Category: Sprediķi

Sprediķis par Lūkas ev. 5;1-11. Māc. Vilnis Auziņš

1 Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. 2 Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. 3 Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un Viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. 4 Un, beidzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: “Dodies uz augšu un izmet savus tīklus.” 5 Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: “Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest.” 6 Un, to...

Vasarsvētku sprediķis 2019. gadā. Vilnis Auziņš

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausiet Dieva vārdus no Ap. Pāvila vēst. Rom. 8.nod. no12 -17.pantam. 12 Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas;  13 jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.  14 Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.  15 Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!  16 Šis pats Gars apliecina...

30.maijs – Jēzus debesīs atgriešanās diena. Māc. Vilnis Auziņš

Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus vēl četrdesmit dienas bija kopā ar saviem mācekļiem un citiem cilvēkiem, mācīdams tiem par Debesu Valstību. Viņš neatstāja neziņā cilvēkus arī par tālāko nākotni. Jēzus teica, ka Viņš nāks vēlreiz uz šo zemi, un stāstīja, kas notiks pasaulē pirms Viņa atkal atnākšanas. Jēzus to attēlo Bībelē Mateja evaņģēlijā 24. un 25. nodaļā. Kad Jēzus atstāja šo zemi, Viņš tika pacelts un Viņu uzņēma Debesīs. To redzēja daudz cilvēku. Vēlāk viņi apliecināja, ko tie ar savām acīm bija redzējuši. “ 6 Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?”...

Aizstāvību meklējot. Vilnis Auziņš

Žēlastība Jums un miers no Dieva Mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Sajā svētdienā uzklausiet Dieva vārdu no sv.Marka ev.12.nod. No 28 – 34.pantam.   28 Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: “Kurš ir augstākais bauslis par visiem?”  29 Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.  30 Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.  31 Otrs ir...

Pārdomas, sagaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus 2019.gadā. Vilnis Auziņš

Kristu vai Barabu? “Kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu?” Bet tie sacīja: “Barabu.” Tad Pilāts saka tiem: “Ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu?” Viņi visi saka: “Sist viņu krustā!” “Ko tad viņš ļauna darījis?’ Bet tie brēca vēl vairāk: ”Sist viņu krustā!” (Mat.ev.27,21-23 ).   Šogad Lieldienas – 21.aprīlī. Šie svētki katru gadu atgādina dzīvības uzvaru pār nāvi, jo sastingusī daba pēc ziemas miega mostas atjaunotai dzīvībai. Taču Lieldienās dzīvības un nāves jautājums iegūst vēl dziļāku – garīgu nozīmi, jo tie ir Kristus Augšāmcelšanās svētki. Tos atzīst un svin visa kristīgā...

Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem (Jes 55:10-13; Rm 8:1-11; Mt 13:1-9, 18-23) V. Podziņš

DIENAS LOZUNGS Pie Dieva mans glābiņš un mans gods (, mana stiprā klints un mans patvērums – Dievā.) (Ps 62:8) Jēzus saka Pēterim: Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. (Lk 22:32)   1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. 2 Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. 3 Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, 4 lai bauslības taisnība tiktu piepildīta...

Jes 43:1-7; Rom 7:14-25A; Mt 5:20-26 V. Podziņš

20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. 21 Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts: tev nebūs nokaut, un, kas nokauj, tas sodāms tiesā. 22 Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bet, kas saka uz savu brāli: ģeķis! – tas sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: bezdievis! – tas sodāms elles ugunī. 23 Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, 24 tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej...

Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 1Ķēn 3:5-12; Rm 8:26-39; Mt 13:31-33, 44-52 V. Podziņš

DIENAS LOZUNGS   Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, sacīdami: Kunga templis, Kunga templis, Kunga templis! Ja jūsu gaitas un darbi kļūs labi, tad Es mājošu pie jums. (Jer 7:4–5, 7)   Dieva Valstība nav vārdos, bet spēkā. (1Kor 4:20)   31 Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja un sacīja: “Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. 32 Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros.” 33 Vēl citu līdzību...

13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem ( 1L 29:10–20; Gal 3:15–29; Lk 17:11–19) V. Podziņš

11 Ceļā uz Jeruzālemi viņš nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. 12 Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca desmit spitālīgi vīri. Tie apstājās iztālēm un 13 skaļā balsī sauca: “Jēzu, Mācītāj, apžēlojies par mums!” 14 Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: “Ejiet un rādieties priesteriem.” Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. 15 Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. 16 Un, Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām; tas bija samarietis. 17 Jēzus vērsās pie tā un sacīja: “Vai tad visi desmit nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie deviņi? 18...

Ps 145:8–9, 14–20; Jes 55:1–5; Rm 9:1–5; Mt 14:13–21 V. Podziņš

13 Un Jēzus, to dzirdēdams, aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu, un ļaudis, to izdzirduši, gāja kājām no pilsētām Viņam pakaļ. 14 Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un Viņam sirds iežēlojās par tiem, un Viņš dziedināja viņu neveselos. 15 Bet, kad vakars metās, Viņa mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: “Šī vieta ir tuksnesis, un laiks jau vēls; atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai.” 16 Bet Jēzus tiem sacīja: “Tiem nav jāiet projām; dodiet jūs tiem ēst!” 17 Bet tie Viņam sacīja: “Mums šeit nav nekā vairāk kā piecas maizes un...