Author: admin

Ciemiņi no Leipcigas

12.septembrī bijām priecīgi uzņemt ciemiņus-18 kristiešus no Vācijas, Saksijas , pārsvarā Leipcigas apkārtnes. Tālie viesi jau bija paspējuši apskatīt Latvijas skaistākās vietas Valmierā, Cēsīs , Siguldā, Rīgā un Jūrmalā. 6.dienā viņu ceļš veda uz mūsu pusi-uz Kurzemi. Pa ceļam uz Kuldīgu pirmā pietura bija Kandava, lai tālāk dotos uz Kuldīgu un Ventspili. Ciemiņus sagaidījām mūsu baznīcā ar mācītāja uzrunu, ar kopā dziedātām dziesmām un baznīcas apskati. Viesi uzzināja par Kārļa Mīlenbaha ieguldījumu latviešu valodniecībā. Parādījām arī viņa kapu un piemiņas vietu jaunizveidotajā skvēriņā pretī viņa vārdā nosauktajā vidusskolā. Tālāk maršruts veda uz Kandavas promenādi, apstājoties pie mūsu Luterozola- ko iestādījām...

Adventa nozīme

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par Adventa svētdienām un katrai no tām par godu Adventa vainagā aizdedzam vienu svecīti. Ko tas nozīmē un kādēļ tam tiek piešķirta tik liela vērība? Šogad 1. Adventa svētdiena iekrīt 27.novembrī. Katru gadu 1. Adventa svētdiena iekrīt citā datumā – novembra beigās vai pašā decembra sākumā. Šogad tas ir 27.novembris. Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai. Jāteic, ka Ziemassvētki – 24. decembris nav vēsturiskais Jēzus Kristus dzimšanas datums. To par Dieva Dēla dzimšanas datumu noteica kristīgā...

Mūžības svētdienā. Māc. Vilnis Auziņš

MŪŽĪBAS SVĒTDIENĀ Jēzū Kristū mīļotie! Šodien, mūžības svētdienā, lai mūs uzrunā Dieva svētais vārds no Mateja ev. 24. nod 42. pants. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt kurā stundā jūsu Kungs nāk. Atkal noslēdzies kārtējais Baznīcas gads. Tik ātri tas pagājis. Jā laiks un tā plūdums šajā pasaulē ir neapturams. To visu apsverot un pārdomājot, arī mums nākas secināt: arī mans dzīves gājums straujiem soļiem virzās uz finiša līniju – mūža izskaņu un noslēgumu. Arī Baznīcas dzīvē šis gads ir bijis dramatisks – ar Covidu un visām no tā izrietošām sekām. Īpaši šis rudens ar slimības saasinājumu un daudziem mūžībā...

Mūsu lūgšanas. Māc. Vilnis Auziņš

Sprediķis par Lk.11:1-13. Mīļie draugi! Divas svētdienas atpakaļ mēs runājām par Martu un Mariju un to, ka, lai izpatiktu Dievam, ir jādara lietas mīlestībā un nevis automātiski un ka darbība rodas no saklausīta vārda. Jēzus atgādināja Martai, kad viņa kļuva dusmīga, gatavojot mielastu viņam, ka vienkārša klausīšanās un runāšana ar viņu ir labāka lieta, nekā skriešana. Tā ir patiesībā svarīgākā lieta. Un pagājušo svētdien mēs runājām par to, kā mēs piedzīvojam Dievu un nododam sevi Trīsvienīgā Dieva rokās. Un es arī minēju, ka tas mūs ievedīs šīs svētdienas tēmā par lūgšanu. Tas notiek lūgšanā, kad mēs kontaktējamies – sarunājamies ar...

Sprediķis Lk 15: 1-10 Māc. Vilnis Auziņš

“Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem un, mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī – kura sieva, ja tai ir desmit graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi,...

Sprediķis Trīsvienības svētkos. Māc. Vilnis Auziņš

Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Dziļu domu un rūpju pārņemts, viņš kādā pavasara vakarā nolemj doties pie Jēzus, lai personiski sastaptu šo neprasto skolotāju no Nācaretes, kura brīnumainie darbi liecina, ka Viņš ir no Dieva nācis. Nikodēms vēlas no Viņa uzzināt ko vairāk par Dieva valstību, bet viņam būs jādzird satriecoša ziņa – Dieva valstība ir cita, durvis, kas ved uz to ir pilnīgi citas, nekā viņš līdz šim bija domājis vai zinājis. Nikodēms domāja, ka ir jūds, vēl vairāk – farizejs un valdības vīrs – un tādēļ neapšaubāmi piederīgs Dieva valstībai. Viņam nācās...

Ciešanu laika 1.svētdiena. Māc. Vilnis Auziņš

JUDICA SVĒTDIENĀ – Ciešanu laika 1.svētdiena. Sprediķis par Jāņa ev.8:46 -59. 46 Kurš no jums Man var uzrādīt kādu grēku? Bet, ja Es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat Man? 47 Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva.” 48 Jūdi Viņam atbildēja: “Vai mēs pareizi nesakām, ka Tu esi samarietis un ka Tevī ir velns?” 49 Jēzus atbildēja: “Manī nav velna, bet Es dodu godu Savam Tēvam, jūs turpretim laupāt Man godu. 50 Bet Es nemeklēju Savu godu; ir Viens, kas meklē un spriež tiesu. 51 Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kas Manus...

Gavēņa laika 3.svētdiena. Māc. Vilnis Auziņš

Oculi – gavēņa laika 3.svētdiena. Lk.11:14-28 “Pēc tam Viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja: “Viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku.” Bet citi, Viņu kārdinādami, prasīja no Viņa zīmi no debesīm. Bet Viņš, nopratis viņu domas, sacīja: “Ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka Es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet, ja Es ļaunos garus...

Gavēņa laika 1. svētdiena. Māc. Osvalds Miglons

Lēdurgā, 10.03.2019, Invocabit “Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu velna kārdināts. Un, kad Viņš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis bija gavējis, tad Tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem...

2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas. Māc. Vilnis Auziņš

Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un Viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka Viņam: “Viņiem nav vīna.” Jēzus saka tai: “Kas Man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi.” Viņa māte saka sulaiņiem: “Ko Viņš jums teiks, to darait!” Bet tur stāvēja seši akmens ūdenstrauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja divi līdz trīs mēri. Jēzus saka viņiem: “Piepildait traukus ar ūdeni!” Un tie tos piepildīja līdz malai. Tad Viņš saka tiem: “Tagad smeliet un nesiet galda uzraugam!” Un tie to aiznesa....