Category: Sprediķi

Pārdomas, sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus 2019.gadā. Vilnis Auziņš

Kristu vai Barabu? “Kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu?” Bet tie sacīja: “Barabu.” Tad Pilāts saka tiem: “Ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu?” Viņi visi saka: “Sist viņu krustā!” “Ko tad viņš ļauna darījis?’ Bet tie brēca vēl vairāk: ”Sist viņu krustā!” (Mat.ev.27,21-23 ).   Šogad Lieldienas – 21.aprīlī. Šie svētki katru gadu atgādina dzīvības uzvaru pār nāvi, jo sastingusī daba pēc ziemas miega mostas atjaunotai dzīvībai. Taču Lieldienās dzīvības un nāves jautājums iegūst vēl dziļāku – garīgu nozīmi, jo tie ir Kristus Augšāmcelšanās svētki. Tos atzīst un svin visa kristīgā...

Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem (Jes 55:10-13; Rm 8:1-11; Mt 13:1-9, 18-23) V. Podziņš

DIENAS LOZUNGS Pie Dieva mans glābiņš un mans gods (, mana stiprā klints un mans patvērums – Dievā.) (Ps 62:8) Jēzus saka Pēterim: Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. (Lk 22:32)   1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. 2 Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. 3 Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, 4 lai bauslības taisnība tiktu piepildīta...

Jes 43:1-7; Rom 7:14-25A; Mt 5:20-26 V. Podziņš

20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. 21 Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts: tev nebūs nokaut, un, kas nokauj, tas sodāms tiesā. 22 Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bet, kas saka uz savu brāli: ģeķis! – tas sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: bezdievis! – tas sodāms elles ugunī. 23 Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, 24 tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej...

Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 1Ķēn 3:5-12; Rm 8:26-39; Mt 13:31-33, 44-52 V. Podziņš

DIENAS LOZUNGS   Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, sacīdami: Kunga templis, Kunga templis, Kunga templis! Ja jūsu gaitas un darbi kļūs labi, tad Es mājošu pie jums. (Jer 7:4–5, 7)   Dieva Valstība nav vārdos, bet spēkā. (1Kor 4:20)   31 Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja un sacīja: “Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. 32 Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros.” 33 Vēl citu līdzību...

13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem ( 1L 29:10–20; Gal 3:15–29; Lk 17:11–19) V. Podziņš

11 Ceļā uz Jeruzālemi viņš nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. 12 Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca desmit spitālīgi vīri. Tie apstājās iztālēm un 13 skaļā balsī sauca: “Jēzu, Mācītāj, apžēlojies par mums!” 14 Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: “Ejiet un rādieties priesteriem.” Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. 15 Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. 16 Un, Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām; tas bija samarietis. 17 Jēzus vērsās pie tā un sacīja: “Vai tad visi desmit nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie deviņi? 18...

Ps 145:8–9, 14–20; Jes 55:1–5; Rm 9:1–5; Mt 14:13–21 V. Podziņš

13 Un Jēzus, to dzirdēdams, aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu, un ļaudis, to izdzirduši, gāja kājām no pilsētām Viņam pakaļ. 14 Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un Viņam sirds iežēlojās par tiem, un Viņš dziedināja viņu neveselos. 15 Bet, kad vakars metās, Viņa mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: “Šī vieta ir tuksnesis, un laiks jau vēls; atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai.” 16 Bet Jēzus tiem sacīja: “Tiem nav jāiet projām; dodiet jūs tiem ēst!” 17 Bet tie Viņam sacīja: “Mums šeit nav nekā vairāk kā piecas maizes un...

14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem (1Ķēn 17:8–16; Gal 5:16–24; Mt 6:24–34) V. Podziņš

24 Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. 25 Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? 26 Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? 27 Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt...

Ceturtais Advents Kandavā, 2014, Atis Freipičs

Svēto Rakstu lasījumi 4. Adventā. Lasījums no otrās Samuēla  grāmatas (2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16) Kad ķēniņš Dāvids dzīvoja savā namā un Kungs viņam visapkārt bija devis mieru no visiem viņa ienaidniekiem, viņš sacīja pravietim Nātanam: “Vai redzi, ka es dzīvoju ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts ir novietots teltī?”  Nātans sacīja ķēniņam: “Ej un dari visu, kas ir tavā sirdī, jo Kungs ir ar tevi.” Bet tajā pašā naktī Nātanam atklājās Kunga vārds: “Ej un pasaki manam kalpam Dāvidam: “Tā saka Kungs: vai tad tu celsi man namu, lai Es tajā dzīvotu? Es tevi paņēmu no lauka, kur tu ganīji...

04.01.15, Atis Freipičs

Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Jānis:  Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva.  Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.  Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis.  Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.  Viņš bija pasaulē,...

Zvaigznes diena 2014., Atis Freipičs

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 2, 1-12) Kad ķēniņa Hēroda laikā Jūdejas Betlēmē bija piedzimis Jēzus, lūk, gudrie no Austrumiem atnāca uz Jeruzalemi un jautāja: “Kur ir jaundzimušais jūdu Ķēniņš? Jo mēs austrumos redzējām Viņa zvaigzni un atnācām Viņu pielūgt.” Bet, to dzirdot, ķēniņš Hērods izbijās un līdz ar viņu visa Jeruzaleme. Un, saaicinājis visus augstos priesterus un Rakstu zinātājus no tautas, viņš izjautāja tos, kur Kristum jāpiedzimst. Un tie viņam sacīja: “Jūdejas Betlēmē, jo tā ir rakstījis pravietis: “Un tu, Betlēme, Jūdas zeme, nebūt neesi mazākā starp Jūdas lielpilsētām, jo no tevis izies Valdnieks,...