Zvaigznes diena. Māc. Vilnis Auziņš

Lasījumi: Jes.2: 1- 5. Jes.60 : 1- 6. Sprediķis Zvaigznes dienā par Mateja ev. 2 : 1 – 12.


1 Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja:
2 “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.”
3 Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.
4 Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.
5 Un tie viņam sacīja: “Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis:
6 un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu.”
7 Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku.
8 Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: “Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu.”
9 To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.
10 Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.
11 Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.
12 Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen, Tā Kunga vārds!

Slava Tev, Kristu! Lūgsim!

Visuvarenais Dievs, mēs lūdzam, lai Tu mūs svētī tagad, kad lasām un dzirdam Tavus vārdus un par tiem domājam! Palīdzi mums sadzirdēt to, ko Tu mums gribi pateikt, un ka paklausībā to piepildām! To lūdzam Jēzus Kristus vārdā! Āmen.

Zināma patiesība – kas meklē, tas atrod!

Sastapšanās ar Jēzu var būt negaidīta atklāsme, kā tas notika ar ganiem Betlēmes pievārtē. Tas var būt arī mērķtiecīga ceļa noslēgums. Bez Epifānijas jeb Zvaigznes dienas Ziemassvētkiem pazūd patiesā jēga. Jēzus ir piedzimis Betlēmē, bet mēs līdz Viņam ar to vien neesam tikuši. Svētki sasniedz savu augstāko punktu un piepildījumu tikai tad, kad Dievs un cilvēks patiešām ir sastapušies.

Kā tad mums atrast Jēzu? No evaņģēlija stāstiem mēs varam mācīties trīs lietas. Pirmā lieta – būt nomodā un būt vērīgiem. Otrā – vēlēšanās saprast pasaules likumsakarības. Un trešā – būt gataviem pieņemt palīdzību un ieklausīties tajā, ko mums liecina citi meklētāji un pravieši.

Nomods ir kopīgā īpašība, kas piemīt Betlēmes ganiem un Austrumu gudrajiem. Gani naktī ir nomodā un sargā savus lopus. Savukārt Austrumu vīri naktī lūkojas zvaigznēs un mēģina saprast, ko tās stāsta. Esot nomodā, arī mēs bieži varam saklausīt to kluso balsi mūsu sirdīs, kura mūs aicina, vada un pasargā.

Dievu mēs spējam sastapt tikai tad, kad esam norimuši no sava ikdienas skrējiena. Parasti tas notiek naktī. Tas var arī notikt brīdī, kad mūs Kāds apstādina un mēs paliekam vienatnē ar sevi un ieklausāmies klusumā. Cilvēki, kuri visu dienu pavada lielā , liekā sabiedrības troksnī, visbiežāk ir noguruši un īgni. Klusums runā daudz dziļāk un tuvāk kā mēs to spējam iedomāties. Te mums var palīdzēt arī klusuma rekolekcijas, kad mēs lasām Dieva vārdu un pie sevis klusumā to pārdomājam jeb apceram.

Katrā ziņā pamudinājumu doties ceļā varam sajust tikai tad, kad esam ļāvuši klusuma balsij uz mums runāt. Arī gani cēlās, lai dotos uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot. Savukārt Austrumu gudrie dodas ceļā, lai pielūgtu jaundzimušo Ķēniņu.

Dienas apziņa pasauli sadala sīkās sastāvdaļās. Mēs esam aizņemti ar saviem pienākumiem un problēmām. Savukārt nakts apziņa spēj uztvert kopsakarības. Ir labi sākt sajust, ka mana dzīve ir manas dvēseles ceļš pie Dieva.

Svarīgi ir arī iedziļināties pasaules lielajās likumsakarībās. To vairāk par ganiem parāda tieši Austrumu gudrie. Viņu vienīgais pavediens ceļā pie Jēzus bija – Zvaigzne, kas atspīdējusi noteiktā brīdī Austrumos. Varam secināt, ka viņiem ir zināms laiks, kad Kristum jāpiedzimst. Viņiem nav saprotams, ka Jeruzalemē un ķēniņa pilī par šo notikumu neviens neko nezina. Pamazām varam secināt, ka viens no galvenajiem ceļiem, kas ved pie sastapšanās ar Jēzu, ir šīs pasaules norišu un likumsakarību pazīšana un rūpīga iedziļināšanās tajās. Ja cilvēks nav vērīgs un necenšas ielūkoties pasaules notikumos, viņš nav spējīgs arī novērtēt un izprast Kristus darbu mūsu glābšanā no elles un pazušanas.

Kristus ir Dieva atbilde uz pavisam konkrētiem jautājumiem .Tā ir Dieva atbilde grēka varai pār mums. „ Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja…” Jņ.3 ;16.

Austrumu gudrie ir gatavi pieņemt palīdzību un ieklausās, ko viņiem saka citi cilvēki. Viņi nepaliek mājās, bet dodas meklēt pasaules Pestītāju. To atraduši, viņi pazemībā Viņu pielūdz un dāvina Viņam dārgas dāvanas! Pravietošanas galvenais darbs ir saņemt vēsti no Dieva un izglābt dvēseles.

Zvaigznes diena mūs aicina pamosties un saglabāt atvērtību brīnumam, kurš var notikt arī mūsu dzīvēs.

Patiesi kristieši ir tie, kas atzīst savus trūkumus Dieva priekšā un lūdz Viņam piedošanu un spēku laboties.

Ceļš, kurš ved pie Kristus, ir vienmēr mērķtiecīgs un auglīgs! Mācīsimies arī mēs no Austrumu gudrajiem būt nomodā un vērot, kas notiek ar mums un ap mums. Uzticēsimies tai palīdzībai un vadībai, kuru caur Svēto Garu un Svēto Sakramentu Dievs mums dod katrā dievkalpojumā.

Lai Dievs mūs sargā un vada ! Āmen.

 

You may also like...