Sākums

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzes garīgo aprūpi ir uzņēmies mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpo katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpo evanģēlists Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas otrdienās no plkst.14.00 Draudzes mājā, iepriekš piesakoties pa telefonu, bet mēneša 2. un 4. svētdienā pieņemšana arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Darbu oktobrī atsāks Svētdienas skola. Tā šogad darbosies 2 reizes mēnesī – katrā otrajā un ceturtajā svētdienā.  Bērni laipni gaidīti mūsu baznīcā plkst. 10.00 uz Dievkalpojumu, kas sākas ar bērniem veltītu svētbrīdi. Pēc svētbrīža bērni nodarbojas turpat sakristejā un atgriežas baznīcā, lai baudītu Svētā Vakarēdiena kopību. 

Vīru vakari notiek otrdienās vai ceturtdienās, tos iepriekš izziņojot.

Jaunākie raksti

Kandavā,Ziemassvētki 2010.g. Dievkalpojums bērniem. Atis Freipičs

Lk.2:1-20        Ir kāds sens stāsts par kādu aitu ganu.        Reiz dzīvoja kāds vīrs, kas tumšā naktī izgāja meklēt uguni. Tajos senajos laikos nebija sērkociņi un šķiltavas, uguni varēja iekurināt tikai, paņemot ogles no cita uguns. Viņš staigāja no mājas uz māju un klauvēja pie katrām durvīm. „Mīļie ļaudis, palīdziet man,” viņš lūdza. ,, Manai sievai nupat kā piedzima bērniņš, man jāiekur uguns, lai sasildītu viņu un mazo bērniņu…” Bet bija dziļa nakts, cits gulēja aizmidzis, cits vienkārši negribēja […]

Kandavā, 19.12.10., Atis Freipičš

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet viņam, tā savā prātā domājot, redzi, tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: „Jāzep, tu, Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs dēlu, un tā […]

Kandavā, 12.12.10, Atis Freipičs

Un, kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem. Un lika tam sacīt: „Vai Tu Esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?” Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: „Noeita un atsakait Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšā un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas”(Mt 11:2-6).        Kad lasām Adventa laikam paredzētos evaņģēlija tekstus, praktiski visos […]

Kandavā, 28.11.11. Pirmajā Adventā. Atis Freipičs

Jņ.1:19-28        Viens no stāstiem par Jāni Kristītāju… Tik daudz reizes dzirdēts. Pierasts… Ko tad tas mums vēlas pateikt šodien,pirmajā adventā, dienā, kad atkal sākas jauns Baznīcas gads?        Jā, ir sācies jauns gads mūsu Baznīcā. Gads, ko atkal mēģināsim savā dzīvē izstaigāt kopā ar Kristu. Un advents ir īpašs laiks, kad gaidām Kristus atnākšanu šajā pasaulē. Advents ir arī īpašs laiks, kad Dievs mums katram personīgi uzdod ļoti nopietnu jautājumu:,, Vai tu esi gatavs, ka Kritus ne tikai atnāk […]

Kandavā, 30. 10.10. Reformācijas svētkos. Atis Freipičs

Kad jūdu Lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur Viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu, un apgāza galdus. Un baložu pārdevējiem sacīja: Nesiet to projām! Nepadarait Mana Tēva namu par tirgus namu! Tad Viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: Dedzība tava nama dēļ mani aprij. Bet Jūdi uzstājās un sacīja: Kādu zīmi Tu mums rādīsi, ka […]

Kandavā, 21.11.2010. Mūžības svētdienā. Atis Freipičs.

Mk.13:24-36        Šodien mēs atzīmējam Mūžības svētdienu jeb, kā to cilvēki ir vēl raduši saukt- mirušo piemiņas dienu. Dienu, kurā mēs tā īpaši pieminam savus mirušos, savus mīļos… Dienu, ar kuru noslēdzas Baznīcas gads…        Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mums ir šāda diena, kad mēs varam tādā īpašā lūgšanā Dieva priekšā pieminēt sev tuvus un dārgus cilvēkus… Tomēr ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Mūžības svētdiena sevī ietver ko daudz vairāk kā mirušo pieminēšana… Un, lasot […]

Kandavā, 07.11.2010. Atis Freipičs

„Ieeita pa šaurajiem vārtiem,jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem, vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs […]

24.10.2010. Kandavā. Atis Freipičs

Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšānu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību: „Divi cilvēki aizgāja uz dievnamu Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs- muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: Es Tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi cilvēki- laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz […]

17.10.2010. Atis Freipičs Kandavā

Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudinājiet, tad jūs netapsit pazudināti, piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Viņš tiem arī sacīja līdzību: „Vai akls aklam var ceļu rādīt? Vai abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav augstāks par savu mācītāju; bet kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa […]

Dievkalpojums ģimenēm, Kandavā, 10.10.2010

Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs Esmu mīlējis: Palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, itin kā Es Esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums Esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs Esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem (Jņ15:9-13).       Vai […]