Pārdomas par Latvijas valsts svētkiem. Vilnis Auziņš

 Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. (Kolosiešiem 1:13–14)

No nebrīves brīvībā. No okupācijas neatkarīgā valstī. No bezcerības cerībā. No ticības nebrīves līdz atvērtām durvīm praktizēt un apliecināt savu ticību Kristum. Tik dažādi varam domāt par Latvijas brīvību. Ir cilvēki, kuri saka, padomju laiks nemaz tik slikts nebija. Visiem bija darbs, par sliktiem notikumiem nerunāja, bet tā bija sistēma, kur ticēt Kristum nozīmēja būt atpalikušam, kur vajadzēja pielāgoties un spēlēt lomu spēles. Bet citi teiks, vai tad šodien nav tas pats? Vienā ziņā jā, jo varas maiņa nenozīmē, ka tiek izmainīta cilvēka dvēsele. To var izmainīt Dievs, jo ikviens cilvēks īsāku vai garāku laiku savā dzīvē atrodas tumsas varā, darot to, ko pats nemaz īsti negrib, sekojot sliktiem paraugiem, ļaujot grēkam sevī augt un manifestēties. Bet Dievs izdara kaut ko brīnišķīgu un skaistu. Viņš ved ārā no tumsas, lai mēs varētu būt Kristus valstībā. Un tā ir patiesā brīvība, kad notici, ka Kristus tavus grēkus ir piedevis, ka tev nav jādzīvo kā savas pagātnes vergam. Rīt svinēsim Latvijas 101. dzimšanas dienu. Klusāk kā pirms gada, bet ar apziņu, ka valstiskā brīvība ir liela dāvana no Dieva, tāpat kā mūsu dvēseles brīvība. Dzīvosim nevis kā vergi, bet kā brīvi cilvēki. Kristus valstības cilvēki. Bet, lai tas notiktu, mums atkal jātuvojas Kristum un jāļauj Viņam turpināt labo darbu, ko Viņš ir iesācis. Tad tumsas vara kļūst vājāka, tai nav vairs autoritātes pār mums.

Ja Tas Kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Israēls, 2 ja Tas Kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, 3 tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņu dusmas; 4 tad ūdens mūs būtu applūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši, 5 tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. 6 Slavēts lai ir Tas Kungs, ka Viņš mūs nedeva viņu zobiem par laupījumu! 7 Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem; pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti! 8 Mūsu palīdzība stāv Tā Kunga Vārdā, kas radījis debesis un zemi. Psalms 124

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Jesajas 61, 1.

Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Galatiešiem 5, 1

 

You may also like...