Pārdomas, sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus 2019.gadā. Vilnis Auziņš

Kristu vai Barabu?

“Kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu?”

Bet tie sacīja: “Barabu.”

Tad Pilāts saka tiem: “Ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu?” Viņi visi saka:

“Sist viņu krustā!” “Ko tad viņš ļauna darījis?’

Bet tie brēca vēl vairāk: ”Sist viņu krustā!” (Mat.ev.27,21-23 ).

 

Šogad Lieldienas – 21.aprīlī. Šie svētki katru gadu atgādina dzīvības uzvaru pār nāvi, jo sastingusī daba pēc ziemas miega mostas atjaunotai dzīvībai. Taču Lieldienās dzīvības un nāves jautājums iegūst vēl dziļāku – garīgu nozīmi, jo tie ir Kristus Augšāmcelšanās svētki. Tos atzīst un svin visa kristīgā pasaule.

Vēlu jums katram šo Lielo dienu svētīgi nosvinēt!

Vēsturisko informāciju par Kristus nāvi un augšāmcelšanos atrodam visos četros Evaņģelijos Bībelē. Šie apraksti ļoti dramatiskā un pārliecinošā veidā parāda Kristus apcietināšanu, tiesāšanu un nāvessoda izpildīšanu. Šajā procesā tiek iesaistīti daudzi cilvēki, kuru vieglprātīgā attieksme pret Jēzu Kristu padara viņus līdzvainīgus netaisnīgajā spriedumā.

Kad Romas prokurators Poncijs Pilāts, nopratinājis Jēzu, atzina Viņu par nepatiesi apsūdzētu un gribēja atlaist, farizeji sakūdīja klātesošo pūli pieprasīt Kristum nāvessodu. Tad Pilāts gribēja izmantot tradicionālo amnestiju, jo katru gadu Lieldienās tika atbrīvots viens apcietinātais, kuru izvēlējās tauta. Pilāts piedāvāja atbrīvot Jēzu kā amnestēto, bet farizeji pārliecināja pūli prasīt brīvību kriminālnoziedzniekam Barabam. Kad Pilāts jautāja pūlim, kuru jūs gribat – Kristu vai Barabu, ļaudis izdarīja traģisku, liktenīgu kļūdu – atsacījās no sava labdara un izvēlējās ļaundari. Jēzus, kurš spēja visiem palīdzēt un to nepārtraukti darīja, tika atstumts un nonāvēts, lai noziedznieks iegūtu vaļu darīt ļaunu tautai – tiem pašiem, kas viņu izvēlējās. Kāda neprātīga, absurda izvēle! Kādēļ notika šāda liktenīga kļūda? Evaņģelija apraksts ļauj skaidri saprast, ka pūlis, pieņemot neloģisko lēmumu par Jēzus noraidīšanu, to darīja, nepazīstot Viņu, bet pakļaujoties šķietamām autoritātēm – Rakstu mācītājiem, farizejiem.

Kā zināms, šī kļūda jūdu tautai atnesa daudz posta.

 

Tātad izvēle – Jēzus Kristus vai Baraba? – ir pastāvējusi vienmēr.

Šis senais jautājums nav nogrimis vēstures aizmirstībā, bet ir ļoti aktuāls katram mums arī šodien. Kristus joprojām daudzkārt tiek noraidīts kā lieks un nevajadzīgs, cilvēkiem un plašākai sabiedrībai nemaz nepazīstot Viņu.

 

 

Barabu gan mēs pazīstam. Viņš dzīvo mūsu vidū. Viņa dēļ taču uzturam policiju un būvējam cietumus. Bet ļaundarības plūsmu nav iespējams ne apturēt, ne prognozēt. Un Baraba pieņemas spēkā un ļaunumā, pievilinot sev arvien jaunus sekotājus, pat mūsu bērnus. Vai mums nav apnicis šis Baraba? Bet tāda taču ir lielas sabiedrības daļas izvēle. Un tas ir likumsakarīgi, ka,  atsakoties no Kristus, par  sabiedroto kļūst Baraba.

Jēzus Kristus joprojām visā pasaulē ir simtiem miljonu cilvēku pieņemts kā labi iepazīts, reāls, vienmēr pieejams Glābējs, Palīgs un Pestītājs. Šie cilvēki ir izdarījuši pareizo izvēli, jo ir uzskatījuši par godprātīgu nepieciešamību personīgi pārliecināties un iepazīties ar Jēzu Kristu, pirms pieņemt izšķirošu lēmumu par Viņu. Arī Jūs varat izdarīt vienīgo pareizo izvēli. Ja gribat to darīt, tad lasiet un studējiet kristietības pamatdokumentu – Jauno Derību Bībelē. Tur vislabāk ieraudzīsiet Jēzu Kristu kā savu Pestītāju un Dievu. Viņš palīdzēs tikt galā ar nevaldāmo Barabu vispirms mūsos pašos, lai pēc tam mēs varētu palīdzēt arī saviem līdzcilvēkiem.

Mūsu Latvijai šobrīd ir ļoti nepieciešama garīgā Kristus Gaisma un Viņa palīdzība. Varbūt, nepazīstot Viņu, vēl neticat, šaubāties? Kādēļ nenākt pie Jēzus, lai pārliecinātos un noskaidrotu patiesību? Ja nemeklēsim ticību pie Jēzus, Baraba mūs ievilinās māņticībā, maldu reliģijās un daudzās citās nelaimēs.

 

Strauji tuvojas pavasaris un Lieldienu laiks. Lai tas Jums ir priecīgs un svētībām bagāts! Bet izvēles jautājums “Kristu vai Barabu?” paliks aktuāls un izšķirošs mums katram cauri visai dzīvei.

No personīgās pieredzes zinu, kāds liels ieguvums ir iepazīt dzīvi Kristus Gaismā un tajā palikt. Tā ir jauna realitāte, kurā sabrūk skepse, šaubas, neticība. Tā ir jauna dzīve, kurā netrūkst Dieva palīdzības un padoma.

 

Kandavas un Sātu draudzes mācītājs

Vilnis Auziņš

Jums vēl varētu interesēt...