tad grēka alga ir nāve, bet DIEVA balva ir mūžīgā dzīve KRISTŪ JĒZŪ, mūsu KUNGĀ .” ( J. MEDNIS.)

J. Mednis

DBD

SVĒTĪGI SIRDSŠĶĪSTIE

Kāda ir šķīsta sirds? Tāda sirds, kas vēlas tikai vienu lietu – JĒZU KRISTU no Nācaretes kā sava DIEVA sūtito PESTĪTĀJU”: AUTORS.

J. Mednis

DBD

KĀ DIEVS RUNĀ UZ MUMS ?

Padomāsim paši par sevi, kāda ir mūsu dzīves nostāja – vai tā ir vienmēr aizņemta ar visādām lietām, kas ir daudz svarīgākas nekā tava Baznīca, Bībele, Lūgšanas?” ￿ J. MEDNIS.)

J. Mednis

DBD

EŅĢEĻI UN VIŅU DARBĪBA

Apzināsimies šo skaisto DIEVA patiesību, ka eņģeļi ir reālas dzīvas būtnes, apbruņoti ar debesu spēku un gudrību, un viņi kalpo DIEVAM, lai rādītu lielo DIEVA mīlestību pret mums”: AUTORS..

Dr. Teol. F. B. Meijers

DBD

KĀDĒĻ TEV JĀPIEVIENOJAS DRAUDZEI ?

Draudze ir brīnišķa kopdarbības sabiedrība, kuru vada un iespaido DIEVA SVĒTAIS GARS. Katram draudzes loceklim vajadzētu ieguldīt šajā uzņēmumā visu sevi”: AUTORS..

E. Modersons

DBD

ZELTA DĒĻI vai

KĀ DIEVS AUDZINA SAVUS BĒRNUS

Izšķiries un saki Tam KUNGAM : „Lai mirst mana griba un lai pār mani piepildās TAVA griba, KUNGS, mans DIEVS!” Lai DIEVS varētu mūs vest tālāk un SAVU mērķi ar mums sasniegt, – mūsu pašu gribai jāmirst”.: AUTORS.

DR. MED.. M, R,De Haan, M. D.

TALSU TIP.

RELIĢIJA VAI KRISTUS

Reliģija bez KRISTUS ir nedzīva un vienīgi patiesai kristietībai ir dzīvs Vadītājs un Galva KRISTUS”: AUTORS.

Dr. Teol. R. A. Torejs

DBD

KĀ PIEAUGT KRISTĪGAI

DZĪVEI

Iesākot kristīgo dzīvi jāuzņem JĒZUS KRISTUS. Ikvienam, kas

VIŅU uzņem, VIŅŠ dod spēku tapt par DIEVA bērnu. AUTORS.

Sakārt.:mācE. Spīgulis

DBD

TU ESI PIE MANIS

Uz VIŅU ir jāmācās paļauties. Ir vajadzība un ilgas VIŅAM tuvotie lūgšanā. AUTORS.

Džons Ostīns

V.V.M.

SAŅEM SVĒTO GARU

Ja tu esi izsalkusi dvēsele, kas vēlas saņemt kaut ko no DIEVA, es iemācīšu tev kā saņemt kristību SVĒTAJĀ GARĀ”: AUTORS.

Ūrass Sārnivāra

SR IZDEVN.

ASLĒGU VARA

Bez ticības atslēgu varai dvēsele nevar tikt atbrīvota no grēku nastas un glābta”: AUTORS.

Tēvs Lino Salvi

DZ.S

KĀPĒC TIEŠI MAN

PĀRDOMAS PAR CIEŠANĀM

Vēlos tikai vienu: kaut šīs nedaudzās rindiņas būtu noderīgas”: AUTORS.

Vilhelms Bušs

DBD

KAD PASAULE IES BOJĀ?

Mūsu tēvi lūdza: „ Daudzi tur neiekļūs, atļauj man būt starp tiem, kuru ir maz” beigās būs tikai izglābtie un pazudušie.

Dr. R. A. Torreja

DBD

TAVS GRĒKS TEVI ATRADĪS

Ir tikai viens ceļš, kā izglābties no bauslības soda, un tas ir – Evaņģēlija pasludinātā DIEVA žēlastība. Gal. 3:13 ; Mt.11:28.

Dr. B. Grehems

DBD

ATRODI BRĪVĪBU

NO LEPNĪBAS – DUSMĀM – SKAUDĪBAS – NEŠĶĪSTĪBAS – NESĀTĪBAS – SLINKUMA – MANTKĀRĪBAS

Gadsimtos tie tika nosaukti par „septiņiem nāves grēkiem”. Bībelē tie nekur nav minēti vienā rindkopā, un tomēr tie visi ir notiesāti atsevišķi daudzās SVĒTO RAKSTU vietās”: AUTORS.

K.O. Rozenius

Pūrs “

PAR GRĒKU PIEDOŠANU

Lai nākamajos laikmetos Kristū Jēzū mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību.“ Ef. 1 : 7

Billijs Džo Dogertijs

DZIEDINĀŠANA, PALĪDZĪBA UN CERĪBAS

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs jūsu ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.” ( Rm 15 : 13 ).

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) EVAŅĢELIZĀCIJA

AGAPE LATVIJA

NO

TEORIJAS

UZ

RĪCĪBU EVAŅĢELIZĀCIJĀ

Šo septiņu nodarbību mērķis ir „apbruņot” kristiešus ar Bībeliskiem principiem un praktiskiem padomiem, lai viņu dzīve būtu efektīva liecība pasaulei, kuras neatņemama sastāvdaļa ir dalīties ar līdzcilvēkiem skaistumā, kas piemīt attiecībām ar DIEVU.

Čārlzs Deivids Kellijs

Kristena Zetche

PĀRSTEIDZOŠAIS

TĒVA PLĀNS

Piecpadsmit gadus vēlāk daudzi Atmodas ideālisti, ir vīlušies un pagājuši malā, bet Č. Kellijam sabiedrības garīgā atdzimšana joprojām ir tikpat aizraujošs un grūts izaicinājums – pat svarīgāks kā jebkad.”: raksta J. Vanags. „Izlasot šo gramatu, lasītājs būs aizkustināts, kā DIEVS neatlaidīgi sūta savu žēlastību un pārsteidzošo svētību pār tiem, kuri VIŅU mīl. Bez KRISTUS mēs nenieka nespējam, bet ar VIŅU viss ir iespējams.” : MĀRTIŅŠ IRBE SALDUS SV. JĀŅA LUTER. DRAUDZES MĀCĪTĀJS.

Gregs

Lorijs

V. V. M.

KĀ PASTĀSTĪT PAR SAVU TICĪBU

Grāmata māca, kā var apgūt glābšanas iemaņas, lai palīdzētu cilvēkiem pāriet no tumsas Gaismā.

SR. IZDEVN.

TILTU BŪVĒTĀJS

Evaņģelizācijas mērķis nav radīt mūsos bailes, vainas sajūtu vai smagumu sirdī. Lai gan mēs visi neesam evaņģēlisti, tomēr mēs visi esam aicināti būt liecinieki.

Donalds R. Klerijs

MĒRĶĪ

KRISTĪGĀ PADOMDEVĒJA ROKASGRĀMATA

Kad esat sirsnīgi un draudzīgi sasveicinājušies, un konsultējamais (ie) ir ērti apsēdināts (i), pirmais, ko kristīgam padomdevējam vajadzētu jautāt, ir: „ Vai es varu sākt mūsu sarunas šodien ar lūgšanu?”

Billijs Grehems, Leitons Fords, Luiss Palou,

IZVĒLIES JAU ŠODIEN

KĀ EFEKTĪVĀK PASLUDINĀT EVAŅĢĒLIJA VĒSTI.

Izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit… .Bet es un mans nams – mēs kalposim TAM KUNGAM”. (Joz.24:15). Cilvēkiem joprojām ir „jāizvēlas, kam viņi kalpos”. Viņiem apzināti ir „jāizvēlas dzīvība”, vai arī tie neapzināti izvēlas nāvi.

Roberts Kolbs

LMF

DARIET PAR MĀCEKĻIEM KRISTĪDAMI

Kā kristieši varētu runāt par kristību ar cilvēkiem, kurus SVĒTAIS GARS sāk vest pie ticības, kā pēc kristības varētu sekmēt jaunkristīto iekļaušanos DIEVA ģimenē, kā palīdzēt kristīga dzīves veida realizēšanā.

Roberts Kolbs

LMF

LABĀ VĒSTS ŠODIEN

Patiesa kristīga liecība sākas uzklausot savu tuvāko. Grāmata ir mēģinājums palīdzēt ticīgajiem būt iejūtīgiem pret vajadzībām, ko pauž viņu neticīgie draugi un paziņas.

SR IZDEVN.

KRISTĪGĀS DZĪVES UN LIECINĀŠANAS KURSS

Mācību līdzeklis kristīgās ticības iedzīvināšanai un tās tālākai nodošanai citiem.

Toms

Maršals

V.V.M.

KRISTĪGĀS

VADĪBAS

PAMATPRINCIPI

Grāmatā uzsvērts, ka visa pamatā ir attiecības. Ar DIEVU. Vienam ar otru. Daudz runāts arī par savstarpējās atkarības nozīmi, vienlaicīgi saglabājot savu „es” un personības integritāti. Tā veidojas veselīga uzticēšanās atmosfēra. Viņš atklāj veiksmīgas, stabilas vadības pamatprincipus.

Marks Grīns

KALPOŠANA DARBAVIETĀ

ATRADUMU GRĀMATAS

PALDIES DIEVAM PIRMDIENA IR KLĀT

Tā tiešām ir reta parādība, ja kāds tev jautā: „Kā tev sokas ar liecināšanu darbavietā? Ar kādām problēmām tu tur saskaries?” DIEVS neaicina katru strādājošo kristieti uz īpašu kalpošanu darbavietā. Taču es vēlo, lai kristieši tiktu mudināti kalpot tur, kur viņi atrodas.” : MARKS GRĪNS.

Rebeka Menlija Piperte

LATV. KRIST. STUD. BRĀLĪBA

ĀRĀ NO SĀLSTRAUCIŅA

Grāmata stāsta par jaunu meiteni, kura gatavo lekcijas par Bībeles studijām, kā arī aplūko daudzus un dažādus veidus kā runāt par savu ticību. „Mums pastāvīgi jāatceras, ka mums jāļauj iepazīt mūsu ticība, bet nav jādomā,ka esam aicināti to iesmērēt citiem”: AUTORE.

Roberts E.Koulmens

AGAPE LATVIJA

EVAŅĢELIZĀCIJAS

MEISTARPLĀNS

Sekojot JĒZUS piemēram, tu būsi sagatavots kalpot to cilvēku vajadzībām, kurus DIEVS tev pieved.

Bilijs

Grehems

SR IZDEVN.

EVAŅĢELIZĀCIJA,

KURA PAMATOJAS BĪBELĒ

Autors saka : „Es tiku aicināts uzrakstīt Amsterdamas apliecinājumus skaidrojošu komentāru. Es lūdzu DIEVU šo komentāru izmantot, lai palīdzētu kristiešiem gūt dziļāku priekšstatu par DIEVA darbošanos mūsu pasaulē”.

Sterlings V.Hjūstons

SR IZDEVN.

BILLIJA GREHEMA MISIJAS DARBA TURPINĀJUMS: Tapšana Par Mācekļiem

Evaņģēlists un misionārs apustulis Pāvils mums rāda, kādam jābūt misijas darba garam un principiem. Pāvila lūgšanas atspoguļo viņa vēlēšanos būt ļaužu tuvumā, kalpojot viņiem un palīdzot atvieglot viņu rūpes. Viņa aizlūgšanas par ļaužu garīgo izaugsmi bija biežas un ilgas.

Bils Braits

AGAPE LATVIJA

KĀ EFEKTĪVI STUDĒT BĪBELI

Lūdz TAM KUNGAM radīt tevī vēlēšanos apgūt un saprast VIŅA VĀRDU. Lūdz, lai VIŅŠ tev palīdz ikdienas dzīvē lietot apgūtās atziņas. Lūdz SVĒTAJAM GARAM pēc zināšanām (Jņ.14:26). Padari savu lūgšanu konkrētu un praktisku.” : BILS BRAITS.

AGAPE LATVIJA

KĀ VEIDOT ATTIECĪBAS AR DIEVU

KRISTUS saka: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird MANU balsi un durvis atdara, ES ieiešu pie viņa”(Atkl. 3:20).

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA KREISI ) GLĀBŠANA

Reinhards Bonke

V.V.M.

KĀ IEGŪT PĀRLIECĪBU PAR GLĀBŠANU

Mums ir jānožēlo grēki un jātic, glābšana nav nejauš notikums. Kad mēs pazemojamies, nākam pie sava KUNGA un PESTĪTĀJA un uzticamies VIŅAM, VIŅŠ pieņem mūs un šķīstī savās dārgajās asinīs!” : R. BONKE.

Reinhards Bonke

V.V.M.

JĒZUS ASIŅU SPĒKA NOSLĒPUMS

Dārgais DEBESU TĒVS, es nāku pie TEVIS JĒZUS KRISTUS vārdā. Es nāku ar visiem saviem grēkiem, nastām un netikumiem, es sagrauju grēka un sātana važas savā dzīvē un ģimenē. Lūdzu apzīmogo mani ar SAVĀM DĀRGAJĀM ASINĪM. Es gribu piederēt TEV ar visu savu miesu, dvēseli un garu šajā laikā un mūžībā.” Āmen.

Mels

Gibsons

AGAPE LATVIJA

KĀDĒĻ

JĒZUS

Mels Gibsons ir uzņēmis filmu „KRISTUS ciešanas”. Grāmatiņa stāsta, kāpēc viņš to ir darījis, uzdod un sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem.

Colvin S. Mac. Pherson

SR IZDEVN.

DZĪVĪBAS MAIZE

DIEVA VĀRDU IZLASE

DIEVA VĀRDS ir dzīvības maize katram cilvēkam. VIŅŠ mums to ir devis, lai mēs pēc tā dzīvotu, lai tas mūs pa pareizo ceļu vadītu. Teksti ir sakopoti pa tematiem.

Džons Ostīns

V. V. M.

TICĪGA CILVĒKA APLIECĪBAS

Varēsim uzzināt, kā apliecināt DiEVA VĀRDU un piedzīvot lielas izmaiņas savā dzīvē.

Mērija Gārneta

V. V. M.

TEV PIEDER SLAVA , KUNGS

Viljama Dumas dzīvesstāsts stiprina ticību, pārbauda un aicina uz pazemību. Tā ir lieliska liecība par melnādaino kristieti, kuru DIEVS lietoja, lai Dienvidāfrikas iedzīvotājiem sniegtu dziedināšanu un mieru JĒZŪ KRISTŪ.

Kriss Raits

SR IZDEVN.

DZĪVOT UN MIRT

Jo dzīvot man ir – KRISTUS un mirt – ieguvums. „…ES kāroju būt kopā ar KRISTU, kas ir daudz, daudz labāki.”: Fil. 1:21; 23. „Jo kas gan ir mūsu galamērķis, ja ne tā Valstība, kurai nebūs gala?” : SV. AUGUSTĪNS.

Anna Merlo

DZĪVĪBAS STRAUME

TEV NAV JĀBAIDĀS NO NELAIMES

Paligā TĒTI! Es vairs negribu dzīvot bez TEVIS! Man TEVIS pārlieku pietrūkst! Es vairs nespēju dzīvot pati sev līdzās! Ved mani atpakaļ uz mājām, es TEVI lūdzu!”: AUTORE.

Uuras Saarnivaara

SOMIJA HELSINKI

KAS MAN JĀDARA LAI ES KĻŪTU PESTĪTS

KRISTUS ir ceļš, patiesība un dzīvība. Nevienā citā vārdā nav pestīšanas. Bez VIŅA asinīm, bez VIŅA upura neviens grēcinieks nevar saņemt grēku piedošanu un kļūt par DIEVA bērnu.” : UURAS SAARNIVAARA.

Viljams

Feidžels

LATV. KRIST. LABD. ASOCIĀC..

JAUNĀ DZĪVE “

KAD

NĀVE

VAIRS

NEBAIDA

Savu galveno uzdevumu Sems redzēja nepiecašamībā nonākt pareizās attiecībās ar DIEVU. Tādēļ lūgšanā viņš lūdza katra grēka piedošanu, un tikai tad, kad Sems visu savu pagājušo dzīvi un nākotni nodeva DIEVA rokās, viņš izjuta mieru un paļāvību. Tas bija īsts un patiess miers, ko spēj dot vienīgi JĒZUS KRISTUS.” : VILJAMS FEIDŽELS.

Martino Tomasi

ATKLĀSME UN NEIZPRATNE PAR

NĀVI UN AUGŠĀMCELŠANOS

Jo, redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs un tās nevienam vairs nenāks prātā.” : Jes 65 : 17.

Normens Perišs

V.V. M.

ATBRĪVOŠANA SEV PAŠAM

Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā!”: Gal. 5:13.

Toms Maršals

V.V. M.

DZIEDINĀŠANAS UN ATBRĪVOŠANAS PAMATI

Ka DIEVS ar SVĒTO GARU un spēku svaidījis nacarieti JĒZU, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo DIEVS bija ar VIŅU.”(Apd. 10 :38).

Mikijs Bonners

V.V. M.

SALAUZTA SIRDS, AIZMIRSTAIS FAKTORS LŪGŠANĀ

Autors izskaidro pārbaudījumu iemeslus un kā tos izturēt ar prieku, ko sniedz DIEVA žēlastība. Nebēdz no pārbaudījumiem. Atļauj DIEVAM pabeigt SAVU darbu tevī.

Leifs

Andersens

LMF

DIEVS,KĀPĒC TU GULI

Jā, kur gan ir DIEVS, kad mēs piedzīvojam ciešanas un sāpes? Šis jautājums, šķiet, rodas katra cilvēka dzīvē. Norvēģu mācītājs Andersens savā grāmatā mēģina dot atbildi uz jautājumu, kurš bieži ir izmisuma un bezcerības piesātināts.

Mario Bergners

DZ. S

MĪLESTĪBAS SAKĀRTOŠANA

Kāpēc, mēs sev vaicājam, daži cilvēki saņem tik daudz dziedināsanas un citi tik maz? Tas tāpēc, ka no brīža, kad apzinās grēku, un to uzreiz izsūdz un novēršas no tā visiem spēkiem.

Hjels Ūlavs Sanness, Turmunds Englsvikens

LMF

MANA PALĪDZĪBA NĀK NO TĀ KUNGA

ES PACEĻU ACIS UZ KALNIEM – NO KURIENES NĀK MAN PALĪDZĪBA? Kāda ir DIEVA griba un kā kristiešiem būtu jāizturas pret ciešanām un slimībām? Ko domāt par dziedināšanu kā atbildi uz lūgšanām.

Džordžs Vandemans

PATMOS

DUMPĪGĀ PLANĒTA

Šo grāmatu es nesarakstīju viens pats. Atkal un atkal es sajutu, ka tās sagatavošanā ir ieinteresēts Kāds, kas ir lielāks par mani. Tikai DIEVS var dot dzīvību šīm lapām. Tikai VIŅA VĀRDS var aizskart, mainīt un dziedināt.”: autors.

Tims

Genārds

EFFATA

PIEDOŠANA, KAS

ATRAISA VAŽAS

Šajā grāmatā ir izvilkums no grāmatas „Stiprāks Par Naidu”, kura stāsta par nobendētu bērnību: no šausmām līdz piedošanai.

Horsts Šafraneks

V.V.M.

…ES TEVI IZSPĻAUŠU NO SAVAS MUTES

KO DIEVS GATAVOJAS TIESĀT UN KĀDĀ VEIDĀ.

Draudzes aug, bet tajā pašā laikā pazaudē savus locekļus, jo nav pievērsta pietiekoša uzmanība normālam pieaugšanas procesam, kas ir kā dabiskas sekas draudzes locekļu savstarpējai stiprināšanās kalpošanai. Kristietim ir jābūt kalpotājam, vai arī viņš nav pilnīgs kristietis.

Horsts Šafraneks

V.V.M.

SODS IESĀKAS PIE DIEVA NAMA

PATIESI ?…PIE TICĪGAJIEM ?… TAGAD?…

Esmu pārliecināts, ka reiz pienāks laiks, kad būs par vēlu kaut ko grozīt; daudzi sauks, bet TAS KUNGS vairs neatbildēs. Tas parasti notiek tad, kad mēs atļaujam TAM KUNGAM gaidīt pārāk ilgi, – VIŅŠ ir no mums jau novērsies.

Sandra Gintere

Linda

Straume

DVĒSELES

CEĻŠ

Grāmata katram, kas nav apmierināts ar savu līdzšinējo dzīvi.

Dž. Kuks un S. Boldvins

MĪLESTĪBA, PIEŅEMŠANA PIEDOŠANA

Autori rada viegli lasāmu stāstu par BĪBELES pantu izmantošanu attiecībās ar cilvēkiem, kas meklē mīlestību, pieņemšanu, piedošanu.

Henrijs

Klauds

AGAPE LATVIJA

DZIEDINOŠĀS PĀRMAIŅAS

KĀ IZPRAST PAGĀTNI, LAI NODROŠINĀTU LABĀKU NĀKOTNI . Grāmata ļaus saprast cilvēku dzīves sarežģētību un DIEVA padomu mūsu problēmu risināšanā.

Tēvs Emiljēns Tardifs

DZ S

JĒZUS MANI DARĪJA PAR LIECINIEKU

Šī grāmata ir liecība, ka DIEVS arī tagad dziedina savus slimos bērnus, kuri tic, ka JĒZUS VĀRDĀ viss ir iespējams.

Dereks Prinss

V.V.M.

DIEVA ZĀĻU PUDELĪTE

1.Ievēro MANUS VĀRDUS.

2.Lai tava auss nosliecas MANAI RUNAI pretī. 3.Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes aploka.

4.Saglabā tos savā sirdī.

Liza Ginesa

IESĀKUMĀ

Grāmata veltīta ģimenes un līdzcilvēku attiecību izpētei, ieliekot tajos labus pamatus.

10 nedēlu kurss

Pēteris Hāne

AMNIS

CIEŠANAS

KĀDĒĻ DIEVS TĀS PIEĻAUJ ?

Vēlos iedrošināt meklēt mierinājumu JĒZUS KRISTUS personā!”: AUTORS.

L. Gleške

PRIEKA VĒSTS

TAS KUNGS TAVS ĀRSTS

DIEVS mūs dziedina. Grāmata atbild uz svarīgiem jautājumiem, ceļ ticību saņemt dziedināšanu.

Vilma Maklartija

BĪBELES BIOGRĀFIJAS DRĀMĀ „PLANĒTA ZEME”

Šajā materiālā iekļautās Bībeles personālijas izvēlētas jauktā kārtībā, lai tās salīdzinātu ar citām personām, kuras līdzīgos apstākļos rīkojušās pavisam atšķirīgi – tik ļoti līdzīgi mums, kas dzīvojam uz tās pašas planētas zemes.

Brenans Menings

ATRADUMU GRĀMATAS

EVAŅĢĒLIJS SKRANDAIŅIEM

Šī grāmata domāta pārgurušajiem, kas savas nastas pārliek no vienas rokas otrā. Tā ir domāta nabagajiem un vājajiem, grēcīgiem vīriešiem un sievietēm ar trūkumiem un nepilnīgām spējām. Tā ir domāta saliektajiem un nobrāztajiem, kuriem šķiet, ka viņu nepilnīgām spējām. Tā ir domāta saliektajiem un nobrāztajiem, kuriem šķiet, ka viņu dzīve ir likusi DIEVAM vilties. Ikvienam, kas, ejot pa Ceļu, ir zaudējis drosmi un noguris.

LBB

KAD SASTOPAMIES AR GRŪTĪBĀM

1965.gada revidētās BĪBELES citāti.

LBB

KAD SASTOPAMIES AR SLIMĪBĀM

1965.gada revidētās BĪBELES citāti.

LBB

KAD SASTOPAMIES AR BĒDĀM

1965.gada revidētās BĪBELES citāti.

Džons Kleipūls

MĪLESTĪBAS PĒDAS

SPĒKS PANEST SĀPES

Tā kā es to tagad saskatu, vienīgā izeja no šīs tumsas ir pateicības ceļš. Tas kaut kādā veidā ar gaismu izspiežas cauri tumsai un atjauno spēkus, kas palīdz iet tālāk. Vai jūs man palīdzēsiet iemācīties iet pa šo ceļu?

V. V. M.

DIEVA APSOLĪJUMI

DIEVA VĀRDA apsolījuma apkopojumi katrai vajadzībai.

V. V. M.

SAŅEMTĀS SVĒTĪBAS

Māsas Renātes liecības.

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) PROBLĒMAS

Dr. Gregorijs A. Boids un Edvards K. Boids

ATKLĀSME

VĒSTULES

NO

SKEPTIĶA

Kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu, vai DIEVS zina nākotni, kā jūs varat ticēt ka cilvēks uzcēlās no mirušajiem, vai visi nekristieši iet uz elli, kā es vienlaicīgi varu būt svēts un grēcīgs? Kāpēc jūs domājat ka BĪBELE ir inspirēta?

Luiss

Palou

SR IZDEVN..

DIEVS

IR

SVARĪGS

Palou ir ticies ar daudziem, kuri nav gribējuši pieņemt DIEVU savā dzīvē. Šo šaubu pamatā ir jautājumi, kurus ir uzdevuši daži modernās vēstures visietekmīgākie un savus uzskatus visklajāk paudušie ateisti un agnostiķi. Autors apcer visus argumentus un parāda, kā DIEVS atgādina mūsu reālo būtību, kas spēj pārveidot mūsu nemierīgo laikmetu.

Edita Ūberhūbera

PATMOS

VITAMĪNUS – JĀ VAI NĒ ?

DABĀ IR ZĀLES PRET VISĀM SLIMĪBĀM – BET MUMS JĀMĀCĀS TĀS LIETOT.

RADĪTĀJS ir devis bagātīgu augu valsti, kas ne vien nodrošina cilvēkus un dzīvniekus ar uzturu, bet arī gādā par mūsu veselību. Atveseļošanos no smagas slimības nevar panākt, sekojot vienīgi atsevišķiem ieteikumiem, jo viss notiek kompleksā sistēmā.

Arnolds Lazdiņš

AGAPE LATVIJA

HOMEOPĀTIJA

MAĢISKĀS POTENCES

…jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli.” (2. Kor.11 : 4). DIEVS aizliedz okultas darbības un VIŅA sods nāk pār visiem burvjiem.

Džūns Ņūmens Deiviss

V.V.M.

RAKSTU ATSLĒGAS UZVAROŠAI DZĪVEI

Mans dēls ievēro MANUS VĀRDUS, un lai tava auss nosliecas MANAI runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes aploka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņa miesai, kas dziedina.” Sal.pam. 4 : 20 – 22.

MĀC. Dr. M. K. Gulbis

MINEOPOLĒ

SĒRAS PĀRDZĪVOJOT

Nāciet šurp pie MANIS visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, ES gribu jūs atvieglināt.” Mt.11:28. „…Un redzi, ES esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.” Mt.28 : 20.

IZD. SĒR LUTERĀŅU STUNDA

BAILES

Aprakstītas nopietnas un nenopietnas, pamatotas un nepamatotas bailes. Kādas var būt baiļu sekas, ko darīt, kad ir bail ?

Tonijs Anatrella

NARCISA VALSTĪBA SEKSUĀLĀS ATŠĶIRĪBAS NOLIEGUMA SEKAS

Vērā ņemama informācija vecākiem, pedagogiem, ārstiem, žurnālistiem, sociālajiem darbiniekiem, visiem, kuri domā par šo delikāto tēmu.

Maikls Vels

LATVIJAS KRISTĪG. RADIO

PROBLĒMAS

DIEVA KLĀTBŪTNE UN LŪGŠANAS

Mēs bieži paildzinām pārbaudījumu, ja uzticamies saviem paņēmieniem, kā tikt galā ar tādām lietām kā, piemērām, strīdēšanos, depresiju, dusmas, smagu darbu, un nevis pilnīgi paļaujamies uz DIEVU esošajā situācijā.

TRADĪC., UN ĢIMENES ĪPAŠ. AIZSTĀV. BIEDR. AMERIKĀ

AUGSTĀKO LIKUMU AIZSTĀVOT

Kādēļ mūsu pienākums ir nostāties pret viendzimumu „laulību” un homoseksuālistu kustību. Grāmatas saturs ir aktuāls laikā, kad homoseksuāļi cīnās, lai viņu seksorientācija tiktu atzīta par normu un aizsargāta ar likumu.

Moriss

Cerullo

SĀTANA 9 CĪŅAS

PAŅĒMIENI

Autors saka: „Bruņojies uzvarai. Iepazīsti ienaidnieku, lai spētu viņu sakaut.”

JAUNĀ LAIKMETA VECĀ SEJA”

REDZI, ES NĀKŠU DRĪZ…”

(Jņ. Atkl. 22 : 12)

KONSPEKTĪVS IZVILKUMS

SAGATAV. ASJA BLAUA..

Ja tumsas spēki uz laiku gūst uzvaru, nebīsimies, bet paliksim ar KRISTU, kurš teiks gala vārdu pār šo pasauli un visiem ļauna darītājiem. „ Redzi ES nākšu drīz, un mana alga līdz ar MANI – atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. ES ESMU A un O, pirmais un pēdējais, sākums un gals.”: (Jņ. Atkl. 22 : 12 – 13).

Roberts Laiardons

IZĀRDOT KONTROLĒJOŠO SPĒKU DARBĪBU

JĒZUS teica: „Jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus.” Jņ. 8 : 32. Šī grāmatiņa palīdzēs jums iegūt patiesu brīvību.

F.M. Wilcox

REVIEW & HERALD

TAGAD

KRĪZES TUVOŠANĀS

Sešdesmitajos gados dzīvojošās 17 gadus vecas meitenes pārdzīvojumi, kas balstās uz Dievišķo iepriekšredzējumu un ir ietverti tālākā izklāstā.

Abats Sava

LABĀ VĒSTS

LEPNĪBA

GALVENIE KRISTĪGIE TIKUMI

Lai iegūtu SVĒTO GARU, jāattīra sava sirds no kaislībām un pirmkārt no lepnības – visu netikumu un grēku saknes.

Dr. Etjēns Žalenks

PRESES NAMS

LAIMES TERAPIJA

Nožēlas: tās ir noenkurotas pagātnē. Tagadnei ir jābūt brīvai no pagātnes, un pagātne nedrīkst uzlikt pienākumus nākotnei. Dažkārt cilvēki meklē patvērumu nevis gaišā nākotnē, bet paliek ieslēgušies pagātnē.

Džīns Edvards Vīts, dēls

LMF

POST MODERNIE LAIKI

Grāmata ir ceļvedis mūsdienu laikmeta ainā – valdošajos uzskatos. Tā apraksta pastāvošās tendences un komentē tās, raugoties no kristīgā viedokļa”: autors.

Rebeka

Brauna un Daniels Joders

V. V. M.

LĀSTI

Slēptie problēmu avoti kristiešu dzīvēs. Atrisinājums – BĪBELE māca katram ticīgajam, kā izvairīties no lāstiem, kā tos izšķirt un kā tos noņemt.

Frenks un Īda Meja Hemondi

V. V. M.

CŪKAS

VIESISTABĀ

Praktiska atbrīvošanas grāmata katram, kurš interesējas par atbrīvošanu no ļaunajiem gariem.

Karls Kēnings

SOL VITA

CILVĒKA DVĒSELE

STARP APZINĪGO PRĀTU UN ZEMAPZIŅU, KAS IR VĒLMJU CENTIENU SĒDEKLIS, ATRODAS MŪSU JŪTU VALSTĪBA.

Autors apraksta dvēseles ainavai piederīgo: sāpes, iekšējo nemieru, bailes, kaunu un dusmas; viņš izšķir arī četras apziņas pakāpes: parasto ikdienas apziņu, sapņošanu, miegu un dziļu miegu. Grāmatu viņš noslēdz ar nodaļu par sapņiem.

LUTERĀŅU STUNDA

DEPRESIJA

DEPRESIJA IETEKMĒ ĶERMENI, NE TIKAI DOMAS

TAS KUNGS ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.” Ps. 34 : 20.

LUTERĀŅU STUNDA

ES ESMU ALKOHOLIĶIS

ALKOHOLISMS IR SLIMĪBA, PIE TAM DAUDZŠĶAUTNAIŅA, ĻOTI ATŠĶIRĪGA SLIMĪBA.

DIEVS, dod man lēnprātību pieņemt to, ko es nespēju mainīt drosmi mainīt to, ko spēju un gudrību atšķirt vienu no otra.”: Ši ir lūgšana, kuru lieto vairumā AA sapulču.

ATVESEĻOŠANĀS KLUBS DIVPADSMIT

DZIDRAVOTU MEKLĒJOT

LASOT FRAGMENTUS RODAS PRIEKŠSTATS PAR SAKARĪBĀM – KĀ VEIDOJAS ATKARĪBU TĀLĀKNODOŠANA – GAN ĢENĒTISKI, GAN IETEKMĒJOTIES NO VIDES, AUDZINĀŠANAS. Liela nozīme ir grāmatā paustajai ticībai, ka pārmaiņas ir iespējamas – gan katrā cilvēkā, gan arī vēlāk – sabiedrībā. Šodien, sastopoties ar mūsu dzīves grūtībām un tumšajām pusēm, šāds gaišums, runājot par tik nopietnu problēmu kā atkarība ir sevišķi vajadzīgs.

Normens Vorens

PAKĀPIENI

KĀDA JĒGA ?

ATBILDES UZ BŪTISKIEM JAUTĀJUMIEM

MĒS ESAM RADĪTI PĒC DIEVA LĪDZĪBAS, ESAM APVELTĪTI AR LIELĀM RADOŠĀM SPĒJĀM MŪZIKĀ, MĀKSLĀ ZINĀTNĒ, MEDICĪNĀ UN TEHNIKĀ. Mēs redzam DIEVU, vai to apzināmies vai nē, jo VIŅŠ nav tikai dzīvības devējs visā tās dažādībā un daudzveidībā. VIŅŠ ir dzīves pirmavots.

Tims

Džeksons

KAD SĀPES

NEGRIB

AIZIET

Ik gadus pasaulē izdara 50 miljonus abortu. Daudzi gadiem ilgi cieš sāpes par izdarīto. Ja tu esi tāda sieviete tad zini, dziedināšana ir iespējama. 2 Kor. 7 : 10 un Mat. 5 : 4.

Džefs

Olsons

KAD

CERĪBA

ZUDUSI

KAPTEINIS EDVINS “BAZS” ALDRINS VIENS NO PIRMAJIEM DIVIEM CILVĒKIEM UZKĀPA UZ MĒNESS. Dažus gadus vēlāk viņš ieslīga dziļā depresijā. Lai cik mokošs ir šis ceļš, lasām Jāņa 16 : 33: „To visu ES esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu MANĪ. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, ES pasauli esmu uzvarējis!”.

Džons

Ostīns

V. V. M.

KO DARĪT, KAD KĀRDINĀTĀJS ATNĀK

Grāmata ar BĪBELES pantiem mācīs kā rīkoties, kad sātans mēģina novirzīt no KRISTUS ceļa.

Deivs

Egners

ATRADUMS

KO DARĪT AR UZTRAUKUMU

Grāmatiņa siedz mums īstu pamatu ticībai, ka ir DIEVS, kurš grib, lai mēs mieru, drosmi un gudrību atrodam VIŅĀ.

Tims

Džeksons,

Džefs

Olsons

ATRADUMS

KAD

MĀJĀS

IENĀK

NEŽĒLĪBA

Varmācība pret dzīves draugu ir satriecoši bieža parādība. Kā tādām sievietēm vajadzētu rīkoties? Grāmata ir palīdzība tiem, kas mācās paturēt KRISTUS cienīgo un Bībelisko atbildes rīcību.

Džefs

Olsons

ATRADUMS

KAD CILVĒKA

ACIS

KLEJO

Pornogrāfijas varas saraušana. Ja tu esi vīrietis, kas cīnās ar pornogrāfiju, šī grāmatiņa parādīs uz cerību drošībā. Salam.pam. 28 : 13.

Dr. R. A. Torreja

DBD

VIENS NO DIVIEM

Daži varbūt cels iebildumus, ka tēlojums par elli jāsaprot tikai kā līdzība. Ja arī tā pieņemat, tomēr jums arī tad jāredz, ka tiekam biedināti no līdzībā domātās elles.”

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA KREISI ) SEKTAS

Ervins Dž Kolbs

LMF

KĀ ATBILDĒT JŪDAISMAM

Grāmatiņā sniegtā informācija par jūdaistu uzskatiem un dzīvi palīdz saprast viņu vietu vēsturē, darot mūs iejūtīgākus pret ebreju reliģiju.

D. Džasters un P. Hockens

V.V.M.

MESIĀNISKĀ JŪDU KUSTĪBA

Dažādu apstākļu dēļ, ebreji ir distancējušies no Baznīcas un neuzticas kristībai. Pēdējās desmitgadēs attiecības sāk mainīties.

Gerberdings

SR izd.

KĀ ATBILDĒT TRANSCENDENTĀLAJĀM MEDITĀCIJĀM

Autors grāmatiņas pēdējā nodaļā iesaka meditējošas nodarbības, kuras ir pilnīgā saskaņā ar kristīgo ticību, kā arī brīdina no visa, kas tai var kaitēt.

Edgars P. Kaizers

LMF

KĀ ATBILDĒT MORMOŅIEM

Autors cenšas pievērst uzmanību mormoņu mācības būtībai, kā DIEVA žēlastība JĒZŪ KRISTŪ tiek pārvērsta sava veida pestīšanā caur pakļaušanos un sekošanu cilvēku izdomātiem rituālim.

Brūss G. Frederiksons

SR IZDEVN.

KĀ ATBILDĒT SĀTANISMAM

Sātanisms, velna pielūgsme un apzināta kalpošana viņam ir bīstama.

Deivids V. Hūvers

LMF

KĀ ATBILDĒT OKULTISMAM

Mācītājs uzsver, ka okultās parādības nav „rotaļlietas” ar kurām var spēlēties, bet gan ļoti izsmalcināts sātanisma produkts, kas paredzēts cilvēku dvēseļu sagraušanai.

Filips Lohāss

LMF

KĀ ATBILDĒT SEKULĀRAJAM HUMĀNISMAM

Šis darbs būs noderīgs Bībeles studiju un diskusiju grupām, lai labāk izprastu humānisma būtību.

Tomass Gandovs

LMF

GURU ČĪMOJS UN ČĪMOJA KUSTĪBA

Čīmoja grupas dalībnieki var pilnībā neapzināties notiekošo, jo pastāvīgi atrodas īpašā izmainītas apziņas stāvoklī un ir tikai instrumenti grupas vadītāja rokās.

Juris Paiders

ZVAIGZNE ABC

ISLAMS UN RIETUMI

Grāmatā varam izlasīt par būtiskajām atšķirībām starp mūsu, rietumu civilizāciju un islama pasauli.

Filips H. Lohāss

LMF

KĀ ATBILDĒT ISLAMAM

Islams pārdzīvo augšupeju visā pasaulē. Musulmaņi jūtas pacilāti, un viņus iepriecina islama reliģisko centru veidošanās pasaules lielākajās pilsētās.

Filips H. Lohāss

SR IZDEVN.

KĀ ATBILDĒT AUSTRUMU RELIĢIJĀM

Tagad daudzi jaunieši ir pārņemti ar „austrumu pieredzi,” kamēr agrāk šāda interese bija sastopama gandrīz vienīgi starp rakstniekiem un filozofiem.

Herberts Kerns

SR IZDEVN.

KĀ ATBILDĒT JEHOVAS LIECINIEKIEM

Lasot šo bukletu, lūdziet To KUNGU, lai VIŅŠ jums atklāj Rakstus (Lk. 24 : 25). Autors iesaka atsevišķas nodaļas lietot individuālām un grupas studijām.

J. Mednis

DBD

NEKRISTĪGĀS RELIĢIJAS

Viņu ticējumi salīdzinājumā ar KRISTUS mācību

Aleksandrs

Dvorkins

LMF

10 JAUTĀJUMI UZMĀCĪGAM SVEŠINIEKAM

Rokasgrāmata tiem, kas nevēlas tikt savervēti.

Filips H. Lohāss

LMF

KĀ ATBILDĒT NEW AGE

Kristiešu atbildē Jaunajam Laikmetam ir trīs aspekti: personīgas zināšanas par patiesību, aktīva darbība sabiedrībā un Jēzus Kristus Evaņģēlija nešana tiem, kas staigā tumsā (evaņģēlizācijas prieks).

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( VIDŪ ) EKUMĒNISKIE IZDEVUMI

1/2005

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Šajā mazajā izdevumā ir mēģinājums uzrunāt sirdi, un sirds vienkārši jūt. Vai esi piedzīvojis, ka mūsu – Kristus Miesas – sašķeltība tik ļoti, ļoti sāp.”: ANDA DONE RĪGAS LUT. DR. LOCEKLE.

2/2005

TIP. “ZEMGUS”

KAS MŪS VIENO?

ES esmu vīna koks, jūs tie zari” (Jņ15:5) kāds zars esmu es? Vai uz mana zara var atrast vīnogas? : ANDA DONE.

1/2006

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Turpināsim katrs iet to ceļu, kurā mūs sūta KRISTUS.” : ANDA DONE.

2/2006

LBB

KAS MŪS VIENO?

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību tēma: „VIŅŠ dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā” (Mk. 7:37.) : ANDA DONE.

1/2007

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Lūdzieties” ir galvenais šī žurnāla numura vārds. : ANDA DONE.

1/2008

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Turpināsim lūgt, lai DIEVS mūs savestu reiz kopā, bet nobeigumā, protams pasmaidīsim.”: ANDA DONE.

1/2009

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Šī numura galvenais temats ir liecināšana.

1/2010

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Lai 2011. gadā mūs pavada apustuļa Jāņa teiktais: „DIEVU neviens nekad nav redzējis, ja mēs viens otru mīlam, DIEVS paliek mūsos – un VIŅA mīlestība mūsos ir pilnīga.” (1 Jņ 4:12).

1/2011

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Apustulis Pāvils Svētajos Rakstos mūs aicina kalpot miera Evaņģēlijam. (Ef.6:15)

1/2012

TIP. “ULMA”

KAS MŪS VIENO?

Lai TAVS GARS, dzīvības devējs, mums palīdz apzināties, ka esam daļa no radības, kurā viss ir savstarpēji saistīts. DZĪVĪBAS DIEVS, vadi mūs uz taisnīgumu un mieru. Āmen

LESTADIĀŅU BRĀLĪBA

RAUHAN SIDE MISIJAS PIELIKUMS 2017

Kas tad, Man vēl bija ko darīt Manā vīna dārzā, ko Es nebūtu darījis ?” (Jes 5 ; 4-a).

LESTADIĀŅU BRĀLĪBA

RAUHAN SIDE

MISIJAS PIELIKUMS

1 /2013

Un ka Viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes.” ( Lk 24 : 47 ).

CETURTAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) PRET KRISTIETĪBU

Eliots Millers, Kenēts,

R. Sempls

LMF

JAUNAVAS KULTS

Autori pamato, kādēļ no protestantu viedokļa Marija neatbilst vēsturiskajai un bibliskajai patiesībai. Grāmata gan protestantiem, gan katoļiem būtu interesanta, pārdomas rosinoša un nopietnu studiju vērta.

OGRES EV. LUT. DRAUDZE

EJ UN SAKI!

Veltījums sieviešu ordinācijas divdesmitgadei Latvijā

RĪGAS INTERNACIONĀLĀ DRAUDZE

PANĀKUMIEM BAGĀTĀS SIEVIETES

Sievietes, par kuru dzīvi mēs studēsim, atradās dzīvības briesmās. Viņas zināja, ka ja nerīkosies, tad ģimenes cietīs, bet ja rīkosies, tad viņu dzīvība karāsies mata galā.

Flemings Jensens

LMF

SIEVIETES MĀCĪTĀJAS?

Nepolemisks iestarpinājums vēl aizvien aktuālā strīda jautājumā. Tā varētu nosaukt šo rakstu.

Kristiāne Grātenaua

LŪSIS IZDEVN.

NO RŪDOLFA ŠTEINERA PIE JĒZUS KRISTUS

Grāmata par Antropozofiju.

V. Mažis

TALSU TIPOGR.

KAS IR ASTROLOĢIJA UN HOROSKOPI

Nepieradiniet sevi pagānu tautu dzīves veidam, neļaujiet iebiedēt sevi debess zīmēm, kā pagāni tās bīstas!” Jer. 10 : 2. Vai ar šiem brīdinājumiem mums nepietiek?

Ernsts Modersons

VELNA VALGOS

Latvijā esam bagāti ar pareģiem, zīlniekiem un apvārdotājiem, tāpat okultisma mācībām un spiritisma nodarbībām. Cerams, ka šī grāmata ar DIEVA svētību palīdzēs pasargāt dvēseles no velna valgiem.

Māc. Jānis Mednis MIČIGĀNA

ASV

JAUNAIS LAIKMETS

Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks MANĀ vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, un tie pievils daudzus.” Mat. 24 : 4 – 5.

Džordžs Vandemans

NOSLĒPUMAINIE BRĪNUMI

Ekstrasensi, NLO un citas šodien bieži sastopamas parādības.

B.A. Hess, E. Martins, S.Russo

LBDS

MALDU TĪKLĀ

Tāpat kā Vecajā Derībā bija maldu pravieši, arī mūsu starpā būs maldu mācītāji. Un viņu dēl patiesības ceļš tiks aogānīts.

Manfreds Heide

SR izd.

VESELĪBA GARAM UN MIESAI

Par katru cenu? Akupunktūra, autogenais treniņš, homeopātija, hipnoze, maģija, astroloģija, spiritisms, transcendentālā meditācija.

Dr.Kenets Makols

DZ S

DZIMTAS SAKŅU DZIEDINĀŠANA

Sātans allaž centīsies izmantot jebkuru okultu spēku, lai šķeltu, iznīcinātu un sagrābtu kontroli.

Karlo Klimati

RĪGA NEPALIEC VIENS

JAUNIEŠI UN EZOTĒRIKA

Bēgot no vientulības un nedrošības, jaunieši nereti iekrīt izliktajās okulisma lamatās. Grāmata ļauj ieskatīties šīs ezotēriskās pasaules aizkulisēs.

Klaivs Steipls Luiss

KLINTS

SKRŪVŠŅORES VĒSTULES

Kā iznīcināt cilvēkā vēlēšanos saistīties ar DIEVU – to Skrūvšņore savās vēstulēs mēģina iemācīt jaunajam kārdinātājam Vērmelim.

Ričards Vurmbrands

LBJA

MARKS UN SĀTANS

Kristīgais komunisms ir utopiska neiespējamība, murgs. Revolūcijas teoloģija ir pilnīgs absurds.

U. Boimers

SEPT. DIEN. ADVEN, DR.

MĒS GRIBAM TIKAI TAVU DVĒSELI

Dažas rokenrola grupas ir sastājušās ciešā lokā un dzer no asiņu pilniem traukiem. Daži metas ceļos un pielūdz sātanu”: IZBIJUSI ROKENROLA ZVAIGZNE.

PIEKTAIS PLAUKTS NO LOGA AUGŠĒJAIS PLAUKTS JAUNĀKAIS

VIDŪ

Kristians A . Švarcs

LATVIJAS EVAŅĢ. ALIANSE

KALPOŠANAS 3 KRĀSAS

DDA Māceklības Materiāli. Trīsdaļīga pieeja tavu garīgo dāvanu atklāšanai, attīstīšanai un to izmantošanu kalpošanā.

Kristians A. Švarcs

LATVIJAS EVAŅĢ. ALIANSE

DRAUDZES DABISKĀS ATTĪSTĪBAS ĀBECE

Uzrakstīju šo bukletu tāpēc, ka esmu pārliecināts, ka katram kristietim ir ļoti svarīga draudzes izaugsme, neskatoties uz to, cik teorētiski un praktiski katrs tajā ir iekļāvies”: AUTORS.

PIEKTAIS PLAUKTS NO LOGA PIRMAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ĢIMENE

Hulians Melgosa, Anete D. Melgosa

PATMOS

KOPĀ UZ MŪŽU

Laimīgas laulības dzīves rokasgrāmata – kā sasniegt laimīgas un stabilas attiecības kopā ar partneri dažādos dzīves posmos.

BRĀLĪBA “AVE MARIA”

SARGĀSIM BRĪNUMU

Lai DIEVS mums palīdz pieņemt VIŅA piedāvoto Mīlestības Derību, kā vienīgo ieroci cīņā ar ļaunumu sevī un pasaulē.

Karols Meisners OSB

KĀ RODAS BĒRNI?

Kā atbildēt bērniem uz šo jautājumu.

Džošs Makdauels,

Diks Dejs

SR IZDEVN.

KĀPĒC GAIDĪT?

KAS JUMS JĀZIN PAR PUSAUDŽU SEKSUALITĀTES KRĪZI

Sniegs zināšanas, kā pārrunāt emocionālos, psiholoģiskos, fizioloģiskos un garīgos iemeslus, kādēļ sacīt „NĒ” pirmslaulību dzimumattiecībām.

TULK. Vēsma Sandberga

RĪGAS INTERNACIONĀLĀ DRAUDZE

PAGAIDIET

Romantiska aizraušanās ir liels spēks, kas mājo jūsos, bet šis spēks jāpakļauj Dieva kontrolei.

RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA

PATIESĪBA PAR CILVĒKA SEKSUALITĀTI UN TĀS NOZĪMI

Vadlīnijas audzināšanai ģimenē.

Džordžs B. Īgers

ATRADUMU GRĀMATA

MĪLESTĪBA, DRAUDZĪBA UN LAULĪBA 1. gr.

Šī grāmatu sērija palīdzēs jauniešiem saprast bieži aizmirstas patiesības par mīlestību,

Džordžs B. Īgers

ATRADUMU GRĀMATA

MĪLESTĪBA, DRAUDZĪBA UN LAULĪBA 2. gr.

draudzību un laulību. Tā atklāj daudzus Dieva principus, kuru izmantošana var nest

Džordžs B. Īgers

ATRADUMU GRĀMATA

MĪLESTĪBA, DRAUDZĪBA UN LAULĪBA 3. gr.

pozitīvas pārmaiņas šajās svarīgajās attiecībās.

Daniels

Anžs

RĪGAS METROP. ROMAS KATOĻU KŪRIJA

TAVA MIESA IR RADĪTA DZĪVĪBAI

Nevajag baidīties šodien sacīt, ka šķīstība ir laba lieta, ka tā var tikt uzturēta, aizsargāta, ka tā var padarīt cildenu zēnu vai meiteni, kas ir spējīgs to saglabāt kā lielu dārgumu, ko neizšķērdē veltīgi.”: PROF. ŽUAJĒ.

Rendijs

Elkons

ATRADUMS

TIKUMĪBAS PRINCIPS

Daži cilvēki ir pārstājuši censties, lai saglabātu nevainību. Netiklība vienmēr ir graujoša, šķīstība ved uz augstāku baudījumu.

Linda

Rozenbaha

LATGALES DRUKA

GAIDĪBAS UN RADĪBAS AR PRIEKU

Ģimenei ir doti deviņi mēneši, lai sagatavotos sava bērniņa atnākšanai. Mēs varam izdarīt ļoti daudz, lai dzemdības notiktu mazulim un mammai saudzīgā veidā.

Grāmatā ir daudz praktiskas informācijas par to, ko parastajos dzemdību sagatavošanas kursos nerunā.

Viljams

Būts

V.V.M.

VEIDOJOT SAVUS BĒRNUS KRISTUM

Vecākiem būtu jātur savu mērķi pastāvīgi prāta centrā un jātic panākumu iespējai, jābūt par svētu piemēru. Māciet saviem bērniem, kas ir kristietība.

Roberts T. Kijosaki,

Šārona

Lektere

ZVAIGZNE ABC

BAGĀTAIS

TĒTIS,

NABAGAIS

TĒTIS

Ko saviem bērniem par naudu māca bagātie un nemāca nabagie. „Cilvēki cīnās ar finansiālām grūtībām galvenokārt tāpēc, ka skolā par naudu neko nav uzzinājuši. Viņi gan iemācās pelnīt naudu strādājot, bet neprot to likt strādāt savā labā”: ROBERTS T. KIJOSKI.

Bils

Benkss

V.V.M.

ATBRĪVOŠANA BĒRNIEM U PUSAUDŽIEM

Šī grāmata palīdzēs vecākiem noskaidrot savu bērnu problēmas un atrast ceļu, kā tiem iegūt brīvību.

Roberts A. Džonsons

KLINTS

GULĒT AR DEBESU SIEVIETI

Psiholoģiski atzinumi par sievietes ietekmi vīrieša dzīvē. Grāmata domāta vīriešiem, sievietēm, psihologiem, mācītājiem un visiem tiem, kurus interesē cilvēku attiecību dziļākie aspekti.

Donalds

R. Klerijs

PAR KO UN KĀPĒC?”

Vienkārša grāmata vienkāršam lasītājam jautājumos un atbildēs. Atbild uz jautājumiem par ticību, cilvēku temperamentiem, emocijām, vecāku un bērnu attiecībām, laulības dzīvi, seksu.

Daniels

Anžs

EFFATA

TAVA MIESA RADĪTA MĪLESTĪBAI

Ikvienam es gribu sacīt: Tu esi daudz, daudz skaistāks vai skaistāka nekā domā! Daudzkārt vairāk mīlēts, nekā spēj iedomāties. Daudz spējīgāks mīlēt un dzīvot, nekā pats tam tici”: AUTORS.

Džons

Makarturs

AMNIS

ĢIMENE

Jūs var satraukt satikšanās aci pret aci ar DIEVA ieceri ģimenei. Bet VIŅŠ garantē to, ka, noliekdamies VIŅA spēka un apsolījuma priekšā, jūs nonāksiet pilnīga prieka žilbinošajā saules gaismā, šajās visintīmākajās un būtiskākajās attiecībās”: AUTORS.

Gerijs

Ričmonds

V.V.M.

BĒRNS ŠĶIRTĀ ĢIMENĒ

Tev piedāvā praktiskus ieteikumus, kas palīdzēs izaudzināt veselus bērnus mīlošā ģimenē. Kā sarunāties ar bērnu par savu mīlestību, otra vecāka iztrūkumu un daudz ko vairāk.

Guntars Baikovs Jana Baikova

LMF

LAULĪBA STARP RADĪŠANU UN MŪŽĪBU

Grāmata iedrošina izvēlēties mūsdienās ne tik populāru ceļu – meklēt atbildes jautājumiem par laulību RAKSTOS, ne ārpus tiem.

Dr. Rošs Kempbels

AMNIS

KĀ MĪLĒT SAVU BĒRNU?

Autors sniedz praktiskus padomus bērnu audzināšanā un palīdz izprast mazā cilvēka pasauli, uzsverot mīlestības nozīmi veselīgu attiecību veidošanā starp vecākiem un bērniem.

Dr. Rošs Kempbels

KĀ MĪLĒT PUSAUDZI?

Viss autora rakstītais balstās uz kristīgās reliģijas pamatatziņām, nesniedz vieglas atbildes, bet cenšas radīt reālus ceļus, kā padziļināt attiecības ar bērniem pusaudža grūtajā vecumā.” R. UN F. KĀSLI.

Dāvids

Durstons

SR IZDEVN.

TICĪBA ĢIMENĒ

Ticības ceļš kopā ar bērniem. Šī kursa pamatprincipi ir „mācības, pārdomājot pieredzi”, tātad : mēs gatavojamies mācīties, veidojot jaunu izpratni paši par sevi.

Dr. Džeims Dobsons

PRIEKA VĒSTS

GATAVOJOTIES PUSAUDŽA VECUMAM

Kā pārdzīvot nopietno pārmaiņu gadus. Viens no ASV vadošajiem ģimenes psihologiem prot tieši un sirsnīgi runāt ar pusaudžiem par tēmām, kas viņus visvairāk satrauc: mazvērtība, romantika u.t.t.

Dr. Džeims Dobsons

ATKLĀSME

ZĒNU AUDZINĀŠANA

Praktiski padomi un iedrošinājums tiem, kuri audzina jauno vīriešu paaudzi. Vecākiem, skolotājiem un citiem, kas ir iesaistīti zēnu rakstura veidošanā ir daudz jautājumu. Dr. Dobsons runā par šiem jautājumiem, kā arī sniedz padomu un iedrošinājumu.

Donalds

R. Klerijs

TALSU TIP.

PAR KO UN KĀPĒC?”

Vienkārša grāmata vienkāršam lasītājam jautājumos un atbildēs. Atbild uz jautājumiem par ticību, cilvēku temperamentiem, emocijām, vecāku un bērnu attiecībām, laulības dzīvi, seksu.

Jans Ūve Roge, Betina Mēlere

JUMAVA

CITĀDI BĒRNI

Vienam bērnam jāvelta vairāk laika nekā citiem, otrs pārvietojas kā viesuļvētra, trešajam ir pilnīgi citāda ķermeņa izjūta u.t.t. un viņu dvēsele ir ļoti jūtīga – lai arī tā paslēpta aiz niknuma un dusmu maskas. : AUTORI.

Džeremija Hjūsa

NORDIK

VAI MANS TRUSĪTIS NONĀKS DEBESĪS?

Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur neviena tēma netiek uzskatīta par tabu. Runāt par seksu kļuvis par normu. Vai tikpat gatavi mēs esam apspriest nāvi? Par DIEVU parasti izvairās runāt vai labākajā gadījumā pieklājīgā iecietībā šo tēmu piecieš.” : AUTORE.

Teds Trips

ATRADUMU GR.

KĀ AUDZINĀT BĒRNA SIRDI + ROKASGRĀMATA VECĀKIEM

Komunikācija saliedē jūs un bērnus arvien ciešāk. Bērns apzinās, ka viņam ir attiecības ar gudru cilvēku, kas daudz saprot, kas viņu pazīst, izprot, mīl un ir viņam nodevies. Bērns zina, vai jūs saprotat Dieva ceļus, vai izprotat cilvēkus un dzīvi un vai esat gatavs veidot godprātīgas un drošas attiecības.”: TEDS TRIPS.

Maikls un Merilīna Filipsi

V.V.M.

MIERS TAVĀ ĢIMENĒ

DIEVA PLĀNS LAULĪBAI

Dodotis laulībā, DIEVS mūs aicina pildīt vīra un sievas pienākumus. DIEVA mērķis laulībai – lai tā būtu dinamiska un nepārtraukti pieaugtu mīlestībā.

Gerijs Smolijs, Džons Trents

AMNIS

MĪLESTĪBAS DIVAS PUSES

KAS STIPRINA MĪLESTĪBU, TUVĪBA UN ILGSTOŠA PIEĶERŠANĀS?

Parādīs tev, cik līdzsvarots tu esi šobrīd, kādā veidā tu pie tā esi nonācis un kā virzīties pretim pilnīgai mīlestībai, kas bagātinātu visas tavas attiecības. Atbildes atradīsi grāmatā.

Kolins Lembs

AMNIS

PRIECĀJOS,

KA ESMU

TEVI

APPRECĒJIS

Lasot, mēs uzzināsim gan DIEVA nodomu laulībai, gan arī to, kas ir kristīga ģimenes dzīve. Redzēsim, kāda ir sievas un vīra loma ģimenē, kādas ir savstarpējās attiecības laulībā. Un kā tās kopā veidos tādas laulības attiecības, kas pagodina DIEVU.

Roberts

Volgemuts

AMNIS

VIŅA

SAUC

MANI

PAR

TĒTI

Šī ir grāmata par trīs svarīgām tēmām: cieņu, robežām un līdzsvaru. Mani pārsteidza, cik nozīmīga ir cieņa – tēvs, kurš velta laiku un mīlestību, lai cienītu meitu, māca arī meitai cienīt un respektēt viņu, tā palīdzot meitai izprast, cik svarīgi ir godāt DIEVU un citus cilvēkus.” : AUTORS.

Gerijs

Čepmens

ARKA

MĪLESTĪBA KĀ DZĪVESVEIDS

MIRKĻI KOPĀ AR DIEVU.

Šī lūgšanu un pārdomu grāmata ir veidota kā saruna ar Tavu sirdi, lai Tu vairāk izprastu DIEVA mīlestības nozīmi savā dzīvē, mācoties vairāk mīlēt citus”: AUTORS.

Gerijs

Čepmens

ARKA

MĪLESTĪBA KĀ DZĪVESVEIDS

Septiņi noslēpumi, kas pārveidos tavas attiecības. Ļausim šim lieliskajam mīlestības pētījumam pārveidot tavu dzīvi, vadot pie patīkamām attiecībām un prieka.

Gerijs

Čepmens

ARKA

PIECAS MĪLESTĪBAS VALODAS

Kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos savam partnerim. Nepietiek ar to, ka esi patiess. Mums jābūt gataviem iemācīties laulātā drauga dzimto mīlestības valodu, ja vēlamies tikt sadzirdēti, izsakot mīlestību.

Nikijs un Sīla Lī

GRĀMATA LAULĀTAJIEM

Laulība ir DIEVA izveidotas attiecības, kurās vīrietis un sieviete atdod sevi viens otram. Tam būtu jābūt mīlestības piedzīvojumam visa mūža garumā.

Nikijs un Sīla Lī

LAULĪBU

KURSS

Laulību kursu veido 7 nodarbību sērijas, kuru mērķis pāriem palīdzēt nostiprināt viņu attiecības: Liekot stipru pamatu, sazināšanās mākslā, konfliktu risināšanā, piedošanā.

Kīts Poters

BALTIC PASTORAL INTISTUTE

NESATRICINĀMĀ

LAULĪBA, KAS SPĒJ IZTURĒT DZĪVES ZEMESTRĪCES

Katrā laulību ceremonijā ir iekļauta lūgšana, lai Dievs cieši sasien šo mezglu un dara brīnumu: divi kļūst par vienu. Dievs to spēj. Protams, lai brīnums varētu notikt, ir vajadzīga mūsu līdzdalība. Laulība prasa darbu un mērķtiecīgas pūles. Laulība kļūst stiprāka, ja vīram un sievai ir kopīgas pamatvērtības, ja tās tiek abpusēji apstiprinātas un izdzīvotas.”: KĪTS POTERS.

     

MAZĀS

LUTERĀŅU STUNDA

DUSMAS

Dusmas ir vienkārša un dabiska reakcija, kas liecina par to, ka kaut kas nav pareizi un var izraisīt mūsu pretdarbību tam, kas sāpina mūs vai citus”: SJŪ FON FANGA.

LUTERĀŅU STUNDA

NĀKOTNE SĀKAS ŠODIEN

Uzmundrinājums visiem, kas satraukušies par nākotni. Visā pasaulē cilvēki raizējas par rītdienu, proti, par nākotni.

LUTERĀŅU STUNDA

KĀ BŪT LABIEM VECĀKIEM

Nav vieglas receptes un nav arī vienkāršu, visiem derīgu risinājumu. Tomēr bērnu audzināšana ir viena no vissvarīgākajām lietām, ko cilvēkam jebkad nākas darīt….

LUTERĀŅU STUNDA

VIENS – TAS NENOZĪMĒ VIENTUĻŠ

Mēs katrs taču zinām kādu, kura dzīvi gaišāku varētu padarīt DIEVA dotā MĪLESTĪBA.

LUTERĀŅU STUNDA

KĀ ATJAUNOT ROMANTIKU ATTIECĪBĀS

Laulība nozīmē Mēs, nevis Es. Šajā Mēs slēpjas liels noslēpums – tas ir viens no iedarbīgākajiem spēkiem uz zemes…

PIEKTAIS PLAUKTS NO LOGA OTRAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) JAUNIEŠIEM

Stefans

Andres

GRĀMATU DRAUGS VĀCIJĀ

BĪBELES

STĀSTS

Iesākumā bija tikai DIEVS. Un DIEVS skatījās uz zemi. Tā bija tuksnešaina un tukša. Ūdens to apklāja. DIEVS lika SAVAM GARAM klāties pār ūdeņiem. DIEVS radīja pirmos dzīvniekus un DIEVS radīja arī cilvēku ar ausīm, lai tas varētu sadzirdēt DIEVA balsi un DIEVS dod cilvēkam valodu, lai tas varētu runāt ar DIEVU un klausītu DIEVA balsij.

Martins Saunderss

IHTIS”

IDEJU FABRIKA

100 gatavi piemēri diskusijām par jauniešiem aktuālām tēmām. Grāmatā ievietotie stāsti skar jautājumus un atklāj situācijas, par kurām mēs bieži pat neesam gatavi runāt.

RĪGAS INTERN.DR.

5. GR. JAUNIEŠIEM

MĪLESTĪBA, DRAUDZĪBA UN LAULĪBA

Jūs varat pieņemt JĒZU kā savu GLĀBĒJU, ieaiciniet VIŅU savā sirdī. Jūsu sirds ir kā māja ar durvīm. JĒZUS teica: „Redzi, ES stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird MANU balsi un durvis atdara, ES ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar MANI.” ( Atkl. 3 : 20).

E. Bucholcs

LBDS

DZĪVES VĀRTOS

JAUNATNES DZĪVES STĀSTS

Viņi uzmanīgi klausījās un, kad Valdis tiem pavisam ko citu stāstīja, kā viņš saprot kristīgumu, pierādīdams, cik cieši tajā savienota tikumība ar drosmi, tie, lai gan nebija pārliecināti, tomēr saprata Valža atturēšanos. ( CITĀTS ).

Džons R. V. Stots

LABĀ VĒSTS

KRISTIETĪBAS PAMATI

Naidīgs baznīcai, draudzīgs JĒZUM KRISTUM” – tā varētu raksturot daudzus cilvēkus. JĒZUS KRISTUS ideāli ir izrādījušie nevainojami. VIŅŠ izstaroja mīlestību un mieru visur, kur vien gāja un vienmēr dzīvoja saskaņā ar SAVIEM VĀRDIEM.

Indra

Staune

RAKA

IEVADS KRISTĪGAJĀ

ĒTIKĀ

Kādā pasaulē mēs dzīvojam. Kā pieaugušie izskaidro pasauli.

Sociālās zinības 7 klasei.

SAK. Prāvests

Roberts Āboliņš

LELB VIRSVALDE

TICĪBAS

MĀCĪBAS

DARBA

BURTNĪCA

Ir mēģināts pierādīt DIEVA esamību ar zinātniskām metodēm, bet tas nav izdevies. Visa daba, tās likumi un kārtība norāda, ka ir viens, kas stāv pāri visai radībai un visiem laikiem. Vienīgo pilnīgo informāciju par DIEVU ir devis JĒZUS KRISTUS.

Lēna Maiere – Skumanca

Martins Jegle

SIA”LAPA” VALMIERA

STĀSTĪT BĒRNIEM PAR TICĪBU

Grāmata var palīdzēt gan vecākiem, gan bērnudārzu audzinātājiem un skolotājiem, sniedzot gan vispārēju izpratni, gan arī praktisku padomu situācijās, ar kurām nemitīgi nākas sastapties.

 

TICĪBA DARBĪBĀ

No Ābrahāma līdz Jāzepam. Stāsti Svētdienas skolu skolotājiem.

Dāvids Durstons SR

TICĪBA ĢIMENĒ

Ticības celš opā ar bērniem.

LBDS

DIEVA MĪĻAIS BĒRNS

Un kad atnāks Lielā Diena, kad DIEVA bērni sapulcēsies sava ĶĒNIŅA JĒZUS KRISTUS troņa priekšā; un tu, vai tu būsi starp viņiem kā DIEVA mīļais bērns.

Māc. Pauls Andersons

DZIEDINĀŠANA NO TĒVA MANTOJUMA

SV. GREGORA KRIST. KALP. SKOLA

Vai jūsu grēks vai bēdas ir izšaubījuši jūsu DIEVA mīlestību? VIŅŠ piedod un dziedina.

MĀC. Leons O. Vīksne KALAMAZOO MIČIGANA ASV

LŪGSNAS SKOLU JAUNATNEI

Grāmata radusies skolotāja Roberta Zuikas ierosmē, vēloties, lai skolas tēvzemē atgrieztos pie vecās tradīcijas: skolas darbu ik dienas sākt ar lūgšanu.

LELBA

DRAUDŽU UN JAUNIEŠU DIENAS LATVIJĀ 1990. GADĀ

Nāciet, dziedāsim līksmi tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!” (Ps. 95:1).

Dasans Makalisters,

Daniēls Vebsters

ATTIECĪBAS: PROBLĒMU RISINĀŠANA

ATRADUMU BROŠŪRA

Kārdinājumi, draudzēšanās, sekss?, mīlestība?, vecāki?, vientulība? Domāta kā palīgs jauniešiem, domājot par savām attiecībām ar DIEVU, vecākiem, draugu vai draudzeni, par DIEVA nodomu un mērķi šīm attiecībām.

Alans Džasmens,

Martins P. Saimons

MAZAS SARUNAS PAR DIEVU

LBB; SR

Palīgs ticības audzināšanā ģimenēm ar maziem bērniem. Grāmata dod arī derīgu padomu vecākiem bērniem un pieaugušajiem.

Konnija Velsa

Novlena Mirjama Micelfelta – Virdžina

DZĪVOT UN MĀCĪTIES

PATMOSS

JĒZUS vēlas darīt arī mūsu dzīves skaistas, lai mēs varētu palīdzēt saviem apkārtējiem.

Ūra Millere

LBB

101 JAUNĀKAIS BĪBELES STĀSTS

Bībeles stāsts Ūras Milleres pārstāstījumā, Deboras Horneres ilustrācijas.

LBB

AR SKAIDROJUMIEM UN KRĀSAINĀM

ILUSTRĀCIJĀM

BĪBELE

PUSAUDŽIEM

Kad atklāsi, ko DIEVS katrā BĪBELES nodaļā ir gribējis pateikt cilvēkiem, kas to visu ir dzirdējuši vai lasījuši jau senatnē, tu labāk sapratīsi, ko BĪBELE nozīmē tev.

Etela Bereta

VAI ESI DZIRDĒJIS

Jāzeps daudzkārt bija dzirdējis vecomāti stāstām par pašām pirmajām Lieldienām. Tas bija tik aizraujoši.

Paulu Koelju

JĀŅA ROZES APGĀDS

CEĻAVĀRDI GAISMAS BRUŅINIEKAM

Gaismas Bruņinieks nepūlas izlikties labāks, nekā viņš ir; viņš mācās sadzīvot ar pretrunām sevī.

ELKON

KAS JĀZINA KATRAM ZĒNAM

Kā es nācu pasaulē”, „Vīrišķības ieaudzināšana”, „Grūtais vecums”.

ELKON

KAS JĀZINA KATRAI MEITENEI

No kurienes rodas bērni’, „Meitenes higiēna”, „Kārdinājuma priekšā”.

Daniels

Erlanders

FREELAND, WA

VIETA

TEV

MANA

SVĒTĀ

VAKARĒDIENA

GRĀMATIŅA

Tā stāsta par JĒZU, kas tevi ielūdz uz īpašu jeb sevišķu maltīti, ko sauc par SVĒTO VAKARĒDIENU. Grāmatiņa domāta: bērniem, vecākiem, arī vecvecākiem, skolotājiem. SVĒTAJĀ VAKARĒDIENĀ pats JĒZUS ir klāt, mana kristīgā ģimene ir kopā ar mani un vienmēr ir vēl viena vietiņa brīva.

 

IMMANEUĒLS

Ar mums ir DIEVS. Krāsojamā grāmatiņa.

LMF

ACIS, AUSIS UN VISAS MAŅAS

AKTIVITĀTES MĀCOT KATEHISMU

Izmantojiet šīs nodarbības, lai uzsāktu un pabeigtu katehisma stundas, lai iekļautos katehisma svētdienas skolas mācību procesā.

LMF

ACIS, AUSIS UN VISAS MAŅAS 2

VAIRĀK AKTIVITĀŠU MĀCOT KATEHISMU

Vairāk aktivitāšu mācot katehismu. Lai SVĒTAIS GARS svētī jūs, pielietojot mācīšanos darbībā, lai atklātu skolēniem DIEVA baušļus, un VIŅA brīnišķīgo Evaņģēlija vēsti par pestīšanu un jauno dzīvi, kas pieder viņiem KRISTUS nopelna dēļ.

Vilberts Kreiss

LMF

TAS KUNGS IR MANS GANS

TICĪBAS MĀCĪBAS ROKASGRĀMATA

Grāmata ir kā interesants ceļojums, kur katra nodaļa atklāj kaut ko jaunu, vedot pretī piedzīvojumu piepildījumam, t.i. atbildei : Kas es esmu DIEVA radītajā pasaulē.

MINNEAPOLIS

Augsburg Publishing House

I WANT TO BE A TEACHER

MINNEAPOLIS

Augsburg Publishing House

CHRIST IN OUR HOME

IHTIS

TALENTS

Praktiskas un radošas idejas jauniešu darbam.

PIEKTAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS ( PA LABI ) BĒRNIEM

ŅUJORKA

STĀSTI PAR JĒZU

Ar garīgu dziesmu un lūgšanu izlasi bērniem. Lai DIEVS svētī grāmatiņas lietotājus: IZDEVĒJI.

Linards Rozentāls

ZĪMES STUDIJA

KĀMĪTIS BAZNĪCĀ

Raibi stāsti par DIEVU lieliem un maziem bērniem. Novēlu, lai šie stāsti Jums kalpotu kā nelielas austiņas, kurās mēs mācāmies dzirdēt DIEVU.” : LINARDS ROZENTĀLS.

1991./ 4 ./ 5 ./ 6 ./ 9./10./11.

BDS

GAISMIŅA

Kristīgais mēnešraksts Svētdienskolām. DIEVS neprasa no mums neiespējamo – VIŅŠ pats dod spēku mīlēt, cienīt, darīt labu. „Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām” Ebr.11:1

1992 / 2 februāris

BDS

GAISMIŅA

Kristīgais mēnešraksts Svētdienskolām. Kaut arī es esmu mazs DIEVS mani redz!

1997 ./1. /2. /3. /4. /5. /7. /8./ 9./ 10./ 11./ 12.

BDS

GAISMIŅA

VIŅŠ mūs pazīst. VIŅŠ pazina mūs, pirms mēs „sēdējām zem vīģu koka”, kā Nātanaēlu. Jautājums vienīgi ir vai VIŅAM būs jāraud arī tevis dēļ?

Lai iepazītu DIEVU, jālasa BĪBELE.

1998. /1. /2. /3. /4. /5. /6./ 7. /8./ 9./ 10./

BDS

GAISMIŅA

VIŅŠ mācīja par mīlestību, VIŅŠ stāstīja, izskaidroja un pats pierādīja arī dzīvē. Agape – Dievišķā mīlestība. Tā pasaulē ienāca ar JĒZU. Agape noliecas pie tā, kas nokritis mazvērtības un neticības pelnos, pie tā, kas slims un brūcēm pārklāts.

1999. /1. /2. /3. /4. /5. 6./ 7. / 9./ 10./ 11./ 12.

BDS

GAISMIŅA

Atgriezieties no grēkiem, jo DIEVA VALSTĪBA ir tuvu klāt pienākusi” (Mat. 3 : 2.)

ES tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru jāstaigā. ES pār tevi turēšu nomodā SAVU aci” (Ps. 32 : 8.)

2000 . /1. /2. /3. /4. /5. / 7. / 8./ 9./ 10./ 11./ 12.

BDS

GAISMIŅA

Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas” (Ef. 6 : 1).

TAS KUNGS ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz VIŅU. No VIŅA man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, „es VIŅAM gribu pateikties.” (Ps. 28 : 7).

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

BURVJA MĀSASDĒLS

Šī ir pirmā grāmata no Nārnijas Hronikas grāmatu sērijas. Šis stāsts ir svarīgs, jo paskaidro kā sākās visa staigāšana no šīs pasaules uz Nārniju un atpakaļ.

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

LAUVA, RAGANA UN DRĒBJU SKAPIS

Bērni nonākot brīnumainajā Nārnijas zemē, iesaistās visaizraujošākajos piedzīvojumos, kādi jebkad aprakstīti.

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

ZIRGS UN VIŅA ZĒNS

Šasta cenšas iztēloties, kas viņu sagaida priekšā, sasniedzot ceļamērķi. Nākotne rādās tik nepārskatāma, riskanta, vientulīga… un brīva.

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

PRINCIS KASPIANS

Pilsoņu karš sašķēlis karaļvalsti, un pilnīgs tās sabrukums jau vairs nav aiz kalniem…

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

RĪTAUSMAS CEĻINIEKA” BRAUCIENS

Bērni ar staltu kuģi „Rītausmas ceļinieks” dodas braucienā uz austrumu salām, lai meklētu karaļa Kaspiana tēva septiņus pazudušos draugus.

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

SUDRABA KRĒSLS

Sabijusies un noreibusi, džīla šausmās redz, kā Jūstess zaudē līdzsvaru, taču tad sajūt sev līdzās kāda silto klātbūtni. Tas ir Lauva.

Klaivs Steiplzs Lūiss

SR

PĒDĒJĀ KAUJA

Vai vispārējā šaubu un sajukuma gaisotnē šai Nārnijai vistumšākajā stundā karalis Tiriāns spēs būt nelokāms?

Čārlzs Dikenss

VIEDA”

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZĪVE

Mani mīļie bērni, man gaužām rūp, lai jūs zinātu kaut ko par Jēzus Kristus dzīvi, jo katram vajadzētu zināt par Viņu.”: ČĀRLZS DIKENSS.

Ruta Freja

VISLIELĀKĀ DĀVANA UN CITI STĀSTI

Uzdāvinājis otram cilvēkam savu visdārgāko mantu, bērns bija kļuvis par miera nesēju.” RUTA FREJA.

WORDSERVE MINISTRIES BALTKRIEVIJĀ

VISLIELĀKĀ DĀVANA

Ieskaties Dieva grāmatā un iepazīsti Jēzu – Vislielāko dāvanu.

SAMARITA NS PURSE VĀCIJĀ

VISLIELĀKĀ DĀVANA

Žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.” (Jņ. 1:17).

BĪBELES TULKOŠANAS INSTITŪTS STOKHOLMĀ SADARBĪBĀ AR SR

BĒRNU BĪBELE

Lūk, bērni ir TĀ KUNGA dāvana un, bērnu svētība mums ir VIŅA atlīdzība”. (Ps. 127 : 3).

Bet es un mans nams, mēs kalposim TAM KUNGAM!” (Joz. 24 : 15).

ZAGREBA

BĒRNU BĪBELE

Krievu valodā

ZVAIGZNE ABC

BĪBELES

STĀSTI

BĒRNIEM

Grāmata vienkāršā un saprotamā valodā stāsta par svarīgākajiem BĪBELES notikumiem.

SAKĀRT. PRĀVESTS ROBERTS ĀBOLIŅŠ

BĪBELES

STĀSTI

Grāmatā ir stāsti bērniem vienkāršā un saprotamā valodā ar krāsainiem zīmējumiem.

Kenneth N. Taylor

KRISTUS LATVIJAI

JAUNĀ DERĪBA ATTĒLOS BĒRNA ACĪM

Pat mazi bērni spēj saprast lielas patiesības, ja tās stāsta vienkāršos vārdos. Un ja vēl pievieno attēlus – iespaidi veidojas divreiz spēcīgāk un saglabājas uz mūžīgiem laikiem.

L.Čakare

LMF

DIEVS NĀK PIE MANIS DIEVKALPOJUMĀ

Bērniem saprotamā un viegli uztveramā valodā īsumā izskaidrota dievkalpojuma būtība. Krāsainas un skaistas ilustrācijas.

L.Čakare

LMF

DIEVS DARA MANI PAR SAVU BĒRNU

KRISTĪBĀ

Grāmata populāri un ar krāsainu ilustrāciju palīdzību skaidro Luteriskās Baznīcas Kristības Sakramenta nozīmi, kā arī paša rituāla norisi.

Ina Kovaļeva

LMF

DIEVS UZKLAUSA MŪS LŪGŠANĀ

TAS KUNGS ir tuvu visiem, kas VIŅU piesauc, visiem, kas VIŅU piesauc patiesībā.” (Ps. 145 : 18).

SASTĀDĪJUSI LOISA ROKA ILUSTREJUSI ALISONE DŽEIJA LBB

BĒRNU PIRMĀ LŪGŠANU GRĀMATIŅA

Grāmatā ievietotas vairāk kā 150 vienkāršas, sirsnīgas un viegli iegaumējamas lūgšanas.

ELENAS KAČERIKAS ILUSTRĀCIJAS

LBB

LŪGŠANAS MAZAJĀM SIRSNIŅĀM

Lūgšana ir DIEVA dāvana. DIEVS aicina vecākus lūgt par saviem bērniem un lūgt kopā ar viņiem. Sirsnīgas lūgšanas pēc Bībeles pantiem.

PAULS VAITS MĀKSLINIEKS PĒTERIS ORAMS “PROTESTANTS”

TOTO UN VIŅA DRAUGU PIEDZĪVOJUMI

Līdzīgi notiek arī ar cilvēkiem. Mēs nevaram ielūkoties otra dvēselē. Bet ir kas to var. Tas ir JĒZUS. VIŅŠ zina visu.

Čarlzs Dikenss

KLINTS

ZIEMASSVĒTKU DZIESMA PROZĀ

Jeb Ziemassvētku spoku stāsts. Grāmata, kas radīja mūsdienu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas.

SR

LIELDIENU DARBI

Grāmata bērniem zīmēšanai un krāsošanai.

1998.8./9/

1999.1./ 2./ 4./ 5.

1.DĀVANA 1990.g

GAISMIŅA

Kādreiz Jeruzalemē sirmie Simeāns un Anna liecināja par Bērnu, kura dēļ atspīdēja Betlēmes Zvaigznes Gaisma.

SR

BĪBELES

STĀSTI

Krāsojamā grāmatiņa ar Svēto Rakstu Vārdiem.

SAKĀRT. MAIJA GUNDZE LELBA

JĒZUS – DZĪVAIS DIEVA VĀRDS

Ticības mācības burtnīca 5.klasei. ziemas periodam.

Anna Žīgure

SR

ZVAIGZNĪTE 1989./4./6./7.

1990. /1./ 3./ 5./ 6./. 1991/2.

Baušļi un citi DIEVA VĀRDI.

Ko mēs zinām par DIEVU?

SR

DĀVĀ BĒRNIEM DIEVA VĀRDU

Metodiskais līdzeklis Svētdienas skolu skolotājiem.

LMF

SVĒTDIENAS SKOLA

Bībeles stāsti bērniem. Lasi un izkrāso.

ӀӀ. daļa

LMF

SVĒTDIENAS SKOLA MANĀ DRAUDZĒ

Metodiskie materiāli Adventam, Ziemassvētkiem un Zvaigznes dienai.

SAKĀRT. PRĀVESTS ROBERTS ĀBOLIŅŠ

LELB VIRSV.

DIEVA CEĻI

Ticības mācība pamatskolām.

Makss

Lukeido

LBB

TU

ESI

MANS

Ilustrēta grāmata bērniem, kas atklāj – nav būtiski, kas tev pieder, bet gan, kas esi tu pats.

SAST. MĀCĪTĀJI:

H. Grīnens

T. Grīnbergs “SPRĪDĪTIS”

BĪBELES

STĀSTI

ĢIMENEI

Bībelē runā uz mums pats Dievs. Savus vārdus Dievs licis cilvēkiem uzrakstīt. “Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas, kas jūsos runā.” Mt. 10 : 20.

Sjū Greivza

LBB

KAS IR BĪBELE?

Vienkāršs un saprotams ievads grāmatā, kuras aizsākumi meklējami tālā pagātnē.

LBB

BĒRNU BĪBELE

JĒZUM bija labākā sirds, jo VIŅAM rūpēja citi, un VIŅŠ aizlūdz par citiem.” ( EVIJA 11 GADI ).

Justeins Gorders

NORDIK

ZIEMASSVĒTKU NOSLĒPUMS

Joakims zināja, ka nav iespējams virzīties atpakaļ laikā, bet vismaz domās to varēja darīt.

Daniels Erlanders

KRISTĪTI MĒS DZĪVOJAM

DIEVS meklē tevi, jo VIŅŠ mīl tevi. Nāc pie VIŅA un tava dvēsele atradīs mieru šinī laikā un mūžībā.

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA PIRMAIS AUGŠĒJAIS PLAUKTS GADAGRĀMATAS

EV. LUT. BAZN. VIRSV.

BAZNĪCAS KALENDĀRS

Ӏ DAĻA 1942. g.

Mums jālūdz SVĒTAIS GARS, lai VIŅŠ apzīmogo mūsu ticību. Kad DIEVA GARS mūsu garam klusās stundās šo pārliecības rosmi dod, tad šaubas nespēj mums vairs mūsu pārliecību padarīt nedrošu.” ARHIBĪSKAPS T. GRĪNBEGS.

POLIGRĀFISKĀS RŪP. PĀRVALDES 6. TIPOGRĀFIJA RĪGĀ

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1963. g.

Līdz ar Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās Baznīcas uzņemšanu Vispasaules Baznīcu Apvienībā – Oikumenē ( Parīzē 1962. g. 11. augustā) mēs nostājamies un atrodamies lūgšanas kopībā ar visām citām tanī ietilpstošām Baznīcām. Nemitēsimies par tām un Vispasaules Baznīcu Apvienību un visiem kristiešiem Dievu lūgt.”: DR. THEOL. GUSTAVS TŪRS – LELB ARHIBĪSKAPS.

POLIGRĀFISKĀS RŪP. PĀRVALDES 6. TIPOGRĀFIJA RĪGĀ

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1969. g.

Baznīcai būt Kristus balsij, nozīmē būt vienotai ar Jēzu Kristu. Bez šīs vienotības tā nevar pildīt Jēzus doto uzdevumu – sludināt evaņģēliju. Kā zaram jābūt vienotam pie koka, lai spētu augt un nest augļus, tāpat Baznīcai jābūt saistībā ar Jēzu Kristu, lai tā būtu Kristus balss.”: PRĀVESTS JĀNIS LIEPIŅŠ.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1974. g.

Tas ir jauks ritms, kas liek dvēselei atelpot, tāpēc ka DIEVS JĒZUS BĒRNĀ atkal izstiepj rokas pretī savam pazudušajam dēlam un meitai lielajā piedošanas apsolījumā.” ARHIBĪSKAPS DR. THEOL. JĀNIS MATULIS.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1983. g.

Ja mēs savā brīvajā izšķiršanās spējā, ko DIEVS RADĪTĀJS katram ir devis, sakām: „Mēs gribam iet to labo svētības ceļu, kuru ejot var atrast mieru dvēselei”, tad mums jāiet KRISTUS mācekļa, kristieša ceļš.” KĀRLIS GAILĪTIS – RĪG. EV. LUT. DR. MĀC.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1984. g.

Bet tikai krustā VIŅŠ nes mums piedošanu ar savas mīlestības upura apliecinājumu. Bet bez ticības to ne sapratīsim, ne saņemsim. Klusie pārdomu un ierosinājumu brīži liek rosināt kādu kustību tam pretī, kas paliek krustā.” ARHIBĪSKAPS DR. THEOL. JĀNIS MATULIS.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1985. g.

Laulības uzdevums ir veidot ģimeni – kā vīra, sievas un viņu pēcteču kopību, kas aptver vismaz divas paaudzes un ar to atšķiras no laulības, kura ir kopdzīve tikai starp vienas paaudzes personām.” PROF. DR. ROBERTS AKMENTIŅŠ. TEOLOĢIJAS SEMIN. REKTORS

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1987. g.

Ja tu patiesi sekosi JĒZUM KRISTUM kā savam dvēseles ganam, sargam un bīskapam, tad tu varēsi visu atstāt tam, kas spriež taisnu tiesu!” ĒRIKS MESTERS ARHIBĪSKAPS.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1989. g.

Nekad un nekur cilvēks nav sajutis savu mazumu un nespēcību tā, kā ciešanās – un jo mazāks cilvēks pats top, jo lielāks var viņam kļūt DIEVS. Bet krusts atklāj ne tik vien ciešanas, bet arī cilvēka grēku un DIEVA svētumu.” ĒRIKS MESTERS ARHIBĪSKAPS.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1991. g.

Dievkalpojumā draudze pati kļūst pestīšanas notikuma lieciniece un dalībniece. Tā piedzīvo, ka VĀRDS top miesa un KRISTUS pats nodod sevi kā upuri cilvēku glābšanai. Tas notiek SVĒTAJĀ VAKARĒDIENĀ. (Jņ. 6:54). VILIS KOLMS. BAZNĪCAS MŪZIKAS STUDENTS.

LELB

BAZNĪCAS KALENDĀRS

1992. g.

Cauri visiem mums iet saikne starp saknēm un galotni, mēs vienkārši bieži vien nejūtam. Tas ir tas, ko Juris Rubenis teica par nākšanu no Dievnamiem uz Daugavmalu.” ANDA LĪCE.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV. SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA ‘93

„”Mīlestība nekad nebeidzas”, jo tā vieno mirušos ar dzīvajiem, tā vieno paaudzes – bijušās, esošās un nākošās. Taču to arī dod Vienīgais, kas visu dod, – DIEVS, TĒVS debesīs.” ARHIBĪSKAPS KĀRLIS GAILĪTIS.

RĪGAS METROP. KŪRIJA

KATOĻU KALENDĀRS

1993. g.

Centīsimies dzīves krustu nest pacietībā, ticībā un cerībā, tad neatstās mūs TAS, kas mūs ir aicinājis un apsolījis svētlaimi mūžībā.” DEK. J. SILEVIČS.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV. SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 1994

Es gribētu aicināt apņemties veltīt mūsu Baznīcu mīlestības unpiedošanas svētkiem. Lai mūsu Baznīca šogad ir salīdzināšanās, samierināšanās Baznīca. Bez tā mums nav nākotnes.” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV. SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 1996

VĀRDS un elements dara Sakramentu. Apvienojot miesīgo un garīgo, kļūsim par svēto saimi. (Rom. 12:1). Tad atradīsim arī labos vārdus. Vārdus, kas dziedē. Kas ceļ. Kas nav tukši, bet gan radoši.” ARHIBĪSKAPS ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 1997

Tas, kas šobrīd tautai un Baznīcai īpaši vajadzīgs, ir tava taisnotā cilvēka svētdarītā dzīve, augļi no dārgās garīgās sēklas: „Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, pieticība.” Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā.” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV. SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 1998

ES, TAS KUNGS, TAVS DIEVS, ISRAĒLA SVĒTAIS, ESMU TAVS GLĀBĒJS.” Jes. 43:3.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 1999

Es vēlos, lai man pietiktu drosmes un izlēmības jau šodien stāties pretī problēmām, kas mani apgrūtina. „Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.”(Mt. 6 : 34).” NO RAINERA HĀKA GRĀMATAS “DANKE FüR DEN NUEN TAG.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2000

Kāpēc pat neticīgi cilvēki tik bieži saka, ka Dievnamā viņos ienāk miers? Acīmredzot cilvēki, kuru dvēseles dabiskā tieksme meklēt DIEVU ir nepiepildīta, visasāk sajūt, ka KRISTUS savu Baznīcu ir licis pasaulē par vietu, kur sastapt VIŅU, atrast DIEVU.” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2001

Kristiešu loma pasaulē joprojām ir nozīmīga, jo dzīve bez garīgām vērtībām nevar būt pilnskanīga un pasaules steigā ir viegli pazaudēt būtisko. Jūsu misija (…) ir nesavtīgas mīlestības vārdā nest mierinājumu apmulsušajiem un grūtībās nonākušajiem.” VAIRA VĪĶE FREIBERGA – LATVIJAS VALSTS PREZIDENTE.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2002

2001. Gada Gadagrāmatā paudu prieku par to, ka jaunais gadsimts neatkarīgajā Latvijā atnācis ar mieru un jaunu cerību, bet cerība bez ticības, kā teicis Mārtiņš Luters, ir gara augstprātība. Tad kopsim savu ticību tā, lai mūsu ticības dārzs cauru gadu ziedētu krāšņiem ziediem!” VAIRA VĪĶE FREIBERGA – LATVIJAS VALSTS PREZIDENTE.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

SR IZD.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2003

Visi ticīgie meklē DIEVU un patiesību, taču katra reliģija un konfesija to dara pēc citādām tradīcijām. (…..) Novēlu visām luterāņu draudzēm auglīgu darbu TĀ KUNGA vīna dārzos un kristīgo mīlestību pret visiem līdzcilvēkiem!” VAIRA VĪĶE FREIBERGA – LATVIJAS VALSTS PREZIDENTE.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

KLINTS

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2004

Ticība visos laikos bijis nozīmīgs spēka un iedvesmas avots tiem ļaudīm, kas patiesi tic. (….) Lai ikdienas līdzcietība, nesavtīgs savstarpējs atbalsts, arī izturība un morālā stingrība būtu pamatvērtība mūsu darbos un vārdos”. VAIRA VĪĶE FREIBERGA – LATVIJAS VALSTS PREZIDENTE.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

KLINTS

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2005

Latvija ir atgriezusies Eiropā (…).Es lūdzu par to, lai cilvēki visā pasaulē par augstākām vērtībām ne vien vārdos, bet arī darbos paturētu mīlestību uz savu tuvāko, līdzcietību un nesavtīgu savstarpēju atbalstu.” VAIRA VĪĶE FREIBERGA – LATVIJAS VALSTS PREZIDENTE.

LATV. EV. LUT. BAZN. KONSIST. UN ĀRPUS LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

KLINTS

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2007

Arī šogad DIEVS grib veikt pie mums ko jaunu. Aizvērsim pašgudrības acis, elposim dziļi VIŅA VĀRDUS. Ļaunā sakne, kas jāizvelk, labā sēkla, kas jāiesēj, var būt pavisam citur, ne pasaulīgo aktualitāšu laukā. Lai DIEVS šķīstī mūsu rokas, skaidro mūsu sirdis un tuvina mūs SEV!” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

TALSU TIP.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2008

Mums ir jādzīvo, lai pēc DIEVA prāta būtu savā laikā un savā vietā tur, kur esam nolikti, un SVĒTĀ GARA spēkā kļūtu par svētību savai draudzei, savai Baznīcai, saviem līdzcilvēkiem, lai nestu Evaņģēlija liecību savai apkārtnei.” BĪSKAPS PĀVILS BRŪVERS.

LATV. EV. LUT. BAZN. VIRSV.

TALSU TIP.

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2009

Pārvarēt kūtrumu sevī, nokāpt no lepnuma troņa un darīt to, ko varam laikā, kas mums dāvināts. Bet tur, kur patiesi neko nespējam, tur lūgsim: „KUNGS, palīdzi! KUNGS, apžēlojies! Palīdzi TU, KUNGS, jo es ticu, ka TU vienīgais visu spēj.” BĪSKAPS EINĀRS ALPE.

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2010

Lai arī kādām grūtībām un pārbaudījumiem mums katram atsevišķi, visai mūsu Baznīcai un tautai būtu jāiet cauri, paliekot ticībā un paļāvībā uz DIEVA VĀRDU, paliekot savas sirdsapziņas izmeklēšanā un grēku nožēlā, paliekot sirsnīgās lūgšanās un DIEVA slavēšanā draudzes vidū, mēs bez bažām varēsim raudzīties gan uz šodienu, gan nākotni – DIEVS neliegs SAVU svētību.” BĪSKAPS PĀVILS BRŪVERS.

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2011

Arī mēs katrs varam ļaut labajam uzvarēt – ar pazemību, pacietību, tuvākmīlestību. Tad būs svētits mūsu ceļš ar visām tā virsotnēm unielejām, krustcelēm un akmeņiem. Lai LABAIS GANS mūs vada cauri 2011. Gadam!” BĪSKAPS EINĀRS ALPE.

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2012

Ja tomēr sajūtamies nespēcīgi, arī tam ir savs nolūks. Varbūt ar to tiekam pasargāti no lepnības, no iedomības, varbūt mūsu nespēks palīdz mums vairāk paļauties uz DIEVU un palikt pastāvīgās lūgšanās.” BĪSKAPS PĀVILS BRŪVERS.

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2013

Pārliecinies, vai pamats ir KRISTUS žēlastība. Kur cilvēki uz kā cita ceļ savu zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus (1 Kor. 3 : 11 – 13; Ps. 62) , no turienes mums jāiziet kā no svešas pilsētas, lai būtu mājās, kur mūsu KUNGS JĒZUS.” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS KALENDĀRS 2014

Šis ceļš ir dzīties vispirms pēc tā, lai DIEVA tuvums aplaimo vairāk par visu citu. Ka nevis jūtos spiests likt savu cerību uz DIEVU, bet to darīt ir prieks. Ka tādā ceļa es babātīgi piedzīvoju KUNGA darbus, ko ar prieku varu paust visiem īgstošjiem.” ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS.

LELB.

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2015

Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.” (Rm 15 : 7 ).

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2016

DIEVS saka : “ Kā māte mierina, tā Es jūs mierināšu. “

( Jes 66:13 ).

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2017

DIEVS saka:”Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu!” (Ech 36 : 26).

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2018

Un Viņš sacīja: “Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota.” ( Atkl. 21 : 6 ).

LELB

SIA ”IHTIS”

BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2019

Gada lozungs: “ Vairies ļauna un dari labu! ” ( Ps 34:15 ). “Kristietis ir tik stiprs, cik viņa dienas piepilda Dieva vārds, žēlastības līdzekļi un lūgšanas”: Arhibīskaps Jānis Vanags.

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA OTRAIS PLAUKTS NO AUGŠAS BIOGRĀFIJAS

MĀCĪTĀJA

ALFONA VECMAŅA DZĪVES GĀJUMS

Svinīga ievešana amatā. 90. Dzimšanas dienas Pateicības Dievkalpojums. Alfona Vecmaņa dzejoļi.

Bēthovens un KURZEMNIEKS Amenda

LIKTEŅSTĀSTI

KĀ RODAS ODA PRIEKAM

DRAUDZĪBAS REZONANSE

2002. gada 8. Martā, Amendas 166. Nāves gadadienu pieminot Kuldīgas novada muzejs rīkoja tematisku izstādi „Amenda – Bēthovena draugs”. Tā ceļoja gan uz Talsu, gan Kandavas muzeju. AMENDA MŪŽA OTRAJĀ PUSĒ BIJA KANDAVAS IECIRKŅA PRĀVESTS.

ARHIBĪSKAPA Dr. Jāņa Matuļa PIEMIŅAI

SR IZDEV.

SĒJĒJS UN PĻAUJA

Viņa uzstāšanās vienlaicīgi bija vienkārša, tēvišķa pat omulīga, taču ar labu daļu autoritātes, lai neteiktu valdonīga.”: JĀNIS VANAGS ARHIBĪSKAPS.

Edgars Rumba

LELB VIRSV.

ARHIBĪSKAPS NĀTANS SĒDERBLŪMS

1893. gada 5. Martā Nātanu Sēderblūmu iesvētīja par mācītāju Erstas baznīciņā Stokholmā.

SASTĀDĪTĀJS

E. Ķiploks

LAIKMETA SPIESTUVE

KALPOŠANA GARĀ UN PATIESĪBĀ

Grāmatā lasīsim par Arhibīskapa Dr. K. Kundziņa dzīves un darba gaitām sievas un laikabiedru atmiņās.

SAKĀRTOJ.

E. Ķiploks

J. V.

Strautnieks

SĒJĒJS

BAZNĪCA

UN

DRAUDZE

RAKSTU KRĀJUMS ARHIBĪSKAPA DR. KUNDZIŅA GODINĀŠANAI

Ticīgie parasti ar savu ticību nelepojas. To skaitā, kas pieder pie ticības apliecībā daudzinātās „Svēto Biedrības” ir bijuši vīri un sievas, un būs dēli un meitas, kas uz KUNGU runājuši latviešu valodā un savu ticību apliecinājuši vārdos un darbos savā tautā un pasaulē.

Edgars Ķiploks

LELBA APGĀDS

NĀC MAN LĪDZ!”

Liecības par to, kā šis PESTĪTĀJA aicinājums īstenots. Katrā laikmetā ir savi īpaši apstākļi, kas ietekmējuši cilvēku izšķiršanos paklausīt aicinājumam: „ NĀC MAN LĪDZ!”

SASTĀDĪJIS

Normunds Kamergrauzis

SR IZDEVN..

IEGUVUMS MANĀ DZĪVĒ

ARHIBĪSKAPA KĀRĻA GAILĪŠA PIEMIŅAI

Ja tu man prasi, kā es izprotu tagadni, tad es piedzīvoju daudz ko tādu, ko pats nespēju izskaidrot. Es jūtu, ka DIEVS man pienācis tuvāk”: NO KĀRĻA GAILĪŠA SARUNAS AR NORMUNDU KAMERGRAUZI.

SASTĀDĪJIS

Normunds Kamergrauzis

SR IZDEVN..

SAVA CEĻA GĀJĒJS

PROF. DR. ROBERTA AKMENTIŅA PIEMIŅAI

ROBERTA AKMENTIŅA TĒVS: „Ej savu ceļu, dari savus darbus un dzīvo savu dzīvi, bet vienmēr atceries, ka viss, ko darīsi un arī tas, ko nedarīsi, tiks ierakstīts tavā sirdī. Tāpēc sargi savu sirdi un klausi savai sirdsbalsij.”

Brīvzemnieku Laimonis

ATMIŅAS ATSKAŅAS ATTĒLI

Ceru, ka vismaz dažiem lasītājiem būs interesanti kopīgi atcerēties laiku brīvā Latvijā, okupācicijā un trimdā”: AUTORS.

RELIĢISKS LAIKRAKSTS

LATV. EV. – LUT. DRAUDZĒM

PIE SVĒTAVOTA

1991. g. Nr.2. Augusts

Jānis Baumanis:„Sprediķis ir DIEVA klātbūtnes apliecinājums sapulcētai draudzei. Sprediķī tiek radīta pāreja, ko divtūkstoš gadu vēstures distance uzcēlusi. Tāpēc var saprast kāpēc Dievkalpojumā svin Svēto Vakarēdienu. Jo Svētā Sakramentā katram dievgaldniekam caur maizi un vīnu sniedz klātesošo PESTĪTĀJU.”

RELIĢISKS LAIKRAKSTS

LATV. EV. – LUT. DRAUDZĒM

PIE SVĒTAVOTA

1992. g. Nr.1. aprīlis

Un tad, kad bija pagājuši gari gaidu un izmisuma gadi, šis cilvēks pēkšņi nomet savas maskas un beidzot kļūst tas, kas viņš ir. Sāpes uz to piespiež. Tad mums pieder redzēšana, kas beidzot pasauli un cilvēku atklāj tā, kāds tas patiesībā ir”: NORMUNDS KAMERGRAUZIS.

RELIĢISKS LAIKRAKSTS

LATV. EV. – LUT. DRAUDZĒM

PIE SVĒTAVOTA

1993. g. Nr.3. decembris

J.LAUUS: „Bērziņš bija kaut kas vairāk, nekā skolotājs. Viņš bija skolotājs – audzinātājs, kas ar savu personību panāca to, ka skolēniem kaut ko pie viņaneiemācīties vai nesaprast nemaz neienāca prātā”.

Ilmārs

Rubenis

LMF

MISIONĀRS

ROBERTS

FELDMANIS

Līdz šim maz zināmas Roberta Feldmaņa dzīves lappuses. Liela daļa no Feldmaņa garīgā mantojuma glabājas arhīvā, tomēr daļa no tā ir arī cilvēku sirdīs un atmiņās. Ir svarīgi to apzināt,saglabāt un darīt pieejamu un iedzīvinot lietot mūsu Baznīcā.

D. R. Beldavs

LATV. EV. – LUT. BAZN. VIRSV.

MANI VĪKĀRA GADI

Bet paturēsim prātā, ka ciešanu problēma paliks mūžam neatrisināma un tikai cilvēku ticība uz DIEVA mīlestību spēs reiz mums to atrisināt”: AUTORS.

Ēriks Mesters

SR IZDEVN.

BĪSKAPS KĀRLIS IRBE

Darbs veikts cerībā, ka DIEVS stiprinās un veidos mūsu Baznīcu tā, lai tā būtu viena sirds un dvēsele”: ĒRIKS MESTERS.

Haralds Biezais

SR IZDEVN.

SAKI TĀ, KĀ IR

Apzināties savas tautas likteņgaitas un reizē dzīvot atgūtās brīvības radošā vidē.

Arveds Švābe

DAUGAVA

KĀDA MĀCĪTĀJA DZĪVE

PĒC G. FR. STENDERA “MAZĀS BĪBELES” PARAUGA BERGMANIS SARAKSTA DARBU : „ svēti stāsti no tiem notikumiem vecās un jaunās derības laikos”, KAS IZDOTS RĪGĀ 1777. GADĀ.

MĀSA Marija Stefana

NO NABADZĪGĀ BĒRNA JĒZUS A/S PRESES NAMS

DZĪVES GAISMA

Redzēdama māsas Marijas Stefanas augsto tikumības pakāpi, māte Anna Dominika uzdeva viņai uzrrakstīt savas dvēseles attīstības gaitu. Māsa paklausīja, uzrakstīja un nosauca savu darbu par „ DZĪVES DZIESMU”.

SASTĀDĪJUSI Līga Malāne

SIA “ ITERA LATVIJA”

SVĒTAIS MEINARDS – PIRMAIS LATVIJAS BĪSKAPS

Kaut arī misionārā darbība Latvijas teritorijā tika uzsākta jau pirms viņa, tomēr tikai pateicoties Meinardam Ikšķilē nodibinājas baznīca: 1186 – 1188 gadā Ikšķiles diecēze, bet 1254 gadā Rīgas arhidiecēzes metropolija ar četrām Prūsijas bīskapijām.

SASTĀDĪJUSI Līga Malāne

SIA “MICROEJOT”

SVĒTAIS BĪSKAPS MEINARDS UN KARMEĻA KLOSTERIS IKŠĶILĒ

Baskāju Karmelīšu māsas dzīvo klauzūrā, tas nozīmē, klostera iekšējā daļā, apslētībā, sevi pilnībā atdodot DIEVAM.

Arhimandrīts Mihails (Kozlovs) LABVĒSTS

SVĒTCEĻNIEKA DVĒSELES ATKLĀJUMI

DIEVS mūs arī uzrunā caur grāmatām. Daudzreiz mūsu rokās nonāk raksti, no kuriem atskan Debesu un Zemes VALDNIEKA Balss, kas skar visdziļākā sirds kambarī.

G.K.

Čestertons

APGĀDA “JUNDA” TIPOGR.

SV. FRANCISKS

NO

ASĪZES

Katram ceļam, arī ceļam pie KRISTUS ir savas ceļu zīmes. Asīzes Francisks tās redz Prieka, Nabadzības un Dabas mīlestībā. Francisks no jauna sludina prieku, kas dzimst ciešanās, prieku, ko sniedz grēku nožēla, prieku, ko cilvēks gūst DIEVA zēlastībā.

Johans Jorgensons

VĀRDS

SVĒTAIS ASĪZES FRANCIS

Ikvienam ir iespēja atkārtot Svētā Asīzes Franciska varoņdarbu: iziet caur šo dzīvi kā caur DIEVA dārzu (lai arī ērkšķainu), kā svētceļojumā, nekur neatstājot netīras pēdas, neko neiznīcinot, bet nejauši sabojāto – cik spēkos atjaunot.”

Leo Māsburgs

KALA RAKSTI

BRĪNIŠĶĪGIE ATGADĪJUMI MĀTES TERĒZES DZĪVĒ

Tieši īstajā laikā – uz viņas 100. Dzimšanas dienu – tēvs Leo pirmoreizi ir apkopojis savus brīnumjaukos stāstus, mazos un lielos brīnumus, ko viņam nācies pieredzēt, esot blakus Mātei Terēzei.

Māte Terēze

KALA RAKSTI

NĀC ESI MANA GAISMA

KALKUTAS SVĒTĀS PRIVĀTI RAKSTĪTAIS

Ja es kādreiz kļūšu svētā, Es noteikti būšu Svētā no „tumsas”, Es pastāvīgi būšu prom no Debesīm, Lai iedegtu Gaismu tiem, kas uz šīs zemes atrodas tumsā”: MĀTE TERĒZE.

Māte Terēze

LELB

SIRDS KLUSĀS LŪGŠANAS

KAUT KO DAIĻU DIEVAM

Grāmatā apkopotas Mātes Terēzes pārdomas par savu darbu, lūgšanas un svētības katram cilvēkam, kas meklē ceļu pie DIEVA pazemībā un pacietīgā darbā ar cilvēkiem.

Jānis Pāvils II

KALA RAKSTI

ATMIŅA UN IDENTITĀTE

Brāļi, tagad es priecājos, ciešot par jums,” (Kol.1:24)…Tas viss ir tikai tāpēc, lai mūsos uzmodinātu mīlestību, kas nozīmē sevi dāvāt, nesavtīgi un pašaizliedzīig kalpojot tiem, kuri cieš.”: JĀNIS PĀVILS II.

Sirdsskaidrais Sarovas Serafims

KRISTĪGĀS DZĪVES MĒRĶIS

Lai to sasniegtu būtu jāsāk ar patiesu ticību uz mūsu KUNGU JĒZU KRISTU, DIEVA DĒLU, kurš pasaulē nācis, lai glābtu grēciniekus un iemantotu SVĒTĀ GARA labvēlību, kas mūsu sirdī iededz DIEVA VALSTĪBU un ved mūs uz nākamā laikmeta pilnību un laimību.

ATBILDĪGAIS Jānis Vaivods

P& KO TIP.

TĒVA PIO

DZĪVESSTĀSTS

Samērā ilgās un brīnumu pilnās tēva Pio dzīves laikā daudzi cilvēki viņa brīnumu un spēka ietekmē atguva ticību, bet ticīgie kļuva vēl dedzīgāki savu reliģisko pienākumu pildīšanā.

SV. GREG. KRIST. KALPOŠ. SKOLA

FILOKĀLIJA

TĒVS ARSĒNIJS

BIJA VIENS NO NĀVEI NOLEMTAJIEM

Laikā no 1917 – 1941 gadiem tika nogalināti vairāk nekā 130000 priesteru un bīskapu.

LATEKOINVEST”

SVĒTAIS JĀNIS PAKĀPNIEKS

Īss dzīves apraksts un daļa no viņa padomiem brāļiem

Priesteris Jānis (Kalniņš)

FILOKĀLIJA

MANS CEĻŠ PIE DIEVA

Visādā ziņā gribu liecināt par DIEVA darbiem manā dzīvē. Dziedu savam DIEVAM, kamēr es vēl esmu”: PRIESTERIS JĀNIS KALNIŅŠ.

Helenopoles Bīskapa Pallādija

FILOKĀLIJA

LAUSA GRĀMATA

STĀSTĪJUMS PAR SVĒTO UN SIRDSSKAIDRO TĒVU DZĪVI

Savāktās ziņas viņš izklāstīja šajā grāmatā, kā pats ievadā saka: ”Lai tajos vīros, kuri grib dzīvot debesu dzīvi, izraisītu dedzīgu tieksmi sekot svēto paraugam un lai sievām, kuras grib rotāties ar atturības un šķīstības kroni, rādītu piemēru mīlestībai uz DIEVU ”.

Čestertons, Strods, Ladusāns, Čuhina

LATV. ZINĀT. AKADĒMIJA

SVĒTAIS

AKVĪNAS

TOMS

Mūsdienu sabiedrībai ir īstais laiks atgriezties pie laika gaitā pārbaudītām kristīgās filozofijas pamatatziņām, jo tās skar mūžigi aktuālās indivīda un sabiedrības problēmas un saskan ar kristīgās ticības patiesībām.

Dr. Jānis Jerumanis

SIA ATOLS

UPURIS PAR BRĀĻIEM

Šis atmiņu kopojums aptver bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīvi. Kā spožs sārts dzīves pieticībā dega viņa vienmēr ziedoties gatavā sirds.

Raimonda Stroda SASTĀD.

JUMAVA

SIRDSMIERU MEKLĒJOT

SVĒTO LŪGŠANAS

Pastāvīga lūgšanās mūs pārveido, pilnveido un svētī. Tā atjauno cilvēka sirdi un vieno ar DIEVU.

SV. GREG. KRIST. KALPOŠ. SKOLA LABVĒSTS

SIRDSSKAIDRĀ

DOROTEJA

PAMĀCĪBAS

Mes nezinām DIEVA ceļus. Ja tu ar cilvēka prātu spriedīsi par notiekošo, tā vietā lai to atstātu DIEVA ziņā, tu vēl vairāk sevi apgrūtināsi.

Kārlis V. Zingers

DBD

LIECĪBA PAR DIEVA ŽĒLASTĪBU UN UZTICĪBU

Viena no izplūstošām DIEVA svētībām dvēseļu glābšanā un dzīves nodošanā DIEVAM, kādu es jebkad esmu redzējis, bija mūsu draudzes atmoda kopā ar mācītāju Zingeru”: HEROLDS R. ANDERSONS.

Brālis Rožē NO TEZĒ

KALA RAKSTI

DIEVS VAR VIENĪGI MĪLĒT

Brālis Rožē vēlas atklāt, kur meklēt sirdsmiera, cerības un brālīgas cilvēcības avotu, – paļāvībā uz DIEVU un VIŅA dāvāto MĪLESTĪBU.

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA TREŠAIS PLAUKTS NO AUGŠAS DAŽĀDAS KONFESIJAS

TULKOTĀJA: Sabīne Golubovska

PATIESA DZĪVE DIEVĀ

Zem grāmatām

Tēvs Renē Lorantēns raksta: Mums jāizvairās no diviem slazdiem, kas mūs apdraud, apskatot šo tēmu: no vienas puses – aizvēršanās svētībām, Gara apslāpēšana; no otras puses – viltus fanātisms, kas apdraud svētības, to nožēlojama atdarināšana.

Ellena G. Uait

SEPT. DIEN ADV. DR. SAV..

AUDZINĀŠANA

Kaut šī grāmata palīdzētu vecākiem, skolotājiem un audzēkņiem nodrošināt kalpošanas prieku, un sagatavoties plašākai kalpošanai, kas atveras katram cilvēkam mūžības skolā.

Elena G. Vaita

PATMOS

LAIKMETU ILGAS

Šī grāmata stāsta par JĒZU KRISTU pasaules GLĀBĒJU. JĒZUS dzīves aicinājums, kura pamatā ir Bībeles liecība, aicina katru lasītāju uzticēties JĒZUM KRISTUM.

Rozālija H. Cinke

SEPT. DIEN ADV. DR. SAV..

PIELŪGSME

Bībeles studiju materiāls katrai dienai. Ps 96 : 1 „Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam visa pasaule. ”

SEPT. DIEN ADV. DR. SAV..

PALĪGMATERIĀLS SLUDINĀTĀJIEM

Lūgšana iekļauj dvēseli nesaraujamā vienotībā ar DIEVU, noved to pie pilnīgas uzticēšanās VIŅAM. Patiesa lūgšana vienmēr sakrīt ar DIEVA gribu.

R.Volkoslavskis

SEPT. DIEN ADV. DR. SAV..

PAR BĪBELI UN EVAŅĢĒLIJU

Mērķis ir kaut nedaudz atklāt lasītājam atklāt šīs grāmatu Grāmatas garīgās bagātības un atgādināt to, cik loti Dievs mīl cilvēku, patstāvīgi ir tā tuvumā un ilgojas viņa atgriešanos ticībā Jēzum Kristum”: SEPT. DIEN ADV. DR. SAV.

RED. Rihards Krieviņš

JAUNĀ DZĪVE”

UZ KRISTUS CEĻA

Latvijas Kristīgās Labdarības Asociācija.

Es zināju, ka DIEVS ir persona, ka esmu atradis CEĻVEDI, kas spējīgs mani vest pa dzīves ceļu.

Pēteris Donovs

SOLVITA

MĪLESTĪBAS VELTĪJUMS

ӀӀӀ

Jaunatnes Kristīgā Savienība

Dažs domā, ka var arī bez mīlestības, bez gudrības un bez patiesības. Nākamie trīs būtiskie nelaimju cēloņi ir dzīvības neizpratne, atziņas neizpratne un brīvības neizpratne.

Pēteris Donovs

SOLVITA

ZINĀTNE UN AUDZINĀŠANA

Jaunatnes Kristīgā Savienība

Veltījiet, neprātīgie savu uzmanību gudrībai, un jūs, vientiesīgie neprašas, lieciet MANUS VĀRDUS sev nopietni pie sirds! Klausaities, jo ES gribu jums teikt ( ..) un mācīt to , kas patiesi ir labs! (Sal.pam. 8:5 – 6).

C. L. Teilors

JAUNĀ DZĪVE”

PASVĪTROTĀ BĪBELE

PATIES NOTIKUMS

Kristīgās Labdarības Asociācija.

Ir DIEVS, kurš lūgšanas uzklausa. VIŅŠ apsolījis palīdzēt tiem, kas uz jūras brauc, un šodien SAVU VĀRDU turējis.”

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKĀ ALIANSE

CILVĒCISKOS MĪNUSUS DIEVS PĀRVĒRŠ PLUSOS

Kad Jēzus pie krusta Golgātā sauca : „Viss piepildīts! ” – bija atskanējusi grēku atlaišanas bazūne.”: MODRIS OZOLINKĒVIČS.

Marks A. Finlijs

GANDRĪZ PIEMIRSTĀ DIENA

Vienīgi tu pats zini, ko DIEVA GARS aicina izlemt. Lai izvēle ir tāda, ka prātā nav tikai šī dzīve, bet arī mūžība.

Katrīna Kulmane

VIŅA VĀRDS MANĪ

ES TICU BRĪNUMIEM

Ja vēlaties šīs lappuses lasīt ar kritisku, cinisku un neticības pilnu garu, tad labāk atdodiet šo grāmatu kādam citam, jo viss, kas šet aprakstīts, ir ļoti svēts cilvēkiem, ar kuriem tas viss ir noticis”: AUTORE.

Matti Suo

HELSINKOS

LESTADIAN

DIEVA VALSTĪBA IR TUVU ATNĀKUSI

Turpināsim visi kopā ticēt tam, uz ko cer un paļaujas mūsu dvēseles, jo ir taču rakstīts, ka cerība nedara kaunu.”

Dī Djūks Braiens Smits

ATKLĀSME

BAPT.

ATKLĀJOT LŪGŠANU

Šī grāmata īpaši efektīvi ir mainījusi vīru lūgšanu dzīvi un mobilizējusi viņus kļūt par lūgšanu vadītājiem savā ģimenē un draudzē. DR. RIČARDS I. HAGENBAHS.

K. Kaups

LBDS

ŠAURIE VĀRTI

DIEVS izsūta evaņģēlistus un tie sludina brīnišķo vēsti par pestīšanu. Atskan ziņa, šaurie vārti ir atvērti, nāciet iekšā. DIEVS dara visu, lai cilvēki ieietu caur šaurajiem vārtiem.

Andrejs Arājs

TORONTO KANĀDĀ

CEĻOJUMU GRĀMATA

Šie ceļojumu apraksti visnozīmāgākie varbūt tādēļ, ka tie atklāj DIEVA visspēcīgo vadību cilvēka dzīves gaitās.

LBDB

PAR APZIŅAS BRĪVĪBU

Ir svarīgi tieši tagad mūsu draudzēm un darbiniekiem saglabāt šo palikšanu pasaulē un pasargāšanu pasaulē tā, kā Jēzus Kristus to ir mācījis.”: LBDB BĪSKAPS JĀNIS TERVITS. .

TEOLOĢISKAIS SEMINĀRS

LBDB

DARBABIEDRS

1991 III

Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne.

( 1 Kor 3 : 9 ).

Andrejs Arājs

TORONTO KANĀDĀ

LATVIEŠU BAPTISTU DARBINIEKI

ӀӀ

Ticu, ka šis sējums sniegs iedvesmu daudziem – drosmīgi un uzticīgi veikt DIEVA dotos darbus mūsdienu pasaulē. REDAKTORS.

Samuels Bakioki

VTP

MIERS NEMIERA LAIKMETĀ

Vecajā Derībā aizvien rodam sešu darba un vienas miera dienas ritma senāko sākumu.

Heinrihs Strods

V/U POLIGRĀFISTS

LATVIJAS KATOĻU BAZNĪCAS VĒSTURE

Šeit apstāšos tikai pie dažiem raksturīgākajiem Katoļu Baznīcas vēstures avotiem un literatūras: AUTORS.

Hanss Kings

ATĒNA

KATOĻU BAZNĪCA

ĪSA VĒSTURE

Grāmatā lasītājs atradīs daudz bibliogrāfijas par Romas katoļu vēsturi, stāstīdams galvenokārt tagadnē, uzmanības centrā paturot lielās līnijas, struktūras un personas,: SAKA AUTORS.

Bīskaps Antons Justs

RĪG. METROP. ROMAS KAT. GAR. SEMIN.

EJIET UN MĀCIET

Ӏ

RELIĢISKI IZGLĪTOJOŠS ŽURNĀLS

Ja mēs vēlamies saglabāt apdraudēto cilvēka cieņu, no jauna ir jāatzīst DIEVS kā morāles normu devējs. Jāatzīst arī tas, ka DIEVS labāk zina to, kas ir labs un kas ir ļauns, ka tikai VIŅAM ir vara pār cilvēka dzīvību un nāvi.” ZBIGŅEVS STANKEVIČS.

Bīskaps Antons Justs

RĪG. METROP. ROMAS KAT. GAR. SEMIN.

EJIET UN MĀCIET

ӀӀӀ

RELIĢISKI IZGLĪTOJOŠS ŽURNĀLS

Svētums nav labi īstenota cilvēka pilnība, svētums – tā ir sirds dedzība, kas liek mums saukt: „Abba” un mums ļauj no jauna atklāt mūsu aicinājumu būt par DIEVA bērniem.”

RĪG. METROP. KŪRIJA

EJIET UN MĀCIET

RELIĢISKI IZGLĪTOJOŠS ŽURNĀLS

Bieži ir tā, ka mēs gribam labu, bet darām sliktu, gribam laboties, bet atkārtojam tos pašus vecos grēkus.

Ferdinads Krencers

RĪG. METROP. KŪRIJA

KAM MĒS TICAM

Ar laipnu un nesavtīgu Pr.Ferdinada Krencera atļauju publicējam šo Latvijas katoļiem tik nepieciešamo grāmatu, kura sniedz mūsu ticības pamatu skaidrojumu, kā arī norādījumus tikumiskai dzīvei. RĪG. METROP. KŪRIJA.

Karlo Kareto,

Gerhards Novaks

VĒSTULES NO TUKSNEŠA

Brāli, neraizējies par to, kas tev ir jādara! Centies mīlēt! Neapgrūtini debesis ar pastāvīgu veltīgu jautājumu ”Kāds ir mans ceļš?”, bet tā vietā mācies mīlēt. „VIŅA gribā ir mūsu

miers”, saka Dante. Tas varbūt vislabāk izsaka visu mūsu mīlestības pilno atkarību no DIEVA.

Dr. A. Brumanis

ZINU, KAM TICU

Tā ir laba rokasgrāmata Dievvārdu sludinātājiem, kā arī tiem, kas grib ieskatīties dziļāk Svēto Rakstu patiesībās.”: DR. K. RUČS.

Marija Bērziņa

GAISMA

KRISTUS MĀTE

Lai svētruna par Vissvētāko Jaunavu nestu augļus, tai ir jāuzrāda viņas patiesā dzīve uz SVĒTIEM RAKSTIEM dibināta, nevis iztēlē izauklēta”, SV. TERĒZE NO BĒRNIŅA JĒZUS.

RĪG. METROP. ROMAS KAT. GAR. SEMIN.

TALSU TIP.

VIŅŠ IR DZĪVS

JĒZUS KRISTUS nāk pretī katram, arī mūsu laikmeta cilvēkam, ar vārdiem „Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus”. Šajos vārdos ietverta vienlaikus pamatprasība un brīdinājums. : JĀNIS PĀVILS ӀӀ.

 

ĪSS KATOĻU KATEHISMS

Kā saucam to patiesību, ka ir viens DIEVS trijās PERSONĀS ? To patiesību, ka ir DIEVS trijās PERSONĀS, saucam par VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS noslēpumu.

PĀVESTA

JĀŅA PĀVILA II

ZV. ABC

LŪGŠANAS

IEDVESMAS VĀRDI

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar tādu kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. “ (1 Pēt 4 : 10 ).

Guljelmo Džakvinta

KUSTĪB. PRO SANCTITATE

SVĒTUMS

Pāvests Jānis Pāvils ӀӀ mudina pastorālo plānošanu pakārtot svētumam, akcentēt JĒZUS KRISTUS prasību radikālismu, piedāvāt ar pārliecību ikvienam cilvēkam „ikdienišķās kristīgās dzīves augstāko pakāpi”.

Kempenes Toms

RĪG. METROP. KŪRIJA

SEKOŠANA KRISTUM

Neviens cilvēks uz zemes nav bez savām ciešanām, kaut arī viņš būtu ķēniņš vai pāvests. Kā tu domā, kurš šai ziņā ir vislaimīgākais? Noteikti tas, kurš DIEVA dēļ spēj paciest visu.

LATVIJAS GARĪDZNIEČU RAKSTI

KLINTS

MARIJAS DZIESMAS UN STĀSTI

JĒZUS devās pie tiem,kas ir gatavi klausīties un dzirdēt, skatīties un redzēt, un ieraudzīt, kā „DIEVA spēks nespēkā varens parādās”. Arī tajā spēkā un nespēkā, kas SEVI reiz atļāva piesist krustā”: IEVA PUŠMUCĀNE – KYNEIKO.

Stīvs Hills

NOPIETNĪBA DIEVA LIETĀS

Atceries – kad sāksi nopietni uztvert Dieva lietas, Viņš sāks nopietni uztvert tevi.”: STĪVS HILLS.

IZDEV. GBV

VĒSTULE TEV

VASARSVĒTKU DRAUDZE

DIEVS vēlas caur „SAVU vēstuli” parādīt ceļu pie patiesas laimes, pie neizdziestoša prieka un pie mūžīgās dzīves.

BĪSKAPS

Teofans Vientuļnieks

LABVĒSTS

NEREDZAMĀ CĪŅA

NIKODĒMA AGIORITA PIEMIŅAI Ӏ DAĻA

Ja DIEVS vēlas, lai viņi iepazītu paši sevi un atrastu īsto virzību uz pilnību, tad sūtīs viņiem sāpes un slimības vai arī pieļaus vajāšanas, ar ko VIŅŠ parasti pārbauda, kuri ir VIŅA patiesie kalpi; tad atklāsies, kas ir slēpies viņu sirdīs un cik lepnums viņus ir samaitājis.

ARHIBĪSKAPS

Jānis

FILOKALIJA

SVĒTRUNAS

Un KRISTUS patieso mācekļu dzīvē ir savs moku, ciešanu laiks, kad katram ir jādodas uz savu Jeruzalemi, uz savu Golgātu, jāuzņemas nolemtais krusts un jāpieņem noliktais kauss – pat līdz nāvei.

SIRDSSKAIDRAIS SAROVAS Serafims

RODES R”

KRISTĪGĀS DZĪVES MĒRĶIS

Lai to sasniegtu būtu jāsāk ar patiesu ticību uz mūsu KUNGU JĒZU KRISTU, DIEVA DĒLU, kurš pasaulē nācis, lai glābtu grēciniekus un iemantotu SVĒTĀ GARA labvēlību, kas mūsu sirdī iededz DIEVA VALSTĪBU un ved mūs uz nākamā laikmeta pilnību un laimību.

Ingumens Nikons

LABVĒSTS

VĒSTULES GARĪGIEM BĒRNIEM

Ingumens Nikons atgādina, ka KRISTUS ceļš ir nepārtrauktas, nemitīgas grēku nožēlas ceļš, kā pazemības un lēnprātības ceļš.

ARHIBĪSKAPS

Pāvils

LABVĒSTS

KĀ MĒS TICAM

Grāmata tiecas atklāt pareizticības būtību tiem, kas ir ārpus šīs ticības, sniegt atbildes uz būtiskajiem jautājumiemtiem, kas interesējas par pareizticību.

SVĒTAIS Antonijs, SVĒTAIS Ēģiptes Makarijs,

LABVĒSTS

LABESTĪBA

ŠĪ GRĀMATA IETVER SEVĪ IZSKAIDROJUMU DZĪVEI JĒZŪ KRISTŪ. IV.GS.SVĒTO PAMĀCĪBAS

Šī kristīgā dzīve PESTĪTĀJĀ aizsākas, uzplaukst un pilnību sasniedz – cik nu katram iespējams – DIEVA TĒVA labvēlībā, SVĒTĀ GARA svētības darbībā un paša KRISTUS TĀ KUNGA vadībā, jo VIŅŠ solījis būt nešķirams no mums ikdienas līdz pasaules galam.

SASTĀDĪJA PRIESTERIS Jānis Kalniņš

Sergejs Boļšakovs

LATEKOINVEST

GARA AUGSTUMOS

JĒZUS lūgšanas darītāji klosteros un laicīgajā pasaulē.

Tits Kolianders

EIKON

ASKĒZES CEĻŠ

Kā teikts grāmatas pirmajā lappusē, „ticību iegūst nevis sapņojot, bet strādājot”. DIEVA žēlastība prasa mums atbildēt ar saviem pūliņiem.

Režiss un Maiza Kastro

DZĪVĪBAS STRAUMES

ĢIMENES GRĀMATA

Mēs jums ieteicam ik dienas izlasīt pa nodaļai no šīs grāmatas un tūlīt pēc tam ar ticību lūgt dievišķo žēlastību – spēt nekavējoties likt lietā tikko izlasīto.”: RAKSTA AUTORI. “Turiet drošu prātu – Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ.16:33).

VIRSPRIESTERIS Aleksandrs Šmemans

LABVĒSTS

PAR PASAULES DZĪVĪBU

Pateicamies TEV, KUNGS, par mums sūtītajām ciešanām, jo tās mūs attīra no patības un atgādina par „ vienīgo vajadzību”, par TAVU mūžīgo VALSTĪBU. Pateicamies TEV, KUNGS, ka TU devi mums šo valsti, kur mēs brīvi TEV varam kalpot.

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS KATRAI DIENAI

Džons

Paulīns

PATMOS

ATKLĀSMES GRĀMATA

DIEVA mērķis nav, lai pravietojumi apmierinātu mūsu ziņkāri par nākotni, bet gan mācītu mums kā dzīvot šodien.”: AUTORS.

K. O. Rozeniuss

LMF

DIEVA VĀRDS KATRAI DIENAI

Lai DIEVS atver mūsu prātu, ka saprotam šo neizteicami brīnišķīgo tekstu! Te mēs redzam pamatu mūsu brīvībai no bauslības. Te mums izskaidroti vārdi: „KRISTUS ir bauslības gals un DIEVA JĒRS”: AUTORS.

Mārtiņa Lutera

AUGSBURGAS INSTITŪTS

LMF

SVĒTO RAKSTU APCERES KATRAI DIENAI

MAZĀ FORMĀTA GRĀMATA

Cilvēka dzīves realitāti – cilvēka grēka dziļumu un DIEVA žēlastības lielumu – Luters atklāj ar neparastu vienkāršību, skaidrību un meistarību.

Vilhems Bušs

365 REIZES VIŅŠ

SVĒTCERES VISĀM GADA DIENĀM

Tā ir TĀ KUNGA žēlastība, ka mēs vēl gluži pagalam neesam; VIŅA žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tā ir ikrītu jauna, un liela ir TAVA uzticība”( Jer.Rdz.3:22 – 23)

Viljams Džonsons

PATMOS

JĒZUS ŽĒLASTĪBAS PILNĀ SIRDS

Žēlastība ir dievišķa dāvana. Mēs to sapratīsim tikai tad, kad KUNGS atvērs mūsu acis. KUNGS, atver man acis, lai es saprastu!

Osvalda Čembera

V.V.M.

KATRU DIENU VIŅA GODĪBAI

Ir jāmācās „doties ceļā”, atstājot personīgos priekšstatus, paša pārliecību un pieredzi, kamēr reiz savā ticības gājumā apzināsies, ka DIEVAM nekas nav neiespējams.

Karls Frederiks Vislofs

LMF

DIENIŠĶĀ MAIZE

Īsi un skaidri: „talenti” ir Evaņģēlijs un visas Evaņģēlija dāvanas. Gaidot KUNGA JĒZUS otro atnākšanu, mums ir jāliek lietā VIŅA glābjošais Evaņģēlijs. Visi kristieši ir saņēmuši netikai Evaņģēlija dāvanu, bet arī uzdevumu – liecināt par Evaņģēliju. Nekad to neaizmirsti!”: AUTORS.

SAKĀRT. MĀCĪT. Kārlis Zingers

DBD

DIENIŠĶĀ GAISMA

TAS KUNG būs tas, kas ies tev pa priekšu, un VIŅŠ būs ar tevi, VIŅŠ tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies!” (5 Moz. 31: 8).

Dorotija Minčina – Koma

PATMOS

DIEVA ATKLĀSMES

Lai atklātu saistību starp DIEVA radību un RADĪTĀJU, autore izmantojusi uztveri rosinošus, dzīvus salīdzinājumus.

KALA RAKSTI

IKDIENAS LŪGŠANAS KOPĀ AR MĀTI TERĒZI

Māte Terēze aicina :„Esiet mierinājuma eņģeļi slimajiem, draugi mazajiem un mīliet cits citu ar īpašu, dedzīgu mīlestību, kā ikvienu no jums mīl DIEVS.”

Osvalds Čembers

V.V.M.

IET … UN NEPAGURT

Kad caur DIEVA žēlastību tu iegūsti savā pārziņā jaunu īpašumu, tavi nervi, kas tika lietoti, lai īstenotu nepareizu pārvaldīšanu, tagad saka „es to nevaru”. Tev jāsaka „TU vari”, un sev par pārsteigumu tu atklāsi, ka vari.

Pēters Donovs

SOLVITA ”

DOMAS KATRAI DIENAI 2000

Dievišķie likumi ir stipri noteikti. Kas zina, kā un kad tos likt lietā, tam vienmēr būs panākumi – nevis materiāli un pārejoši, bet gan mūžīgi.” AUTORS.

LMF

LO ZUNGI 2008

DIEVA VĀRDS KATRAI DIENAI

Lai ticībā uz mūsu KUNGU un mūsu GLĀBĒJU šķīstām, dzīvības, cerības un gaismas piepildītām sirdīm varam pulcēties draudzē un DIEVU pielūgt, teikt un slavēt.

K. O. Rozeniuss

LMF

DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI aprīlis

Piesauc MANI bēdu laikā, tad ES izglābšu tevi, un tev būs MANI godāt (Ps. 50: 15).

K. O. Rozeniuss

LMF

DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI

augusts

ES ESMU TAS KUNGS tas ir MANS VĀRDS, SAVU godu ES citam nedošu, nedz SAVU slavu elkiem ( Jes. 42: 8).

K. O. Rozeniuss

LMF

DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI septembris

DIEVS SAVU mīlestību uz mums pierāda ar to, ka KRISTUS par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki (Rom. 5: 8).

LELB VIRSVALDES IZDEVUMS

GAISMA TUMSĪBĀ

Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to darait KUNGA JĒZUS vārdā, pateikdamies DIEVAM TĒVAM caur VIŅU.

(Kol. 3 :17).

Redakt. Ilze Kurša – Briede

DZS

JĒZUS VĀRDI KATRAI DIENAI

Kā nu vēl skaidrāk pavēstīt cilvēcei, cik ļoti DIEVS mīl ikkatru no mums? Aicinu ļauties DIEVA mīlestībai, mīlēt savu tuvāko ar pilnu sirdi.”: JĀNIS KARDINĀLS PUJĀTS.

KASTĒ MIERAM TUVU

MAZĀJĀ PLAUKTĀ PIE DURVĪM

NO UZRAKSTA UZ KASTES PRETĒJĀ PUSĒ

PIRMĀ RINDA PIRMĀ KAUDZĪTE PA KREISI

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

DIEVA VĀRDS KATRAI DIENAI

2000. g. / 3./

Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst un viņas ziedi nobirst, bet DIEVA VĀRDS paliek mūžigi.” ( 1 Pēt. 1:24).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

1999. g. / 9./

Es TEVI teikšu mūžigi, ka TU esi to darījis, un daudzināšu TAVU VĀRDU, jo tas ir laipnīgs TAVIEM svētajiem.” ( Ps. 52: 11).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2004. g. /3./ 7./ 9./ 10./ 11./ 12.

Un VIŅŠ tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem VIŅŠ rokas uzlika un tos dziedināja.” ( Mk. 6 : 5).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2005. g. / 1 – 7./

ES esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.” (Jņ. 10 : 11 ).

OTRĀ KAUDZĪTE

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2005. g. /8. – 12 ./

Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu savu dzīvību par savām avīm.” ( Jņ. 10 : 15).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2005. g.

LOZUNGI

Bet ES esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus!” ( Lūk. 22:32).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2006. g.

LOZUNGI

Neviens lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī; kā ES esmu bijis ar Mozu, tāpat ES būšu ar tevi: ES tevi neatstāšu, un ES tevi nepametīšu.”(Joz. 1 : 5).

KALA RAKSTI

2007. g.

MIERAM TUVU PIELIKUMS

Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies MANĀ VĀRDĀ tur ES esmu viņu vidū.” ( Mt. 18:20).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2006. g. / 1./2./4./5./ 7./ 9./10./ 11/ 12./

Radi manī, ak DIEVS, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!” ( Ps. 51: 12).

TREŠĀ KAUDZĪTE

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2007. g. / 1 – 12./

Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk;” (Lūk. 21: 34).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU PIELIKUMS

2008. g.

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

KUNGS, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic TAVU slavu!” ( Ps. 51 : 17).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2008. g. / 1./ 2./ 3./

Lai visi ir viens, itin kā TU, TĒVS, MANĪ un ES TEVĪ, lai arī viņi ir MŪSOS, lai pasaule ticētu, ka TU MANI esi sūtījis.”( Jņ. 17 : 21).

CETURTĀ KAUDZĪTE

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2008. g. / 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./

Bet, kas labā zemē ir tie, kas VĀRDU dzird un TO patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.”( Lūk. 8 : 15).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2009. g. / 1. – 5./

VIŅA priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas lai VIŅAM kalpo!” (Ps. 72 : 11).

PIEKTĀ KAUDZĪTE

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2009.g. /6. – 9./ 11. –12.: 2.gb. /

Israēls lai priecājas par savu Radītāju, Ciānas bērni lai līksmo par savu Ķēniņu. “ ( Ps. 149 : 2 )

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2010. g. / 2./ 4./ 5./ 6.: 2.gb. / 7./ 8./

Jūs nievājat nabaga padomu, bet Tas Kungs ir viņa patvērums.” ( Ps. 14 : 6 ).

SESTĀ KAUDZĪTE KASTĒ PRIEKŠPUSĒ

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2010./ 9./ 10./ 11./ 12.

Un VIŅAM namā ieejot, aklie tam piegāja klāt, un JĒZUS tiem saka: „Vai jūs ticat, ka ES to spēju darīt?” Tie atbildēja: „Ticam, KUNGS!” (Mat. 9 : 28).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2011./ 2.:5.gb./ 5.: 2.gb./ 6.:3.gb./

Un kad vakars metās, tie atveda pie VIŅA daudzus velna apsēstus, un VIŅŠ garus izdzina ar VĀRDIEM un dziedināja visus sērdzīgos. Ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka: „ VIŅŠ uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas.” (Mat. 8 : 17).

SEPTĪTĀ KAUDZĪTE KASTĒ PRIEKŠPUSĒ

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2011. g. / 7.:2.gb. / 8./ 9. : 2.gb. / 10./ 12.:2.gb./

Un kad vakars metās, tie atveda pie VIŅA daudzus velna apsēstus, un VIŅŠ garus izdzina ar VĀRDIEM un dziedināja visus sērdzīgos. Ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka: „ VIŅŠ uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas.” (Mat. 8 : 17).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2012. g. / 6./ 8./ 9./

Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies DIEVAM, kas mums devis uzvaru caur mūsu KUNGU JĒZU KRISTU.” ( 1 Kor. 15 : 56 – 57).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2013. g. / 9. / 12. /

Laiks ir piepildīts, Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet Evaņģēlijam.” ( Mk 1 : 15 ).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2015. / 10.

Jēzus saka: “Kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un lai dzer.”

( Jņ. 7 : 37 b ).

KALA RAKSTI

MIERAM TUVU

2016. / 9.

Kas Man tic, kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” ( Jņ 7 : 38 ).

ŽURNĀLI PRIEKŠPUSĒ

KALA RAKSTI

CILVĒKI KALNĀ Nr. 6.; Nr. 7.; Nr. 11.;

No Tā Kunga nāk palīdzība, Tava svētība lai plūst pār Tavu tautu!.”( Ps.. 3 : 9 ).

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA CETURTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS DZIESMAS

KLINTS

DZIESMU

GRĀMATA

LELB KONSISTORIJA

Lieliem burtiem, bez notīm. .

KRĀJ IZVEID. Māra Jermolova

Ilze Līce

LELB KONSIST.

PSALMI, LŪGŠANAS UN DZIESMAS ZIEMSVĒTKU LAIKAM

Krājumā atrodamās dziesmas ir iecerēts kā bagātinājums koru repertuāram, lai Ziemsvētku vēsts top dzīva šajā īpašajā veidā.

Cerība’91

LBDS

DZIESMAS KORIM

DIEVS mīlēja tā, DIEVS mīlēja tā, ka VIŅŠ deva pats savu DĒLU mums….

LBDS

ZIEMSVĒTKU DZIESMAS KORIM

Krājumā ievietotas 44 Ziemsvētku dziesmas jauktajiem, sieviešu un vīru koriem.

Pauls Dambis

LBDS

LATVJU KORĀĻI 1.burtnīca

Teic,dvēsele, slavē, DIEVAM lai gods!

Juris Cālītis Ivars Gaide

GAISMAS RĪTS

DZIESMAS LATVIEŠU DRAUDŽU DIENĀM

Bez sen pazīstamajām dziesmām, atradīsiet citas, kas ieliktas no dažādiem krājumiem un dažas, kas nevienā krājumā vēl nav uzņemtas.

SAST.

G. Plostniece

LBDS

JAUNA DZIESMA

JAUNATNES DZIESMU KRĀJUMS

Krājumā atradīsiet sev „jaunu dziesmu”, kas labi iederas draudžu koru kultūrā.

LELB ASV

VIĻŅIEM UN VĒJIEM SPĪTĒJOT…

Liturģiskie materiāli šai brosšūrā ir no jaunās dziesmu grāmatas manuskripta. Šeit atrodami arī Psalmi dziedāšanai un arī draudzes dziesmas dziedāšanai.

SAST. Gunda Valdmane Laima Dravniece

KRISTĪGU DZIESMU KRĀJUMS BĒRNIEM

LBDS

TAS KUNGS ir labsirdīgs pret visiem, un VIŅA želastība aptver visus VIŅA radījumus. (Ps. 145 : 9 ).

MISIJA BEZ ROBEŽĀM – LATVIJA

SLAVAS DZIESMAS

Jauna dziesmu grāmata KRISTUS draudzei. „Mūžīgi slavēts un pielūgts lai JĒZUS, slavēts un pielūgts lai JĒZUS, SLAVĒTS UN PIELŪGTS, GODINĀTS mūzīgais KUNGS.”

KRĀJ. IZVEID. Ilze Līce, Māra Jermolova

IMANTA

MAZĀ LŪGŠANU BURTNĪCA

Sastādītāju mērķis bija izveidot praktiski lietojamas lūgšanas, ja nepieciešams, šī iemesla dēļ arī atkāpjoties no pagājušā gadsimta vai svešvalodas orģināla.

Jānis Baltvilks Monika Breča

LELB

ZIEMASSVĒTKI KLĀT !

DZEJOĻI UN DZIESMAS BĒRNIEM

Es ticu, ka ir debesis, /Kur laimes bērni mīt,/ Kurr saulīte daudz spožāki/ Un mīlīgāki spīd./ Es ticu, ka ir brīnumi,/ Kas necerēti nāk/ un daiļu sapņu pasauli/ Ap sevi radīt sāk./ Es ticu, ka ir laimība,/ Kas svētās liesmās mirdz;/ Un ja tā visa nebūtu,/ Vai justu mums tad sirds?”: JĀNIS PORUKS.

SAST.

Vizma Saule

LBDS

CERĪBA KATRAM

DZIESMAS

Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. (Rom. 15 : 4).

Liene Veitnere

MĀJUPCEĻŠ

DZIESMAS UN LŪGŠANAS

Nāc, nāc,Svētais Gars, nāc un vieno mūs!

LELB

DZIESMU GRĀMATA

Nāc pie krusta savās bēdās, gurdais ceļiniek! Ejot krustā sistā pēdās, miers tev tiek.”

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA PIEKTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS DZEJA

V. Dzelmītis

LELBA

DZĪVĀ ŪDENS LĀSES

VIŅA acis, seja un visa būtne izstaro šo mieru./ Tas nāk no VIŅA un plūst uz tevi un top arī tava neatņemamā daļa.”: AUTORS

Alberts Galiņš

LELBA

PAR VISU VALDA TIKAI VIENS PRĀTS

ESEJAS

Bet tad, klusumā, atbildi gaidot, katram atkal dzirdami kļūst VIŅA vārdi : „ ES ESMU ceļš (Jņ. 14:6) Nāciet pie MANIS visi, tad jūs atradīsiet atvieglinājumu savām dvēselēm”: AUTORS.

Alberts Galiņš

LELBA

ES SAVAM RADĪTĀJAM DZIEDU

DZEJA

Par visu valda tik TAVS prāts,/ Sauc vārdā dzīvību, dod garu,/ Ar mīlestību pretim nāc.”: AUTORS.

Voldemārs Mežaraups

LELBA

ES TAVU GAISMU REDZĒJU

VIENS, kas dziļas skumjas pazīst, mani sveicināja.”: VOLDEMĀRS MEŽARAUPS.

Fils Bosmans

R.K.G.S

ATVER SIRDI PRIEKAM

Viens vienīgs vārds, ja tikai tas skar sirdi, var to pārveidot.”: AUTORS.

Aleksandrs Čaks

LIESMA

MŪŽĪBAS SKARTIE

Kamdēļ man bija tik skumji./ Tamdēļ, ka es esmu tikai vāja gumija,/ Kura pat nevar izdzēst benzīna traipu uz bruģa.”: AUTORS.

Biruta Ernestsone

LIEPĀJA

LAI SVECE DEG

Maza uguntiņa spīd./ Tā pēdējā cerība dzimst/ Un ceļinieks aizsniegt to steidz!”: AUTORE.

Inta Poudžiunas

TALSU TIP.

SIEVIETES VĀRDI

Apgaismo DIEVS manu ceļu caur mani/redzi es esmu gaisma no TEVIS.”: AUTORE.

Astrīda Ziemele

AMNIS

IELEJĀS SAULI PRAST GAIDĪT

TU, KUNGS, mans spēks un maize galdā,/ Kad tīrums darba rokas gaida nenovākts ./ dod gaišu darba dienu, lūdzos./ Līdz kamēr skanēs vakarzvans! ”: AUTORE.

Andris Folkmanis

RENOVITA

MĪLESTĪBAS NOKTIRNE

Nāc manā sirdī, DIEVS un valdi tajā. /Vien TU spēj mani pacelt, grēkus piedot.”: AUTORS.

Regīna Ezera

ZV.ABC

SUDRABA BURA

PRĀTĪGAS UN NEPRĀTĪGAS DOMAS

Ideāls jāaplūko iztālēm kā glezna, lai nemanītu krāsas triepienu faktūru.”: AUTORE.

Oļģerts Cakars

Marta Cakare

ČIKAGA

DZIESMAS PAR DIEVU

DIEVS dzīvības dzīlēs dzirkstī,/ dzīvā dvēselē dvašo,/ mans izdomu spēks – par vāju,/ vārdiem – seguma pietrūkst.”: OĻĢERTS CAKARS.

Leonīds Breikšs

ENIGMA

VĒLREIZ NĀKŠU

Liec mums vienmēr TAVU sauli brīviem pāri galvām just!/ Līdz tiem laikiem, kurus nezin vēl nekur neviens.” : AUTORS.

Ludmila Japeniņa

V.V.M.

PIE DĀVIDA SAKNĒM

Nāc, es gribu caur TEVI/ Kā mūziku stabulei patiesus vārdus/ Par cilvēka glāšanu teikt.”: AUTORE.

Austra Liepa

LPA

LIEPA

KĀPĒC?

Cik daudz mēs TAVĀ vīna kalnā strādājam?/ Pārāk maz,/ Pat nezinām kā vīna koku kopt.”: AUTORE.

Aleksandrs Tore

SR IZD.

MAIJAS GRĀMATA

Bijības pārpilnas lūgšanas rimtas/ ceļas debesīs augstās –/ Mocību sabeigtu sirdi viņš/ savu vaigu paslēpa plaukstās.”: AUTORS. 29.04.48.

SAKĀRT. Zaiga Lasenberga

ZVAIGZNE

MĀTEI

Un ikreiz, kad māmuliņa/ Blakus man pa ielu iet./ Ielas abās pusēs rindā/ Košas brīnumpuķes zied.”: CECĪLIJA DINERE.

DZEJOĻI BĒRNIEM

AMNIS

IZLASE

Tai guntiņai,/ kas tavā sirdī deg./ Neļauj dzist./ Tad tumsā tev nebūs bailes krist.”: MARTA DAKNE.

Linda Strenga

JUMAVA

EŅĢEĻU SPĀRNI DEBESĪS

Viņš nesa mani/ vēl un vēl augstāk,/vēl tālāk un vē/l aizraujošāk!”: AUTORE.

Lūcija Sāgameža – Nāgele

LIESMA

CAUR LAIKU VARĀM

Senu dziesmu met pār torņiem zvani,/ KRISTUS zvaigzne starodama spīd./ Lai, kad izdziest vaska sveču tvani,/ Melna nakts pār tevi nesakrīt!”: AUTORE.

Pēteris Krievs

VBD

KĀP KALNĀ & DODIES DZIĻUMĀ

Vienīgi JĒZUS. Nav būtnes cēlākas,/ Kas tā spēj mīlēt, piedot/ Un, ienaidnieku glābjot,/ Pat dzīvību spēj ziedot.”: AUTORS.

Ivars Gaide

GAISMAS RĪTS

DIEVA MĪLESTĪBAS SPĒKĀ

Ar visu to gaišo un labo, /Kas DIEVA dots, ilgstošai laimei,/ Kas pārtapis ir, lai nu staro,/ Jo piederam mīļoto saimei.”: AUTORS.

Imants Ziedonis

SR IZD.

ES SKAITĪJU UN NONĀCU PIE VIENA

DIEVS, palīdzi man manā neziņā./ DIEVS, palīdzi uzdot pareizos jautājumus.”: autors.

MĀCĪTĀJS Richards Zariņš

VALTERS UN RAPA 1938. G.

VĒLIE ZIEDI

( MĪLAS DZEJA )

Mirdz saulē baltās smailes, / Un nav nemaz tam bailes/ Tām tuvāk, tuvāk tikt, / Kur krusts visaugstais valda / Un atraisa no malda,/ Liek baltām zvaigznēm snigt.”: AUTORS.

Alise Krone – Lauriņa Rudīte Losāne

GARĀ PUPA

SIRDSKLUSĒJAMAIS DIEVA ASARĀ

Cik labi, ka pāri/ Kaut kam/ Spēj stāvēt/ Kaut Kas! ”: ALISE KRONE – LAURIŅA. RUDĪTE LOSĀNE.

Rudīte Losāne

ATKLĀSME

DVĒSELI TECINU ZELTA TRAUKĀ

Lai mans grēcinieces ceļš pie DIEVA, kas atkailinās šajā dzejoļu krājumā, kļūst par stiprinājumu un liecību katram lasītājam, ka viss notiek pa īstam un ka DIEVS ir MĪLESTĪBA.”: RUDĪTE LOSĀNE..

Rudīte

Losāne

TIP. MICRODOT

SĀĻAIS MEDUS

MARTAS JURJĀNES ZĪMĒJUMI PAPILDINA RUDĪTES LOSĀNES DZEJOĻUS

Es apsedloju divus zirgus./ Vienu baltu – /Tā vārds bija/ Aizstāvēties,/ Otru melnu –/ To sauca/ Atdarīt./ Un prātoju:/ Kurā kāpt vēlāk,/ kurā tūlīt?/ Bet JĒZUS man atveda ēzelīti.”: RUDĪTE LOSĀNE.

Edgars Rumba

ROBERTA FELDMAŅA FONDS

ES ŠODIEN MĀJĀS NEBŪŠU

Te atrodama tik patiesā un tāpēc tik uzrunājošā iekšējo pretrunu skatuve, kas padara tik dzīvus autorus, kurus mīlam redzēt tikai „pareizā gaismā” un kas allaž bijuši spiesti sevi pozicionēt pārlieku uzsvērtā veidā”: RAKSTA MĀCĪTĀJS JURIS RUBENIS.

DĀV. NO

Vizmas Šulcas ĶURBĒ

ES MODINĀŠU RĪTA BLĀZMU

Dzejas, atziņas un liecības…

Fr. Bārda

A.GULBJA APGĀDS

DZIESMAS UN LŪGŠANAS DZĪVĪBAS KOKAM

Doma, kas smadzenēs dzimst,/ katra ir sāpju bērns./ Sāpēm pamostas tā,/ Sāpēs liela tā tiek. /Tikai sāpēm šīm līdz/ šķetinas tapšanas prieks./ Veidu kad beidzot tā gūst –/ diedama dvēseli skauj./ Dvēsele skatās un redz;/ kalni un zvaigznes dej līdz.”: AUTORS.

Anna Elsberga

BAUSKAS TIP.

DVĒSELES ZIEDI

Visskaidrāko gaismu pasaulē/ DIEVS iededzis cilvēku dvēselē./ No debesu altāra viņa nāk,/ No grēka un tumsas tā sargāt sāk.”: AUTORE.

K. Skujenieka ATDZEJOJUMĀ

ZINĀTNE

DZIESMU DZIESMA

Ar V. Eihvalda, R. Veidemanes apcerējumiem, J. Veinberga pēcvārdu un komentāriem.

Jānis Zandbergs

SR IZD.

STARP VAKARU UN RĪTU

Es vēlētos, ak, vēlētos es daudz ko,/ Bet vai tas viss spēs piepildīties gan?/ Es vēlētos reiz līdz ar eņģ’ļiem sveikt TO,/ TO, kas ir VALDNIEKS tev un arī man.”: AUTORS.

Laimoņa Vāczemnieka

ZV.ABC

SVĒTVAKARS

VIJAS KILBLOKAS FOTOGRĀFIJAS

Vai DIEVS no debesīm to sūta,/ vai tā no mātes glāsta nāk, -/ silst gaiša Ziemassvētku jūta/ par visām jūtām jūtamāk/ Visjūtamāk, visjūtamāk/ bērns Ziemassvētkus izjust māk.”: AUTORS.

Jānis Bērziņš TREŠAIS

TALSU TIP.

VĒRMEĻU TĒJA SVĒTKU GALDĀ

Caur sveces liesmu,/ Ar DIEVA dziesmu/ Es piedošanu/ Izlūdzos./ Par savu netīrību,/ Grēkiem,/ Par soļiem kļūmīgiem,/ Par vārdiem/ Tukši kaisītiem -/ DIEVS,/ Lūdzu piedod/ Un žēlīgs esi man.”: AUTORS..

Jānis Bērziņš 3

TALSU TIP.

SAVU CEĻU MEKLĒJOT

Par sevi/ Šajā purvā būt,/ Dzīvot un pastāvēt/ Ar mieru un prātu./ Caur ticības ērkšķiem/ Pār pasaules purvu,/ Pār rāvu melno/ Uz uzvzras/ Un dzīvības salu.”: AUTORS..

Agnese Gaile

SPRĪDĪTIS

TĀ GAISMA

Bērnam debesis ir par lielu,/ lai tajās ko iezīmētu,/ bet bērnam debesis ir paar mazu,/ lai visus sapņus/ tur saliktu rindās…”: AUTORE.

Kornēlija Apškrūma

SIA “LAPA “

3 MĪĻUMVĀRDI

VELTĪJUMI UN APSVEIKUMI DZEJĀ

Nāk zvaigznes roku sniegt,/ Nāk dvēseles vērt vaļā/ Un aicina, lai katrs/ Ceļu rod -/ Caur Bērniņu uz/ Lielu mīlestību./ Ko svētot debesis/ Un DIEVS mums dod.”: AUTORE.

Jānis Sirmbārdis

LIESMA

SAULSTARU ATSLĒGAS

Mazs zēns uz pieneņziedu skatās./ Viņš neklausīs ne bārts, ne lūgts./ Nu lai jau plūc! Tad acis platās/ Tam zinās – skaists, kas nenoplūkts.”: AUTORS..

Sak. Anna Ļisicina

RASA APG.

KAD GREDZENUS MIJĀM

Iet pa dzīvi un pamanīt,/ Kad otram esi vajadzīgs,/ Kad esi neaizstājams -/ Kā ūdens, kā gaiss, kā mājas.”: I. Ziedonis.

Zina Stirna

V. V. M.

SPĒKS, KAS NO DIEVA VĀRDA PLŪST

Ak, cik daudzi to vēl nezin,/ Kāds ir – Svētais DIEVA VĀRDS?/ Kā kļūst cilvēks – nelaimīgais,/ VIŅU baudot – stiprināts!”: AUTORE.

Andis Zālītis

KAD EŅĢELIS SKAR

Būt Estere, Ruta, vai Mozus māsa/ Tev vērtēt tās ļauts;/ bet no tevis prasa -/ Lai gaisma ir viss, ko tuvākam devi/ Tai vietā, kur DIEVS noliek tevi.”: AUTORS.

Leonīds Breikšs

ZVAIGZNE

LIRIKA

Šīs zemes prieks ir auglis salds un sārts,/ Šīs sāpes – auglis, saules neaizskārts,/ Šī dzīve – dārzs, ko DIEVA saule zeltī.”: AUTORS.

Ārija Elksne

ZVAIGZNE

LIRIKA

Dalīsimies sūrumā un saldumā,/ Nakšu melnumā un dienu baltumā…/ Un tagad, mīļais, izsūdzi man savas bēdas -/ Šis ir mūsu Svētais Vakarēdiens.”: AUTORE.

SESTAIS PLAUKTS NO LOGA SESTAIS PLAUKTS NO AUGŠAS KRIEVU VALODĀ

Ot“Lyki

GBV”

SVJATOE BLAGOVESTVOVAŅIE

Lk. 1: 7 – 17.

Aleksandrs Meņs SLOVO

PRAVOSLAVNOE BOGOSLUŽEŅIE

Tainstvo, slovo i obraz. Mi budem govorit toļko o bogoslužeņie Vostočnoi Cerkvi.

EIROPAS LITERATŪRAS

YČEBNAJA PROGRAMMA DĻA RJADOVIX ČĻENOV CERKVI

Sostoit iz šesti kyrsov, v kotopix ykrepļeņiju v vere i osnačeņiju vsem ņeobxodimim dļa dyxovnogo clyžeņija ydelaetsja osoboe vņimaņie.

Enriko Galbiats

TRYDNIE STRAŅICI BIBĻI

Vse misļi, kak i vse slova etoī kņigi Božestvenni.

V. Kaploņijs T. Novaks

SAM SEBE VZROSLIĪ, REBJENOK I RODITEĻ

Vi smožete lyčše poņat sebja i drygix.

Bernārs Azons

STRESS IZĻEČIM

Pravda ļi, što stress možet stat pričinoi serjoznij zaboļevaņiī? Otveti na etot i drygie voprosi vi naidete v knige.

E. Durkgeims

SAMOYBIĪSTVO

Sociologučeskiī etjud. Važnost voprosa o samoybiīstve: ego svjaz s samimi krypnimi praktičeskimi probļemami tekyčaego vremeņi

Filips Ares

ČELOVEK PERED ĻICOM SMERTI

Vosprijatije i pereživaņie smerti – ņeotrivniī ingredient sociaļno – kyļtornoi sistemi, i ystanovkiv otnošeņii etogo biologičeskogo fenomena obyslovļeni složenim kompļeksom sociaļnnix, ekonomičeskix, demografičeskix otnošeniī, prelomlennix občestvennoī psixologieī, ideologieī, religieī i kyļtyroī.

Vilhems Fon Gumbalts

JAZIK I FILOSOFIJA KYĻTYRI

Vņego vkļučeni raboti po filosofii, istorii, trydi po estetike, antropologii, stati i fragmenti iz monografiī po ļingvistike.

Džošs Makdauels

SGP ČIKAGĀ

ŅEOSPORIMIE SVIDETEĻSTVA

Istoričeski svidjeteļstva, fakti, dokymenti Xristianstva. V pomoč izyčajučim Bibļiju.

N. A. Berdjaevs

MASKAVĀ

SAMOPOZNANIE

Opit filosofskoī avtobiografiji

Karls Baiers

LOGOS VĀCIJĀ

RABOTA S MOLODJEŽJU V XRISTIANSKOĪ OBČIŅE

PRAKTIČESKIE SOVETI.

Esļi že slyžiteļi krome tex iļi inix impyļsov naidyt v posļedyjučix glavax eče i obodreņie v raboti, to eta ķiga ispolņit svoe naznačeņie.

Džošs Makdauels Dons Stjuarts

PROTESTANTS MASKAVĀ

OBMANČIKI

Vo što verjat priverženci kuļtov. Kak oņi zamaņivajut posļedovateļei. Nam bi xotelos, štobi eta rabota poslyžila xorošim spravočņikom i startovoī pločadkoī dļa daļneīšego izyčeņija.

Manfreds Pauls

GBV”

NAŠ EDIŅSTVENNIĪ ŠANS

Eto ti dolžen znatj. Čerez Iisysa Bog govoril nam po – čelovečeski i odnovremenno Božestvenno.

Antonijs Metropolits Syrožskiī

RĪGA

MOĻITVA I ŽIZŅ

Poprošy čitateļja otnositsja k Bogu, kak k živomy ļicy, i viražat eto svoe znanie v tex že kategorijax, v kakix on viražaet svoi otnošeņija s bratom iļi drygom. Dymaju, što eto samoe glavnoe.

Elena G. Vaita

VEĻIKAJA BORBA

Meždu XRISTOM i Satanoī v tečeņie Xristianskogo veka.

G. V. Feorovskis

ŽIL ĻI XRISTUS

Istoričeskie svideteļstvo o XRISTE.

Džošs Makdauels

DOKAZATEĻSTVA VOSKRESEŅIJA

Xristianstvo – eto kogda BOG prixodil k ļjudjam čerez IISYSA XRISTA i preddlagaet im občeņie s SOBOĪ.

Aleksandrs Meņs

SVET MIRY

Evangeļskaja istorija pereskazannaja dļja deteī.

MASKAVĀ

O ČASE SMERTNOM

Xristianskoe otnošenie k cmerti. ”V čem zastany, v tom i syžy” – tkov zakon ņebesnogo pravosydija.

Sv. Joana Elatousta

ŠESTJ SLOVO SVJAČENSTVE

(Ioan.21:15 – 16). Yčiteļ sprašivaet yčeņika, ļubim ļi ON im, ņe dļa togo, štobi SAMOMY yznat eto, no štobi nayčit nas, kak ON pečetsja o pasenii etogo stada.

Larijs Kristensons

XPISTIANSKAJA SEMJA

Tot samii BOG, kotorii prizval vas k večnoi slave vo XPISTE, vozrodit, ytverdit i ykrepit vas, kogda nastypit vremja o kotorom znaet liš ON.

Nikolajs Vodņevskis

SVET NA VOSTOKE

NE XĻEBOM EDINIM

52 radiobesedi

AO”BITA – CENTR”

I BILO UTRO

VOSPOMINANIJA OB OTCE ALEKSANDRE MENE

Brat Rože iz Teze

EGO ĻUBOV KAK OGOŅ

S dņevņikovimi zapisjami. Glavnoe skrito ot našix glaz.

Džošs Makdauels

COC/

ŅE PROSTO PLOTŅIK

Otkyda y Etogo čeloveka takaja mydrost i takoe mogušestvo?-

Dans Ričardsons

SGP

VEČNOST V ŅIX SERDCAX

Imenno ot nas zavisit, štobi četirextisjačeļetnee BOŽJE obečanie smoglo toržestvenno i okončateļno ispolnitsja.

Konstantīns Dušenko

KCMO

AFORIZMI

BOG ņe Angel. Aforizmi o vere, ņeverii i syverijax.

Avainsanoma Helsiki

NOVIĪ ZAVET I PSALTIR

 

V. S. Solovjevs

PIK

TRI RAZGOVORA

O voiņe, progresse i konce vsemirnoī istoriī, so vkļučeņiem kratkoī povesti ob Antuxriste i s priložeņijami.

Klaivs Steipls Ļuiss

ČYDO

Čydo i Stradaņie ļiš namečajut pyti k BOGY.

Klaivs Steipls Ļuiss

STRADAŅIE

Esļi bi v našeiī žizņi ņe bilo ispitaņiī, mi ņi k čemy bi ņe stremiļis.

Klaivs Steipls Ļuiss

GNOZIS -PROGRESS

PISMA BALAMYTA

Pisma Balamyta & Balamyt predlagaet tost. Sam on ety ķigy ņe ļubil, a Tolkin prosto bojalsja – možno ļi tak dolgo rasskazivat o besax? : N. TRAUBERG..

Aleksandrs Meņs

PRAKTIČESKOE RYKOVODSTVO K MOĻITVE

Vera est živaja svjaz dyši s BOGOM.

IZDEVĒJS FRANCISKO LOPESS

PODKĻUČIS

Snačala eto budut daže ņe slova. Jēzus dastj tebe pokoi, kotorogo ti ičeš.

TULKOJUSI Irina Čerevataja

TOLKOVAŅIE

Novozavetnix poslaņii i kņigi otkroveņija

L. L. Lestadiuss

SOBRANIE PROPOVEDEI

Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš ir atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu !” ( Jes 55 : 6 ).

July – August 1991.

THE UPPER ROOM

Daily Devotional Guide

March –April 1991.

THE UPPER ROOM

Daily Devotional Guide

May – June 1991.

THE UPPER ROOM

Daily Devotional Guide

 

CHRIST IN OUR HOME

Light for today.