Sākums

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzes garīgo aprūpi ir uzņēmies mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpo katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpo palīgmācītājs Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas otrdienās no plkst.14.00 Draudzes mājā, iepriekš piesakoties pa telefonu, bet mēneša 2. un 4. svētdienā pieņemšana arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Vīru vakari notiek reizi mēnesī, tos iepriekš izziņojot.

Jaunākie raksti

Kandavā, 23.01.11. Atis Freipičs.

Mk6:1-6        Šajā vietā Marka evaņģēlijā mēs redzam, ka Jēzus jau ir ceļā, ceļā uz Jeruzālemi. Viņš soli pa solim dodas pretī Savas redzamās darbības noslēgumam, pretī Savam krustam. Un pa ceļam Viņš ar mācekļiem iegriežas Savā dzimtajā pilsētā Nācaretē. Varbūt ne gluži dzimtajā pilsētā, jo mēs zinām, ka Jāzeps ar Mariju līdz Jēzus piedzimšanai ir Nācaretē, bet Jēzus piedzimst Betlēmē, tad viņa vecākiem kopā ar Viņu ir jābēg uz Ēģipti, jo Hērods meklēja Jēzu, lai varētu nokaut. Visbeidzot viņi […]

Kandavā, 26.12.2010.Otrajos Ziemassvētkos. Atis Freipičs

Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē,kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma,tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam, Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā Tēva […]

Kandavā, 24.12.2010. Ziemassvētku vakars. Atis Freipičs

Lk 2:1-20       Ir atkal pienākuši Ziemassvētki. Ziemassvētku vakars. Baznīca ir pilna. Kā katru gadu šajā laikā… Un droši vien tāpat kā katru gadu mēs arī klausījāmies šo Kristus piedzimšanas vēsti no Lūkas evaņģēlija. Un, lasot šīs evaņģēlija rindas, pirmajā brīdī šķiet- nu tas taču viss ir tik daudz reižu dzirdēts, visas šīs ainas ar Kristus Bērnu, ar Mariju, ar Jāzepu, ar ganiem un eņģeļiem stāv acu priekšā… Nu ko tad jaunu šajā stāstā var atrast? Ko jaunu ieraudzīt? Ko jaunu […]

Kandavā,Ziemassvētki 2010.g. Dievkalpojums bērniem. Atis Freipičs

Lk.2:1-20        Ir kāds sens stāsts par kādu aitu ganu.        Reiz dzīvoja kāds vīrs, kas tumšā naktī izgāja meklēt uguni. Tajos senajos laikos nebija sērkociņi un šķiltavas, uguni varēja iekurināt tikai, paņemot ogles no cita uguns. Viņš staigāja no mājas uz māju un klauvēja pie katrām durvīm. „Mīļie ļaudis, palīdziet man,” viņš lūdza. ,, Manai sievai nupat kā piedzima bērniņš, man jāiekur uguns, lai sasildītu viņu un mazo bērniņu…” Bet bija dziļa nakts, cits gulēja aizmidzis, cits vienkārši negribēja […]

Kandavā, 19.12.10., Atis Freipičš

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet viņam, tā savā prātā domājot, redzi, tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: „Jāzep, tu, Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs dēlu, un tā […]

Kandavā, 12.12.10, Atis Freipičs

Un, kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem. Un lika tam sacīt: „Vai Tu Esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?” Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: „Noeita un atsakait Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšā un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas”(Mt 11:2-6).        Kad lasām Adventa laikam paredzētos evaņģēlija tekstus, praktiski visos […]

Kandavā, 28.11.11. Pirmajā Adventā. Atis Freipičs

Jņ.1:19-28        Viens no stāstiem par Jāni Kristītāju… Tik daudz reizes dzirdēts. Pierasts… Ko tad tas mums vēlas pateikt šodien,pirmajā adventā, dienā, kad atkal sākas jauns Baznīcas gads?        Jā, ir sācies jauns gads mūsu Baznīcā. Gads, ko atkal mēģināsim savā dzīvē izstaigāt kopā ar Kristu. Un advents ir īpašs laiks, kad gaidām Kristus atnākšanu šajā pasaulē. Advents ir arī īpašs laiks, kad Dievs mums katram personīgi uzdod ļoti nopietnu jautājumu:,, Vai tu esi gatavs, ka Kritus ne tikai atnāk […]

Kandavā, 30. 10.10. Reformācijas svētkos. Atis Freipičs

Kad jūdu Lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur Viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu, un apgāza galdus. Un baložu pārdevējiem sacīja: Nesiet to projām! Nepadarait Mana Tēva namu par tirgus namu! Tad Viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: Dedzība tava nama dēļ mani aprij. Bet Jūdi uzstājās un sacīja: Kādu zīmi Tu mums rādīsi, ka […]

Kandavā, 21.11.2010. Mūžības svētdienā. Atis Freipičs.

Mk.13:24-36        Šodien mēs atzīmējam Mūžības svētdienu jeb, kā to cilvēki ir vēl raduši saukt- mirušo piemiņas dienu. Dienu, kurā mēs tā īpaši pieminam savus mirušos, savus mīļos… Dienu, ar kuru noslēdzas Baznīcas gads…        Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mums ir šāda diena, kad mēs varam tādā īpašā lūgšanā Dieva priekšā pieminēt sev tuvus un dārgus cilvēkus… Tomēr ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Mūžības svētdiena sevī ietver ko daudz vairāk kā mirušo pieminēšana… Un, lasot […]

Kandavā, 07.11.2010. Atis Freipičs

„Ieeita pa šaurajiem vārtiem,jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem, vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs […]