Kandavā, 06.02.2011. Uģis Brūklene

Sprediķa tēzes.

      1. Tēze. No kurienes Dieva tīrumā ieviesušās nezāles?
Lasījums no Bībeles (Mt.13:24-27) “Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi, pie tā piegājuši, sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darījis.”

      1. Mēs ticam uz Dievu Tēvu Visuvaldītāju, Debess un zemes Radītāju.

      –Dievs ir radījis šo pasauli (“tīrumu”).

      –Dievs radīja mūsu pirmos vecākus- Ādamu un Ievu, lai caur viņiem rastos Dieva bērni pasaulē.

      2. Dieva ienaidnieks ir kritušais eņģelis Sātans, kurš neko nevar izdarīt Dievam, bet var “iesēt” cilvēcē to “atkrišanas sēklu” ,kas ir pašā.

      –Caur Ādama un Ievas atkrišanu pasaulē ir ienācis grēka lāsts, un ļaunums ir mūsu ikdiena.

      3. Neviens cilvēks pēc “abu sēklu sēšanas pasaulē” vairs nav neitrāls. Ir vai nu Dieva bērni, vai ļaunā bērni.

      –Caur Dieva doto piedzimšanu no augšienes (ticībā un kristībā uz Kristu) mēs esam “labība”.

      –Jebkurā citā gadījumā esam “nezāle”.

      2.Tēze. Ražas dēļ Dievs aptur “čaklos ravētājus”.

      Lasījums no Bībeles (Mt.13:28-30) “Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.”

      1. Pēc mūsu pieredzes un saprašanas mēs ražas dēļ nezāles pūlamies izravēt.

      –Gadījums ar dāņu vikingiem, kur cilvēki lūdza Dievam pēc atbrīvojuma no tiem, un rezultātā Dievs ienāca dāņu tautā un ienesa kristīgo vēsti un jaunpiedzimšanu.

      2. Dievs savā mīlestībā un gudrībā dod iespēju notikt “Sātana bērnu” kļūšanai par “Dieva bērniem”, t.i., jaunpiedzimšanai.

      –Kas būtu noticis ar mums, ja “čaklie ravētāji” būtu atnākuši pie mums pirms kāda laika?

      3. Pilnīgi skaidri būs redzams tai Dienā, kad Dievs “kviešus savāks savā šķūnī” (Valstībā), bet nezālēm pielaidīs uguni (ellē).

      3.Tēze. Dievs saka: “Lai aug abi kopā līdz pļaujai”.
Kā mums rīkoties?

      1. Attiecībā uz Kristus Baznīcu un bezdievību ir teiciens: “Kuģim ir jābūt jūrā, bet jūra nedrīkst būt kuģī.”

      2. Draudzei un Dieva darbam caur Tevi ir jāiet uz sabiedrību.

      –Nostiprinot ģimenes un draudzības attiecības ar līdzcilvēkiem darbā, mājās, sadzīvē utt.

      –Neslēpt patiesību par “nezālēm” un “labību”. Nevis lai pats izceltos, bet gan izceļot Dieva pacietīgo mīlestību, kas atklājas Kristū.

      3. Katram kristietim ir jākopj sava dvēsele grēksūdzē un kopējā sadraudzībā, lai ierobežotu ietekmēšanos no bezdievības un grēka nostiprināšanos mūsos.

      Kopsavilkums

      1. Mēs dzīvojam Dieva radītajā pasaulē, kuru ir inficējis grēks. Neviens cilvēks nav neitrāls.

      2. Dievs “ravēšanas” vietā dod “jaunpiedzimšanas iespēju”, kamēr nāks Tiesas Diena.

      3. Katram kristietim Dievs līdzās dod cilvēkus, kuriem ir vajadzīga jaunpiedzimšana. Mūsu aicinājums un izaicinājums ir darīt viņus par Dieva valstības bērniem un Kristus mācekļiem.

Jums vēl varētu interesēt...