Category: Sprediķi

Gavēņa laika otrajā svētdienā. Remeniscere – Atgādināšanas svētdiena. Vilnis Auziņš

  Sprediķis par Sv.Mateja ev.17nodaļas no 1. -9.pantam. 1 Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu, 2 un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. 3 Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu. 4 Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: “Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es celšu šeitan trīs teltis – vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam.” 5 Tam vēl runājot, redzi, spoža padebess tos apēnoja, un redzi, balss...

Zvaigznes dienā. Kristus ir Ķēniņš. Vilnis Auziņš

Zvaigznes diena ir viens no senākajiem baznīcas svētkiem. Ir pamats uzskatīt, ka pirmbaznīcā šajā dienā svinēja arī Kristus dzimšanas svētkus, tādējādi vienā reizē pieminot gan Dieva iemiesošanās brīnumu, gan to, ka Viņš ir valdnieku valdnieks. Dažus gs. vēlāk šie svētki tika atdalīti, un Viņa piedzimšana tika svinēta un godināta atsevišķi no Viņa varenības un pazemības pieminēšanas. Tad nu mēs, nosvinējuši Jēzus piedzimšanu uz mūsu zemes, šodien Zvaigznes dienā atzīsim un godināsim Jēzu Kristu, kas ir Visuvaldītājs. Pirmkārt, kas Viņš ir, un otrkārt, kā mēs to varam zināt. Kad ap 17.gs. misionāri no Eiropas devās uz D Ameriku sludināt Kristus pestīšanu,...

Ziemsvētkus sagaidot. Vilnis Auziņš

Ziemsvētkus sagaidot. Vārds tapa miesa. Ziemsvētki ir vēsts laiks. Mēs visi sūtām apsveikumus, lai kaut ko pavēstītu, pateiktu. Mēs gaidām vēstis no draugiem, kas sen nav rakstījuši. Ziemsvētku evaņģēlijs runā par Kristu, kas nāk pasaulē kā Dieva vēsts – dzīvais Dieva Vārds, lai kaut ko pateiktu mums visiem. Vēsts ir tik liela un īpaša, ka Dievs to grib parādīt ar sevi visu, ar savu iemiesošanos cilvēkā. Betlēmes bērnam ir ko sacīt! Kas ir šī brīnišķīgā vēsts, ko nes Dieva Vārds? Tā ir divējāda: pirmkārt, mēs neesam atstāti, pamesti savam liktenim, bet Dievs mūs mīl, un otrkārt, ar Dieva valstību tiešām...

Pārdomas par Latvijas valsts svētkiem. Vilnis Auziņš

 Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. (Kolosiešiem 1:13–14) No nebrīves brīvībā. No okupācijas neatkarīgā valstī. No bezcerības cerībā. No ticības nebrīves līdz atvērtām durvīm praktizēt un apliecināt savu ticību Kristum. Tik dažādi varam domāt par Latvijas brīvību. Ir cilvēki, kuri saka, padomju laiks nemaz tik slikts nebija. Visiem bija darbs, par sliktiem notikumiem nerunāja, bet tā bija sistēma, kur ticēt Kristum nozīmēja būt atpalikušam, kur vajadzēja pielāgoties un spēlēt lomu spēles. Bet citi teiks, vai tad šodien nav tas pats?...

Sprediķis mirušo piemiņas dienā. Māris Ķirsons

“… tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem. un Dievs nozāvēs visas asaras no viņu acīm.” v.17. Rev. 7:9-17. Kopš 4rtā gadu simteņa Austrumu pareiz-ticīgās baznīcās ir pieminēti tie kuri savas ticības dēļ mira. 6tā gadu simtenī šī ticīgo pieminēsana bija nonākusi līdz Romai. Tā sauktās protestantu baznīcās šāda veida pieminēšanas tika drīz pēc reformācijas pārtrauktas, lai protestētu pret to, ka garīdznieki to izmantoja naudas pelnīšanai. Diemžēl, protestantu mācītāji to atkal atsāka, nevis mirušo pieminēšanas dēļ, bet te bija eklēsiastiska aplokšnu alga. Ir baznīcas kurās kristības notiek sevišķi šinī dienā.. Cilvēks simboliski beidz būt tāds, kā bija, un tad simboliski dzimst...

Sprediķis par Sv.Marka ev.8.nod. no 1 – 9. Vilnis Auziņš

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Šajā svētdienā uzklausiet Dieva vārdus no sv.Marka ev.8.nod. no 1 – 9. pantam: 1 Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja Savus mācekļus pie Sevis un uz tiem sacīja:  2 “Mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši un tiem nav ko ēst.  3 Un, kad Es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīks badā; un daži no tiem ir nākuši no tālienes.”  4 Un Viņa mācekļi Viņam atbildēja: “Kas šos ar maizi...

Sprediķis par Lūkas ev. 5;1-11. Māc. Vilnis Auziņš

1 Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. 2 Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. 3 Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un Viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. 4 Un, beidzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: “Dodies uz augšu un izmet savus tīklus.” 5 Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: “Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest.” 6 Un, to...

Vasarsvētku sprediķis 2019. gadā. Vilnis Auziņš

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausiet Dieva vārdus no Ap. Pāvila vēst. Rom. 8.nod. no12 -17.pantam. 12 Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas;  13 jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.  14 Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.  15 Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!  16 Šis pats Gars apliecina...

30.maijs – Jēzus debesīs atgriešanās diena. Māc. Vilnis Auziņš

Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus vēl četrdesmit dienas bija kopā ar saviem mācekļiem un citiem cilvēkiem, mācīdams tiem par Debesu Valstību. Viņš neatstāja neziņā cilvēkus arī par tālāko nākotni. Jēzus teica, ka Viņš nāks vēlreiz uz šo zemi, un stāstīja, kas notiks pasaulē pirms Viņa atkal atnākšanas. Jēzus to attēlo Bībelē Mateja evaņģēlijā 24. un 25. nodaļā. Kad Jēzus atstāja šo zemi, Viņš tika pacelts un Viņu uzņēma Debesīs. To redzēja daudz cilvēku. Vēlāk viņi apliecināja, ko tie ar savām acīm bija redzējuši. “ 6 Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?”...

Aizstāvību meklējot. Vilnis Auziņš

Žēlastība Jums un miers no Dieva Mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Sajā svētdienā uzklausiet Dieva vārdu no sv.Marka ev.12.nod. No 28 – 34.pantam.   28 Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: “Kurš ir augstākais bauslis par visiem?”  29 Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.  30 Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.  31 Otrs ir...