Kandavā 04.12.2011. Raimonds Mežiņš

Vai esi eņģelis kādam?

      2. Advents

Mt. 11:2-10

      Un, kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika Viņam sacīt: “Vai Tu esi Tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?” Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: “Noeita un atsakait Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas.” Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni: “Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām, Es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts: redzi, Es sūtu Savu eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.

      Tēzes:

      2. Advents. Pārdomājam Jāņa Kristītāja lomu Jēzus nākšanā. Trīs tēzes, kurām iesim cauri: 1. Dievs ne tikai runā, bet dara – Viņa runai seko darbība un no tās izriet augļi. 2. Jēzus sludina nabagiem! Kā ar mums? 3. Vai sataisām Dievam ceļu? Trīs sfērās, kādās mēs šodien apskatīsim šīsdienas Rakstu vietu: 1) kāds ir Dievs? 2) kādi esam mēs? un 3) ko Dievs mums šodien māca?

      Kāds ir Dievs? Rakstu vietā mēs lasām par to kāds zemes virsū bija Jēzus. 1) Viņš ne tikai runāja, bet arī darīja. Pēc Viņa augļiem mēs varam noprast, ka tā varētu rīkoties tikai Dievs. Kādi esam mēs? Ja kāds kristietis savā dzīvē kalpo un no viņa kalpošanas mēs redzam bībelē pieminētos Svētā Gara augļus, tad, ļoti iespējams, tas ir Dieva darbs caur šo cilvēku. Vai mēs to pieņemam? Vai ļaujam Dievam darboties caur mums? Kādas ir mums dotās dāvanas, lai Dievs varētu mūs lietot?

      Ko varam mācīties? Rakstos jau tas arī citur ir teikts (Mt. 7:20), ka pēc augļiem mēs lūkojamies uz citiem un nevis pēc izskata. Proti, mums jādod laiks kādam cilvēkam kādā kalpošanas sfērā, lai redzam, vai tur būs augļi vai nē. Mēs nedrīkstam pieņemt, ka no šī cilvēka jau šajā sfērā nekas labs nevar sanākt (Ingvars un lūgšana).

      2) Jēzus sludina nabagiem. Tajā laikā bija pierasts, ka reliģijas cilvēki ir sabiedrības elite. Līdz ar Jēzu šis mīts tiek lauzts un Viņš dodas arī pie grēciniekiem un muitniekiem. Pie kā mēs dodamies? Vai mēs dodamies arī pie grēciniekiem un muitniekiem? Vai mūsu auditorija ir tikai bagātie? Vai tiecamies pie cilvēkiem, kuri valkā mīkstas drēbes? Mums, protams, jākalpo visiem. Un Zupas virtuve, diakonija arī uzlūko visvājākos. Tomēr tas ir aicinājums katram kristietim un to nevar norakstīt tikai uz draudzes kalpošanām.

      Jānis Krisītājs sataisīja Jēzum ceļu! Jēzus sauc viņu par eņģeli! 3) Kuram cilvēkam mēs esam eņģelis? (gregorskolas spēle, Striķu spēle). Vai mēs ar savu rīcību sataisām ceļu Jēzum? Via De Cristo nometnes moto ir: kļūsti par draugu, esi draugs, ved draugu pie Kristus. Adventa laikā cilvēki ir atvērti. Tu vari kādam kļūt vai būt par draugu! Varbūt kāds jau ir nobriedis, lai pieņemtu Kristu! Esi ceļa sagatavotājs! Esi eņģelis šim cilvēkam! Ne vien naudas, mantas dēļ, bet parādi mīlestību!

      Kopsavilkums: lai Dievs dod, ka mēs esam Kristus sekotāji ne tikai vārda pēc, bet arī darītāji! Lai Svētā Gara augļi parādās mūsu kalpošanā! Lai esam atvērti, ka Dievs lieto arī citus, iespējams, tādus, par kuriem mums nav pārliecība, ka Dievs tādus var lietot! Lai Dievs dod, ka esam atvērti doties pie visiem cilvēkiem, tos nešķirojot! Lai Dievs dod, ka varam būt par eņģeļiem! Ne tikai kādam iedodot kādu santīmu, bet kļūstot par draugu! Lai svētīgs mums šis Adventa laiks!

Jums vēl varētu interesēt...